Likvidačný zostatok – daň a odvody pri jeho výplate

Je vyplatený podiel na likvidačnom zostatku predmetom dane z príjmov? A kedy vzniká pri prijatí podielu na likvidačnom zostatku povinnosť platiť zdravotné odvody?

Zrušenie a likvidáciu spoločnosti legislatívne upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Okrem uvedeného Obchodného zákonníka je však potrebné poznať aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“), ktoré upravujú to, či likvidačný zostatok je alebo nie je predmetom dane, a či sa likvidačný zostatok považuje za zárobkovú činnosť a platia sa z neho zdravotné odvody.

Novela Obchodného zákonníka však od októbra prináša zmeny v likvidáciách. Dôležité informácie o priebehu likvidácie spoločnosti po novom nájdete v článku Likvidácia spoločnosti od 01.10.2020.

Čo je to likvidačný zostatok a kedy sa vypláca?

Likvidačným zostatkom sa rozumie hodnota majetku spoločnosti alebo družstva, ktorá sa ruší likvidáciou, a to po vysporiadaní nárokov všetkých veriteľov. Likvidačný zostatok nemusí mať pritom len peňažnú formu, ale môže byť aj v podobe iného majetku.

Spoločníci spoločnosti, ktorá sa ruší s likvidáciou (napr. s. r. o., k. s.), akcionári, či členovia družstva majú nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Pomer, akým sa rozdelí likvidačný zostatok sa však určuje podľa typu spoločnosti, napr. v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným sa likvidačný zostatok rozdelí medzi spoločníkov v pomere vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladov všetkých spoločníkov (ak spoločenská zmluva neurčuje inak), či v prípade družstva sa likvidačný zostatok rozdelí medzi členov spôsobom určených v stanovách, ak to však stanovy neurčujú, vyplatí sa členom splatená časť ich členského vkladu a zvyšok likvidačného zostatku sa rozdelí medzi členov, ktorých členstvo ku dňu zrušenia družstva trvalo aspoň jeden rok.

V prípade výplaty podielu na likvidačnom zostatku v nepeňažnej forme - v podobe majetku je potrebné upozorniť na to, že v praxi dochádza k problému, kedy zostatková hodnota majetku v účtovníctve sa výrazne odlišuje od trhovej hodnoty tohto majetku. V prípade, ak hodnota vyplateného podielu na likvidačnom zostatku v podobe majetku napr. spoločníkovi s. r. o., ktorá je určená likvidátorom prevyšuje cenu daného majetku oceneného cenou bežne používanou v mieste a v čase plnenia, napr. na základe posudku vypracovaného znalcom, tento rozdiel predstavuje zdaniteľný príjem fyzickej osoby, pričom ide o ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 zákona o dani z príjmov a je potrebné tento príjem zahrnúť do daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Aké povinnosti vyplývajú firme v likvidácii pri rozdielnom účtovnom a zdaňovacom období, nájdete v článku Aké je účtovné a zdaňovacie obdobie firmy v likvidácii?

Je podiel na likvidačnom zostatku predmetom dane z príjmov?

Podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov je predmetom dane z príjmov podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti s ručením obmedzeným alebo družstva vyplatený spoločníkovi s. r. o. alebo členovi družstva, ak obchodná spoločnosť alebo družstvo vstúpila do likvidácie najskôr 1. januára 2017, alebo ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti podľa osobitného predpisu najskôr 1. januára 2017.

Podľa § 6 ods. 1 písm. d) je predmetom dane z príjmov aj podiel na likvidačnom zostatku verejnej obchodnej spoločnosti (v. o. s.) alebo komanditnej spoločnosti (k. s.) vyplatený spoločníkovi v. o. s. a komplementárovi k. s., a to bez ohľadu na to, v ktorom kalendárom roku vstúpila táto spoločnosť do likvidácie.

Aká je sadzba dane pri vyplácaní podielu na likvidačnom zostatku s. r. o. alebo družstva?

Vyplatený podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti s ručením obmedzeným alebo družstva právnickej alebo fyzickej osobe sa zdaňuje osobitnou sadzbou dane, a to v závislosti od toho, či ide o vyplatený podiel na likvidačnom zostatku rezidentovi alebo nerezidentovi SR.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak je podiel na likvidačnom zostatku vyplatený fyzickej osobe, sadzba dane je 7 % alebo 35 %, pričom zdanenie prebieha zrážkovou daňou alebo v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov.

Ak je podiel na likvidačnom zostatku vyplatený právnickej osobe – rezidentovi SR, pričom tento príjem plynie z tuzemska alebo zahraničného zmluvného štátu, vyplatený podiel na likvidačnom zostatku sa nezdaňuje, nakoľko nie je predmetom dane. V prípade, ak však právnickej osobe – rezidentovi SR bude vyplatený likvidačný zostatok zo zahraničného nezmluvného štátu, sadzba dane je 35 % a právnická osoba je povinná tento príjem zdaniť v podanom daňovom priznaní. Čo sa týka sadzby dane pri výplate likvidačného zostatku právnickej osobe, nerezidentovi SR, tak platí, že pokiaľ tento príjem plynie nerezidentovi zmluvného štátu z tuzemska, likvidačný zostatok nie je predmetom dane, ale ak plynie nerezidentovi nezmluvného štátu z tuzemska, likvidačný zostatok sa zdaňuje zrážkovou daňou vo výške 35 %.

To, aká sadzba dane sa uplatní na vyplatený podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti s ručením obmedzeným alebo družstva si môžete prečítať v článku Zdaňovanie dividend v roku 2020 (rozdelenie zisku v roku 2019)

Základ dane pri vyplácaní podielu na likvidačnom zostatku s. r. o. alebo družstva

Pri zdaňovaní vyplateného podielu na likvidačnom zostatku spoločnosti s ručením obmedzeným alebo družstva zrážkou je základom dane podiel na likvidačnom zostatku znížený o hodnotu splateného vkladu zisteného podľa § 25a písm. c) až f) alebo o nadobúdaciu cenu zistenú spôsobom podľa § 25a zákona o dani z príjmov, za každý podiel jednotlivo.

Príklad na výpočet základu dane pre daň vyberanú zrážkou pri výplate likvidačného zostatku v s. r. o.:

František je spoločník v spoločnosti ABCX, s. r. o. a vznikol mu nárok na výplatu podielu na likvidačnom zostatku v tejto spoločnosti vo výške 7 000 €. František do tejto spoločnosti vložil vklad do základného imania vo výške 5 000 €. Ako vypočítať základ dane pre výpočet daňovej povinnosti?

Základom dane v tomto prípade je podiel na likvidačnom zostatku vo výške 7 000 €, znížený o hodnotu splateného vkladu, t. j. o hodnotu 5 000 €, a to znamená, že zrážková daň vo výške 7 % sa zdaní zo sumy 2 000 €.

Poznámka: v prípade, ak by podiel na likvidačnom zostatku bol 5 000 € a menej a hodnota splateného vkladu bola 5 000 €, základ dane by bol 0 € a to znamená, že tento príjem by sa Františkovi nezdaňoval.

Článok pokračuje pod reklamou

Aká je sadzba dane pri vyplácaní podielu na likvidačnom zostatku v. o. s. alebo k. s.?

Podiel na likvidačnom zostatku vyplatený spoločníkovi v. o. s. alebo komplementárovi k. s. je zdaňovaný osobne v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie, nakoľko sa podľa § 6 ods. 7 a 8 zahŕňa do základu dane.

Prečítajte si tiež

V roku 2020 sa uplatní nasledovná sadzba dane z príjmov fyzickej osoby:

  • zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 (t. j. z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške neprevyšujúcej sumu 100 000 €: uplatní sa 15 % - ná sadzba dane z príjmov,
  • zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 (t. j. z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 €, uplatní sa nasledovná sadzba dane z príjmov:
  1. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane (t. j. 37 163,36 € vrátane),
  2. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima (t. j. na tú časť základu dane, ktorá presiahne 37 163,36 €).

Viac informácií o tom, akú sadzbu dane z príjmov uplatniť v roku 2020 spolu s praktickými príkladmi nájdete v článku Sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2019 a 2020

Likvidačný zostatok a zdravotné odvody

Nakoľko na základe § 10b ods. 1 písm. e) zákona o zdravotnom poistení, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva nie je považovaný za zárobkovú činnosť, z vyplateného podielu na tomto likvidačnom zostatku sa zdravotné odvody neplatia (t. j. nebudú predmetom ročného zúčtovania zdravotného poistenia).

Uvedené však neplatí pre vyplatený podiel na likvidačnom zostatku spoločníkovi v. o. s. alebo komplementárovi k. s., nakoľko sa vyplatený podiel na likvidačnom zostatku považuje za príjem podľa § 6 ods. 1 a je predmetom ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Z vymeriavacieho základu pre výpočet zdravotných odvodov tak spoločník v. o. s. alebo komplementár k. s. zaplatí zdravotné odvody vo výške 14 %, resp. 7 % v prípade osoby so zdravotným postihnutím. Viac informácií o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia nájdete v článku Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019 (v roku 2020)

Aké povinnosti má firma pri zostavení daňového priznania a účtovnej závierky pred vstupom do likvidácie a počas likvidácie, nájdete v článku Účtovná závierka a daňové priznanie pri vstupe do likvidácie a pri ukončení likvidácie.


Potrebujete pomôcť s likvidáciou spoločnosti? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky