Transferové oceňovanie od roku 2017 - schválené zmeny

Schválená novela zákona o dani z príjmov priniesla aj pomerne veľké zmeny v transferovom oceňovaní účinné od roku 2017.

Dňa 23.11.2016 parlament schválil zákon č. 341/2016 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a na ktorého základe vstúpia do účinnosti od 1.1.2017 dôležité zmeny v oblasti transferového oceňovania.

Zmeny v definícii závislých osôb na účely transferového oceňovania

Vymedzenie osôb, ktoré sa považujú za závislé osoby a z tohto dôvodu sa na ne vzťahujú pravidlá transferového oceňovania, sa nachádza v § 2 písm. n) až r) zákona o dani z príjmov. Prepojenia, na základe ktorých sa osoby považujú za závislé osoby, sú štyri: prepojenie na základe blízkych osôb, ekonomické prepojenie, personálne prepojenie a iné prepojenie. Novelou zákona o dani z príjmov zostáva nezmenená len definícia prepojenia na základe blízkych osôb, ostatné tri prepojenia budú od roku 2017 zmenené.

Spresnenie definície ekonomického a personálneho prepojenia

Zmeny v definícii ekonomického a personálneho prepojenia rozšíria pôsobnosť transferového oceňovania na ďalšie vzťahy. Jedná sa skôr o spresnenie týchto prepojení v dôsledku nedostatkov, ktoré doteraz obsahovali. Podľa pôvodného znenia definície ekonomického a personálneho prepojenia účinného do konca roka 2016 sa v praxi zjavne ekonomicky a personálne prepojené osoby nepovažovali za závislé osoby. Od roku 2017 sa ekonomickým alebo personálnym prepojením bude rozumieť účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo jej blízkej osoby alebo v ktorých má táto osoba alebo jej blízka osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel. V definícii ekonomického a personálneho prepojenia sa doplnili slová týkajúce sa prepojenia cez blízke osoby.

Firmy dvoch blízkych osôb už budú závislými osobami.

V praxi to znamená, že ak napríklad jeden z manželov vlastní jednu firmu a druhý z manželov vlastní druhú firmu, nepovažujú sa tieto spoločnosti do konca roku 2016 za prepojené a nevzťahuje sa na ne transferové oceňovanie. Od roku 2017 sa aj na transakcie týchto spoločností dvoch blízkych osôb budú pravidlá transferového oceňovania vzťahovať. Rovnako to platí aj z pohľadu personálneho prepojenia. Ak je napríklad jeden z manželov konateľom jednej s.r.o. a druhý z manželov je konateľom druhej s.r.o., tieto firmy sa od roku 2017 už budú považovať za personálne prepojené.

Rozšírenie definície personálneho prepojenia aj na nepodnikateľov

Veľká zmena nastane od roku 2017 v definícii personálneho prepojenia aj z iného dôvodu. Podľa súčasného znenia zákona o dani z príjmov účinného do konca roka 2016 personálne prepojenie môže existovať len v rámci podnikateľských subjektov. S účinnosťou od roku 2017 sa bude personálne prepojenie vzťahovať nielen na podnikateľské subjekty, ale na úplne všetky právnické osoby. Personálne prepojenie vzniká tzv. „účasťou na vedení“. Účasťou na vedení sa bude rozumieť vzťah členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo ďalších obdobných orgánov právnickej osoby k tejto právnickej osobe.

Ak bude mať niekto účasť na vedení akejkoľvek inej právnickej osoby, bude medzi ním a touto právnickou osobou existovať personálne prepojenie. Rovnako bude personálne prepojenie existovať aj medzi osobami, ktoré budú pod vedením tej istej osoby alebo jej blízkej osoby. Podľa definície personálneho prepojenia sa budú od roku 2017 vzťahovať pravidlá transferového oceňovania napríklad aj na transakcie medzi predsedom občianskeho združenia a občianskym združením. Ak bude mať predseda občianskeho združenia nejakú firmu, budú sa považovať občianske združenie a táto firma tiež za závislé osoby.

Nová definícia iného prepojenia bude pokrývať všetky transakcie, nielen obchodné

Takzvané „iné prepojenie“ zakladajúce vzťah závislých osôb sa zatiaľ vzťahuje len na obchodné vzťahy, ktoré boli vytvorené predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty. V praxi nebolo vždy jednoznačné, čo sa rozumie obchodným vzťahom, pretože pojem „obchodný vzťah“ nebol v žiadnom predpise definovaný. S účinnosťou od roku 2017 bude iným prepojením každý právny vzťah alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

Zavedenie pojmu kontrolovaná transakcia a spresnenie ďalších definícií

V zákone o dani z príjmov od roku 2017 pribudne definícia kontrolovanej transakcie , ktorá sa bude pre spresnenie používať aj v iných častiach zákona o dani z príjmov na účely transferového oceňovania. Kontrolovanou transakciou sa bude rozumieť právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom. Čo je veľmi dôležitévýnimkou bude, že za kontrolovanú transakciu sa nebude považovať prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely. Znamená to, že takýto prenájom nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku medzi fyzickými osobami, ktoré sú blízkymi osobami (napríklad medzi manželmi, súrodencami, rodičmi a deťmi), nebude podliehať pravidlám transferového oceňovania, ak nájomca túto nehnuteľnosť nebude využívať na podnikanie.

Článok pokračuje pod reklamou

Definícia kontrolovanej transakcie sa bude používať aj v ostatných ustanoveniach zákona o dani z príjmov, kde svojou univerzálnosťou nahradí všetky doteraz používané pojmy: obchodný vzťah, finančný vzťah, služba, pôžička, úver. V nadväznosti na to budú musieť závislé osoby zvyšovať svoj základ dane o rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, pričom tento rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu. Ďalšou zmenou je, že pri zisťovaní základu dane bude môcť od roku 2017 závislá osoba pri dodržaní istých podmienok zahrnúť do daňových výdavkov aj pomernú časť akýchkoľvek výdavkov (nákladov) vynaložených inou osobou, voči ktorej je závislou osobou. V súčasnosti si závislá osoba môže takto znížiť základ dane len o pomernú časť výdavkov (nákladov) na služby.

Korešpondujúcu úpravu si podnikatelia budú môcť vykonať sami, nebudú musieť o to žiadať daňový úrad

Korešpondujúca úprava základu dane z príjmov spočíva v tom, že ak je jedna závislá osoba v dôsledku transferového oceňovania povinná zvýšiť svoj základ dane kvôli nejakej transakcii, tak druhá závislá osoba z tejto transakcie má právo o rovnakú sumu znížiť svoj základ dane z príjmov (vykonať korešpondujúcu úpravu základu dane). Korešpondujúcou úpravou sa zabraňuje dvojitému zdaneniu zisku alebo jeho časti. Podľa súčasného znenia zákona o dani z príjmov platí, že korešpondujúcu úpravu základu dane z príjmov si nemôže daňovník vykonať sám, ale musí mu ju povoliť daňový úrad. Daňový úrad však v súčasnosti korešpondujúcu úpravu základu dane povolí len vtedy, ak priamo daňový úrad zvýši základ dane inej závislej osoby.

Podnikatelia o korešpondujúcu úpravu nebudú musieť žiadať daňový úrad.

Novelou zákona o dani z príjmov sa od roku 2017 podmienky vykonania korešpondujúcej úpravy základu dane z príjmov pre podnikateľov zo Slovenska výrazne zjednodušia. Pre vykonanie korešpondujúcej úpravy základu dane u jednej závislej osoby už nebude potrebné, aby základ dane u druhej závislej osoby vykonal daňový úrad. V prípade, že si jeden podnikateľ zo Slovenska v dôsledku transferového oceňovania zvýši základ dane, druhý podnikateľ zo Slovenska si môže znížiť základ dane (vykonať korešpondujúcu úpravu) bez toho, aby o povolenie tejto úpravy žiadal daňový úrad. Daňovník, ktorý si takto vykoná korešpondujúcu úpravu základu dane, však bude povinný v lehote na podanie daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania predložiť daňovému úradu oznámenie o takto vykonanej korešpondujúcej úprave základu dane.

Zmeny v odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania - pooplatok za odsúhlasenie metódy bude fixný

Zmeny v transferovom oceňovaní zasiahnu aj žiadosti o súhlas daňového úradu na použitie konkrétnej metódy transferového oceňovania. Okrem iných spresňujúcich úprav je dôležitou aj tá, že v zákone o dani z príjmov bude od roku 2017 jednoznačne uvedené, že súhlas daňového úradu sa vydáva nielen na metódu transferového oceňovania, ale aj na spôsob určenia ceny kontrolovaných transakcií . Pre prehľadnosť dôjde k rozdeleniu pôvodného § 18 ods. 4 do niekoľkých odsekov a pridaný bude nový odsek, ktorý bude popisovať aj to, čo musí žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania a spôsobu určenia ceny obsahovať.

Prečítajte si tiež

Zásadnou zmenou v oblasti odsúhlasovania metódy transferového oceňovania je spôsob určovania výšky poplatku za takúto žiadosť. V súčasnosti sa výška poplatku za žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania určuje percentom podľa predpokladanej výšky obchodného prípadu. Jej výška závisí aj od toho, či ide o jednostranné odsúhlasenie (najmenej 4 000 eur a najviac 30 000 eur) alebo o odsúhlasenie na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (najmenej 5 000 eur a najviac 30 000 eur). S účinnosťou od roku 2017 bude výška poplatku za podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania fixná. Jeho výška bude 10 000 eur (ak pôjde o poplatok za vydanie rozhodnutia o jednostrannom odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania) alebo 30 000 eur (ak pôjde o poplatok za odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia).

Nový paragraf o výške pokút za transferové oceňovanie

K pravidlám transferového oceňovania bude od roku 2017 patriť aj nový § 18a, ktorého účelom bude vo väčšej miere sankcionovať úmyselné vyhýbanie sa plateniu daní v dôsledku transferového oceňovania. V prípade, že daňový úrad na základe daňovej kontroly transferového oceňovania podnikateľovi vyrubí daň alebo rozdiel dane z dôvodu, že jeho konanie nemalo ekonomické opodstatnenie a jeho výsledkom bolo účelové obchádzanie alebo účelové zníženie daňovej povinnosti, uloží mu dvojnásobnú pokutu. Na druhej strane, ak podnikateľ nepodá voči takémuto rozhodnutiu daňového úradu odvolanie a zaplatí rozdiel dane v lehote na podanie odvolania, dvojnásobné zvýšenie pokuty sa neuplatní.

Za účelové daňové úniky bude dvojnásobná pokuta.

V prípade podnikateľov, ktorí požiadajú daňový úrad o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania, môže byť pokuta za transferové oceňovanie podstatne nižšia ako u iných podnikateľov. Ak daňový úrad u takéhoto podnikateľa po daňovej kontrole zameranej na transferové oceňovanie vyrubí daň alebo rozdiel dane, daňový úrad mu uloží pokutu, ktorá je trikrát nižšia ako za bežných okolností u iných podnikateľov. Musí však ísť o prípad, kedy nešlo o konanie daňovníka bez ekonomickej podstaty a ktorého výsledkom nebolo účelové obchádzanie alebo účelové zníženie daňovej povinnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Bezpečný prístav v transferovom oceňovaní od roku 2023

Aké povinnosti majú závislé osoby, ktoré uskutočňujú kontrolované transakcie v nízkych hodnotách v roku 2023? Ako sa posudzuje hranica 10 000 eur a kedy je potrebné viesť transferovú dokumentáciu?

Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?

Transferové oceňovanie v roku 2023

Aké sú v roku 2023 podmienky transferového oceňovania? Čo je pojem bezpečný prístav? Je potrebné viesť transferovú dokumentáciu pri obchodoch do 10 000 eur či odmene konateľa?

Transferové oceňovanie v roku 2022

Aké zmeny nastávajú v transferovom oceňovaní v roku 2022? Aké metódy transferového oceňovania poznáme a ako sa v roku 2022 mení poplatok za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky