Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2017

Od 1.1.2017 musí SZČO (živnostník) platiť do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne odvody spolu minimálne v sume 208,16 eur, čo je v porovnaní s rokom 2016 o 5,90 eur viac. V najbližšom článku sa dozviete, ktoré SZČO musia platiť odvody, v akej výške a odkedy.

Odvody SZČO (živnostníkov) upravujú najmä:

  • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o zdravotnom poistení”),
  • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len “zákon o sociálnom poistení”).

Od kedy musí začínajúca SZČO (živnostník) platiť odvody v roku 2017?

V prvom rade je potrebné upozorniť začínajúcich SZČO (živnostníkov), že majú povinnosť oznámiť svojej zdravotnej poisťovni zmenu alebo vznik platiteľa poistného (napr. zo zamestnanca na SZČO) do 8 dní odo dňa zmeny. Živnostníci ohlasujú zmenu platiteľa poistného zdravotnej poisťovni na jednotnom kontaktnom mieste pri získavaní oprávnenia na podnikanie. Iné SZČO si túto oznamovaciu povinnosť musia splniť sami do 8 dní odo dňa získania oprávnenia na vykonávanie činnosti.

Začínajúca SZČO (živnostník) nemá voči Sociálnej poisťovni oznamovaciu povinnosť v súvislosti so začatím podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

Podľa § 15 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení vzniká povinnosť platiť poistné odo dňa, od ktorého je poistenec SZČO. Poistné sa platí mesačnými preddavkami na poistné počas kalendárneho roka a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného po skončení kalendárneho roka. Preddavky na zdravotné poistenie SZČO sú splatné do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Vznik povinnosti SZČO platiť poistné do Sociálnej poisťovne sa posudzuje vždy k 1.7. nasledujúceho kalendárneho roka (resp. k 1.10. nasledujúceho kalendárneho roka, ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania). SZČO vznikne povinnosť platiť poistné od 1.7.2017, resp. od 1.10.2017 pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ak v roku 2016 jej zdaniteľný príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti bol vyšší ako 50% všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2015, teda ak bol vyšší ako 50% z 12-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok 2015. Z uvedeného vyplýva, že ak SZČO v roku 2016 mala príjmy z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti viac ako 0,5*12*883 eur = 5 298 eur, vznikne jej povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne od 1.7.2017, resp. od 1.10.2017. Keď vznikne SZČO povinnosť platiť poistné od 1.7.2017, prvé poistné je povinná zaplatiť do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, teda do 8.8.2017.

Výšku odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne v roku 2019 nájdete v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019

Vymeriavací základ SZČO na účely zdravotného a sociálneho poistenia v roku 2017

Na rok 2017 je pre SZČO stanovený minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok 2015, teda 50 % z 883 eur, čo na rok 2017 predstavuje sumu minimálneho základu SZČO 441,50 eur mesačne.

Novelou zákona o zdravotnom poistení sa maximálny vymeriavací základ SZČO na účely zdravotného poistenia ruší od 1.1.2017.

V novele zákona o sociálnom poistení sa ustanovilo, že maximálny vymeriavací základ SZČO pre rok 2017 na účely sociálneho poistenia je 7-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2015, teda 7*883 eur. Od 1.1.2017 je na účely sociálneho poistenia maximálny vymeriavací základ SZČO vo výške 6 181 eur mesačne.

Vymeriavací základ konkrétnej SZČO na účely zdravotného a sociálneho poistenia vypočíta:

(čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti + zaplatené poistné na zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské, dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity)/1,486.

V akej výške platí SZČO preddavky do zdravotnej poisťovne od 1.1.2017?

Sadzba poistného na zdravotné poistenie je pre samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) vo výške:

  • 14 % z vymeriavacieho základu,
  • 7 % z vymeriavacieho základu, ak je osobou so zdravotným postihnutím.

Vymeriavací základ SZČO, ktorá nie je zároveň zamestnancom ani poistencom štátu (napr. študentom), je od 1.1.2017 vo výške od 441,50 eur (minimálny základ).

Na SZČO, ktorá je zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu sa nevzťahuje podmienka minimálneho základu. Znamená to, že SZČO, ktorá je zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu, môže mať v roku 2017 aj nižší vymeriavací základ ako je minimálny základ stanovený pre rok 2017.

Minimálne preddavky SZČO, ktorá nie je zároveň zamestnancom ani poistencom štátu pre rok 2017 sú vo výške 14% z minimálneho základu 441,50 eur. Minimálne preddavky (odvody) SZČO do zdravotnej poisťovne pre rok 2017 sú v sume 61,81 eur, čo je v porovnaní s rokom 2016 nárast o 1,75 eur. Minimálny preddavok SZČO so zdravotným postihnutím (ktorá nie je zároveň zamestnancom ani poistencom štátu) do zdravotnej poisťovne je v roku 2017 vo výške 7 % z 441,50 eur = 30,90 eur.

SZČO platí od 1.1.2017 preddavky na zdravotné poistenie vo výške 14 % (zdravotne postihnutá SZČO 7%) z podielu pomernej časti základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti dosiahnutého v roku 2015 a koeficientu 1,486 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Pomernou časťou základu dane sa v súlade s § 16 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení rozumie čiastkový základ dane SZČO z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období.

Prečítajte si tiež

Pre začínajúce SZČO, ktoré vznikli v roku 2016 to znamená, že od svojho vzniku až po 31.12.2017 si oni sami určia, v akej výške budú platiť preddavky do zdravotnej poisťovne, pretože v roku 2017 sa výška preddavkov vypočítava zo základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti dosiahnutej v roku 2015, keď táto osoba ešte nevykonávala činnosť SZČO. Začínajúce SZČO, ktoré vznikli v roku 2016 si mohli v roku 2016 určiť preddavok najmenej v sume 60,06 eur. Od 1.1.2017 sa výška minimálneho preddavku na zdravotné poistenie zvýši na 61,81 eur, takže SZČO s minimálnou výškou preddavku budú od 1.1.2017 platiť preddavok v sume 61,81 eur* (prvá platba s novou výškou preddavku odíde do 8.2.2017).

*zdravotne postihnuté SZČO platia preddavky na zdravotné poistenie v polovičnej výške

Začínajúca SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu (a vznikla v 2016) si môže zvoliť platenie preddavku na zdravotné poistenie aj v nižšej sume, dokonca aj v nulovej výške, pretože na ňu sa nevzťahuje povinnosť minimálnych preddavkov. Musí však rátať s tým, že po konci kalendárneho roka jej na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) vyjde nedoplatok na zdravotnom poistení. Na základe RZZP za rok 2016 jej vznikne povinnosť platiť preddavky v stanovenej výške od 1.1.2018, ktorá môže byť nižšia ako minimálne preddavky.

Zdravotná poisťovňa vykoná po skončení kalendárneho roka ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, v ktorom určí výšku preddavkov na obdobie po nasledujúcom období. Ročné zúčtovanie za rok 2015 pošle SZČO v priebehu roka 2016, v ktorom bude určená výška preddavkov na rok 2017.

V uvedenom ročnom zúčtovaní za kalendárny rok môže vyjsť SZČO:

  • nedoplatok,
  • preplatok.

V akej výške platí SZČO (živnostník) poistné do Sociálnej poisťovne od 1.1.2017?

Ako sme už vyššie spomínali, vznik/zánik povinného poistenia SZČO v Sociálnej poisťovni sa posudzuje vždy k 1.7., resp. 1.10. pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania na základe výšky príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti za predchádzajúci rok. Ako pri preddavkoch na zdravotné poistenie, aj výška minimálneho/maximálneho poistného do Sociálnej poisťovne sa mení k 1.1.2017.

SZČO, ktorá je povinná platiť poistné do Sociálnej poisťovne, platí poistné vo výške:

  • 4,4 % z vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie,
  • 18 % z vymeriavacieho základu na starobné poistenie,
  • 6 % z vymeriavacieho základu na invalidné poistenie*,
  • 4,75 % z vymeriavacieho základu do rezervného fondu solidarity.

*SZČO, ktorej bol priznaný starobných dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek, neplatí poistné na invalidné poistenie.

SZČO povinne platí poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 33,15% z vymeriavacieho základu vypočítaného na základe údajov z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok.

Jednotlivé druhy poistení sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Minimálne a maximálne poistné do Sociálnej poisťovne od 1.1.2017

  Minimálne poistné v EUR Maximálne poistné v EUR
Nemocenské poistenie 4,4% 19,42 271,96
Starobné poistenie 18% 79,47 1 112,58
Invalidné poistenie 6% 26,49 370,86
Rezervný fond solidarity 4,75% 20,97 293,59
Spolu do Sociálnej poisťovne 33,15% 146,35 2 048,99

SZČO môže okrem povinného poistného do Sociálnej poisťovne platiť aj dobrovoľné poistné na poistenie v nezamestnanosti vo výške 2 % z vymeriavacieho základu.

Sumy minimálneho a maximálneho poistného do Sociálnej poisťovne sa menia vždy k 1.1., ale povinnosť platiť poistné a výška poistného konkrétnej SZČO sa posudzuje k 1.7., resp. k 1.10.

Ak SZČO povinne platila minimálne poistné od 1.7.2016 vo výške 142,20€, od 1.1.2017 stále platí minimálne poistné, ale už vo výške 146,35€ (prvú platbu vo zvýšenej sume musí zaplatiť do 8.2.2017).

SZČO platí do Sociálnej poisťovne poistné a nie preddavky, ako je to pri zdravotnom poistení. Znamená to, že po konci roka sa nezúčtováva zaplatené poistné do Sociálnej poisťovne a nemôže vzniknúť SZČO nedoplatok ani preplatok.

Minimálne a maximálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2017

Poistenie Sadzba Minimálny vymeriavací základ v eur Maximálny vymeriavací základ v eur Minimálne odvody (poistné) v eur Maximálne odvody (poistné) v eur
Odvody do zdravotnej poisťovne 14 % 441,50   61,81 -
Nemocenské 4,40 % 441,50 6 181 19,42 271,96
Starobné 18 % 441,50 6 181 79,47 1 112,58
Invalidné 6 % 441,50 6 181 26,49 370,86
Rezervný fond solidarity 4,75 % 441,50 6 181 20,97 293,59
Odvody do Sociálnej poisťovne 33,15 % - - 146,35 2 048,99
Odvody SZČO spolu 47,15 % - - 208,16 -

Aké odvody čakajú živnostníkov a iných SZČO od 1.1.2018 nájdete v článku Odvody živnostníkov a iných SZČO do zdravotnej a Sociálnej poisťovne od roku 2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky