Konkurz firmy (s.r.o.)

Čo je to konkurz? Kedy sa vyhlasuje konkurz na spoločnosť a ako prebieha? Ako zistíte, či určitá spoločnosť je v konkurze?

Konkurz predstavuje jeden zo spôsobov ukončenia podnikania. Uskutoční sa vtedy, keď podnikateľ nemá dostatok majetku na splácanie svojich záväzkov voči obchodným partnerom. Spoločnosť si nemôže dobrovoľne vybrať, či vstúpi do konkurzu alebo nie. V článku Vám prinášame prehľad o tom, ako prebieha konkurz.

Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Ak si obchodná spoločnosť nedokáže plniť svoje záväzky voči svojim veriteľom, vyhlási príslušný registrový súd (Okresný súd v sídle krajského mesta) konkurz na danú spoločnosť. Návrh na vyhlásenie konkurzu môže podať buď sám dlžník, prípadne aj veriteľ danej obchodnej spoločnosti, voči ktorému si nesplnila záväzky.

Je potrebné rozlišovať, či je obchodná spoločnosť (napríklad s.r.o.) platobne neschopná alebo je predĺžená. Platobne neschopná je taká spoločnosť, ktorá nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva svoje peňažné záväzky, a to viac ako jednému veriteľovi. Naopak, spoločnosť je predĺžená vtedy, ak má viac ako jedného veriteľa a hodnota jej záväzkov je vyššia ako hodnota jej majetku (má záporné imanie). Platí, že platobne neschopná spoločnosť môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ale spoločnosť, ktorá je predĺžená, musí podať takýto návrh. Inak jej hrozia sankcie. Viac o sankciách za nevyhlásenie konkurzu sa dočítate v článku Za nevyhlásenie konkurzu zaplatí konateľ pokutu 12500 eur.

Príklad na vyhlásenie konkurzu na platobne neschopnú s.r.o.:

Spoločnosť A, s.r.o. má voči B, s.r.o. neuhradenú faktúru, pri ktorej je v omeškaní 40 dní po splatnosti. Taktiež má A, s.r.o. neuhradenú faktúru aj voči C, s.r.o., pri ktorej je v omeškaní 31 dní. Keďže A, s.r.o. má viac ako dvoch veriteľov, vo vzťahu ku ktorým je viac ako 30 dní v omeškaní, je platobne neschopná. A, s.r.o., ale aj veritelia, môžu podať návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti A, s.r.o..

Príklad na konkurz predĺženej s.r.o.:

Spoločnosť A, s.r.o. má základné imanie vo výške 5 000 eur. Po prvom roku podnikania dosiahla stratu 7 000 eur. Súčasne má voči B, s.r.o. a C, s.r.o. nezaplatené faktúry (bez ohľadu na to, koľko dní je v omeškaní po splatnosti faktúr). A, s.r.o. je tak predĺžená a je povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Prečítajte si tiež

Návrh na vyhlásenie konkurzu musí predĺžená spoločnosť podať najneskôr do 30 dní od kedy sa dozvedela o svojom predĺžení, resp. od kedy sa mohla dozvedieť o predĺžení pri zachovaní odbornej starostlivosti. Veriteľ spoločnosti môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak môže odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť svojho dlžníka (teda ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z týchto veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie).

Veriteľ si však musí dávať pozor, lebo ak podá návrh na vyhlásenie konkurzu a neskôr sa ukáže, že dlžník je platobne schopný (podá teda nedôvodne návrh na vyhlásenie konkurzu), zodpovedá dlžníkovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti so začatím konkurzného konania. Veriteľ sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu vtedy, ak preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na registrový súd v dvoch rovnopisoch. Podpis na návrhu musí byť úradne osvedčený. Ak návrh podáva veriteľ, musí v ňom uviesť všetky skutočnosti, z ktorých možno predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka. Taktiež musí označiť svoju pohľadávku, označiť ďalšieho veriteľa, ktorý má pohľadávku voči dlžníkovi 30 dní po lehote splatnosti a pripojiť listiny, ktoré dokladujú pohľadávku. Ak návrh podáva samotný dlžník, musí k návrhu pripojiť zoznam svojho majetku, zoznam záväzkov a zoznam spriaznených osôb. Ak dlžník účtuje podľa osobitného predpisu, musí k návrhu pripojiť aj poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.

Prečítajte si tiež

Ešte pred samotným podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu musí navrhovateľ (teda buď dlžník alebo veriteľ, v závislosti od toho, kto podáva návrh na vyhlásenie konkurzu) povinný zložiť preddavok. Tento slúži na úhradu odmeny a výdavkov správcu. Ten je vo výške 1500 eur.

Začatie konkurzného konania

Ak návrh spĺňa všetky zákonné náležitosti, vydá súd uznesenie o začatí konkurzného konania. Takéto rozhodnutie má viacero účinkov. Predovšetkým je dlžník povinný obmedziť svoju činnosť len na vykonávanie bežných právnych úkonov (teda takých, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom podnikania dlžníka). Ďalej po začatí konkurzného konania nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka, taktiež nemožno začať exekučné konanie. Začaté exekučné konania a konania o zrušení spoločnosti sa prerušujú. Účelom je zabrániť unikaniu majetku zo spoločnosti, aby došlo k maximálnemu možnému uspokojeniu veriteľov dlžníka v rámci konkurzu.

V tomto štádiu konania môže ešte dlžník odvrátiť konkurz, ak preukáže, že zanikli všetky pohľadávky veriteľov, ktorí sú účastníkmi konkurzného konania.

Vyhlásenie konkurzu

Po začatí konkurzného konania musí súd ešte vyhlásiť konkurz na majetok dlžníka. Predpokladom je, že majetok dlžníka bude postačovať na úhradu nákladov konkurzu a aspoň čiastočne uspokojenie pohľadávok veriteľov. V opačnom prípade súd konkurzné konanie zastaví.

Účinky vyhlásenia konkurzu

Vyhlásenie konkurzu má pre spoločnosť, ktorá je dlžníkom, viacero účinkov. Predovšetkým sú to tieto:

 1. Súd ustanoví dlžníkovi správcu. Jeho úlohou je nakladať s majetkom spoločnosti a vykonávať úkony za účelom speňaženia majetku, aby mohlo prísť k zrušeniu spoločnosti. Tiež koná za spoločnosť aj pokiaľ ide o pracovnoprávne vzťahy vo vzťahu k zamestnancom úpadcu (napr. ukončuje pracovný pomer).
 2. Záväzky voči dlžníkovi musia byť plnené priamo správcovi konkurznej podstaty, a nie priamo dlžnej spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz.
 3. Nesplatné pohľadávky a záväzky úpadcu, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu, sa považujú za splatné.
 4. Akékoľvek úkony, ktoré ukracujú veriteľov dlžníka, sú voči veriteľom neúčinné.
 5. Zanikajú príkazy, poverenia, plnomocenstvá ale taktiež aj prokúry, ktorých obsahom je nakladanie s majetkom spoločnosti.
 6. Vyhlásením konkurzu sa prerušujú všetky súdne konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu.
 7. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať exekučné konanie. Už začaté exekučné konanie sa zastavuje.
 8. Ak je dlžná spoločnosť v likvidácii, vyhlásením konkurzu sa likvidácia prerušuje.
 9. Vyhlásením konkurzu zaniká úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.
 10. Štatutárny orgán spoločnosti je povinný poskytnúť správcovi konkurznej podstaty všetku potrebnú súčinnosť.
 11. Na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností je potrebný súhlas správcu konkurznej podstaty.

Čo znamená konkurz firmy pre zamestnancov a čo môžu požadovať približujeme v článku Konkurz firmy a jej zamestnanci.

Článok pokračuje pod reklamou

Priebeh konkurzu

Po vyhlásení konkurzu sa vyzvú prostredníctvom Obchodného vestníka (https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx) veritelia dlžníka, aby si prihlásili svoje pohľadávky do konkurzu.

Prečítajte si tiež

Na prihlásenie pohľadávky majú veritelia lehotu 45 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení konkurzu. Nedodržanie tejto lehoty však nemá za následok to, že veriteľ už nebude môcť uspokojiť svoju pohľadávku voči dlžníkovi v konkurznom konaní. Správca musí prihliadať aj na oneskorene podané prihlášky. Avšak veriteľ neskôr uplatnenej pohľadávky nemôže hlasovať na schôdzi veriteľov. Pre veriteľa má však význam nedodržanie formy a náležitosti prihlášky (§ 29 zákona o konkurze), ktorých následkom je, že na takúto prihlášku sa neprihliada.

Príklad na oneskorené prihlásenie pohľadávky:

Okresný súd vyhlásil na spoločnosť A, s.r.o. konkurz, pričom uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku dňa 1.7.2019. Od toho okamihu začala plynúť B, s.r.o. (veriteľovi A, s.r.o.) 45 dňová lehota na prihlásenie pohľadávky do konkurzu, ktorá uplynula 15.8.2019. B, s.r.o. prihlásila pohľadávku do konkurzu až 15.9.2019, teda po uplynutí lehotu. Prihláška má všetky náležitosti vyžadované zákonom. Na prihlášku B, s.r.o. sa tak prihliadne a jeho pohľadávka bude uspokojená v konkurze (v prípade zistenia majetku A, s.r.o.), avšak B, s.r.o. nemôže hlasovať na schôdzi veriteľov.

Príklad na neplatnosť prihlášky do konkurzu

Okresný súd vyhlásil na spoločnosť A, s.r.o. konkurz, pričom uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku dňa 1.7.2019. Spoločnosť B, s.r.o. podala dňa 10.8.2019 (v 45 dňovej lehote) prihlášku, ktorou si uplatnila svoju pohľadávku voči spoločnosti A, s.r.o.. V prihláške však neuviedol právny dôvod vzniku pohľadávky a zabudol ju aj podpísať. Na takú prihlášku správca neprihliadne a pohľadávka B, s.r.o. nebude v konkurznom konaní uspokojená.

Prečítajte si tiež

Podstatou konkurzu je speňaženie majetku dlžníka za účelom aspoň čiastočného uspokojenia pohľadávok veriteľov. V priebehu konkurzu tak správca konkurznej podstaty zisťuje majetok podliehajúci konkurzu a po jeho zistení vykoná súpis majetku. Tento majetok správca spravuje a je oprávnený ho speňažiť. Po speňažení majetku dlžníka správca pripraví konečný rozvrh výťažku, na základe ktorého budú veriteľom vyplatené peniaze. Po splnení konečného rozvrhu výťažku súd rozhodne o zrušení konkurzu.

Ako zistiť, že na firmu (s.r.o.) bol vyhlásený konkurz

Podnikatelia sa pri svojej podnikateľskej činnosti môžu stretnúť so situáciou, kedy na ich obchodného partnera bol vyhlásený konkurz. V záujme aspoň čiastočného zaplatenia ich pohľadávky by mali pravidelne sledovať, č náhodou na ich obchodného partnera nebol vyhlásený konkurz.

Prečítajte si tiež

Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, či je váš obchodný partner v konkurze, je jeho vyhľadaním v Obchodnom registri. Dlžník, na ktorého bol vyhlásený konkurz, musí v názve spoločnosti používať dodatok „v konkurze“. Taktiež všetky rozhodnutia týkajúce sa konkurzu (teda napr. rozhodnutie o vyhlásení konkurzného konania, zrušenie konkurzu a pod.) sa uverejňujú v Obchodnom vestníku. Na tejto stránke je tak možné jednoducho vyhľadať aj rozhodnutia týkajúce sa konkrétnej spoločnosti. Aj takýmto spôsobom je možné zistiť, či na danú spoločnosť nebol vyhlásený konkurz.

Zhrnutie na záver

Konkurz je jedným zo spôsobov ukončenia podnikateľských aktivít. Konkurzné konanie vedúce k zániku obchodnej spoločnosti sa uskutočňuje v prípade, ak je spoločnosť platobne neschopná alebo je predĺžená. Ide o náročný proces, ktorý spravidla trvá niekoľko mesiacov, niekedy až rokov. Jeho podstatou je speňaženie majetku dlžníka za účelom následného uspokojenia pohľadávok veriteľov dlžníka. Veľakrát sa však stáva, že veriteľom nie sú v rámci konkurzu vyplatené ich pohľadávky v plnej výške, ale iba čiastočne, vo výške niekoľko % z ich hodnoty.

Proces začatia, prerušenia a zastavenia konkurzného konania približujeme v článku Začatie, prerušenie a zastavenie konkurzného konania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky