Obnovenie pozastavenej živnosti v roku 2017

Po obnovení pozastavenej živnosti môžete znovu začať podnikať. Je dôležité vedieť, aké povinnosti si musíte splniť a že výška odvodov, ktoré budete platiť, sa môže vrátiť na pôvodnú úroveň a neklesnú vám.

Obnovenie pozastavenej živnosti v roku 2017

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) je možné na základe oznámenia živnostenskému úradu (jednotné kontaktné miesto) pozastaviť živnosť najmenej na šesť mesiacov (a najviac na tri roky). Vychádzajúc z toho aj k obnoveniu živnosti môže dôjsť najskôr po pol roku (najneskôr po troch rokoch) od jej pozastavenia.

Živnosť môže byť obnovená najskôr po pol roku.

Keďže živnostenské oprávnenie môže mať aj obchodná spoločnosť a rovnako ho môže pozastavovať aj obnovovať (aj keď v jej príde to nemá veľký význam), budeme sa v tomto článku venovať obnoveniu pozastavenej živnosti len v prípade fyzických osôb.

Skoršie obnovenie živnosti zmenou doby pozastavenia živnosti

Dobu pozastavenia živnosti je možné počas obdobia, kedy je pozastavená, aj zmeniť. Zmena obdobia pozastavenia živnosti sa vykonáva oznámením na rovnakom formulári, na akom sa oznamuje pozastavenie živnosti. Tento formulár sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je venovaná oznámeniu doby pozastavenia živnosti a v druhej časti je možné zmeniť dobu pozastavenia živnosti. Ak mal napríklad niekto živnosť pozastavenú od 1.1.2017 do 31.12.2017 a rozhodne sa z akéhokoľvek dôvodu, že by chcel začať podnikať už skôr, môže si dobu pozastavenia živnosti kedykoľvek zmeniť.

Oznámením je možné si dobu pozastavenej živnosti zmeniť.

V tomto prípade by však bolo možné stanoviť dobu, do kedy by bola živnosť pozastavená, najskôr do 30.6.2017. Zmenou doby pozastavenia živnosti totižto stále musí byť zachovaná minimálna doba pozastavenia živnosti šesť mesiacov. Samozrejme, možná je aj opačná zmena doby pozastavenia živnosti – jej predĺženie.

Oznámenie o skoršom obnovení živnosti osobne alebo elektronicky

Zmena doby pozastavenia živnosti sa rovnako ako samotné pozastavenie živnosti oznamuje okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania (jednotné kontaktné miesto). Treba navštíviť miestne príslušný okresný úrad podľa vášho bydliska. O zmene doby pozastavenia živnosti dostanete potvrdenie. Správny poplatok pri osobnej zmene doby pozastavenia živnosti je rovnaký ako v prípad pozastavenia živnosti, tzn. 4 eurá.

Ak máte elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom, kvalifikovanými certifikátmi a kvalifikovanými kľúčmi na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu spolu s čítačkou čipových kariet a príslušným softvérom, môžete oznámenie zmeny doby pozastavenia živnosti urobiť aj cez internet. Spravíte to na stránke Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, kde si po prihlásení na tento portál medzi elektronickými službami vyberiete služby živnostenského registra, príslušný okresný úrad a následne službu „Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti“.

Poplatok je 4 eurá, pri elektronickom oznámení polovičný.

Otvorí sa vám elektronický formulár, v ktorom označíte, že chcete zmeniť dobu pozastavenia živnosti a vyznačíte nové dátumy. Vyberiete si, či chcete doručiť potvrdenie o zmene doby pozastavenia živnosti poštou alebo si ho prídete prevziať na okresný úrad a žiadosť elektronicky podpíšete. Do elektronickej schránky vám príde potvrdenie o prijatí oznámenia a výzva na zaplatenie správneho poplatku 2 eurá s platobnými podmienkami. Po zaplatení bude vaša žiadosť čoskoro vybavená a do elektronickej schránky vám príde o tom oznámenie, v listinnej podobe aj na okresný úrad alebo poštou (podľa toho, čo si zvolíte).

Obnovenie živnosti je znovu získanie práva prevádzkovať živnosť

Počas pozastavenia živnosti síce podnikateľovi právo podnikať úplne nezaniká, ale počas plynutia lehoty pozastavenia živnosti ho vykonávať nemôže, preto by išlo neoprávnené podnikanie. Obnovenie pozastavenej živnosti nastáva automaticky po uplynutí lehoty, na ktorú bola živnosť pozastavená. Obnovením živnosti môže podnikateľ znovu prevádzkovať živnosť a ako na podnikateľa na neho znovu hľadia aj všetky úrady. Preto je pri obnovení pozastavenej živnosti potrebné, aby úrady túto skutočnosť vedeli a práve týmto povinnostiam sa v ostatnej časti článku budeme venovať. Veľmi dôležité pre živnostníka je aj to, aké odvody bude po obnovení živnosti platiť a na čo si má dať pozor.

Obnovenie živnosti treba oznamovať viacerým inštitúciám.

Je dôležité spomenúť, že všetky nižšie uvedené povinnosti podnikateľa po obnovení živnosti sa na neho vzťahujú len vtedy, keď mal pozastavené prevádzkovanie živnosti v úplne všetkých predmetoch podnikania a rovnako nevykonával ani niektoré z iných druhov podnikania alebo samostatnej zárobkovej činnosti. Ak by niekto mal „aktívnu“ (nepozastavenú) živnosť aspoň pre jeden predmet podnikania alebo by s pozastavenou živnosťou naďalej inak podnikal alebo vykonával inú samostatnú zárobkovú činnosť, nemusel by pri jej pozastavení oznamovať túto skutočnosť žiadnemu úradu (okrem živnostenského úradu) a teda ani jej obnovenie, keďže podnikať alebo vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť úplne neprestal.

Článok pokračuje pod reklamou

Odvody do Sociálnej poisťovne po obnovení živnosti v roku 2017 a s tým súvisiace povinnosti

Sociálne poistenie upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Podľa § 26 ods. 2 zákona o sociálnom poistení sa živnostníkovi prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie v období, v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti. Pozastavením živnosti tak živnostníkovi zaniká povinnosť platiť sociálne poistenie. Obnovením pozastavenej živnosti ale takémuto živnostníkovi môže vzniknúť povinnosť platiť sociálne poistenie. Či živnostníkovi, ktorý si v roku 2017 obnoví pozastavenú živnosť, vznikne sociálne poistenie, závisí od toho, na aké dlhé obdobie mal živnosť pozastavenú a aké vysoké boli jeho príjmy zo živnosti pred tým, než ju pozastavil (príjmy z posledného daňového priznania).

Po obnovení živnosti vám môže vzniknúť povinnosť platiť sociálne odvody.

Ak mal živnostník živnosť pozastavenú aspoň počas celého roku 2015 a obnoví si ju v období do 30.6.2017, tak v tomto období mu povinnosť platiť sociálne odvody určite nevznikne. Podobne, ak mal živnostník živnosť pozastavenú aspoň počas celého roku 2016 a obnoví si ju v období od 1.7.2017 do 30.6.2018, tak v tomto období mu povinnosť platiť sociálne odvody určite nevznikne. Ak mal živnostník živnosť pozastavenú počas iných období, rozhodujúci pre vzniknutie alebo nevzniknutie povinnosti platiť sociálne odvody je 1. júl kalendárneho roka (alebo 1. október, ak mal predĺženú lehotu na podanie posledného daňového priznania) predchádzajúci dňu obnovenia živnosti a výška jeho príjmov zo živnosti za rok predchádzajúci tomuto dátumu. Hraničným príjmom je 12-násobok polovice priemernej mesačnej mzdy na Slovensku za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

Znamená to, že pri obnovení živnosti v období do júna 2017 sa berú do úvahy príjmy za rok 2015 a pri obnovení živnosti v období od júla 2017 do júna 2018 sa berú do úvahy príjmy za rok 2016. Takýmto spôsobom je možné správnym načasovaním obnovenia pozastavenej živnosti ušetriť na sociálnych odvodoch.

Pri obnovení živnosti v roku 2017 živnostníkovi vznikne povinnosť platiť sociálne odvody:

  • len vtedy, keď si živnosť obnoví v období do júna 2017 a výška jeho príjmov zo živnosti v daňovom priznaní za rok 2015 bude vyššia ako 5 148 eur alebo
  • len vtedy, keď si živnosť obnoví v období od júla 2017 a výška jeho príjmov zo živnosti v daňovom priznaní za rok 2016 bude vyššia ako 5 298 eur.

Je potrebné si dať pozor na to, že do výšky týchto príjmov sa nezapočítavajú len príjmy zo živnosti, ale všetky príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak ste takéto mali (všetky príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). V každom prípade, či vám znovu vznikla povinnosť platiť sociálne poistenie alebo vám táto povinnosť zanikla, túto skutočnosť vám je povinná oznámiť Sociálna poisťovňa priamo zo zákona o sociálnom poistení.

TIP: Chystáte sa zakladať živnosť? Využite naše služby a založte si živnosť z pohodlia domova.

 

Zdravotné odvody po obnovení živnosti v roku 2017 a s tým súvisiace povinnosti

Zdravotné poistenie je upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“). V období, počas ktorého má živnostník pozastavenú živnosť, nemá oprávnenie prevádzkovať podnikanie a preto už prestáva byť platiteľom zdravotného poistenia ako samostatne zárobkovo činná osoba (neplatí preddavky na zdravotné poistenie). Obnovenie pozastavenej živnosti túto situáciu znovu vracia do predchádzajúceho stavu. Podľa § 16 ods. 12 zákona o zdravotnom poistení živnostník po obnovení živnosti platí zdravotné odvody podľa výšky svojich príjmov za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom bola živnosť obnovená (hľadí sa teda na neho tak ako v prípade sociálneho poistenia – ako keby živnosť nemal nikdy pozastavenú).

Ak si teda živnostník obnoví živnosť v priebehu roka 2017, pri výpočte výšky zdravotných odvodov sa vychádza z jeho príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok 2015. Znamená to, že ak si obnovíte živnosť v roku 2017 a počas celého roku 2015 ste mali živnosť pozastavenú alebo ste v tomto roku dosiahli veľmi nízke príjmy, po obnovení živnosti budete platiť preddavky na zdravotné poistenie len v minimálnej výške 61,81 eura (okrem prípadu ak ste súčasne aj napríklad zamestnancom alebo študentom a dochádza u vás k súbehu platiteľov poistného).

Obnovenie živnosti a s tým súvisiacu zmenu platiteľa poistného je potrebné oznámiť aj svojej zdravotnej poisťovni, a to do ôsmich dní. Túto skutočnosť by mala zdravotná poisťovňa vedieť a nemusíte ju navštevovať, pretože od jednotného kontaktného miesta jej bola pri pozastavení živnosti oznámená doba, do kedy máte živnosť pozastavenú. Osobnú návštevu však odporúčame tým, u ktorých dochádza k súbehu platiteľov poistného, pretože majú možnosť si nastaviť vlastnú výšku preddavkov na zdravotné poistenie.

Daňový úrad a povinnosti súvisiace s obnovením živnosti

Pozastavením živnosti zanikla živnostníkovi registrácia na daňovom úrade a musel daňovému úradu vrátiť aj osvedčenie o registrácii na daň z príjmov (bielu kartičku s DIČ). Obnovením živnosti však živnostník znovu získava oprávnenie podnikať a tým mu podľa § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vzniká povinnosť registrácie na daňovom úrade, ktorý z tohto dôvodu musíte navštíviť v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom bola živnosť obnovená. Podnikateľa potom daňový úrad zaregistruje na daň z príjmov a do 30 dní mu vydá osvedčenie o registrácii (bielu kartičku s DIČ).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Zoznam voľných živností pre rok 2023

V článku prinášame zoznam odporúčaných označení voľných živností pre rok 2023. Zoznam ministerstva vnútra bol aktualizovaný vo februári 2023.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky