Predaj alebo likvidácia s.r.o. a riziká v účtovníctve

Predaj spoločnosti je závažná právna skutočnosť. Východiskom pre rozhodovanie sa kupujúceho a predávajúceho v tomto procese sú údaje z účtovníctva, kde sa môže nachádzať niekoľko rizík.

Analýza účtovníctva s.r.o. ako jeden z krokov pred jej predajom alebo likvidáciou

V článku Kúpa a predaj s.r.o. sme uviedli, že jedným z dôležitých bodov, ktorý predchádza samotnému predaju s.r.o., je analýza účtovných informácií tejto spoločnosti. Pravidlá, ktorým by mal stav spoločnosti pred jej predajom alebo likvidáciou spoločnosti zodpovedať, sú pritom úplne rovnaké. Ak teda v tomto článku niečo píšeme v súvislosti s predajom s.r.o., vzťahuje sa to aj na situáciu, ak by sa takáto spoločnosť mala likvidovať a naopak. Analýza účtovníctva sa uskutočňuje na základe najaktuálnejšej účtovnej závierky, primárne na základe súvahy, ktorá obsahuje údaje o majetku, záväzkoch a vlastnom imaní.

Prečo je potrebné analyzovať účtovníctvo s.r.o. pred jej predajom alebo likvidáciou

Prvým dôvodom, prečo sa analýza účtovných informácií vykonáva, je predchádzanie prípadným rizikám, ktoré by mohla táto spoločnosť so sebou pre kupujúceho v prípade predaja a pre spoločníka v prípade likvidácie niesť z dôvodu existencie rôznych záväzkov. Predávajúci ako spoločník častokrát nemusí disponovať dostatočnými znalosťami z oblasti účtovníctva a môže si mylne myslieť, že jeho spoločnosť s ručením obmedzeným žiadne záväzky nemá, pričom opak je pravdou.

Druhým dôvodom analýzy účtovných informácií je, že v účtovníctve sa v položkách majetku môžu nachádzať aj také položky, ktoré by predaj alebo likvidáciu spoločnosti značne obmedzovali až znemožňovali. Analýza účtovníctva spoločnosti tak môže významným spôsobom ovplyvniť aj to, či je spoločnosť vôbec vhodná na predaj, likvidáciu alebo by mala skôr na seba vyhlásiť konkurz firmy či prípadne zvoliť si iný spôsob svojho zániku. O všetkých týchto a aj ďalších možnostiach, ako je možné sa spoločnosti zbaviť spolu s uvedením dôvodov kedy je vhodné ten-ktorý z nich použiť, sme písali v článku Ako sa zbaviť firmy?.

V čom spočívajú príčiny vzniku nežiadúceho stavu v účtovníctve

Príčiny, kvôli ktorým k týmto nežiadúcim javom v účtovníctve dochádza, sú rôzne. Najčastejšie pritom ide o následok vykonávania účtovných zápisov (alebo aj absencie ich vykonávania), ktoré sa neuskutočňovali v súlade so skutočnosťou a tak v účtovníctve počas niekoľkých rokov vznikol deformovaný obraz o skutočnom stave majetku, záväzkov, vlastného imania a podobne. V praxi sa za problematickým stavom v účtovníctve rôznych firiem skrývajú častokrát tie isté položky. V položkách majetku pritom ide najčastejšie o vykazovanie majetku, ktorý neexistuje a na strane záväzkov ide o rôzne druhy nevysporiadaných záväzkov.

Problematické položky záväzkov v účtovníctve pri predaji alebo likvidácii s.r.o.

Prvým základným kritériom, ktoré musí spoločnosť, ktorá sa plánuje predať alebo likvidovať spĺňať je, že nesmie mať žiadne záväzky. V prípade predávanej spoločnosti by akékoľvek jej záväzky vyvolávali voči potenciálnemu kupujúcemu nevôľu takúto spoločnosť kúpiť, pretože sú výsledkom podnikateľskej činnosti ešte predchádzajúceho majiteľa a nový majiteľ by za ne nemal preberať žiadnu zodpovednosť. V prípade likvidácie spoločnosti je požiadavka nulovej výšky záväzkov základným predpokladom na to, aby takáto spoločnosť mohla byť vôbec zlikvidovaná a následne vymazaná z obchodného registra. Preto je potrebné všetky záväzky spoločnosti pred jej predajom alebo vstupom do likvidácie úplne vyrovnať bez ohľadu na to, či ide o záväzky voči spoločníkom, voči tretím osobám alebo voči verejným inštitúciám ako je daňový úrad, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa a podobne.

Problematické položky majetku v účtovníctve pri predaji alebo likvidácii s.r.o.

Ďalšie príčiny nežiadúcich položiek v účtovníctve predávanej alebo likvidovanej spoločnosti spočívajú v položkách majetku. Nezrovnalosti v majetku spočívajú predovšetkým v tom, že v účtovníctve je evidovaný majetok, ktorý v skutočnosti s.r.o. nemá a jeho výška v súvahe nezodpovedá realite. Vysoký stav majetku spôsobuje pri predávanej spoločnosti to, že takáto spoločnosť by mohla byť pre potenciálneho kupujúceho veľmi drahá a skôr by sa mu oplatilo pozrieť sa po inej firme alebo založiť si svoju vlastnú. Pokiaľ ide o likvidáciu, vysoký stav majetku by na konci procesu likvidácie predstavoval vysoký likvidačný zostatok, z ktorého by musel spoločník zaplatiť zdravotné poistenie vo výške 14 %.

Za nereálnou výškou majetku v účtovníctve sa najčastejšie skrývajú peňažné transakcie spoločníka

Úplne najčastejšie problémy vzniku vysokého stavu majetku súvisia s peňažnými transakciami uskutočňovanými spoločníkom medzi bankovým účtom a pokladnicou. Konkrétne ide o nezodpovedné správanie sa spoločníka, ktorý si zo spoločnosti v priebehu roka vyberal peňažné prostriedky z bankového účtu a následne s nimi nakladal ako so svojimi vlastnými a používal ich na súkromné účely . Bez preukázateľného vynaloženia takýchto transakcií sa v takýchto s.r.o. účtovalo ako o výbere peňažných prostriedkov z bankového účtu do pokladnice, ale v skutočnosti tieto peňažné prostriedky do pokladnice nikdy neprišli a výška hotovosti v nej sa tak v účtovníctve umelo navyšovala. Podobná situácia nastáva aj vtedy, ak spoločník používal firemnú platobnú kartu na úhradu súkromným nákupov. V účtovníctve sa takéto transakcie zaznamenali ako pohľadávky voči spoločníkovi, ktoré z pohľadu účtovníctva spoločník so spoločnosťou vysporiadal v hotovosti do pokladnice. Opäť ale k skutočnému pohybu peňažných prostriedkov nikdy nedošlo a pokladnica sa navyšovala o neexistujúce príjmy.

Prečítajte si tiež

K ďalším problematickým položkám majetku v účtovníctve pri predaji alebo likvidácii spoločnosti môže patriť aj hmotný majetok, o ktorom spoločnosť účtuje a odpisuje ho, ale v skutočnosti ho už nevlastní, pretože bol napríklad predaný alebo vyradený, ale o tejto skutočnosti sa neúčtovalo. Ďalším typickým príkladom môžu byť zásoby tovaru, ktoré s.r.o. predala alebo sú už úplne poškodené, ale z účtovníctva neboli v dôsledku týchto skutočností vyradené. Ak tieto firmy zásoby účtujú spôsobom B, v priebehu roka nevedú povinnú skladovú evidenciu a mnohokrát nevykonávajú ani inventarizáciu zásob a s tým súvisiace závierkové účtovné prípady na konci roka. V dôsledku zanedbania týchto povinností sa výška zásob každoročne o určitú sumu skresľuje a nezodpovedá reálnemu stavu.

Ako sa môže spoločnosť s problémami v účtovníctve vysporiadať?

Mnohým vyššie uvedeným problémom by spoločnosť mohla aj počas svojej existencie predchádzať, ak by sa spoločníci k svojej s.r.o. správali zodpovedne, s.r.o. by dodržiavala účtovné predpisy a v predpísaných intervaloch by vykonávala inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania. Všetky vyššie uvedené problémy sa počas niekoľkých rokov existencie spoločnosti kumulujú a ich dôsledkom je horibilná výška majetku v účtovníctve, ktorá vôbec nezodpovedá skutočnosti.

Následkom je, že spoločnosť s vysokým majetkom, ktorý v skutočnosti neexistuje, nikto nekúpi a zdravotné odvody z vysokého likvidačného zostatku, ktorý tiež neexistuje, si spoločník nemôže dovoliť zaplatiť. Spoločnosť v takomto stave si potom nevyhnutne vyžaduje prechod procesom zosúladenia účtovného stavu so skutočným, ktorý musí vykonať tím odborníkov z oblasti účtovníctva, daní a právnej oblasti. Pri takomto procese sa môže zistiť aj niekoľko iných nedostatkov, ktoré si niekedy budú vyžadovať napríklad aj podávanie dodatočných daňových priznaní. Častokrát sa uskutočňujú aj spätné registrácie pre daň z pridanej hodnoty a vyrubenia nedoplatkov pre to, že firma sa včas nezaregistrovala napríklad z dôvodu pred nadobudnutím tovaru z iných členských štátov, ktorého hodnota presiahla 14 000 eur, pred poskytnutím alebo prijatím služby do/z iného členského štátu.

TIP: Máte záujem o likvidáciu vašej spoločnosti? Alebo chcete ukončiť podnikanie predajom spoločnosti? Informujte sa o optimálnych možnostiach ukončenia vášho podnikania.

V rámci seriálu článkov o kúpe a predaji obchodného podielu sa venujeme aj týmto témam, ktoré by Vás v tejto súvislosti mohli zaujímať:


Potrebujete pomôcť s likvidáciou spoločnosti? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky