Kúpa a predaj s.r.o.

Ak sa plánujete zbaviť svojej s.r.o. alebo plánujete kúpiť s.r.o. s históriou mali by ste vopred vedieť, v akom stave sa musí nachádzať a ako takýto predaj prebieha, aby ste sa vyhli rizikám.

V rámci seriálu článkov o kúpe a predaji obchodného podielu sa venujeme aj týmto témam, ktoré by Vás v tejto súvislosti mohli zaujímať:

Predaj s.r.o. ako jedna z možností, ako sa jej zbaviť

Predaj firmy predstavuje jednu z možností, ako sa môže spoločník zbaviť svojej s. r. o. V článku Ako sa zbaviť firmy? sme sa venovali aj ostatným spôsobom, ako sa môže spoločník svojej firmy zbaviť a za akých okolností tieto možnosti prichádzajú do úvahy. Predaj s.r.o. predstavuje z právneho hľadiska prevod obchodného podielu zo súčasného spoločníka na iného. Za istých okolností môže byť práve tento spôsob zbavenia sa spoločnosti pre spoločníka najvýhodnejší a pomerne rýchly. V tomto článku sa ďalej budeme venovať práve predaju spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá už určitý čas existuje a má nejakú ekonomickú históriu. Uvedieme, aké podmienky musia byť splnené na to, aby sa predaj firmy mohol vôbec realizovať a ako celý tento proces prebieha. Ak Vás zaujíma, ako je to s predajom spoločnosti (s.r.o.), ktorá bola založená výlučne na jej ďalší predaj a preto nemá žiadnu ekonomickú históriu, prečítajte si aj článok Ready-made s.r.o. a jej kúpa a predaj.

Zároveň zdôrazňujeme, že sa budeme zaoberať situáciou, kde nový vlastník predávanej s.r.o. nebude pokračovať v doterajšej podnikateľskej činnosti danej s.r.o. ale ide mu iba o kúpu právnickej osoby.

Akú motiváciou predať svoju s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným) mávajú zvyčajne jej vlastníci?

Ľudia sa snažia predať svoju existujúcu s.r.o. z rôznych dôvodov. Prevažná väčšina prípadov, kedy sa niekto rozhodne svojej spoločnosti zbaviť, vychádza z ukončenia podnikateľskej činnosti. Môže ísť napríklad o situácie, kedy sa podnikanie nepodarilo a je stratové alebo o ľudí, ktorí odchádzajú do dôchodku. Ďalšou, v poslednej dobe veľmi aktuálnou príčinou, kedy sa niekto chce svojej spoločnosti zbaviť, je zavedenie daňových licencií. Preto, ak má niekto „spiacu spoločnosť s ručením obmedzeným“, ktorá v skutočnosti nevykonáva žiadnu činnosť, nemá pre spoločníka zmysel platiť každoročne takúto minimálnu daň z príjmov alebo pre niektoré s.r.o. Spomedzi rôznych možností, ako je možné sa firmy zbaviť, si ľudia vyberajú predaj firmy práve preto, že tento spôsob je pre nich niekedy najvýhodnejší.

Aká je motivácia kupovať existujúcu s.r.o.?

A prečo má niekto záujem kúpiť existujúcu s.r.o., keď si môžu založiť svoju vlastnú? Najčastejšie sa o kúpu „ready-made“ s.r.o. zaujímajú podnikatelia, ktorí nemajú čas na vybavovanie všetkých náležitostí súvisiacich so zakladaním spoločnosti, čo predstavuje návštevu mnohých úradov, vypracovanie a podpisovanie mnohých listín a podobne. Ak sa rozhodnú pre kúpu spoločnosti, môžu ju mať približne za dva týždne, ale pri zakladaní spoločnosti spolu s rôznymi registráciami môžu stratiť v niektorých prípadoch aj dva mesiace.

Špecifickým dôvodom kúpy existujúcej firmy, ktorý funguje len na Slovensku je, že podnikateľ má odôvodnenú obavu, že by mu pri žiadosti o registráciu na daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) mohol daňový úrad určiť zloženie vysokej zábezpeky, ktorej výška sa môže pohybovať od 1 000 eur do 500 000 eur. Preto, ak by mu hrozilo zloženie vyššej zábezpeky na DPH ako by zaplatil za kúpu hotovej s.r.o., ktorá už registrovaným platiteľom DPH je, je pre neho výhodnejšie si radšej takúto spoločnosť kúpiť. Pre zaujímavosť uvádzame, že podľa informácií sprístupnených Finančným riaditeľstvom SR bola v roku 2014 z celkového počtu 12 054 žiadostí o registráciu na daň z pridanej hodnoty uložená povinnosť zloženia zábezpeky až v 2 650 prípadoch, čo predstavuje takmer 22 % žiadateľov o registráciu.

Prečítajte si tiež

Ďalšou skupinou záujemcov o kúpu existujúcej s.r.o. sú zahraniční občania, ktorí sa vôbec nevyznajú v slovenskom právnom prostredí a bolo by pre nich veľmi komplikované si všetky náležitosti spojené so zakladaním novej spoločnosti vybaviť samostatne.

TIP: Máte záujem začať podnikať prostredníctvom kúpy ready made sro? Alebo naopak ukončiť podnikanie predajom sro? Informujte sa ohľadom našich služieb v oblasti kúpy a predaja firiem.

V akom stave musí byť spoločnosť, ktorá sa plánuje predať

Ako sme v predchádzajúcej časti článku uviedli, motívy ľudí predávajúcich a kupujúcich spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) sú rôznorodé. Je ale prirodzené, že kupujúci bude mať záujem kúpiť si s.r.o. len vtedy, ak je to pre neho výhodnejšie ako jej založenie a z ktorej kúpy mu nehrozí žiadne potenciálne riziko spôsobené predchádzajúcim vlastníkom, ktoré by mohlo vyplývať z jej predchádzajúcej histórie. Preto sa vyžaduje, aby spoločnosť určená na predaj zodpovedala stavu podľa určitých požiadaviek, ktoré pre kupujúceho minimalizujú riziko vyplývajúce z minulých podnikateľských činností kupovanej spoločnosti.

Predávaná spoločnosť nesmie mať žiadne záväzky

Prvým najzakladanejším kritériom, ktoré musí predávaná spoločnosť (s.r.o.) vždy spĺňať je, že nesmie mať absolútne žiadne záväzky. Záväzky predávanej spoločnosti musia byť skutočne v nulovej výške a teda výška majetku sa musí rovnať výške jej vlastného imania. Ak predávaná spoločnosť nejaké záväzky predsa len má, je veľmi dôležité poznať výšku a štruktúru týchto záväzkov a možnosti ich vyrovnania.

Pokiaľ ide o výšku záväzkov, je potrebné skúmať, či výška záväzkov neprevyšuje výšku majetku spoločnosti a takáto spoločnosť by nemala vyhlásiť na seba konkurz, ak má viac ako jedného veriteľa. Z hľadiska štruktúry záväzkov môže mať spoločnosť plánovaná na predaj najčastejšie záväzky voči spoločníkovi, záväzky voči tretím osobám alebo dokonca verejným inštitúciám (daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne). Pokiaľ ide o záväzky voči spoločníkovi, tie je možné pomerene jednoducho vysporiadať a všetky ostatné záväzky voči tretím osobám je tiež potrebné uhradiť. V súvislosti so vzťahmi spoločnosti voči ostatným osobám je veľmi dôležité, aby predávaná firma nemala už žiadne pracovnoprávne vzťahy, žiadne dodávateľské vzťahy, žiadne odberateľské vzťahy, žiadne nájomné vzťahy a podobne.

Predávaná spoločnosť s ručením obmedzeným by mala byť platiteľom DPH

Druhým kritériom na posúdenie možnosti predaja spoločnosti je to, či je takáto firma platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo nie. Ak je spoločnosť platiteľom DPH, je tu pomerne veľká pravdepodobnosť, že ju bude mať záujem niekto kúpiť. Je však veľmi dôležité, že firma musí byť registrovaná ako „riadny“ platiteľ dane z pridanej hodnoty podľa § 4 ods. 1 alebo 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákona o DPH“). Registrácia pred nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktorého hodnota presiahne 14 000 eur podľa § 7 zákona o DPH alebo registrácia pred prijatím služby z iného členského štátu alebo pred dodaním služby do iného členského štátu podľa § 7a zákona o DPH nie je pre kupujúceho firmy zaujímavá. Ak teda predávaná spoločnosť registrovaným platiteľom DPH nie je, vyhliadky na jej predaj sa podstatne znižujú, ale nie sú tiež úplne nulové. Pre kupujúceho môže byť ešte dôležitá otázka, či takáto spoločnosť má pre DPH zdaňovacie obdobie mesačné alebo štvrťročné.

Ostatné požiadavky na predávanú spoločnosť (s.r.o.)

Tretím kritériom, ktoré sa pri predaji spoločnosti tiež posudzuje, je ekonomická história spoločnosti. Z hľadiska možnosti predaja je oveľa predajnejšia s.r.o., ktorá má čo najkratšiu ekonomickú históriu (vznikla približne pred jedným alebo dvoma rokmi), pretože v nej nie je potrebné preverovať až také veľké množstvo informácií. Predaj staršej spoločnosti je o niečo náročnejší, ale tiež je tu pomerne vysoká pravdepodobnosť, že bude predaná. Okrem týchto troch uvedených kritérií je pre potenciálneho kupujúceho veľmi dôležité poznať, čím sa spoločnosť zaoberala, čo je potrebné doložiť kompletnou dokumentáciou (celé účtovníctvo spoločnosti). Všetka dokumentácia sa s predajom spoločnosti (s.r.o.) tiež odovzdáva kupujúcemu.

Veľmi dôležitou otázkou je, či má spoločnosť jedného spoločníka alebo v spoločnosti figuruje niekoľko spoločníkov. Ak ide o jednoosobovú s. r. o., predaj je pomerne promptný. Ak má spoločnosť (s.r.o.) niekoľko spoločníkov a jeden z nich chce svoj obchodný podiel predať, musia byť všetci z nich k dispozícii, aby bolo možné obchodný podiel vôbec previesť (bližšie v poslednej časti článku „Kedy je z právneho hľadiska možné previesť obchodný podiel v s. r. o.“). Po splnení predchádzajúcich požiadaviek nasleduje analýza účtovných informácií predávanej spoločnosti, predovšetkým jej súvahy. Analýza pritom vychádza vždy z najaktuálnejšej účtovnej závierky a jej cieľom je odhaliť prípadné riziká, ktoré by sa mohli v spoločnosti nachádzať alebo by sa v účtovníctve mohli vyskytnúť položky, ktoré by predaj firmy značne sťažovali alebo ho dokonca znemožňovali. O tom, aké konkrétne riziká a prekážky v účtovníctve sa pri predaji spoločnosti môžu objaviť, sa viac dočítate v článku Predaj alebo likvidácia s.r.o. a riziká v účtovníctve.

Posledným krokom sú potvrdenia o bezdlžnosti predávanej spoločnosti

Nasleduje predposledná fáza predaja spoločnosti, ktorá nastane až po splnení vyššie uvedených krokov, tzn. že predávaná spoločnosť nemá žiadne záväzky, spoločníci spoločnosti sú k dispozícii na podpisovanie prevodných dokumentov a za ideálnych okolností je takáto firma platiteľom DPH, má krátku ekonomickú históriu a jej účtovníctvo neobsahuje žiadne riziká alebo položky obmedzujúce jej predaj. Ak pri predaji s.r.o. asistuje skúsený partner, tak je obvyklé, že predávajúci musí predložiť potvrdenia o bezdlžnosti od daňového úradu, Sociálnej poisťovne a všetkých troch zdravotných poisťovní a až potom sa bude o takúto spoločnosť reálne zaujímať potenciálny kupujúci. Legislatíva síce tieto formality nevyžaduje, ale znižujú potenciálne riziká pre kupujúceho.

Nasleduje podpis zmluvy o prevode obchodného podielu, ktorého podstatnou náležitosťou bude aj cena, na ktorej sa za tento predaj kupujúci a predávajúci dohodli. Pri podpise samotnej zmluvy o prevode obchodného podielu je vhodné, aby predávajúci podpísal aj určité čestné vyhlásenie, ktoré bude poskytovať kupujúcemu záruku, že ak by spoločnosti nastali určité plnenia vyplývajúce z času, keď mala s.r.o. ešte predchádzajúceho majiteľa, za ich vysporiadanie je zodpovedný ešte predchádzajúci vlastník spoločnosti (s.r.o.). Obsahom čestného vyhlásenia, ktoré podpisuje predávajúci, môže byť napríklad, že nikomu nebola udelená plná moc na zastupovanie spoločnosti, že predávaná spoločnosť nemá žiadne záväzky, že za akékoľvek dodatočne vyrubené sankcie ručí a uhradí ich predávajúci a podobne. Všetky tieto právne záležitosti je vhodné vopred konzultovať s právnym poradcom alebo so spoločnosťou špecializujúcou sa na predaj spoločností.

Kedy je z právneho hľadiska možné previesť obchodný podiel v s. r. o.

Ak má s. r. o. len jediného spoločníka, priebeh predaja spoločnosti je oveľa jednoduchší, pretože si nevyžaduje žiadny súhlas ostatných spoločníkov. Ak je v spoločnosti spoločníkov viac, je potrebné v prvom rade nahliadnuť do spoločenskej zmluvy. Podľa § 115 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) je možné obchodný podiel previesť na iného spoločníka v rámci spoločnosti len so súhlasom valného zhromaždenia, ak spoločenská zmluva neurčuje, že na prevod obchodného podielu na iného spoločníka sa súhlas valného zhromaždenia nevyžaduje. Ak ide o prevod obchodného podielu na inú osobu mimo spoločnosti, musí takýto prevod spoločenská zmluva umožňovať. Následne môže byť v spoločenskej zmluve určené, že na prevod obchodného podielu na inú osobu mimo spoločnosti sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

Zápis kúpy a predaja spoločnosti do obchodného registra

Predaj spoločnosti je potrebné zapísať do obchodného registra. V obchodnom registri sa vymaže meno pôvodného spoločníka a uvedie sa meno nového spoločníka. Za zápis zmeny zapísaných údajov (výmaz pôvodného a zápis nového údaja) v obchodnom registri sa platí súdny poplatok vo výške 66 eur. Pri zápise zmeny v osobe spoločníka predanej spoločnosti do obchodného registra si môže kupujúci hneď aj zmeniť názov svojej firmy, ak má o to záujem. Na zapísanie prevodu obchodného podielu na registrovom súde sa podľa § 115 ods. 5 Obchodného zákonníka vyžaduje predložiť aj súhlas správcu dane, že predávajúci a kupujúci nemajú daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle vyšší ako 170 eur.

Žiadosť môže podať s. r. o. spoločne za predávajúceho aj kupujúceho (na daňovom úrade podľa sídla spoločnosti) alebo samostatne ju podá predávajúci a kupujúci (na daňovom úrade podľa svojho trvalého bydliska). Daňový úrad vydá toto potvrdenie do piatich pracovných dní a nepodlieha správnemu poplatku. Povinnosť prikladať k návrhu na zápis zmeny údajov do obchodného registra súhlas správcu dane sa vyžaduje len vtedy, ak ide o predaj väčšinového podielu (podiel, s ktorým sa spája aspoň polovica hlasov valného zhromaždenia). Podrobnejšie informácie o postupe krokov prevodu obchodného podielu z právneho hľadiska nájdete v článku Prevod obchodného podielu s. r. o.

Prevod obchodného podielu podlieha dani z príjmov, čomu sa podrobne venujeme v článku Daň z príjmov z predaja obchodného podielu a tiež aj zdravotným odvodom, o čom sa zase viac dočítate v článku Zdravotné odvody z predaja obchodného podielu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Založenie živnosti v Rakúsku

Aké podmienky je potrebné splniť pre založenie živnosti v Rakúsku a čo všetko budete k tomu potrebovať? Základné informácie o založení rakúskej živnosti fyzickou či právnickou osobou v článku.

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky