Stravné zamestnanca a gastrolístky 2019

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť stravovanie zamestnancom, ktorí pracujú viac ako 4 hodiny. Čítajte, akou formou prispievať a v akej výške v roku 2019.

Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Podmienky zabezpečenia stravovania zamestnancom v roku 2019

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravovanie zamestnancom vo všetkých zmenách, ak na svojom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.

Zamestnanec, ktorý pracuje viac ako 4 hodiny, má nárok na príspevok na stravovanie.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravovanie najmä poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny, a to:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení, alebo
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo
  • prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby (cena jedla sa v tomto prípade rovná hodnote tzv. gastrolístka).

Ak pracovná zmena zamestnanca trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie teplé hlavné jedlo pre daného zamestnanca.

Podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi aj finančný príspevok na stravovanie, avšak len v odôvodnených prípadoch. Ide najmä o tieto prípady:

  • zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny z ponúkaných spôsobov stravovania zamestnancov zo strany zamestnávateľa,
  • zamestnávateľ nemôže zabezpečiť zamestnancom stravovanie, nakoľko to vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku,
  • zamestnávateľ nemôže zabezpečiť zamestnancom stravovanie žiadnym zo zákonných spôsobov.

Zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok na stravovanie zamestnancom prostredníctvom príspevku zo sociálneho fondu v akejkoľvek možnej výške.

Výška príspevku na stravovanie zamestnancom v roku 2019

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť príspevok na stravovanie zamestnancom najmenej vo výške 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného, ktoré je poskytované pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Vyššie uvedené znamená, že maximálna výška príspevku na stravovanie zamestnancom, ktoré si môže zamestnávateľ uplatniť do nákladov je 55 % sumy stravného, t.j. 55 % sumy z 4,80 € = 2,64 €.

Maximálna výška príspevku na stravovanie zamestnancom je vo výške 2,64 €.

Po zvýšení stravného od 1. júla 2019 je maximálna výška príspevku na stravovanie, ktoré si môže zamestnávateľ uplatniť do nákladov 55 % zo sumy 5,10 €, t.j. 2,81 €.

V prípade, ak zamestnávateľ zamestnancom poskytne finančný príspevok na stravovanie, platí rovnaká suma príspevku, t.j. najviac 55 % zo sumy stravného.

Ak zamestnávateľ zabezpečí stravovanie zamestnancom prostredníctvom gastrolístkov, suma gastrolístka musí podľa Zákonníka práce predstavovať najmenej 75 % zo sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t.j. minimálna hodnota gastrolístka musí predstavovať 75 % zo sumy 4,80 €, t.j. 3,60 €.

Minimálna hodnota gastrolístka predstavuje 75 % zo sumy stravného, t.j. 3,60 €.

Od 1.7. 2019 je minimálna hodnota gastrolístka z 3,60 € na 3,83 € (t.j. 75 % z 5,10 €).

Informácie ako zaúčtovať nákup a výdaj stravných lístkov zamestnancom nájdete v článku Nárok na stravné lístky a účtovanie

Ako sme už uviedli, zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok na stravovanie svojim zamestnancom, a to vo výške podľa svojho vlastného uváženia. Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie svojim zamestnancom zo sociálneho fondu, napr. vo výške 10 % z ceny jedla a zároveň im poskytuje príspevok na stravu vo výške 55 % z ceny jedla (maximálne však do výšky 2,64 €), zvyšných 35 % z ceny jedla zaplatí zamestnanec, a to prostredníctvom zrážky zo mzdy. Zrážku zo mzdy za stravovanie zrazí zamestnávateľ danému zamestnancovi už z čistej mzdy.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne v čo najvyššej miere znížiť zrážku zamestnanca príspevkom na stravovanie, môže tým poskytnúť svojim zamestnancom určitý benefit. V prípade, ak by chcel zamestnávateľ odmeniť svojich zamestnancov a hľadal by spôsob, ktorý pre neho znamená čo najnižšie odvodové a daňové zaťaženie, práve vyšší príspevok na stravovanie zamestnancom by mohol byť dobrý spôsob, nakoľko hodnota stravy je u zamestnancov oslobodená od dane z príjmov a neplatia sa z nej odvody na sociálne či zdravotné poistenie. Zamestnávateľ by tak mohol napr. zvýšiť nominálnu hodnotu gastrolístkov, pričom hodnota príspevku u zamestnávateľa nad rámec Zákonníka práce by bola nedaňovým výdavkom (t. j. zamestnávateľa by toto zvýšenie stálo 21 %, čo je aktuálna sadzba dane z príjmov právnických osôb).

Informácie o stravnom živnostníka si môžete prečítať v článku Stravné živnostníka a gastrolístky 2019 alebo Stravné - tabuľka

Článok pokračuje pod reklamou

Výška stravného pri tuzemskej pracovnej ceste v roku 2019

Zamestnanec, ktorý bol vyslaný na tuzemskú pracovnú cestu, ktorá trvá viac ako 5 hodín, má nárok na stravné ako na náhradu pri pracovnej ceste. Uvedené znamená, že ak má zamestnanec nárok na stravné pri tuzemskej pracovnej ceste, nemá už nárok na príspevok na stravovanie.

Náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste upravuje zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). Zamestnanec má nárok na stravné za každý kalendárny deň na tuzemskej pracovnej ceste, pričom výška stravného sa líši od toho ako dlho trvá pracovná cesta v daný kalendárny deň. Výšku stravného teda rozlišujeme na 3 časové pásma:

  • od 5 až 12 hodín: stravné vo výške 4,80 €,
  • nad 12 hodín až 18 hodín: stravné vo výške 7,10 €,
  • nad 18 hodín: stravné vo výške 10,90 €.

Zamestnanec má nárok na stravné za každý kalendárny deň na pracovnej ceste.

Po zvýšení stravného od 1. júla 2019 je nárok na stravné v prvom časovom pásme vo výške 5,10 €, v druhom časovom pásme je nárok na stravné vo výške 7,60 € a v treťom časovom pásme je nárok na stravné vo výške 11,60 €.

Viac informácií o pracovnej ceste zamestnanca si môžete prečítať v článku Cestovný príkaz a vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty v roku 2018 alebo Cestovný príkaz a vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty v roku 2018

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky