Účtová osnova pre rok 2021 na stiahnutie

Ak účtujete v sústave podvojného účtovníctva, pri účtovnom zápise vám pomôže účtová osnova pre rok 2021, ktorú vám prinášame na stiahnutie.

Obsah účtovej osnovy pre rok 2021 tvorí prílohu č. 1 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2020 č. MF/011805/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v podvojnom účtovníctve“).

Účtová osnova a jej použitie

Účtová osnova je určená pre podnikateľov, či účtovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a slúži na správne vykonanie účtovného zápisu.

Uvedené znamená, že ak dôjde k vzniku účtovného prípadu (napr. vystavenie faktúry za predaj služby, či dôjde k inkasu tejto faktúry), na vykonanie účtovného zápisu v podvojnom účtovníctve je potrebné použiť účty účtovej osnovy (často mylne nazývaná aj ako „účtovná osnova“).

Každý účet účtovej osnovy má svoj obsah a používa sa iba pre vykonanie účtovného zápisu v špecifickom prípade (napr. pri vystavení faktúry za predaj služby, použije účtovník účet 602 – Tržby z predaja služieb).

Účtová osnova a rámcová účtová osnova – je v tom rozdiel

Nakoľko príloha č. 1 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve obsahuje „rámcovú účtovú osnovu pre podnikateľov“, musíme si vysvetliť rozdiel medzi účtovou osnovou a rámcovou účtovou osnovou.

Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve) rámcová účtová osnova obsahuje číselné a slovné usporiadanie:

  • účtových tried (napr. účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok),
  • účtových skupín (napr. účtová skupina 01 – Dlhodobý nehmotný majetok),
  • syntetických účtov (napr. syntetický účet 013 – Softvér), a
  • uzávierkových a podsúvahových účtov (napr. uzávierkový účet 710 – Účet ziskov a strát a podsúvahové účty majú skupiny 75 až 79).
Prečítajte si tiež

Platí, že usporiadanie rámcovej účtovej osnovy musí rešpektovať požiadavky na zostavenie účtovnej závierky. Platí, že v prípade rámcovej účtovej osnovy je možné dopĺňať túto osnovu o vlastné syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania. Je však potrebné, aby bola splnená podmienka, že je k novému účtu rámcovej účtovej osnovy je priradený aj trojmiestny číselný znak a slovné označenie (napríklad si účtovná jednotka môže vytvoriť účet 028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok). Nie je povolené vytvárať si syntetické účty nákladov a výnosov.

Naproti tomu, účtová osnova predstavuje uzatvorený zoznam účtových tried, skupín, syntetických a podsúvahových účtov, ktorý nie je možné meniť. Rovnako ako u rámcovej účtovej osnovy, aj v prípade účtovej osnovy platí, že je možné tvoriť analytické účty k syntetickým účtom (napr. 221.100 – Účet v banke v tuzemsku, 221.200 – Účet v banke v zahraničí a pod.).

Účty účtovej osnovy a účtový rozvrh

Podľa § 13 ods. 2 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť účtový rozvrh, v ktorom uvedie syntetické a analytické účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia a na zostavenie účtovej závierky a v ktorom uvedie aj podsúvahové účty.

Ak nedochádza k prvému dňu účtovného obdobia k zmene účtového rozvrhu platného v predchádzajúcom účtovnom obdobím, môže účtovná jednotka postupovať podľa tohto účtového rozvrhu aj v nasledujúcom účtovnom období. Počas účtovného obdobia však je možné tento účtový rozvrh podľa potreby dopĺňať.

Rámcová účtová osnova pre rok 2021 na stiahnutie

Napriek tomu, že došlo k zmene postupov účtovania v podvojnom účtovníctve od 1.1.2021, v prílohe č. 1, ktorá obsahuje rámcovú účtovú osnovu, žiadna zmena nenastala. To znamená, že platí rovnaká účtová osnova ako v predchádzajúcom období.

Prečítajte si tiež

Tak, ako aj v predošlom období však upozorňujeme, že nakoľko postupy účtovania upravujú účtovanie o virtuálnej mene, je možné si účtový rozvrh doplniť o syntetický účet 258 – Virtuálna mena (viac v § 46 odsek 6 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve). Taktiež je možné vytvoriť si nový syntetický účet 254 – Emisné kvóty (viac v § 30b postupov účtovania v podvojnom účtovníctve), v prípade, ak sa vás týka účtovanie emisných kvót, nakoľko postupy účtovania upravujú, že emisné kvóty sa účtujú na ťarchu vytvoreného účtu v účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok. Uvedené účty nie sú povinné, ani sa v rámcovej účtovej osnove nenachádzajú, avšak pre tieto prípady je vhodné si ich doplniť.

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov pre rok 2021 na stiahnutie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ministerstvo oznámilo pripravované zmeny v daňovej oblasti

Ministerstvo financií dnes oznámilo štyri novinky, ktoré plánuje zaviesť v oblasti zdaňovania. Týkajú sa záväzných stanovísk, oznamovacích povinností, registrovaných bankových účtov a elektronizácie účtovníctva.

Povinnosti podnikateľa v januári 2021

Podnikatelia sú v januári 2021 povinní splniť viacero povinností, týkajúcich sa napr. dane z nehnuteľností, autorských honorárov či sociálneho fondu. Prinášame ich prehľad.

E-shop - právna forma, účtovníctvo a fakturácia

Vybrať si živnosť alebo s.r.o. pri zakladaní e-shopu? Ako fakturovať v e-shope? Na čo si dať pozor pri výbere formy vedenia účtovníctva?

Účtová osnova pre rok 2019 a 2020 na stiahnutie

Čo by ste mali vedieť o účtovej osnove, ak účtujete v sústave podvojného účtovníctva? V článku si môžete aj účtovú osnovu platnú pre rok 2019 a 2020 stiahnuť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky