Účtová osnova pre rok 2021 na stiahnutie

Ak účtujete v sústave podvojného účtovníctva, pri účtovnom zápise vám pomôže účtová osnova pre rok 2021, ktorú vám prinášame na stiahnutie.

Obsah účtovej osnovy pre rok 2021 tvorí prílohu č. 1 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2020 č. MF/011805/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v podvojnom účtovníctve“).

Účtová osnova a jej použitie

Účtová osnova je určená pre podnikateľov, či účtovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a slúži na správne vykonanie účtovného zápisu.

Uvedené znamená, že ak dôjde k vzniku účtovného prípadu (napr. vystavenie faktúry za predaj služby, či dôjde k inkasu tejto faktúry), na vykonanie účtovného zápisu v podvojnom účtovníctve je potrebné použiť účty účtovej osnovy (často mylne nazývaná aj ako „účtovná osnova“).

Každý účet účtovej osnovy má svoj obsah a používa sa iba pre vykonanie účtovného zápisu v špecifickom prípade (napr. pri vystavení faktúry za predaj služby, použije účtovník účet 602 – Tržby z predaja služieb).

Účtová osnova a rámcová účtová osnova – je v tom rozdiel

Nakoľko príloha č. 1 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve obsahuje „rámcovú účtovú osnovu pre podnikateľov“, musíme si vysvetliť rozdiel medzi účtovou osnovou a rámcovou účtovou osnovou.

Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve) rámcová účtová osnova obsahuje číselné a slovné usporiadanie:

  • účtových tried (napr. účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok),
  • účtových skupín (napr. účtová skupina 01 – Dlhodobý nehmotný majetok),
  • syntetických účtov (napr. syntetický účet 013 – Softvér), a
  • uzávierkových a podsúvahových účtov (napr. uzávierkový účet 710 – Účet ziskov a strát a podsúvahové účty majú skupiny 75 až 79).
Prečítajte si tiež

Platí, že usporiadanie rámcovej účtovej osnovy musí rešpektovať požiadavky na zostavenie účtovnej závierky. Platí, že v prípade rámcovej účtovej osnovy je možné dopĺňať túto osnovu o vlastné syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania. Je však potrebné, aby bola splnená podmienka, že je k novému účtu rámcovej účtovej osnovy je priradený aj trojmiestny číselný znak a slovné označenie (napríklad si účtovná jednotka môže vytvoriť účet 028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok). Nie je povolené vytvárať si syntetické účty nákladov a výnosov.

Naproti tomu, účtová osnova predstavuje uzatvorený zoznam účtových tried, skupín, syntetických a podsúvahových účtov, ktorý nie je možné meniť. Rovnako ako u rámcovej účtovej osnovy, aj v prípade účtovej osnovy platí, že je možné tvoriť analytické účty k syntetickým účtom (napr. 221.100 – Účet v banke v tuzemsku, 221.200 – Účet v banke v zahraničí a pod.).

Účty účtovej osnovy a účtový rozvrh

Podľa § 13 ods. 2 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť účtový rozvrh, v ktorom uvedie syntetické a analytické účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia a na zostavenie účtovej závierky a v ktorom uvedie aj podsúvahové účty.

Ak nedochádza k prvému dňu účtovného obdobia k zmene účtového rozvrhu platného v predchádzajúcom účtovnom obdobím, môže účtovná jednotka postupovať podľa tohto účtového rozvrhu aj v nasledujúcom účtovnom období. Počas účtovného obdobia však je možné tento účtový rozvrh podľa potreby dopĺňať.

Rámcová účtová osnova pre rok 2021 na stiahnutie

Napriek tomu, že došlo k zmene postupov účtovania v podvojnom účtovníctve od 1.1.2021, v prílohe č. 1, ktorá obsahuje rámcovú účtovú osnovu, žiadna zmena nenastala. To znamená, že platí rovnaká účtová osnova ako v predchádzajúcom období.

Prečítajte si tiež

Tak, ako aj v predošlom období však upozorňujeme, že nakoľko postupy účtovania upravujú účtovanie o virtuálnej mene, je možné si účtový rozvrh doplniť o syntetický účet 258 – Virtuálna mena (viac v § 46 odsek 6 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve). Taktiež je možné vytvoriť si nový syntetický účet 254 – Emisné kvóty (viac v § 30b postupov účtovania v podvojnom účtovníctve), v prípade, ak sa vás týka účtovanie emisných kvót, nakoľko postupy účtovania upravujú, že emisné kvóty sa účtujú na ťarchu vytvoreného účtu v účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok. Uvedené účty nie sú povinné, ani sa v rámcovej účtovej osnove nenachádzajú, avšak pre tieto prípady je vhodné si ich doplniť.

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov pre rok 2021 na stiahnutie.

Aktualizácia: Stiahnite si rámcovú účtovú osnovu pre rok 2022, ktorá vám pomôže pri účtovaní účtovných prípadov v roku 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky