Daň z príjmov z predaja obchodného podielu

Ak predávate svoj obchodný podiel v s. r. o., netreba zabudnúť na to, že takýto príjem podlieha dani z príjmov. Pri nepeňažnom vklade do spoločnosti sa môže uplatňovať osobitný postup zdaňovania.

Zdaňovanie predaja obchodného podielu

Príjmy z predaja obchodného podielu v s. r. o., komanditnej spoločnosti alebo prevodu členských práv družstva sú predmetom dane z príjmov. Podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) patria príjmy z prevodu účasti (podielu) na s. r. o., komanditnej spoločnosti alebo prevodu členských práv družstva k ostatným príjmom. Do základu dane, resp. čiastkového základu dane z ostatných príjmov, sa zahŕňajú tieto príjmy znížené o preukázateľné vynaložené výdavky na ich dosiahnutie.

Pri príjmoch z prevodu obchodného podielu sa za výdavok považuje vklad do základného imania spoločnosti alebo obstarávacia cena tohto podielu (napríklad ak spoločník obchodný podiel od niekoho predtým kúpil). Daňovník, ktorý dosiahol v zdaňovacom období príjmy z predaja obchodného podielu v s. r. o., podáva daňové priznanie typu B, v ktorom tieto príjmy priznáva. Z príjmov z prevodu obchodného podielu sa platí aj zdravotné poistenie, ktoré je tiež súčasťou výdavkov vynaložených na dosiahnutie týchto príjmov. Zdravotné poistenie sa platí až neskôr, na základe ročného zúčtovania vykonaného z údajov uvedených v daňovom priznaní. Podrobne k spôsobu uplatňovania zdravotného poistenia ako daňového výdavku k príjmom z predaja obchodného podielu sa dočítate v článku Zdravotné odvody z predaja obchodného podielu.

Predaj obchodného podielu sa môže realizovať aj na splátky, kedy budú predávajúcemu plynúť príjmy z tohto predaja počas niekoľkých rokov. V prípade postupného inkasovania splátok z predaja obchodného podielu, ak výdavky v tom zdaňovacom období, v ktorom po prvý raz začnú predávajúcemu plynúť príjmy v podobe splátok z predaja obchodného podielu prevyšujú príjmy, tak v tomto zdaňovacom období sa môžu výdavky uplatniť až do výšky týchto príjmov. Ak príjmy v podobe postupných splátok plynú aj v ďalšom zdaňovacom období, je možné postupovať podobne až do uplatnenia celkovej výšky výdavkov.

Príklad na zdaňovanie príjmov z predaja obchodného podielu inkasovaných postupne

Spoločník s. r. o., ktorý túto spoločnosť sám v roku 2010 založil a do jej základného imania vložil peňažnú sumu 5 000 eur, sa rozhodol tento obchodný podiel v roku 2014 predať za 9 000 eur. S kupujúcim sa dohodol na troch rovnomerných ročných splátkach po 3 000 eur, ktoré bude inkasovať počas rokov 2014 až 2016.

Rok Príjmy (v eur) Výdavky (v eur) Základ dane (v eur)
2014 3 000 2 500 0 (3 000 - 2 500 - 500)
2015 3 000 2 500 0 (3 000 - 2 500 - 500)
2016 3 000 0 2 500 (3 000 - 500)

Suma 500 eur v stĺpci „Základ dane (v eur)“ predstavuje oslobodenie príjmov z predaja obchodného podielu od dane z príjmov podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov, o ktorom píšeme v nasledujúcej časti článku. Na základe podania dodatočného daňového priznania si daňovník môže v roku 2016 uplatniť ako daňový výdavok k týmto príjmom aj zdravotné poistenie (nedoplatok, ktorý mu vyšiel z ročného zúčtovania) zo základu dane vyčíslenom v tomto roku.

Oslobodenie príjmov z predaja obchodného podielu od dane z príjmov

Na príjmy z prevodu, resp. predaja obchodného podielu v s. r. o., komanditnej spoločnosti alebo prevodu členských práv družstva sa vzťahuje aj oslobodenie od dane z príjmov podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov. Ak príjem z predaja obchodného podielu znížený o výdavky nepresiahne v zdaňovacom období sumu 500 eur, je takýto príjem od dane z príjmov v danom zdaňovacom období úplne oslobodený. Ak je rozdiel príjmov z prevodu obchodného podielu a výdavkov k nim prislúchajúcim vyšší ako 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel príjmov a výdavkov prevyšujúci sumu 500 eur. V daňovom priznaní typ B sa potom na riadku 6, v stĺpci 1 príjmy, uvedie len kladný rozdiel medzi príjmami zníženými o výdavky a sumou oslobodenia od dane z príjmov 500 eur. Následne sa už potom riadok 6, v stĺpci 2 výdavky, ponecháva prázdny.

Poznámka: Ak má daňovník v danom zdaňovacom období aj iné druhy príjmov ako sú príjmy z predaja obchodného podielu, na ktoré je možné uplatniť oslobodenie vo výške 500 eur (príjmy podľa § 6 ods. 3, § 8 ods. 1 písm. a), d) a e) zákona o dani z príjmov), môže sa v danom roku toto oslobodenie pre všetky druhy týchto príjmov uplatniť najviac v úhrnnej výške 500 eur.

Zdaňovanie predaja obchodného podielu nadobudnutého nepeňažným vkladom

Ak bol obchodný podiel nadobudnutý nepeňažným vkladom (hodnota nepeňažného vkladu sa podľa § 59 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov musí stanovovať znaleckým posudkom), vzťahujú sa za určitých okolností na zdanenie takéhoto vkladu a následne aj predaja tohto obchodného podielu osobitné postupy úpravy základu dane uvedené v § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Daňovník je povinný vykonávať nasledujúce úpravy základu dane len vtedy, ak hodnota nepeňažného vkladu započítaná na vklad spoločníka (jeho podiel na základnom imaní) je vyššia ako hodnota vkladaného majetku.

Poznámka: Hodnotu vkladaného majetku na daňové účely podrobnejšie určuje záver § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov a závisí od viacerých faktorov, napríklad od toho, aký druh majetku sa do spoločnosti vkladá a či bol tento majetok predtým zahrnutý do obchodného majetku.

V prípade, že hodnota nepeňažného vkladu započítaná na vklad spoločníka je vyššia ako hodnota vkladaného majetku, je vkladateľ nepeňažného vkladu povinný o tento rozdiel zvýšiť svoj základ dane na osobitne vyhradenom riadku daňového priznania typ B v oddiele pre výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z ostatných príjmov. Vkladateľ nepeňažného vkladu môže základ dane zvýšiť jednorazovo v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k splateniu nepeňažného vkladu alebo postupne, najdlhšie počas siedmich po sebe nasledujúcich zdaňovacích období počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom k splateniu nepeňažného vkladu došlo a to každoročne najmenej vo výške jednej sedminy tohto rozdielu. Pri postupnom zahrňovaní tohto rozdielu do základu dane sa v oddiele pre osobitné záznamy daňovníka uvedie informácia o kalendárnom roku, v ktorom došlo k poskytnutiu nepeňažného vkladu a celková výška rozdielu zahrnovaného do základu dane. Tieto príjmy podliehajú tiež zdravotnému poisteniu a preto sa znižujú o preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie.

Prečítajte si tiež

Ak vkladateľ nepeňažného vkladu v období, počas ktorého uplatňuje postupné zahrňovanie rozdielu medzi výškou hodnoty nepeňažného vkladu započítanou na jeho vklad a hodnotou vkladaného majetku, tento obchodný podiel predá alebo u prijímateľa nepeňažného vkladu (spoločnosť) dôjde k predaju alebo inému vyradeniu viac ako 50 % reálnej hodnoty tohto majetku nadobudnutého nepeňažným vkladom, je povinný zvýšiť svoj základ dane o celú zostávajúcu časť neuplatneného rozdielu v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k vzniku jednej z týchto skutočností. Vkladateľ nepeňažného vkladu je povinný do 30 dní odo dňa splatenia nepeňažného vkladu postupné zahrňovanie rozdielu do základu dane oznámiť prijímateľovi nepeňažného vkladu. Prijímateľ nepeňažného vkladu je potom povinný oznámiť predaj alebo iné vyradenie viac ako 50 % reálnej hodnoty majetku nadobudnutého nepeňažným vkladom do 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti vkladateľovi tohto nepeňažného vkladu.

S nepeňažnými vkladmi do obchodných spoločností sa spája ešte niekoľko osobitostí z daňového hľadiska tak u poskytovateľa ako i prijímateľa nepeňažného vkladu, ktorým sa v tomto článku bližšie venovať nebudeme, ale je možné ich nájsť predovšetkým v § 17b a § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na zdaňovanie príjmov z predaja obchodného podielu nadobudnutého nepeňažným vkladom

Spoločník s. r. o. vložil zo svojho súkromného majetku v roku 2012 do spoločnosti nepeňažný vklad v podobe osobného automobilu v hodnote 5 000 eur. V roku 2012 bol tento nepeňažný vklad aj splatený. Hodnota tohto vkladu započítaná na vklad spoločníka do základného imania bola 5 350 eur. Spoločník sa rozhodol o rozdiel, o ktorý hodnota nepeňažného vkladu započítaná na vklad spoločníka prevyšuje hodnotu vkladaného majetku, zvyšovať základ dane postupne počas siedmich po sebe nasledujúcich rokov. Spoločník tento obchodný podiel v roku 2014 predal za 7 000 eur.

Rok Príjmy (v eur) Výdavky (v eur) Základ dane (v eur)
2012 0 0 50
2013 0 0 50
2014 7 000 5 000 1 750 (7 000 - 5 000 - 500 + 250)

V stĺpci „Základ dane (v eur)“ suma 50 eur v rokoch 2012 a 2013 predstavuje jednu sedminu rozdielu medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou vkladaného majetku [(5 350 – 5 000) / 7 = 50 eur], ktorý sa uvádza na osobitnom riadku daňového priznania. V roku 2014 sa základ dane v dôsledku predaja obchodného podielu zvyšuje o celú neuplatnenú časť tohto rozdielu (350 – 100 = 250 eur). Podaním dodatočného daňového priznania je možné ešte ako výdavok v roku 2014 uplatniť zaplatené zdravotné poistenie z tohto príjmu.

TIP: Máte záujem o likvidáciu vašej spoločnosti? Alebo chcete ukončiť podnikanie predajom spoločnosti? Informujte sa o optimálnych možnostiach ukončenia vášho podnikania.

Oslobodenie príjmov z predaja obchodného podielu od dane z príjmov nadobudnutého pred 1. januárom 2004

V súvislosti so zdaňovaním predaja obchodného podielu je potrebné ešte rozlišovať, či bol tento obchodný podiel nadobudnutý do 31. decembra 2003 alebo od 1. januára 2004 a aká doba uplynula medzi nadobudnutím a predajom tohto obchodného podielu. Podľa § 52 ods. 21 zákona o dani z príjmov sa na zdanenie príjmu z prevodu účasti na obchodných spoločnostiach obstaraných pred 1. januárom 2004, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom presiahne päť rokov, použijú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov aj po 31. decembri 2003.

Podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov sú príjmy z prevodu účasti na obchodných spoločnostiach (predaj obchodného podielu), ak nejde o predaj cenných papierov a ak doba medzi nadobudnutím a predajom obchodného podielu presahuje päť rokov, od dane oslobodené. Takéto príjmy nie sú od dane oslobodené vtedy, ak o obstaraní účasti na obchodných spoločnostiach daňovník účtoval, a to do piatich rokov od skončenia podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Príklad na zdaňovanie príjmov z predaja obchodného podielu nadobudnutého pred 1. januárom 2004

Spoločník v roku 2003 založil s. r. o., do ktorej vložil peňažný vklad 500 000 Sk. Svoj podiel v spoločnosti sa rozhodol predať v roku 2014 za 20 000 eur. Nakoľko spoločník tento podiel nadobudol ešte pred 1. januárom 2004 a doba medzi jeho nadobudnutím a predajom presiahla päť rokov, bude tento príjem pre spoločníka od dane z príjmov úplne oslobodený.

V rámci seriálu článkov o kúpe a predaji obchodného podielu sa venujeme aj týmto témam, ktoré by Vás v tejto súvislosti mohli zaujímať:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky