Odmena likvidátora spoločnosti od 1.10.2020

Od 1. októbra a mení vyhláška, ktorá určuje odmenu likvidátora spoločnosti. Sumy výrazne narastú.

Kedy má likvidátor spoločnosti nárok na odmenu?

V zásade platí, že ak sa spoločnosť s likvidátorom nedohodne inak, likvidátorovi za výkon funkcie prináleží odmena. Ak túto odmenu nedefinuje dohoda medzi spoločnosťou a likvidátorom, potom sa uplatní záväzná vyhláška. Do 30.9.2020 je ňou vyhláška č. 526/2004 a od 1.10.2020 je ňou vyhláška č. 193/2020, ktorou sa spôsob určenia odmeny likvidátora výrazne mení.

Odmena likvidátora určená vyhláškou sa teda uplatní najmä vtedy, ak spoločnosť vstúpi do nútenej likvidácie nariadenej súdom, ktorý tiež určí osobu likvidátora – od 1.10.2020 navyše výberom zo správcov konkurznej podstaty.

Príklad: Spoločnosť A sa rozhodla, že ukončí svoju podnikateľskú činnosť a podstúpi proces dobrovoľnej likvidácie, o ktorej rozhodlo valné zhromaždene. Nakoľko majetok spoločnosti je nepatrný, spoločnosť sa s likvidátorom (so svojím bývalým konateľom) dohodne na tom, že výkon jeho funkcie bude bezodplatný, a teda celý výťažok z likvidácie, tzv. likvidačný zostatok, bude vyplatený spoločníkom tak, že z tohto likvidačného zostatku bude odvedená len 7 % zrážková daň bez akejkoľvek platby zdravotných a sociálnych odvodov.

Spoločnosť B sa rozhodla, že podstúpi proces nútenej likvidácie, teda likvidácie nariadenej súdom, ktorý tiež určí osobu likvidátora. Nakoľko v takomto prípade je likvidátorom niektorý zo správcov konkurznej podstaty, ktorý nemá záujem dohodnúť sa na bezodplatnom výkone funkcie, jeho odmena sa učí vyhláškou č. 193/2020 Z. z., pričom táto odmena podlieha navyše zdravotným a sociálnym odvodom. Výťažok z likvidácie pre spoločníkov sa teda významne poníži o odmenu likvidátora vrátane odvodov, a zároveň hrozí, že spoločnosť pri veľkom množstve záväzkov napokon skončí v konkurze.

Za čo prináleží likvidátorovi podľa vyhlášky č. 193/2020 odmena a v akej výške?

Nová vyhláška stanovuje, že likvidátorovi (ak teda dohoda medzi likvidátorom a spoločnosťou nestanovuje inak) prináležia nasledovné zložky odmeny, na ktoré má likvidátor nárok súbežne:

  • paušálna odmena za niektoré úkony vykonané v priebehu likvidácie;
  • odmena za speňaženie likvidačného majetku tvoriaceho likvidačnú podstatu;
  • odmena za uspokojenie pohľadávok veriteľov.

Pre každý z vyššie uvedených typov odmeny pritom platí osobitná sadzba a podmienky. V praxi sa teda môže stať, že likvidátorovi, ktorého odmena nebola dohodou so spoločnosťou vylúčená, vznikne nárok na jednu, dve alebo aj všetky tri zložky odmeny v zmysle vyhlášky zároveň.

Paušálna odmena likvidátora od 1.1.2020

Podľa vyhlášky č. 193/2020 platí, že likvidátorovi vždy prináleží konkrétne určená odmena za niektoré úkony, napríklad 250 EUR za zverejnenie výzvy na prihlasovane pohľadávok v obchodnom vestníku, ďalších 250 EUR za vyhotovenie a uloženie základného zoznamu prihlásených pohľadávok do zbierky listín obchodného registra, 250 eur za zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky atď.

Príklad: Spoločnosti B bol ustanovený likvidátor, ktorého odmena sa riadi vyhláškou č. 193/2020. Likvidátor pri likvidácii spoločnosti zistí, že spoločnosť okrem sumy 5 000 EUR v pokladnici nemá už žiaden iný majetok, pohľadávky ani záväzky. Likvidátorovi tak za jednotlivé úkony v likvidácii prináleží len paušálna odmena, ktorej súhrnná výška v zmysle vyhlášky na konci likvidácie činí 1 500 EUR. V prípade, že spoločnosť sumu 5 000 EUR v pokladni reálne nemá, likvidátor ako veriteľ spoločnosti sa môže uplatniť postup podľa § 135a obchodného zákonníka, v zmysle ktorého môže nárok na náhradu škody voči bývalým konateľom uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet aj veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnosti (z neexistujúceho likvidačného zostatku).

Odmena likvidátora za speňaženie likvidačného majetku od 1.1.2020

Pri tomto type odmeny platí, že základom odmeny je likvidačný zostatok, t. j. hodnota dosiahnutá speňažením veci (napr. predajom firemného vozidla). Za speňaženie hnuteľnej veci, nehnuteľnosti (vrátane bytu alebo nebytového priestoru), podniku alebo časti podniku preto likvidátorovi patrí nasledovná percentuálna odmena zo sumy:

  • do 30 000 eur – odmena v sadzbe 5 %;
  • nad 30 000 eur – odmena vo výške 1 500 eur a v sadzbe 3 % zo sumy presahujúcej 30 000 eur a nepresahujúcej 300 000 eur;
  • nad 3 000 000 eur – odmena vo výške 36 600 eur a v sadzbe 0,1 % zo sumy presahujúcej 3 000 000 eur.

Pri speňažení inej súčasti likvidačného zostatku ako je uvedené vyššie prináleží likvidátorovi vždy 1 % z hodnoty dosiahnutej speňažením takejto súčasti.

Príklad: Spoločnosti B bol ustanovený likvidátor, ktorého odmena sa riadi vyhláškou č. 193/2020. Likvidátor pri likvidácii spoločnosti zistí, že spoločnosť okrem sumy 5 000 EUR v pokladni má v obchodnom majetku ešte nehnuteľnosť v hodnota 100 000 EUR, ktorú v rámci likvidácie predá za 100 000 EUR. Likvidátorovi tak za jednotlivé úkony v likvidácii prináleží len okrem paušálnej odmena taktiež odmena vo výške 1 500 EUR + 3 % z hodnoty 70 000 EUR, t. j. celkovo 3 600 EUR.,

Článok pokračuje pod reklamou

Odmena likvidátora za uspokojenie pohľadávok veriteľov od 1.1.2020

Pri poslednom type odmeny platí, že základom pre určenie odmeny za uspokojenie veriteľov je suma peňažných prostriedkov v eurách poskytnutá veriteľom počas likvidácie z likvidačnej podstaty, po odpočítaní príslušenstva (úroky z omeškania), zmluvných pokút a obdobných, pričom odmena likvidátora činí 10 % zo sumy takéhoto základu.

Príklad: Spoločnosti B bol ustanovený likvidátor, ktorého odmena sa riadi vyhláškou č. 193/2020. Likvidátor pri likvidácii spoločnosti zaistí, že z likvidačného zostatku sa uspokojí pohľadávka jediného prihláseného veriteľa, ktorej hodnota činí 1 250 EUR, z čoho 200 EUR sú úroky z omeškania a 50 EUR je paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Odmena likvidátora z takto uspokojenej pohľadávky sa teda vypočíta ako 10 % z istiny, t. j. 10 % z hodnoty 1 000 EUR, a teda celková hodnota odmeny likvidátora je 100 EUR.

Rozdiel v odmene likvidátora podľa vyhlášky č. 526/2004 a 193/2020

Podľa vyhlášky č. 526/2004 má likvidátor nárok iba na odmenu stanovenú určitým percentom z hodnoty likvidačného majetkového zostatku, najmenej na sumu 33,19 EUR, ak bol majetkový zostatok len nepatrný. V prípade novej vyhlášky č. 193/2020 sa však odmena navyšuje s každým úkonom likvidátora, pričom odmena vypočítaná percentom z hodnoty likvidačného majetkového zostatku sa k celkovej odmene pripočítava. Takýto spôsob určenia odmeny likvidátora má teda za následok to, že likvidátor bude mať po novom v mnohých prípadoch nárok na omnoho vyššiu odmenu.

Príklad pre porovnanie odmeny za 2 úkony likvidátora:

Úkon likvidátora Odmena likvidátora podľa vyhlášky č. 526/2004 do 30.9.2020 Odmena likvidátora podľa vyhlášky č. 193/2020 od 1.10.2020
Zverejnenie oznámenia o vstupe do likvidácie v obchodnom vestníku 33,19 EUR pri nepatrnom majetku 250 EUR
Zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky Žiadna ďalšia odmena 250 EUR

Majitelia firiem, ktorí zvažujú ukončenie podnikateľskej činnosti a prenechanie likvidácie na rozhodnutie súdu, by preto mali zvážiť vykonanie potrebných krokov ešte pred 1.10.2020, a vyhnúť sa tak určeniu likvidátora súdom, ktorý pre nich môže znamenať väčšie výdavky, než dobrovoľná likvidácia.


Potrebujete pomôcť s likvidáciou spoločnosti? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky