Registračná daň za auto od 1.2.2017

Schválením novely zákona o správnych poplatkoch sa od 1.2.2017 výrazne zmení výpočet registračnej dane (poplatku) pri registrácii vozidiel v Slovenskej republike. V nasledujúcom článku sa dozviete, akú registračnú daň (poplatok) za auto budete platiť od 1.2.2017.

Ako sa platí registračná daň (poplatok) za auto do 31.1.2017

Do 31.1.2017 sa platí registračná daň (poplatok) za auto tak, že zvýšený poplatok sa platí len za prvú evidenciu vozidla kategórie L, M1 a N1 (okrem N1 s max. tromi miestami na sedenie) a je odstupňovaný v závislosti od výkonu motora.

Registračný poplatok za automobil do 31.1.2017 v závislosti od výkonu motora v kW

Výkon motora v kW Výška poplatku v EUR
nad do (vrátane)
- 80 33
80 86 167
86 92 217
92 98 267
98 104 327
104 110 397
110 121 477
121 132 657
132 143 787
143 154 957
154 165 1 157
165 176 1 397
176 202 1 697
202 228 2 047
228 254 2 467
254 - 2 997

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (ďalej len “zákon o správnych poplatkoch”) v znení účinnom do 31.1.2017 sa za každý ďalší zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla platí registračná daň (poplatok) 33 eur.

Akutálne informácie o registračnej dani za auto a aká je jej výška nájdete v článku Registračná daň za auto 2019

 Ako sa bude platiť registračná daň (poplatok) za auto od 1.2.2017

S účinnosťou od 1.2.2017 bude zákon o správnych poplatkoch novelizovaný zákonom č. 342/2016 Z. z., na ktorého základe nastanú v platení registračnej dane (poplatku) od 1.2.2017 dve výrazné zmeny:

 1. registračná daň (poplatok) sa bude platiť nielen v závislosti od výkonu motora, ale aj od veku vozidla,
 2. pri ďalších (následných) registráciách vozidla sa nebude platiť jednotný poplatok 33 eur, ale pri každej ďalšej registrácii vozidla sa výška registračnej dane (poplatku) bude počítať rovnakým vzorcom, aký je ustanovený pre prvú registráciu vozidla, teda aj v prípade následných registrácií vozidla sa bude zohľadňovať výkon motora v kW a vek vozidla.

Suma registračnej dane (poplatku) = sadzba poplatku v EUR pri konkrétnom výkone motora registrovaného vozidla v kW * koeficient zostatkovej hodnoty registrovaného vozidla v závislosti od veku vozidla

Minimálna registračná daň (poplatok) za auto je 33 eur. Ak vypočítaná výška registračnej dane (poplatku) bude nižšia ako 33 eur, fyzická alebo právnická osoba zaplatí minimálnu registračnú daň (poplatok) vo výške 33 eur.

Pri výpočte výšky registračnej dane (poplatku) sa budú od 1.2.2017 využívať nasledujúce dve tabuľky.

Sadzba registračného poplatku za automobil od 1.2.2017 v závislosti od výkonu motora v kW

Výkon motora v kW Výška poplatku v EUR
nad do (vrátane)
- 80 33
80 86 90
86 92 110
92 98 150
98 104 210
104 110 260
110 121 360
121 132 530
132 143 700
143 154 870
154 165 1 100
165 176 1 250
176 202 1 900
202 228 2 300
228 254 2 700
254 - 3 900

Ak ide o prvú evidenciu vozidla, t. j. vozidlo doposiaľ nebolo evidované v evidencii motorových vozidiel v SR ani v zahraničí, pri výpočte registračnej dane (poplatku) sa uplatní koeficient 1,00. V ostatných prípadoch, t. j. ak ide o druhý a ďalší zápis do evidencie vozidiel, sa v závislosti od veku vozidla uplatní koeficient uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Článok pokračuje pod reklamou

Výpočet koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla od 1.2.2017 v závislosti od veku vozidla

Vek vozidla – obdobie v rokoch, ktoré uplynulo odo dňa prvej evidencie (vrátane) Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
do 1 roka 0,82
do 2 rokov 0,68
do 3 rokov 0,56
do 4 rokov 0,46
do 5 rokov 0,38
do 6 rokov 0,32
do 7 rokov 0,26
do 8 rokov 0,23
do 9 rokov 0,19
do 10 rokov 0,16
do 11 rokov 0,14
do 12 rokov 0,12
do 13 rokov 0,10
do 14 rokov 0,09
do 15 rokov 0,08
do 16 rokov 0,07
nad 16 rokov 0,06

Príklad: Výpočet poplatku za registráciu vozidla (registračnej dane)

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. zaregistrovala ojazdené vozidlo Seat Leon dňa 3.3.2017, ktorého výkon motora je 90 kW. Vozidlo bolo prvýkrát evidované v SR dňa 9.1.2013.

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. zaplatí za vozidlo Seat Leon registračnú daň (poplatok) vo výške 41,80 eur. Keďže výkon motora je 90 kW, príslušná sadzba poplatku je vo výške 110 eur. Od prvej evidencie vozidla v SR ubehlo viac ako 4 roky, takže príslušný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla je 0,38. Poplatok sa vypočíta ako 110*0,38 = 41,80 eur.

Keby spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. zaregistrovala Seat Leon do 31.1.2017, zaplatila by registračnú daň (poplatok) za vozidlo v sume 33 eur.

Kto bude platiť vyššiu a kto nižšiu registračnú daň (poplatok) za auto od 1.2.2017

Pri nových automobiloch s výkonom motora do 176 kW vrátane sa bude platiť nižšia registračná daň (poplatok). Za nové výkonnejšie automobily (s výkonom motora nad 176 kW) sa bude od 1.2.2017 platiť vyššia registračná daň (poplatok).

Porovnanie registračnej dane (poplatku) pri prvej evidencii vozidla

Výkon motora v kW Výška poplatku v EUR do 31.1.2017 Výška poplatku v EUR od 1.2.2017
nad do (vrátane)
- 80 33 33
80 86 167 90
86 92 217 110
92 98 267 150
98 104 327 210
104 110 397 260
110 121 477 360
121 132 657 530
132 143 787 700
143 154 957 870
154 165 1 157 1 100
165 176 1 397 1 250
176 202 1 697 1 900
202 228 2 047 2 300
228 254 2 467 2 700
254 - 2 997 3 900

V dôsledku novely zákona o správnych poplatkoch zlacnie registračná daň (poplatok) za ojazdené automobily kupované zo zahraničia, predovšetkým v prípade výkonných a starších automobilov. Od 1.2.2017 sa na staršie automobily kupované zo zahraničia už nebude pri ich registrácii v SR pozerať ako na nové, resp. prvýkrát registrované v SR.

Príklad: Registračná daň (poplatok) za kúpu ojazdeného automobilu zo zahraničia Michal Serentov si kúpil 13-ročný BMW 540i (E39) z Nemecka. Výkon motora je 217 kW. Dňa 7.2.2017 ho registroval v Slovenskej republike.

Prečítajte si tiež

Michal Serentov zaplatil registračnú daň v sume 2300*0,09 = 207 eur. Keby registroval BMW 540i (E39) do 31.1.2017, zaplatil by registračnú daň vo výške 2 047 eur, čo by bolo o 1 840 eur viac.

Od 1.2.2017 sa zvýši registračná daň (poplatok) pri kúpe ojazdeného automobilu zo Slovenska. Čím výkonnejší a novší ojazdený automobil fyzická alebo právnická osoba kúpi, tým viac zaplatí pri registrácii vozidla.

Prikladáme prehľad registračnej dani (poplatku) za kúpu ojazdeného vozidla od 1.2.2017.

Výnimky pri platení registračnej dane za auto od 1.2.2017

Fyzická alebo právnická osoba môže pri zápise motorového vozidla predložiť znalecký posudok, na základe ktorého sa vypočíta iný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla v závislosti od veku vozidla. Podľa znaleckého posudku sa koeficient zostatkovej hodnoty vozidla vypočíta ako pomer zostatkovej hodnoty vozidla v eur a počiatočnej hodnoty vozidla v eur. Vypočítaný koeficient zostatkovej hodnoty daného vozidla sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta matematicky. V závislosti od výkonu motora v kW a koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla podľa znaleckého posudku sa vypočíta výška registračnej dane (poplatku).

Novelou zákona o správnych poplatkoch sa nezmenila registračná daň za vozidlo, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina. Registračná daň za elektromobil aj naďalej ostáva vo výške 33 eur.

Výrobcovia vozidiel, zástupcovia výrobcov vozidiel a fyzické resp. právnické osoby, ktorých predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla (resp. zástupcom výrobcu vozidla) budú od 1.2.2017 platiť registračnú daň vo výške 33 eur za zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 (okrem N1 s najviac tromi miestami na sedenie) v prípade, že je automobil určený na predaj.

V prípade, že výrobca vozidiel, zástupca výrobcov vozidiel alebo osoba, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel nevykoná prevod držby motorového vozidla na inú osobu do jedného roka od zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel, musí najneskôr pri nasledujúcej zmene v evidencii vozidiel zaplatiť poplatok zodpovedajúci poplatku pri prvej evidencii vozidla v závislosti od výkonu motora v kW.

Od registračnej dane (poplatku) za automobil je oslobodený zápis držiteľa:

 1. motorového a prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 2. motorového vozidla kategórie L1e (malého motocyklu),
 3. motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak na jeho kúpu dostala ťažko zdravotne postihnutá osoba príspevok v súlade so zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

V prípade, že novým držiteľom motorového vozidla je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo bolo zapisované motorového vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ale na jeho kúpu nebol poskytnutý príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, zníži sa registračná daň (poplatok) za auto o 50 %, najviac však o 100 eur.

Registračná daň (poplatok) sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur pri zápise držiteľa:

 • hybridného motorového vozidla,
 • hybridného elektrického vozidla,
 • motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG),
 • motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG),
 • motorového vozidla na vodíkový pohon,
 • motorového vozidla kategórie M1 s min. 6 miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak držiteľ je osoba, ktorá si uplatňuje nárok na prídavok na dieťa na min. 4 deti vo veku do 19 rokov. Podmienkou je priloženie kópie rodných listov detí.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023

Jednou z prvých povinností daňovníkov na začiatku roka 2024 bude podanie daňového priznania a zaplatenie vypočítanej dane z motorových vozidiel za rok 2023. Ako správne postupovať pri vyplnení a podaní daňového priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky