Založenie živnosti v roku 2017

Ak sa chystáte v roku 2017 založiť živnosť, v tomto článku nájdete celý návod na to, ako získať živnostenské oprávnenie a vybaviť si ďalšie súvisiace povinnosti, aby ste mohli začať podnikať.

Živnosť si v roku 2017 môžete založiť osobne alebo elektronicky

Pred založením živnosti je nevyhnuté si najskôr premyslieť, v akých predmetoch podnikania budete podnikať (v čom chcete podnikať). Podľa toho môže ísť o voľnú, viazanú alebo remeselnú živnosť. Je potrebné spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti (vek aspoň 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť).

Najskôr si vyberte predmet podnikania a overte splnenie podmienok.

V prípade remeselných a viazaných živností je potrebné konkrétnym dokladom preukazovať aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Bližšie si o týchto základných otázkach pred založením živnosti môžete prečítať v článku Živnostenské podnikanie v roku 2017. Ak už máte predmety podnikania vybraté a spĺňate všetky podmienky prevádzkovania živnosti, môžete si ju založiť.

Založenie živnosti sa vykonáva ohlásením živnosti niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • osobne na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania (ide o takzvané jednotné kontaktné miesto),
  • elektronicky cez oficiálnu internetovú stránku Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Osobné založenie živnosti na okresnom úrade v roku 2017

Pre osobné ohlásenie živnosti je potrebné osobne navštíviť okresný úrad, konkrétne jeho odbor živnostenského podnikania (jednotné kontaktné miesto). Okrem osobnej návštevy je možné, aby vo vašom mene živnosť založil aj niekto iný na základe splnomocnenia. Živnosť si môže zakladať nielen fyzická osoba, ale aj právnická osoba. Fyzická osoba musí navštíviť jednotné kontaktné miesto príslušné podľa jej bydliska a právnická osoba musí navštíviť jednotné kontaktné miesto podľa jej sídla. Znamená to, že ak chce fyzická osoba s trvalým pobytom v Leviciach podnikať v Bratislave, musí živnosť ohlásiť na okresnom úrade v Leviciach – tam, odkiaľ pochádza, nie tam, kde bude podnikať.

Osobné ohlásenie živnosti sa vykonáva prostredníctvom formulára na ohlásenie živnosti, pričom fyzická osoba použije 
formulár ohlásenia živnosti pre fyzickú osobu a právnická osoba použije formulár ohlásenia živnosti pre právnickú osobu. Samotný formulár ohlásenia živnosti je niekedy jediným dokumentom, inokedy k nemu treba prikladať aj samostatné prílohy.

Založenie živnosti sa robí vyplnením osobitného formulára.

Fyzická osoba vo svojom formulári ohlásenia živnosti uvedie predovšetkým svoje osobné identifikačné údaje, bydlisko, miesto podnikania. Ďalej sa uvádzajú aj predmety podnikania, pričom je možné uviesť aj dátum od kedy a/alebo do kedy chcete v danom predmete podnikať, ak podnikanie nebude na dobu neurčitú. Ak sa ustanovuje zodpovedný zástupca vypĺňajú sa vo formulári údaje aj o ňom a vyžaduje sa jeho podpis. Pre potreby overenia bezúhonnosti sa vypĺňa časť potrebná na vyžiadanie výpisu z registra trestov (netreba ho nosiť, živnostenský úrad si ho získa sám). Posledné časti sú venované prihláseniu do zdravotnej poisťovne a registrácii na daňovom úrade.

Právnická osoba vypĺňa pri ohlásení živnosti tiež podobné údaje ako fyzická osoba, pričom ide o nasledujúce: základné identifikačné údaje firmy, sídlo, údaje o štatutároch, predmety podnikania, súhlas zodpovedného zástupcu v prípade remeselných a/alebo viazaných živností a jeho podpis, údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov štatutárov a samotnej firmy.

Elektronické založenie živnosti cez internet v roku 2017

Alternatívou k osobnému ohláseniu živnosti na okresnom úrade je ohlásenie živnosti cez internet, teda elektronicky. Elektronické ohlásenie živnosti sa vykonáva na internetovej stránke Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Možnosť elektronického ohlásenia živnosti nemusí byť vhodným riešením pre každého. Dôvodom je, že na elektronické ohlásenie živnosti potrebujete mať elektronický občiansky preukaz a na tomto elektronickom občianskom preukaze musí byť nahratý bezpečnostný osobný kód, kvalifikovaný certifikát a kryptografické kľúče na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu. Na použitie takéhoto elektronického občianskeho preukazu musíte navyše disponovať aj čítačkou čipových kariet, do ktorej sa vkladá elektronický občiansky preukaz, a mať na počítači nainštalovaných niekoľko programov.

Na elektronické ohlásenie potrebujete aj elektronický občiansky preukaz.

Ak vyššie uvedenými prostriedkami disponujete, je potrebné sa prihlásiť na Ústredný portál verejnej správy, nájsť si tam službu ohlásenia voľnej, viazanej alebo remeselnej živnosti pre fyzickú alebo právnickú osobu. Potom nasleduje vypĺňanie elektronického formulára ohlásenia živnosti s rovnakým obsahom, aký má listinný formulár pri osobnom ohlásení živnosti. Po vyplnení sa tento elektronický formulár podpisuje kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak je potrebné k elektronickému ohláseniu živnosti pripojiť aj nejaké prílohy, tak sa tiež prikladajú elektronicky vo formáte PDF, TIFF alebo RTF a tiež podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Po odoslaní elektronického ohlásenia živnosti bude nasledovať to, že ohlasovateľ do svojej elektronickej schránky dostane správu s platobnými podmienkami na uhradenie poplatku za ohlásenie živnosti (suma, číslo účtu, variabilný symbol a podobne). Prijaté elektronické ohlásenie živnosti overí jednotné kontaktné miesto a v prípade nedostatkov vás vyzve na doplnenie alebo opravu.

Ako postupovať pri zakladaní živnosti online a na úrade v roku 2020 nájdete v článkoch Založenie živnosti online v roku 2020 alebo Založenie živnosti v roku 2020 – postup a povinnosti.

Kedy a aké prílohy treba priložiť k ohláseniu živnosti v roku 2017

Fyzická osoba prikladá k ohláseniu živnosti nasledujúce prílohy v nasledujúcich prípadoch:

  1. doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť jej alebo jej zodpovedného zástupcu (ak podnikateľ sám nespĺňa odbornú spôsobilosť) v prípade ohlasovania remeselnej alebo viazanej živnosti,
  2. doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť (súhlas vlastníka nehnuteľnosti, nájomná zmluva alebo list vlastníctva k nehnuteľnosti), ak je adresa miesta podnikania odlišná od miesta bydliska,
  3. splnomocnenie na zastupovanie v konaní pred jednotným kontaktným miestom s úradne osvedčeným podpisom, ak za žiadateľa podáva ohlásenie iná osoba.

Právnická osoba prikladá k ohláseniu živnosti nasledujúce prílohy v nasledujúcich prípadoch:

  1. doklad o tom, že obchodná spoločnosť bola založená (v prípade s.r.o. napríklad zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva), ak ide o novozaloženú obchodnú spoločnosť, tzn. ešte nezapísanú do obchodného registra,
  2. doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu v prípade ohlasovania remeselnej alebo viazanej živnosti,
  3. splnomocnenie na zastupovanie právnickej osoby v konaní pred jednotným kontaktným miestom s úradne osvedčeným podpisom, ak namiesto štatutárov firmy ohlasuje životnosť iná osoba.
Článok pokračuje pod reklamou

Poplatky za založenie živnosti v roku 2017 pri osobnom a elektronickom založení

Výška správneho poplatku závisí od toho, či živnosť ohlásite osobne alebo elektronicky a od toho, či budete ohlasovať voľnú živnosť alebo viazanú a remeselnú živnosť. Pri osobnom založení živnosti je výška poplatku za každú voľnú živnosť 5 eur a za každú viazanú alebo remeselnú živnosť 15 eur. Elektronické podanie je lacnejšie, ale musí byť celé vrátane jeho príloh podané elektronicky a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. V takomto prípade sa poplatok za voľnú živnosť neplatí a poplatok za každú viazanú alebo remeselnú živnosť je len 7,50 eura.

Elektronické založenie živnosti je lacnejšie.

Pri osobnom ohlásení živnosti poplatok môžete zaplatiť niekoľkými spôsobmi v závislosti od vybavenosti konkrétneho okresného úradu: e-kolkami, v hotovosti, platobnou kartou, bankovým prevodom. Pri elektronickom ohlásení živnosti musíte poplatok za založenie živnosti uhradiť na účet Štátnej pokladnice bankovým prevodom (napríklad cez internetbanking) alebo poštovou poukážkou podľa inštrukcií uvedených v správe, ktorá vám bola po odoslaní ohlásenia živnosti zaslaná do elektronickej schránky.

Kedy môžete podnikať a kedy dostanete osvedčenie o živnostenskom oprávnení

Po úspešnom absolvovaní celého procesu ohlásenia živnosti dostane podnikateľ osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Jednotné kontaktné miesto musí podnikateľovi vydať osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené. Pri elektronickom podaní jednotné kontaktné miesto osvedčenie o živnostenskom oprávnení zašle v elektronickej podobe do elektronickej schránky žiadateľa a v papierovej podobe je možné si ho vyzdvihnúť priamo na okresnom úrade alebo bude zaslané podnikateľovi poštou (ako si vyberie pri ohlasovaní).

Prečítajte si tiež

Podnikať je možné už dňom ohlásenia živnosti, tzn. hneď po tom, ako ohlásite živnosť osobne alebo odošlete ohlásenie živnosti elektronicky (nemusíte čakať na osvedčenie o živnostenskom oprávnení). Výnimkou sú vznikajúce obchodné spoločnosti a fyzické osoby, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra, ktorým vzniká oprávnenie prevádzkovať živnosť až dňom zápisu do obchodného registra.

Fyzická osoba, ktoré začne vykonávať živnosť sa musí prihlásiť aj do zdravotnej poisťovne a na daňový úrad

Novozaložené obchodné spoločnosti, ktoré chcú podnikať s ohlásenou živnosťou, musia ešte podstúpiť proces spojený s ich zápisom do obchodného registra, o čom nájdete viac informácii v článku Ako založiť s.r.o. v roku 2017. V prípade zakladania živnosti u fyzických osôb – začínajúcich podnikateľov je dôležité ešte splnenie dvoch dôležitých oznamovacích povinností spojených so začatím podnikania – prihlásenie do zdravotnej poisťovne a registrácia na daňovom úrade.

Podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov je potrebné zdravotnej poisťovni do ôsmich dní oznámiť aj vznik alebo zmenu platiteľa poistného. Založenie živnosti takouto skutočnosťou je. Túto povinnosť si môže začínajúci živnostník splniť aj vyplnením osobitnej časti formulára ohlásenia živnosti a jednotné kontaktné miesto ju splní za neho. V praxi však zvykne byť tok týchto údajov medzi týmito inštitúciami oneskorený, preto odporúčame osobné navštívenie zdravotnej poisťovne, aby ste sa vyhli zbytočným problémom. Obzvlášť odporúčame navštíviť zdravotnú poisťovňu vtedy, ak u vás dochádza k súbehu platiteľov poistného (ste napríklad súčasne študentom, zamestnancom, dôchodcom), pretože si môžete nastaviť výšku preddavkov na zdravotné poistenie sami (aj nulovú), čo cez jednotné kontaktné miesto nie je možné.

Po založení živnosti radšej do zdravotnej poisťovne choďte osobne.

Podľa § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je fyzická osoba, ktorá získa oprávnenie na podnikanie, povinná požiadať daňový úrad o registráciu na daň z príjmov do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala oprávnenie na podnikanie. Splnenie tejto povinnosti si môžete vybaviť už na jednotnom kontaktnom mieste, keď v ohlásení živnosti vyplníte príslušnú časť formulára. Jednotné kontaktné miesto to vybaví za vás a na daňový úrad chodiť nemusíte. Poštou vám daňový úrad zašle pridelené DIČ.

TIP: Chystáte sa zakladať živnosť? Využite naše služby a založte si živnosť z pohodlia domova.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky