Likvidácia spoločností s ručením obmedzeným

Daňovú licenciu bude musieť zaplatiť takmer každá „eseročka“ už od januára 2015. Ak máte neaktívnu sro, máme tip, ako sa plateniu licencie vyhnúť. Musíte sa však poponáhľať.

Pokiaľ si likvidáciu vykoná podnikateľ sám, priame náklady na likvidáciu sa vyšplhajú na cca 120 Eur. Je však potrebné uvedomiť si, že v tejto sume nie je započítaná hodnota času podnikateľa, ktorý strávi obchádzaním úradov, vypĺňaním tlačív a prípravou dokumentov potrebných na likvidáciu spoločnosti.

Pokiaľ si netrúfate zlikvidovať spoločnosť sami, ponúkame Vám službu likvidácie spoločnosti s ručením obmedzeným v troch variantoch:

 1. služba zabezpečenia vstupu spoločnosti do likvidácie od 150 Eur + 33 Eur kolky,
 2. asistovaná likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným v sume 399 Eur
 3. kompletná likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným v sume od 909 Eur + od 33 + 20 + 3 x 9,50 Eur kolky.

Popis služby zabezpečujúcej vstup s.r.o. do likvidácie v cene od 183 Eur

Spoločnosť, ktorá vstúpi do likvidácie do dátumu 31.12.2014, nemusí platiť daňovú licenciu, ktorá je vo výške 480 eur pre neplatiteľa DPH a 960 eur pre platiteľa DPH. Naše služby vám zabezpečia kompletný úkon zápisu vstupu spoločnosti do likvidácie, úhradu súdneho poplatku na Obchodný register SR a zverejnenie spoločnosti v obchodnom vestníku. Daňovú licenciu platiť nemusíte a likvidáciu si dokončíte kedykoľvek po vlastnej línií – vlastnými silami. Proces vstupu do likvidácie sme znázornili aj na prehľadnej infografike:

Popis služby asistovaná likvidácia s.r.o. v cene 399 Eur

 • Pripravíme Vám podklady pre rozhodnutie valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti, vstupe do likvidácie a vymenovaní likvidátora a zapíšeme túto skutočnosť do Obchodného registra.
 • Vy si pripravíte mimoriadne účtovné závierky t.j.  mimoriadnu účtovnú závierku za obdobie do vstupu do likvidácie a následne likvidačnú mimoriadnu účtovnú závierku, t.j. účtovnú závierku od vstupu do likvidácie až do skončenia likvidácie. Uvedené podklady nám doručíte.
 • Oznámime vstup do likvidácie všetkým známym veriteľom cestou zverejnenia tejto informácie v Obchodnom vestníku.
 • Pripravíme podklady pre vydanie rozhodnutia valného zhromaždenia o schválení mimoriadnej účtovnej závierky, schválení správy likvidátora o vykonaní likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a vyžiadame všetky potrebné doklady o všetkých úradov.
 • Podáme návrh na výmaz spoločnosti s obchodného registra a vykonáme všetky úkony preto, aby bola spoločnosť vymazaná z Obchodného registra.
 • Zaplatíme všetky poplatky spojené so zápisom vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného registra, poplatky za vydanie potvrdení a poplatky za zverejnenie v obchodnom vestníku.

Teda Vašou úlohou, resp. úlohou Vášho účtovníka bude zostavenie dvoch účtovných závierok. Ostatné úkony spojené s likvidáciou vykonáme my.

Popis služby kompletná likvidácia s.r.o. v cene od 991 Eur

 • Po dohode s Vami a prípadnej konzultácií pripravíme podklady pre rozhodnutie valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti, vstupe do likvidácie a vymenovaní likvidátora a zapíšeme túto skutočnosť do obchodného registra.
 • Vy si pripravíte účtovnú závierku do dňa vstupu do likvidácie, ktorú nám odovzdáte. V prípade, že budete mať záujem, môžeme Vám za úhradu pripraviť aj účtovnú závierku do dňa vstupu do likvidácie.
 • Oznámime vstup do likvidácie všetkým známym veriteľom cestou zverejnenia tejto informácie v Obchodnom vestníku.
 • Pripravíme podklady pre vydanie rozhodnutia valného zhromaždenia o schválení mimoriadnej účtovnej závierky, schválení správy likvidátora o vykonaní likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a vyžiadame všetky potrebné doklady o všetkých úradov.
 • Podáme návrh na výmaz spoločnosti s obchodného registra a vykonáme všetky úkony, preto, aby bola spoločnosť vymazaná z Obchodného registra.
 • Zaplatíme všetky poplatky spojené so zápisom vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného registra, poplatky za vydanie potvrdení a poplatky za zverejnenie v obchodnom vestníku.

Cenu kompletnej likvidácie nie je možné stanoviť fixnou sumou, nakoľko vždy záleží od majetku a záväzkov konkrétnej spoločnosti. Cena 991,- Eur je cenou za likvidáciu „spiacej“ spoločnosti, ktorá nemá žiaden alebo len nepatrný majetok a žiadne záväzky. V prípade, že spoločnosť má majetok a záväzky, ktoré je potrebné vysporiadať, výšku odplaty si s Vami dohodneme na osobnom stretnutí.

Naše služby vám zmluvne garantujú:

 • Dohodnutú cenu bez ďalších poplatkov. 
 • Služby v rámci celej SR zabezpečuje zmluvný partner podnikajte.sk Fontionnel&Co, s.r.o., ktorý obslúžil už viac ako 2500 spokojných zákazníkov.
 • Objednávkou prostredníctvom nášho kontaktného formulára naviac u nášho partnera zdarma získate súvisiace konzultačné služby po dobu 1 mesiaca.
 • V prípade, že sa rozhodnete kedykoľvek v budúcnosti založiť novú s.r.o., túto vám založíme len za cenu súdneho poplatku.

Kontaktný formulár (likvidácia spoločností)

Meno a priezvisko *
Váš email *
Vaše telefónne číslo *
Druh služby, o ktorú máte záujem *
Text Vašej správy *
Overenie *
verify