15 dôležitých zmien pre podnikateľov v roku 2017

15 dôležitých zmien pre podnikateľov v roku 2017
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Rok 2017 prinesie pre podnikateľov niekoľko pozitívnych, ale aj negatívnych zmien. Pozrite si prehľad 15 dôležitých zmien v podnikateľskej legislatíve v roku 2017.

1. Zvýšenie minimálnej mzdy

Zamestnancom odmeňovaným mesačnou mzdou sa zvýši minimálna mzda na 435 eur. Hodinová minimálna mzda je pre rok 2017 určená vo výške 2,50 eura.

Pracovnoprávna legislatíva upravuje 6 stupňov náročnosti práce. Zamestnancovi, ktorého práca je zatriedená do vyššieho stupňa náročnosti práce zo zákona patrí aj vyššia minimálna mzda, ktorá je pre najvyšší stupeň náročnosti práce v dvojnásobnej výške, t. j. vo výške 870 eur mesačne, resp. 5 € za každú odpracovanú hodinu.

Detailnejšie informácie nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2017.

2. Zvýšenie minimálnych odvodov pre živnostníkov (SZČO)

Minimálna výška odvodov pre živnostníkov (SZČO) od 1.1.2017 je vo výške 208,16 eura (minimálny preddavok na zdravotné poistenie je 61,81 eura a minimálne odvody poistného do Sociálnej poisťovne sú vo výške 146,35 eura).

Preddavok na povinné verejné zdravotné poistenie sa platí podľa výsledku ročného zúčtovania za rok 2015, prípadne vo výške určenej začínajúcim živnostníkom (SZČO). Povinnosť platiť poistné na účely sociálneho poistenia sa posudzuje k 1.7.2017 (resp. k 1.10.2017, ak bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2016). Odvodová povinnosť k Sociálnej poisťovni vzniká v prípade, ak príjmy, resp. výnosy živnostníka (SZČO) za rok 2016 prevýšia sumu 5 298,00 eur.

Detailnejšie informácie nájdete v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2017.

3. Zvýšenie paušálnych výdavkov pre živnostníkov (SZČO)

Prvýkrát za rok 2017 budú môcť živnostníci a iné SZČO uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov. Za rok 2016 je možné uplatniť paušálne výdavky sadzbou 40 %.

Od roku 2017 sa ruší mesačný limit paušálnych výdavkov, ktorý sa ešte v daňovom priznaní za rok 2016 uplatňuje vo výške 420 eur za každý mesiac podnikania. Ročný limit výšky paušálnych výdavkov bol schválený v sume 20 000 eur.

Detailnejšie informácie nájdete v článku Paušálne výdavky sa od 1.1.2017 zvýšia.

4. Zdaňovanie dividend 7 % zrážkou

Podiely na zisku (dividendy) vyplatené zo zisku vytvoreného za účtovné obdobia začaté 1.1.2017 a neskôr sa budú zdaňovať zrážkou pri ich vyplatení a s použitím sadzby 7 %. Zdaneniu bude podliehať celá suma vyplatených dividend.

Zvýšená 35 % sadzba dane sa použije v prípade, ak pôjde o prijatie alebo vyplatenie dividend spoločnosťou z nezmluvného štátu (tzv. daňového raja). V prípade zmluvných štátov je potrebné prednostne aplikovať ustanovenia príslušnej medzinárodnej zmluvy.

Detailnejšie informácie nájdete v článku Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) sa od roku 2017 zmení.

5. Zníženie firemnej sadzby dane na 21 %

Sadzba dane z príjmov pre právnické osoby, medzi ktoré patria aj s.r.o. a akciové spoločnosti, sa od 1.1.2017 zníži z 22 % na 21 %. Použije sa prvýkrát v daňovom priznaní, ktoré začne 1.1.2017 a neskôr, napríklad v daňovom priznaní za rok 2017.

Rok 2017 bude aj posledným kalendárnym rokom, za ktorý budú firmy platiť daňovú licenciu. Časť zaplatených daňových licencií, ktoré presahovali výšku daňovej povinnosti vypočítanej v daňovom priznaní, bude možné započítať aj po zrušení daňových licencií.

Detailnejšie informácie nájdete v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1.1.2017.

6. Dvojnásobné pokuty za úmyselné nedodržiavanie pravidiel transferového oceňovania

Daňový úrad bude môcť uložiť pokutu v dvojnásobnej výške, ak pri daňovej kontrole dane z príjmov dorubí daň alebo rozdiel dane z dôvodu nesprávne uplatneného transferového oceňovania a zároveň zistí, že účelom transakcií medzi závislými osobami je zníženie daňovej povinnosti.

V praxi môže ísť o faktúry medzi závislými osobami (napr. fakturácia medzi živnosťou a s.r.o.) za neprimerane nízke alebo vysoké sumy, pre ktoré nie je v transferovej dokumentácii dostatočne zdôvodnená transferová cena.

Detailnejšie informácie nájdete v článku Transferové oceňovanie od roku 2017 - schválené zmeny.

7. Úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu DPH vo výške 1,5 %

V prípade dlhotrvajúcej daňovej kontroly, ktorou sa odloží vyplatenie nadmerného odpočtu DPH, bude mať kontrolovaný platiteľ DPH nárok na úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu najmenej vo výške 1,5 % zo sumy nadmerného odpočtu vráteného daňovým úradom po skončení daňovej kontroly. Minimálna suma úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu musí presiahnuť 5 eur, inak tento nárok nevzniká.

Ak si platiteľ DPH nebude plniť povinnosti počas daňovej kontroly, nebude si preberať písomnosti alebo nebude plniť iné zákonom ustanovené povinnosti, nárok na úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu DPH mu zaniká.

Detailnejšie informácie nájdete v článku Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2017.

Článok pokračuje pod reklamou

8. Zvýšenie právnej istoty pri fakturácii dodania stavebných prác alebo dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou v rámci SR

Ide o v praxi často skloňované tuzemské samozdanenie stavebných prác. Od 1.1.2017 bude v zákone o DPH zavedené pravidlo, že ak dodávateľ (platiteľ DPH) stavebných práce, resp. tovaru s inštaláciou alebo montážou uvedie na faktúre text „prenesenie daňovej povinnosti“, odberateľ môže s istotou uskutočniť tzv. tuzemské samozdanenie (= priznať daňovú povinnosť k DPH a zároveň uplatniť jej odpočítanie).

Dodávateľ môže uviesť na faktúru text „prenesenie daňovej povinnosti“ vtedy, ak má za to, že ide o plnenie, ktoré patrí do sekcie F klasifikácie produktov podľa činností (CPA). Slovné spojenie má za to je potrebné v praxi uplatňovať v tom zmysle, že dodávateľ si je istý alebo rozumne predpokladá, že ide dodanie stavebnej práce, resp. dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou.

Detailnejšie informácie nájdete v článku Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2017.

9. Zmeny pri výpočte registračného poplatku (dane) pri zmene držiteľa motorového vozidla

Od 1.2.2017 nebude výška registračného poplatku pri zápise držiteľa motorového vozidla (napr. osobného automobilu) závisieť od skutočnosti, či ide o prvý alebo ďalší zápis motorového vozidla do evidencie vozidiel v SR.

Vozidlá kategórie L, M1 a N1 (okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie) sú rozdelené do 16 výkonnostných tried v závislosti od výkonu motora v kW, pričom pre každú výkonnostnú triedu bude určená základná sadzba poplatku. Tá sa pohybuje v rozpätí od 33 do 3 900 eur. Zároveň je určených 18 koeficientov (od 1,00 do 0,06), ktoré budú znižovať výšku základnej sadzby poplatku v závislosti od veku motorového vozidla.

Vypočítaný poplatok sa zníži o polovicu, najviac na 33 eur, pri zápise držiteľa napr. hybridného motorového vozidla či motorového vozidla s pohonom na LPG. Minimálna suma poplatku bude vo výške 33 eur.

Detailnejšie informácie nájdete v článku Registračná daň za auto od 1.2.2017.

10. Štátne orgány začnú doručovať úradné dokumenty elektronicky od júla 2017

Termín začiatku elektronickej komunikácie so štátnymi orgánmi sa posúva na 1.7.2017. Právnickým osobám (napr. spoločnostiam s ručením obmedzeným) budú doručované do elektronickej úradnej schránky elektronické úradné dokumenty (napr. rozhodnutia katastrálnych úradov, rozhodnutia regionálnych úradov verejného zdravotníctva).

Zároveň bude platiť, že ak aktiváciu elektronickej schránky vykoná štát, doručovať úradné dokumenty do tejto schránky bude možné až po uplynutí desiateho dňa odo dňa vykonania aktivácie.

Firmy budú do elektronických úradných schránok vstupovať cez svojich konateľov. Na vstup je potrebné mať elektronický občiansky preukaz – eID kartu s aktivovaným zaručeným elektronickým podpisom (ZEP-om).

Detailnejšie informácie nájdete v článku Štát znovu posúva doručovanie do elektronických schránok na 1.7.2017.

11. Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie, okrem dividend

Zamestnanci, zamestnávatelia, živnostníci (SZČO) a ďalší poistenci budú platiť preddavky a poistné na zdravotné poistenie bez limitu. V roku 2017 mal platiť limit pre výpočet preddavkov a poistného na zdravotné poistenie 4 415 eur. Ten sa koncom roka 2017 novelou úplne zrušil, čo znamená, že preddavky a poistné sa budú platiť z celej sumy zárobku (napr. mzdy, upraveného základu dane).

Maximálny vymeriavací základ zostal zachovaný len v prípade dividend a to vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy zistenej Štatistickým úradom SR za rok, ktorý dva roky predchádza roku vyplatenia dividend. Pre určenie maximálneho vymeriavacieho základu pre dividendy nebude rozhodujúce, v ktorom účtovnom období sa zisk (ktorý sa rozdeľuje) vytvoril.

Detailnejšie informácie nájdete v článku Zrušenie maximálnych vymeriavacích základov v zdravotnom poistení od 1.1.2017.

12. Zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie

Maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie sa od 1.1.2017 zvyšuje z 5-násobku na 7-násobok priemernej mesačnej mzdy. Zmena ovplyvní výšku maximálnych odvodov poistného do Sociálnej poisťovne najmä zamestnancov, zamestnávateľov a živnostníkov (SZČO), ktorí majú vysoké príjmy (napr. mesačná mzda vyššia ako 4 415 eur). Práve suma 4 415 eur predstavovala 5-násobok priemernej mesačnej mzda za rok 2015 (883 eur).

Zvyšuje sa aj maximálny denný vymeriavací základ pre určenie súm nemocenských dávok (napr. náhrada príjmu počas PN, materské). Suma mesačného materského môže v roku 2017 dosiahnuť až 1 260 eur.

Detailnejšie informácie nájdete v článku Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017.

13. Nová právna forma podnikania – jednoduchá spoločnosť na akcie

Podnikatelia, predovšetkým tzv. stratupy, budú môcť využívať novú právnu formu podnikania, ktorou je jednoduchá spoločnosť na akcie. Minimálne základné imanie tejto obchodnej spoločnosti je stanovené na 1 euro.

Výhodou novej právnej formy bude jednoduchší vstup a výstup investora z firmy. Akcionári budú môcť uzavrieť akcionársku dohodu, v ktorej si môžu dohodnúť špeciálne práva, a to právo pridať sa k prevodu akcií, právo požadovať prevod akcií a právo požadovať nadobudnutie akcií. Ďalšou výhodou je skutočnosť, že jednoduchá spoločnosť na akcie nemusí mať povinne zriadenú dozornú radu. V praxi ide často len o orgán, ktorý plní svoje funkcie len formálne.

Detailnejšie informácie nájdete v článku Jednoduchá spoločnosť na akcie od roku 2017.

14. Nový vzor kontrolného výkazu k DPH

Od 1.1.2017 budú platitelia DPH podávať kontrolný výkaz k DPH na novom tlačive. Vzor tlačiva kontrolného výkazu sa upravuje v súvislosti so zmenami pri tzv. tuzemskom zdanení stavebných prác.

Dodávatelia stavebných prác, resp. tovaru s inštaláciou alebo montážou budú uvádzať údaje z vystavených faktúr (s prenesením daňovej povinnosti) v časti A.2. kontrolného výkazu k DPH.

Detailnejšie informácie nájdete v článku Kontrolný výkaz k DPH od 1.1.2017.

15. Zmeny v transferovom oceňovaní

Od 1.1.2017 dôjde v problematike transferového oceňovania (tuzemského aj cezhraničného) k niekoľkým významným zmenám. Prvou dôležitou zmenou je rozšírenie okruhu osôb, ktoré sa budú považovať za závislé osoby. Personálne prepojenými závislými osobami nebudú len obchodné spoločnosti a družstvá, ale všetky právnické osoby (napr. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie).

Ďalšími významnými zmenami sú: zrušenie odsúhlasenia daňovým úradom pre vykonanie tzv. korešpondujúcej úpravy základu dane v rámci SR, doplnené a zmenené definície (napr. kontrolovanej transakcie) či fixné poplatky za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania vo výške 10 000 eur a 30 000 eur, ak bude potrebné posúdiť uplatnenie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Detailnejšie informácie nájdete v článku Transferové oceňovanie od roku 2017 - schválené zmeny.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Maximálne nemocenské dávky v roku 2024 (PN, OČR, materské, tehotenské)

Aká je v roku 2024 maximálna výška nemocenských dávok – nemocenského, materského, tehotenského a ošetrovného? Pozrite si prehľad denných aj mesačných maximálnych súm.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky