Štát znovu posúva doručovanie do elektronických schránok na 1.7.2017

Chystá sa v poradí už tretí posun termínu, od ktorého by mal štát s každou firmou komunikovať elektronicky. Novým termínom by mal byť až 1. júl 2017. Pripravujú sa aj iné menšie zmeny.

Štát plánuje elektronické doručovanie dokumentov firmám znovu odložiť

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini dňa 30. novembra 2016 na rokovaní vlády predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“). Hlavným dôvodom tejto novely je posun termínu elektronickej komunikácie orgánov verejnej moci s firmami na 1. júl 2017. Vláda na svojom zasadnutí tento návrh schválila a tým ho postúpila do parlamentu. Ak ho poslanci schvália, pôjde v poradí už o tretí posun termínu, od ktorého mala fungovať komunikácia orgánov verejnej moci s firmami len elektronicky, cez elektronické schránky.

Dôvodom odkladu aktivácie elektronických schránok je nízky počet štatutárov s elektronickými občianskymi preukazmi

eID karty má vybavené len štvrtina štatutárov.

V dôvodovej správe sa píše, že hlavným dôvodom, pre ktorý sa štát znovu po tretí raz rozhodol posunúť termín aktivácie elektronických schránok firiem na úradné doručovanie, je nepripravenosť firiem. Firmy sa do svojich elektronických schránok prihlasujú prostredníctvom svojich štatutárov (s.r.o. napríklad prostredníctvom svojich konateľov). A títo štatutári musia mať na vstup do elektronickej schránky firmy vybavený elektronický občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom (eID karta). V prípade zahraničných štatutárov sa vyžaduje doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom. Podľa dôvodovej správy má elektronický občiansky preukaz napriek mediálnej kampani a informačných listov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vybavených len približne 24 % všetkých štatutárov právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Aktivácia elektronických schránok firmám, ktoré do nich nemajú ako vstúpiť, by im mohla spôsobiť vážne problémy, preto sa štát rozhodol termín radšej posunúť na 1. júl 2017.

Ako štát trikrát posúval aktiváciu elektronických schránok firiem

Aktivácia elektronických schránok sa odloží tretí krát.

Zákon o e-Governmente nadobudol účinnosť 1. novembra 2013. Podľa pôvodného znenia prechodných ustanovení tohto predpisu malo dôjsť k aktivácii elektronických schránok všetkých právnických osôb zapísaných do obchodného registra (teda všetkých firiem) 1. augusta 2015. Nakoniec došlo k novele, ktorá prechodné ustanovenia zmenila tak, že podľa nich mal správca modulu elektronických schránok všetkým právnickým osobám ich elektronickú schránku aktivovať na elektronickú úradné doručovanie 1. augusta 2016. Pred niekoľkými mesiacmi sa však tento termín posunul na 1. január 2017. Ani tento termín však zdá sa nebude definitívny a ak návrh novely zákona o e-Governmente parlamentná väčšina schváli, tretím posunutým termínom aktivácie elektronických schránok na úradné doručovanie firiem bude až 1. júl 2017.

Niektoré firmy si elektronickú schránku môžu aktivovať skôr – ak do nej vstúpia

Novelou zákona o e-Governmente sa navrhuje vyslovene upraviť, že úkon aktivácie firemnej elektronickej schránky na úradné doručovanie sa môže uskutočniť dvoma spôsobmi: zo strany správcu modulu elektronických schránok (čiže zo strany štátu) alebo zo strany samotnej firmy. Firmy si svoju elektronickú schránku na doručovanie aktivujú jednoducho len tým, že do nej prvýkrát vstúpia. Od prvého vstupu firmy do elektronickej schránky jej môžu orgány verejnej moci svoje rozhodnutia doručovať elektronicky. Znamená to, že ak niektorá firma ani raz nevstúpi do elektronickej schránky do 30. júna 2017, jej elektronická schránka do tohto dátumu aktivovaná na úradné doručovanie nebude a bude aktivovaná až 1. júla 2017. Ak ale firma do svojej elektronickej schránky vstúpi do 30. júna 2017, jej elektronická schránka bude aktivovaná na elektronické doručovania týmto dňom prvého vstupu.

Článok pokračuje pod reklamou

Novinkou je, že po aktivovaní elektronickej schránky zo strany štátu bude mať firma ešte desať dní na prispôsobenie sa

Ak schránku aktivuje štát, firma má ešte desať dní.

Navrhovaná novela zákona o e-Governmente prinesie firmám ešte jednu pozitívnu zmenu. Ako sme už v článku spomínali, aktivácia elektronickej schránky firmy na úradné doručovanie sa môže uskutočniť buď prvým prístupom firmy do tejto elektronickej schránky alebo úkonom štátu (úkonom správcu modulu elektronických schránok). Ak dôjde k aktivácii elektronickej schránky firmy z druhého dôvodu, teda z dôvodu, že ju vykoná štát, doručovať úradné dokumenty do tejto schránky bude možné až po uplynutí desiateho dňa odo dňa vykonania tejto aktivácie. V prípade, že by sa ale firma prihlásila do tejto elektronickej schránky aktivovanej štátom skôr, doručovanie úradných dokumentov sa môže začať od tohto prvého prístupu.

Pravidlo desiatich dní pomôže hlavne novým firmám.

Tento postup môže postihnúť firmy, ktorým štát povinne aktivuje elektronickú schránku na úradné doručovanie 1. júla 2017. Ak sa tieto firmy ani do desiatich dní od tohto dátumu (to je do 11. júla 2017 vrátane) neprihlásia do svojej elektronickej schránky, orgány verejnej moci im do takejto elektronickej schránky po tejto lehote (to je od 12. júla 2017) môžu doručovať svoje rozhodnutia. Prihlásenie sa do elektronickej schránky v tejto lehote, teda pred uplynutím desaťdňovej lehoty, umožní elektronické úradné doručovanie už od tohto dňa. Uvedené pravidlo desiatich dní je obzvlášť pozitívnou zmenou predovšetkým pre novovzniknuté firmy. Podľa zákona o e-Governmente totižto štát zriaďuje elektronickú schránku firme bezodkladne po tom, ako sa dozvie o jej vzniku. Elektronická schránka tak môže byť firme zriadená už v deň, keď ju registrový súd zapíše do obchodného registra. Okamžité doručovanie úradných dokumentov do elektronickej schránky novovzniknutej firmy by jej mohlo spôsobiť ťažkosti, preto sa navrhuje zaviesť desaťdňová lehota pre štatutárov na zabezpečenie vnútorných procesov spojených s elektronickým doručovaním.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky