Ukončenie živnosti v roku 2020 - postup, povinnosti, dane a odvody

Ako oznámiť ukončenie živnosti v roku 2020? Aké sú daňové a odvodové povinnosti pri ukončení živnosti?

Ukončenie živnosti osobne alebo elektronicky

Ukončiť živnosť v roku 2020 je možné dvomi spôsobmi - online (elektronicky) alebo osobne. Pri online spôsobe ukončenia živnosti nie je potrebná návšteva okresného úradu. Ukončenie živnosti je možné oznámiť prostredníctvom stránky slovensko.sk. Viac o tom, ako ukončiť živnosť elektronicky sa dozviete v článku Ukončenie živnosti v roku 2020 online.

Pri osobnom ukončení živnosti musí fyzická osoba navštíviť okresný úrad, odbor živnostenského podnikania (jednotné kontaktné miesto). Osobné ukončenie živnosti sa vykoná na konkrétnom jednotnom kontaktnom mieste (živnostenskom úrade) podľa trvalého bydliska fyzickej osoby.

Pokiaľ chce fyzická osoba na úrade stráviť čo najkratší čas, môže si zo stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo z www.slovensko.sk stiahnuť formulár na Oznámenie o ukončení podnikania, vyplniť ho vopred a na úrade ho môže už len odovzdať. Na okresnom úrade sa preukáže občianskym preukazom a odovzdá oznámenie o ukončení podnikania. Pri ukončení živnosti sa neplatí žiaden správny poplatok.

Ako na ukončenie živnosti v roku 2021 približujeme v článku Ukončenie živnosti v roku 2021 – povinnosti, dane a odvody.

Postup pre vyplnenie formulára Oznámenie o ukončení podnikania

Formulár na ukončenie živnosti obsahuje len jednu stranu. Vpravo hore je potrebné vyplniť názov okresného úradu, napr. Okresný úrad Bratislava a adresu okresného úradu, odboru živnostenského podnikania.

Následne sa vyplní obchodné meno podľa toho, ako ho má fyzická osoba uvedené v osvedčení o živnostenskom oprávnení. Vyplní sa IČO a rodné číslo. Fyzická osoba ďalej zaškrtne poisťovňu, v ktorej je prihlásená.

Živnostník môže ukončiť živnosť vo všetkých predmetoch podnikania alebo len v niektorých predmetoch podnikania. Ukončením všetkých predmetov podnikania mu živnosť zanikne úplne. Ak chce ukončiť živnosť vo všetkých predmetoch podnikania, vyplní tabuľku v strede oznámenia. Vyplní číslo živnostenského oprávnenia, deň vydania živnostenského oprávnenia a úrad, ktorý mu živnostenské oprávnenie vydal. Pod touto tabuľkou sa udáva dátum, ku ktorému chce fyzická osoba ukončiť svoju živnosť. Dátum ukončenia živnosti môže byť totožný s dátumom odovzdania Oznámenia o ukončení podnikania,  alebo môže byť neskorší dátum.

V prípade, že nechce ukončiť živnosť, ale chce zrušiť len niektoré predmety podnikania uvedené v živnostenskom oprávnení, vyplní 3. tabuľku v oznámení o ukončení podnikania a takisto aj dátum “ku dňu” uvedený pod 3. tabuľkou.

Na konci strany vyplní fyzická osoba dátum vyplnenia oznámenia a svoj podpis.

Prečítajte si tiež

Najneskôr v deň predchádzajúci dňu zániku živnostenského oprávnenia, môže fyzická osoba vziať späť oznámenie o ukončení podnikania. Napríklad podá oznámenie o ukončení podnikania 16.4.2020, pričom uvedie v oznámení 1.5.2020 ako deň, ku ktorému má skončiť živnosť. Najneskôr do 30.4.2020 môže svoje oznámenie vziať späť. Živnosť tak zostane funkčná.

Oznamovacie povinnosti v súvislosti s ukončením živnosti v roku 2020 (Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad)

Ukončenie živnosti nie je potrebné nahlásiť Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa sama oznamuje zánik povinného poistenia živnostníkovi.

Zdravotnej poisťovni nahlási ukončenie živnosti okresný úrad (jednotné kontaktné miesto), ak bola v oznámení o ukončení podnikania zaškrtnutá niektorá z poisťovní.

Prečítajte si tiež

Daňovému úradu musí živnostník sám oznámiť, že ukončil živnosť najneskôr do 30 dní od ukončenia živnosti. Živnostníci majú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky. Ak už má však fyzická osoba živnosť zrušenú, už nemusí s daňovým úradom komunikovať elektronicky. Žiadosť o zrušení registrácií teda môže po ukončení živnosti podať elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy, osobnou návštevou alebo poštou. Keďže však živnostník elektronický prístup má, odporúčame využiť elektronickú formu aj v prípade zrušenia registrácií. Ukončenie živnosti ohlasuje prostredníctvom tlačiva Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia. V predmetnej žiadosti zruší registráciu na všetky dane, na ktoré bol prihlásený - daň z príjmov, DPH, daň zo závislej činnosti (ak bol zamestnávateľom), zrážkovú daň (ak bol platiteľom zrážkovej dani napr. pri vyplácaní príjmov autorom). Daňový úrad vydá rozhodnutie o zrušení registrácie. Do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia musí fyzická osoba vrátiť kartičku DIČ.

Ak bol živnostník platiteľom DPH, tak daňový úrad vydá rozhodnutie aj o zrušení registrácie na platiteľa DPH. Dňom uvedeným v rozhodnutí prestáva byť fyzická osoba platiteľom DPH. Následne musí do 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vrátiť kartičku IČ DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové a odvodové povinnosti (sociálne, zdravotné odvody) pri ukončení živnosti v roku 2020

Odo dňa zániku všetkých oprávnení na podnikanie (nie odo dňa podania oznámenia o ukončení živnosti) zaniká živnostníkovi odvodová povinnosť do Sociálnej poisťovne. Napríklad živnostníkovi zanikne oprávnenie na podnikanie 30.4.2020. Poslednú platbu odvodov do Sociálnej poisťovne za apríl musí vykonať najneskôr do 8.5.2020. Za máj už neplatí odvody do Sociálnej poisťovne.

K zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie dochádza dňom, keď už nie je fyzická osoba živnostníkom. Ak fyzická osoba ukončila živnosť k 1.5.2020, zaplatí zo živnosti ešte odvody za apríl 2020. Za máj už nebude platiť preddavky do zdravotnej poisťovne zo živnosti. Musí však vyriešiť, kto za ňu bude platiť odvody do zdravotnej poisťovne od 1.5.2020, nakoľko platiteľa zdravotného poistenia je potrebné mať na každý jeden deň. V prípade, že sa zaeviduje na úrade práce ako nezamestnaný hneď od 1.5.2020, tak za neho bude odvody do zdravotnej poisťovne platiť štát. Ak sa zamestná, od 1.5.2020 bude odvody za neho platiť zamestnávateľ. Pokiaľ nebude na úrade práce evidovaný ako nezamestnaný, ani nebude zamestnaný u zamestnávateľa, bude si musieť platiť odvody do zdravotnej poisťovne sám - ako samoplatiteľ.

Poznámka: Živnostník, ktorý ukončil len niektoré predmety podnikania, má stále otvorenú živnosť. Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne musí naďalej platiť, pretože mu nezanikli všetky oprávnenia na podnikanie.

Prečítajte si tiež

V prípade, že daňovník využíval motorové vozidlo na podnikanie, musí podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel najneskôr do 1 mesiaca po mesiaci, v ktorom ukončil živnosť. Ak ukončil živnosť 21.4.2020, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel musí podať (a zároveň zaplatiť aj daň z motorových vozidiel) najneskôr do 31.5.2020.

Platiteľ DPH musí podať daňové priznanie k DPH a kontrolný výkazza posledný mesiac (štvrťrok) živnosti. Ak v danom období poskytoval služby alebo predával tovar do krajín Európskej únie, musí podať aj súhrnný výkaz.

Daňový úrad vo vydanom rozhodnutí o zrušení registrácie na platiteľa DPH uvedie aj posledné zdaňovacie obdobie, za ktoré si musí fyzická osoba splniť svoje daňové povinnosti. Napríklad živnosť skončí 30.4.2020, daňový úrad určí posledné zdaňovacie obdobie 1.5.2020-30.6.2020. V poslednom daňovom priznaní musí okrem iného odviesť daň z majetku, pri ktorého nadobudnutí, resp. vytvorení vlastnou činnosťou odpočítal DPH. V súlade s § 81 ods. 9 zákona o DPH musí vrátiť odpočítanú daň z preddavku, ak ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia tovar alebo služba neboli dodané.

Zdaňovacie obdobie na daň z príjmov je u každej fyzickej osoby kalendárny rok bez ohľadu na to, či je živnostník alebo nie. Daňové priznanie k dani z príjmov je fyzická osoba podať do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka, v ktorom ukončila živnosť. Lehotu si môže oznámením predĺžiť najviac o 3 mesiace, prípadne o 6 mesiacov, ak mala aj príjmy zo zdrojov v zahraničí. Napríklad pri ukončení živnosti v roku 2020 podáva daňové priznanie k dani z príjmov najneskôr do 31.3.2021, prípadne najneskôr do 30.6.2021 alebo 30.9.2021 (ak mala príjmy zo zdrojov v zahraničí).

V roku ukončenia živnosti musí daňovník, ktorý účtuje v jednoduchom účtovníctve alebo vedie daňovú evidenciu upraviť základ dane o:

  • cenu nespotrebovaných zásob,
  • zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek k majetku,
  • výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok,
  • výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem,
  • pomernú výšku nájomného na zdaňovacie obdobie. 

V prípade, že fyzická osoba uplatňuje paušálne výdavky, základ dane pri ukončení živnosti upraví o cenu nespotrebovaných zásob a o pohľadávky, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky