Zrušenie maximálnych vymeriavacích základov v zdravotnom poistení od 1.1.2017

Čo sa mení v zdravotnom poistení od roku 2017 pre zamestnancov, zamestnávateľov, živnostníkov, prijímateľov dividend a iných poistených.

Národná rada SR dnes schválila novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

Minimálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie bude platiť aj od roku 2017

Minimálny vymeriavací základ sa aj od 1.1.2017 ponecháva v rovnakej podobe, ako je tomu v súčasnosti. Pre živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) je určený minimálny vymeriavací základ na rok 2017 vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2015, t. j. suma 441,50 eur.

Zamestnanci a zamestnávatelia nebudú mať ani od 1.1.2017 stanovený minimálny vymeriavací základ pre odvod poistného na zdravotné poistenie. Avšak, nepriamo je stanovený výškou minimálnej mzdy, ktorej mesačná suma v roku 2017 začína na sume 435 eur.

Viac aktuálnych informácií o minimálnej mzde pre rok 2017 nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2017.

Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie od roku 2017

Do konca roka 2016 bude existovať maximálny vymeriavací základ, ktorý je určený vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy za rok 2014. Tým, že v systéme zdravotného poistenie SR sa vykonáva ročné zúčtovanie poistného, preddavky na zdravotné poistenie na rok 2016 sa ešte budú platiť najviac zo sumy, ktorá je 5-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2014.

S účinnosťou od 1.1.2017 sa ruší maximálny vymeriavací základ, čo sa dotkne predovšetkým zamestnancov, ich zamestnávateľov, živnostníkov a iných samostatne zárobkovo činných osôb.

Ruší sa maximálny vymeriavací základ.

Zamestnanci, zamestnávatelia, živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré budú mať relatívne vysoké príjmy a zároveň aj vysoké vymeriavacie základy (pre rok 2017 viac ako 52 980 eur), zaplatia na odvodoch na zdravotné poistenie od roku 2017 viac.

Zvýšenie odvodového zaťaženia živnostníkov a iných SZČO zrušením maximálneho vymeriavacieho základu bude čiastočne kompenzovať zvýšenie paušálnych výdavkov od 1.1.2017. Vyššie paušálne výdavky znížia v porovnaní s právnym stavom v roku 2016 vymeriavací základ, z ktorého sa počítajú odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne.

Dôsledky zrušenia maximálnych vymeriavacích základov sa prejavia až v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2017, ktoré budú zdravotné poisťovne vykonávať v roku 2018.

Pri ročnom zúčtovaní poistného za rok 2016 budú zdravotné poisťovne postupovať podľa zákona o zdravotnom poistení účinného do 31.12.2016. To znamená, že za rok 2016 poistné nebude vyššie ako suma vypočítaná z maximálneho vymeriavacieho základu (51 480 eur).

Článok pokračuje pod reklamou

Maximálny vymeriavací základ pre dividendy sa od roku 2017 neruší

Maximálny vymeriavací základ pri vyplatení dividend sa od 1.1.2017 neruší. Pokiaľ ide o avizované zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pri vyplatení dividend zo zisku vytvoreného za účtovné obdobia začaté od 1.1.2011 do 31.12.2016, v tomto prípade schválil parlament výnimku.

Maximálny vymeriavací základ pre dividendy zostáva zachovaný na úrovni 60-násobku priemernej mesačnej mzdy. Zachovaný zostane aj spôsob výpočtu poistného a sadzby pre výpočet poistného sa použijú rovnako, ako to ustanovuje súčasná právna úprava.

Maximálny vymeriavací základ pre dividendy zostáva.

Dividendy vyplatené zo zisku, ktorý bol vytvorený v účtovnom období začatom od 1.1.2011 do 31.12.2012 budú podliehať odvodu poistného na zdravotné poistenie vo výške 10 %, resp. 5 % pre osoby so zdravotným postihnutím. Zároveň zostáva zachované aj „odvodom nepodliehajúce minimum“ vo výške polovice priemernej mesačnej mzdy za rok, ktorý dva roky predchádza roku vyplatenia dividend.

Dividendy vyplatené zo zisku, ktorý bol vytvorený v účtovnom období začatom od 1.1.2013 do 31.12.2016 budú podliehať odvodu poistného na zdravotné poistenie vo výške 14 %. V tomto prípade nie je uplatniteľné žiadne „odvodom nepodliehajúce minimum“.

Viac informácií k téme zdaňovania a platenia odvodov na zdravotné poistenie nájdete v článkoch Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) v SR v rokoch 2004 – 2018 a Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) sa od roku 2017 zmení.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2020 (rozdelenie zisku za rok 2019)

Ako zdaniť dividendy v roku 2020 vyplatené ako podiely zo zisku za rok 2019? Akú sadzbu dane použiť a ako túto daň odviesť?

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 – má ešte význam?

Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si môžu uplatniť tzv. nízkopríjmoví zamestnanci. Je možné u nich ešte uplatniť odpočítateľnú položku v roku 2020, vzhľadom na zmenu minimálnej mzdy?

Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2020

S nárastom minimálneho vymeriavacieho základu vzrastú od 1.1.2020 aj minimálne odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. V akej výške bude SZČO (živnostník) platiť minimálne odvody v roku 2020 nájdete v prehľadnej tabuľke.

Zrážková daň z dividend

Právnická osoba, ktorá vyplatí dividendy, je povinná do 15. dňa nasledujúceho mesiaca oznámiť zrazenie dane z vyplatených dividend. V rovnakom termíne je povinné aj zrážkovú daň odviesť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky