Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017

Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od roku 2017 sa zvýšia maximálne vymeriavacie základy pre sociálne odvody zamestnancov, zamestnávateľov, živnostníkov či iných SZČO. Porastú aj maximá PN-ky či materského.

Dňa 11.10.2016 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorou sa okrem iného zvyšuje niekoľko druhov maximálnych vymeriavacích základov. Zákon o sociálnom poistení bol novelizovaný zákonom č. 285/2016 Z. z.

Pri platení sociálneho poistenia je zákonom ustanovený maximálny vymeriavací základ, čo je najvyššia suma, z ktorej sa vyčísli poistné. Zákon o sociálnom poistení v zásade nepriamo stanovuje najvyššiu sumu odvodov do Sociálnej poisťovne, ktorú majú povinnosť platiť zamestnanci, zamestnávatelia, živnostníci či iné SZČO.

Zároveň sa upravuje aj maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenských dávok (nemocenské, ošetrovné, vyrovnávacia dávka a materské) a náhrady príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Zvýšenie maximálnych odvodov pre živnostníkov a iné SZČO od 1.1.2017

Maximálny vymeriavací základ živnostníkov a iných SZČO je do konca roka 2016 vo výške 5-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platia odvody do Sociálnej poisťovne. Päťnásobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2014 je vo výške 4 290 eur.

Maximálny vymeriavací základ bude 6 181 €

Od 1.1.2017 suma maximálneho vymeriavacieho základu vzrastie z 5-násobku na 7-násobok priemernej mesačnej mzdy. Sedemnásobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2015 je vo výške 6 181 eur. Novelou zákona o sociálnom poistení tak od 1.1.2017 dôjde k zvýšeniu maximálneho vymeriavacieho základu živnostníkov a iných SZČO o 1 776 eur.

Ročne môžu živnostníci a iné SZČO zaplatiť až o 7 025,04 eura viac, ak budú do Sociálnej poisťovne platiť odvody z maximálneho vymeriavacieho základu.

Živnostník alebo iná SZČO Sadzba v % Max. odvody, ak by k novele zákona nedošlo Max. odvody platné v roku 2017 v €
Nemocenské poistenie 4,40 194,26 271,96
Starobné poistenie 18,00 794,70 1 112,58
Invalidné poistenie 6,00 264,90 370,86
Rezervný fond solidarity 4,75 209,71 293,59
Spolu 33,15 1 463,57 2 048,99

Maximálna suma mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne stúpne z 1 463,57 eura na 2 048,99 eura. Viac informácií k odvodom živnostníkov a iných SZČO do 1.1.2017 nájdete v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2017.

Zvýšenie maximálnych odvodov pre zamestnancov a zamestnávateľov od 1.1.2017

Od 1.1.2017 sa maximálny vymeriavací základ zamestnancov a zamestnávateľov zvýši z 5-násobku priemernej mesačnej mzdy na jej 7-násobok. Pre zamestnancov aj zamestnávateľov bude od 1.1.2017 platiť maximálny vymeriavací základ 6 181 eur. Rovnako ako u živnostníkov alebo iných SZČO, zmenou zákona o sociálnom poistení sa maximálny vymeriavací základ zvýši o 1 776 eur.

Zamestnanci s vyššími príjmami zaplatia od 1.1.2017 na odvodoch do Sociálnej poisťovne viac, čím sa zníži ich čistá mzda. Ich zamestnávateľom vzrastú náklady na úhradu sociálnych odvodov. Vyššie sumy maximálnych odvodov pre zamestnanca a zamestnávateľa sa nachádzajú v nasledujúcich tabuľkách.

Zamestnanec Sadzba v % Max. odvody, ak by k novele zákona nedošlo Max. odvody platné v roku 2017 v €
Nemocenské poistenie 1,40 61,81 86,53
Starobné poistenie 4,00 176,60 247,24
Invalidné poistenie 3,00 132,45 185,43
V nezamestnanosti 1,00 44,15 61,81
Spolu 9,40 415,01 581,01

Maximálne odvody (mesačné) zamestnanca do Sociálnej poisťovne porastú v roku 2017 o 166 eur.

Zamestnávateľ Sadzba v % Max. odvody, ak by k novele zákona nedošlo Max. odvody platné v roku 2017 v €
Nemocenské poistenie 1,40 61,81 86,53
Starobné poistenie 14,00 618,10 865,34
Invalidné poistenie 3,00 132,45 185,43
Garančné poistenie 0,25 11,03 15,45
Poistenie v nezamestnanosti 1,00 44,15 61,81
Rezervný fond solidarity 4,75 209,71 293,59
Úrazové poistenie* 0,80 49,44 49,44
Spolu 25,20 1 126,69 1 557,59

* Úrazové poistenie v stĺpci "Odvody, ak by k novele zákona nedošlo" je vypočítané z maximálneho vymeriavacieho základu po zmene (6 181 eur), nakoľko tento typ poistenia nemá stanovený maximálny vymeriavací základ.

Článok pokračuje pod reklamou

Maximálne odvody (mesačné) zamestnávateľov do Sociálnej poisťovne porastú v dôsledku zmeny maximálneho vymeriavacieho základu v roku 2017 o 430,90 eura.

Zvýšenie maximálnych odvodov pre dobrovoľne poistené osoby od 1.1.2017

Novelu zákona o sociálnom poistení budú môcť využiť fyzické osoby, ktoré sa rozhodnú pre niektorý z balíkov dobrovoľného poistenia v Sociálnej poisťovni. Vymeriavací základ pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne si títo poistenci určujú sami. Od 1.1.2017 bude maximálna suma, ktorú si môžu určiť ako základ pre výpočet poistného vo výške 6 181 eur.

Dobrovoľne poistná osoba Sadzba v % Max. odvody, ak by k novele zákona nedošlo Max. odvody platné v roku 2017 v €
Nemocenské poistenie 4,40 194,26 271,96
Starobné poistenie 18,00 794,70 1 112,58
Invalidné poistenie 6,00 264,90 370,86
Poistenie v nezamestnanosti 2,00 88,30 123,62
Rezervný fond solidarity 4,75 209,71 293,59
Spolu 35,15 1 551,87 2 172,61

Dobrovoľne poistené osoby budú môcť (nemajú povinnosť) od 1.1.2017 odvádzať poistné vyššie o 620,74 eura.

Od 1.1.2017 sa zvýšia náhrada príjmu počas PN a nemocenské

Keď sa zamestnanec stane dočasne pracovne neschopným, má nárok na náhradu príjmu (vypláca zamestnávateľ) a nemocenské (vypláca Sociálna poisťovňa).

Zamestnávateľ poskytuje náhradu príjmu počas prvých desiatich dní trvania dočasnej pracovnej neschopnosti (PN). Od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) má zamestnanec nárok na nemocenské. Sociálna poisťovňa ho štandardne vypláca najviac do 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (PN).

Viac k nároku zamestnanca na náhradu príjmu a nemocenské počas dočasnej pracovnej neschopnosti a ďalšie potrebné informácie nájdete v článku Pracovná neschopnosť zamestnanca z pohľadu zamestnávateľa v roku 2015.

Výpočet náhrady príjmu (platí zamestnávateľ) je upravený zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

 • Vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca, a to od prvého dňa do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (PN);
 • Vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca, a to od štvrtého dňa do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (PN).

Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu, okrem niektorých osobitných prípadov.

Denný vymeriavací základ na výpočet náhrady príjmu počas PN (vypláca zamestnávateľ) aj denný vymeriavací základ na výpočet nemocenského (vypláca Sociálna poisťovňa) je príslušným zákonom zhora limitovaný. Zmena od 1.1.2017 spočíva vo zvýšení tohto maximálneho limitu z 1,5 násobku na 2-násobok všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2015 (10 596 eur).

Od 1.1.2017 budú mať zamestnanci s vyšším príjmom nárok na vyššiu náhradu príjmu od zamestnávateľa, a ak bude dočasná pracovná neschopnosť (PN) trvať dlhšie ako desať dní, tak aj nárok na vyššie nemocenské. U týchto zamestnávateľov tak dôjde k zvýšeniu nákladov (daňovo uznaných). Náhrada príjmu aj nemocenské sú u zamestnancov od dane z príjmov oslobodené.

Od 1.1.2017 bude maximálny denný vymeriavací základ

 • zamestnávateľa na účely výpočtu náhrady príjmu zamestnanca počas PN vo výške 58,0602 eura,
 • Sociálnej poisťovne na účely výpočtu nemocenského 58,0603 eura.

Maximálna suma náhrady príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) zamestnanca (vyplácanej zamestnávateľom) bude od 1.1.2017 vo výške:

 • 43,55 eura za prvé tri dni dočasnej pracovnej neschopnosti (PN),
 • 223,54 eura za ďalších sedem dní dočasnej pracovnej neschopnosti (PN).

Zamestnávateľ tak zaplatí zamestnancovi počas prvých 10 dní PN-ky v roku 2017 najviac 267,09 eura.

Maximálna suma nemocenského (vypláca Sociálna poisťovňa) bude od 1.1.2017 vo výške:

 • 990,00 eur v 31 dňovom mesiaci,
 • 958,00 eur v 30 dňovom mesiaci,
 • 894,20 eura v 28 dňovom mesiaci.

Od 1.1.2017 sa zvýšia aj maximálne sumy ostatných nemocenských dávok

Maximálny denný vymeriavací základ Sociálnej poisťovne vo výške 58,0603 eura a používa aj pri výpočte ostatných nemocenských dávok.

Maximálna suma (najviac za 10 dní) ošetrovného bude od 1.1.2017 vo výške 319,40 eura.

Maximálna suma materského bude od 1.1.2017 vo výške:

 • 1 260,00 eura v 31 dňovom mesiaci,
 • 1 219,30 eura v 30 dňovom mesiaci,
 • 1 138,00 eura v 28 dňovom mesiaci.

Aktualizácia: Dňa 14.12.2016 schválila vláda SR návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorou sa má od 1.5.2017 zvýšiť percentuálna sadzba materského zo súčasných 70 % denného vymeriavacieho základu na 75 %. Upraviť by sa mala výška materského aj tým poistencom, ktorí začali poberať materské pred 1.5.2017 a poberajú ho aj po 30.4.2017.

Novelou zákona o sociálnom poistení sa od 1.1.2017 zvyšuje aj úhrn denných vymeriavacích základov, ak nárok na nemocenskú dávku vznikol z viacerých nemocenských poistení (napr. zamestnanec má dve zamestnania).

Poznámka: V súčasnosti nie je možné poistiť sa v Sociálnej poisťovni len na účely nemocenského poistenia. Táto možnosť bola zrušená z dôvodu špekulácií v minulosti, často pri zvyšovaní základu pre výpočet materského.

Úhrn denných vymeriavacích základov bude od 1.1.2017 najviac vo výške 2-násobku (do 31.12.2016 vo výške 1,5-násobku) všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky