Nárok na stravné lístky a účtovanie

Kto má nárok na stravné lístky a v akej výške? Ako zaúčtovať nákup a výdaj stravných lístkov zamestnancom?

Kto má nárok na stravné

Na stravné má nárok zamestnanec v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (napr. služobný pomer policajtov, väzenských dozorcov, hasičov), ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Dohodári vykonávajúci plnenie pracovných úloh na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemajú nárok na stravné.

Nárok na stravné nemá zamestnanec, ktorý:

  • je na materskej dovolenke,
  • je na rodičovskej dovolenke,
  • je práceneschopný,
  • má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z iných dôvodov alebo
  • ktorému nastali prekážky v práci.

V súlade s § 152 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákonník práce”) môže zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci.

Prehľad poplatkov stravných lístkov, ale aj aké alternatívy má zamestnávateľ, nájdete v článku Poplatky za nákup stravných lístkov.

Nárok na stravné majú aj zamestnanci, ktorí pracujú na home office. Viac k práci z domu a stravovaniu, približujeme v článku Stravné a homeoffice zamestnanca.

V akej výške sa poskytuje stravné

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom vlastného stravovacieho zariadenia, stravovacieho zariadenia iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom stravných lístkov (stravovacích poukážok) poskytnutým zamestnanom.

Podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce musí hodnota stravovacej poukážky (stravného lístka) predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od 1.7.2019 je hodnota stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín vo výške 5,10 €. Minimálna hodnota stravovacej poukážky (stravného lístka) je od 1.7.2019 v sume 3,83 €.

Zamestnávateľ je povinný prispievať na stravné minimálne 55 % z ceny jedla. Môže prispievať maximálne do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Pokiaľ by zamestnávateľ poskytoval zamestnancom stravný lístok v minimálnej hodnote 3,83 €, na stravné  by mohol prispievať minimálne vo výške 55 % z 3,83 € a maximálne 55 % z 5,10 €, čo predstavuje minimálne sumu 2,11 € a maximálne sumu 2,81 €. Ak by zamestnávateľ poskytoval stravné lístky v sume 4 €, tak by zamestnancom mohol prispievať na stravné minimálne vo výške 2,20 € (čo je 55 % zo 4 €) a maximálne do výšky 2,81 €.

Okrem povinného príspevku zamestnávateľa môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom príspevok na stravné aj zo sociálneho fondu. Výška príspevku na stravné zo sociálneho fondu je limitovaná len výškou financií, ktoré sú v sociálnom fonde a rozhodnutím zamestnávateľa.

Zvyšok z hodnoty stravného lístka buď zamestnávateľ strhne zo mzdy zamestnanca, prípadne mu zamestnanec zaplatí čiastku v hotovosti, alebo môže zamestnancovi poskytnúť “zamestnanecký benefit” vo forme dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na stravné.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, že celú sumu stravného lístka pokryje zo svojich nákladov a že zamestnancovi nebude zo mzdy strhávať na stravné nič. Časť hodnoty stravného lístka je “preplatená” z povinného príspevku zamestnávateľa, ďalšia časť môže byť “preplatená” zo sociálneho fondu a zvyšok poskytnutím dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na stravné.

Dobrovoľný príspevok na stravné je pre zamestnávateľa nedaňový výdavok. Zároveň u zamestnanca je hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom oslobodená od dane z príjmov, tzn. nezvyšuje mzdu zamestnanca.

Sadzby stravného platné pre rok 2020 nájdete v článku Stravné v roku 2020 - sadzby.

Výdaj stravných lístkov zamestnancom

Zamestnávateľ štandardne vydáva zamestnancom stravné lístky začiatkom mesiaca na aktuálny mesiac. Pri výdaji však musí zohľadniť rozdiely medzi stravnými lístkami vydanými v predošlom mesiaci a počtu skutočne odpracovaných dní zamestnancom v predošlom mesiaci. Napríklad ak zamestnávateľ v júli 2019 vydal zamestnancovi 22 stravných lístkov, ale zamestnanec mal v júli 2 dni dovolenky, mal zamestnanec nárok len na 20 stravných lístkov. V auguste má zamestnanec nárok na 21 stravných lístkov. Začiatkom augusta dostane zamestnanec 19 stravných lístkov (21 - 2 stravné lístky, na ktoré nemal v júli narok kvôli dovolenke).

Účtovanie stravných lístkov

Pri nákupe stravných lístkov platí zamestnávateľ províziu za nákup stravných lístkov. Stravné lístky sú určitou formou platobných prostriedkov, preto nie sú predmetom DPH. Pri nákup stravných lístkov sa DPH odvádza len z provízie.

Účtovanie nákupu stravných lístkov od sprostredkovateľa

Dátum Doklad Text Suma v eur Má dať Dal
26.7.2019 faktúra Nákup stravných lístkov (SL):
1. hodnota stravných lístkov (200x4€) 800 213
2. provízia (2 % z hodnoty SL) 16 518
3. DPH z provízie 3,20 343
4. suma na úhradu 819,20 321
26.7.2019 bankový výpis Úhrada faktúry za nákup stravných lístkov 819,20 321 221

Pri výdaji stravných lístkov zamestnancom účtuje zamestnávateľ o povinnom príspevku zamestnávateľa na stravné zamestnancov, o príspevku zo sociálneho fondu a o vysporiadaní zvyšku hodnoty stravných lístkov. Na zvyšok hodnoty stravných lístkov môže zamestnávateľ poskytnúť dobrovoľný príspevok, strhnúť zvyšok hodnoty zo mzdy zamestnanca alebo prijať od zamestnanca peniaze za poskytnuté stravné lístky.

Účtovanie výdaja stravných lístkov - zrážka zo mzdy za stravné lístky, resp. prijatie hotovosti od zamestnanca za stravné lístky

Dátum Doklad Text Suma v eur Má dať Dal
1.8.2019 interný doklad Výdaj stravných lístkov zamestnancom na august 2019:
1. vydaná hodnota stravných lístkov (21 ks*4€) 84 213
2. povinný príspevok zamestnávateľa (55 % z 21*4€) 46,20 527
3. príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu (5 % z 21*4€) 4,20 472
4. pohľadávka voči zamestnancovi (40 % z 21*4€) 33,60 335
31.8.2019 interný doklad Zrážka zo mzdy za stravné lístky 33,60 331 335
alebo
31.8.2019 príjmový pokladničný doklad Príjem platby od zamestnanca za stravné lístky 33,60 211 335
Prečítajte si tiež

Pokiaľ sa zamestnávateľ rozhodne, že bude zamestnancom prispievať celou sumou na stravné lístky, je pre zamestnávateľa výhodné uplatniť maximálnu prípustnú sumu povinného príspevku, t.j. 55 % z stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (5,10 €), čo predstavuje na 1 stravný lístok sumu 2,81 €. Do daňových výdavkov tak dostane viac. Dobrovoľný príspevok zamestnávateľa je nedaňovým výdavkom. Tým, že zamestnávateľ uplatní maximálnu prípustnú sumu povinného príspevku na stravné lístky, tak zníži svoj dobrovoľný príspevok.

Článok pokračuje pod reklamou

Účtovanie výdaja stravných lístkov - zamestnávateľ prispieva celou sumou na stravné lístky

Dátum Doklad Text Suma v eur Má dať Dal
1.8.2019 interný doklad Výdaj stravných lístkov zamestnancom na august 2019:
1. vydaná hodnota stravných lístkov (21 ks*4€) 84 213
2. povinný príspevok zamestnávateľa (55 % z 21*5,10€) 59,01 527
3. príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu (5 % z 21*4€) 4,20 472
4. dobrovoľný príspevok zamestnávateľa 20,79 528

Zamestnávateľ môže kupovať stravné lístky aj od iného podnikateľa (nielen od sprostredkovateľa stravovacích poukážok), napr. od reštaurácie, v ktorej sa zamestnanci stravujú. V tom prípade sa DPH vzťahuje na celú sumu stravných lístkov. Napríklad pri kúpe stravného lístka v hodnote 4 eurá je DPH v sume 0,80 eur, ktorú si môže zamestnávateľ odpočítať. Pri výdaji stravných lístkov zamestnancom sa DPH vzťahuje len na čiastku, ktorú majú zamestnanci za stravné lístky zaplatiť. Ak by zamestnávateľ prispieval na stravné lístky v sume 4 eurá príspevkom 55 % zo 4 eur, t.j. sumou 2,20 eur, zamestnanci by mali doplatiť za stravné lístky sumu 1,80 eur. Suma 1,80 eur predstavuje základ dane, pričom DPH je 0,36 eur. Zamestnanci tak za stravný lístok zaplatia sumu 2,16 eur.

Účtovanie nákupu stravných lístkov od iného podnikateľa

Dátum Doklad Text Suma v eur Má dať Dal
26.7.2019 faktúra Nákup stravných lístkov (SL):
1. hodnota stravných lístkov (200x4€) 800 213
2. DPH 160 343
3. suma na úhradu 960 321
26.7.2019 bankový výpis Úhrada faktúry za nákup stravných lístkov 960 321 221

Účtovanie výdaja stravných lístkov zamestnancom kúpených od iného podnikateľa

Dátum Doklad Text Suma v eur Má dať Dal
1.8.2019 interný doklad Výdaj stravných lístkov zamestnancom na august 2019:
1. vydaná hodnota stravných lístkov (21 ks*4€) 84 213
2. povinný príspevok zamestnávateľa (55 % z 21*4€) 46,20 527
3. príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu (5 % z 21*4€) 4,20 472
4. príspevok zamestnanca na stravné lístky (40 % z 21*4€) 33,60 335
5. DPH z príspevku zamestnanca 6,72 335 343
31.8.2019 príjmový pokladničný doklad Príjem platby od zamestnanca za stravné lístky 40,32 211 335

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1. 5. 2024

Od mája 2024 sa zvýši cestovná náhrada pre zamestnancov, ktorí použijú cestné motorové vozidlo pri pracovnej ceste. Ako sa zmenia sumy?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky