Založenie lekárskej s. r. o.

Aktuálnym trendom podnikania lekárov je založenie vlastnej lekárskej s. r. o. V tomto článku nájdete postup, ako spoločnosť s takýmto predmetom podnikania založiť.

Podnikanie lekára prostredníctvom s. r. o.

Okrem podnikania lekára ako fyzickej osoby je ďalšou možnosťou, ako môže lekár poskytovať zdravotnú starostlivosť, vykonávanie tejto činnosti prostredníctvom právnickej osoby. Najobľúbenejším druhom obchodných spoločností je spoločnosť s ručením obmedzeným a práve jej založeniu s predmetom prevádzkovania všeobecnej alebo špecializovanej ambulancie sa budeme v nasledujúcej časti článku venovať.

Založenie podnikania lekára prostredníctvom s. r. o. je o niečo náročnejšie ako v prípade fyzickej osoby a vyžaduje si splnenie nasledujúcich šiestich krokov:

  1. založenie lekárskej spoločnosti spísaním spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny,
  2. získanie povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia,
  3. súhlas daňového úradu so zápisom lekárskej spoločnosti do obchodného registra,
  4. splatenie základného imania lekárskej spoločnosti,
  5. zápis lekárskej spoločnosti do obchodného registra,
  6. registrácia na daň z príjmov na daňovom úrade.

TIP: Chystáte sa zakladať s.r.o.? Využite naše služby a nechajte si založiť s.r.o. na kľúč vrátane splatenia základného imania s.r.o. alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

Založenie lekárskej spoločnosti spísaním spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny

Lekárska spoločnosť s ručením obmedzeným, rovnako ako aj každá iná s. r. o., sa musí najskôr založiť. Založenie s. r. o. sa vykonáva spísaním zakladateľskej listiny (ak spoločnosť zakladá len jedna osoba) alebo spoločenskej zmluvy (ak spoločnosť zakladajú aspoň dvaja spoločníci). V prípade založenia spoločnosti jednou osobu môže byť jej zakladateľ jediným spoločníkom v najviac troch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Zakladateľská listina aj spoločenská zmluva musia obsahovať podstatné náležitosti podľa § 110 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Tieto povinné náležitosti zakladateľských dokumentov nájdete vymenované v článku Založenie s. r. o. v roku 2015.

V s. r. o. je potrebné do funkcie konateľa ako výkonného orgánu spoločnosti ustanoviť aspoň jednu osobu. Podpisy zakladateľov spoločnosti na zakladateľskej alebo spoločenskej zmluve a dokumente ustanovujúcom osobu do funkcie konateľa musia byť úradne overené a preto sa podpisujú až pred notárom alebo pracovníkom obecného úradu. Osobitnou funkciou je postavenie správcu vkladov, ktorý spravuje vklady pred vznikom spoločnosti a je potrebné pre túto úlohu tiež ustanoviť jednu osobu.

Získanie povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia

Podrobný postup na získanie povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia v podobe všeobecnej alebo špecializovanej ambulancie sme uviedli v článku Podmienky získania povolenia na výkon lekárskej činnosti. Na tomto mieste ešte pre úplnosť tieto povinnosti veľmi stručne zhrnieme. Lekárska s. r. o. si musí ustanoviť svojho odborného zástupcu. Je to fyzická osoba, ktorá je zodpovedná za odborné vykonávanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulanciách tejto spoločnosti a vo vzťahu k nej musí byť v pracovnoprávnom vzťahu.

Prvým krokom je získanie licencie na výkon odborného zástupcu od príslušnej zdravotníckej komory. Na získanie licencie sa vyžaduje splnenie niekoľkých podmienok a za jej vydanie sa platí poplatok 66 eur. Druhým krokom je požiadanie miestne príslušného vyššieho územného celku o vydanie povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia. Aj v prípade tejto žiadosti je potrebné predložiť niekoľko dokumentov, medzi ktoré patrí napríklad zakladateľská alebo spoločenská zmluva, list vlastníctva nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva k priestorom plánovanej ambulancie a rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov ambulancie do prevádzky. Za vydanie povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia sa platí poplatok vo výške 500 eur.

Súhlas daňového úradu so zápisom lekárskej spoločnosti do obchodného registra

Medzi jeden z najjednoduchších krokov smerujúcim k vzniku lekárskej spoločnosti patrí práve získanie súhlasu daňového úradu so zápisom lekárskej spoločnosti do obchodného registra. Táto povinnosť vyplýva priamo z § 105b Obchodného zákonníka, podľa ktorého s. r. o. nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. Všetci zakladatelia lekárskej spoločnosti preto musia na účely preukázania splnenia tejto povinnosti požiadať mieste príslušný daňový úrad podľa svojho trvalého bydliska o vydanie potvrdenia, že nemajú nedoplatok na dani alebo cle. O vydanie tohto potvrdenia môže zakladateľ požiadať osobne na daňovom úrade, zaslaním písomnej žiadosti poštou alebo elektronickej žiadosti, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

Splatenie základného imania lekárskej spoločnosti

Posledným krokom, ktorý musí byť splnený ešte pred vznikom samotnej spoločnosti, je splatenie základného imania. S. r. o. má podľa Obchodného zákonníka stanovenú minimálnu výšku základného imania 5 000 eur a minimálny vklad každého spoločníka do spoločnosti je stanovený sumou 750 eur. Základné imanie je možné splatiť peňažnými vkladmi aj nepeňažnými vkladmi. Pri podaní návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí byť výška splateného základného imania aspoň 2 500 eur. Osobitne je stanovená podmienka na mieru splatenia peňažných vkladov, ktoré musia byť splatené najmenej vo výške 30 %. Ak ale lekársku s. r. o. zakladá len jedna osoba, musí byť základné imanie pri podaní návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra splatené už v plnej výške 5 000 eur.

Správca vkladov bude musieť vydať písomné vyhlásenie o splatení vkladov. Pokiaľ ide o peňažné vklady, tie sa povinne skladajú na bankový účet. Vyhlásenie správcu vkladov a výpis z účtu banke určeného na splácanie peňažných vkladov sa prikladajú k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Článok pokračuje pod reklamou

Zápis lekárskej spoločnosti do obchodného registra

Lekárska spoločnosť oficiálne vznikne až jej zápisom do obchodného registra a až od tohto momentu bude môcť vykonávať svoju činnosť. Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra je potrebné podať do 90 dní odo dňa jej založenia alebo získania povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia.

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra je možné podať:

  • osobne na registrovom súde v krajskom meste podľa sídla lekárskej spoločnosti vyplnením formuláru návrhu na zápis,
  • elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, na čo sa ale vyžaduje disponovať elektronickým občianskym preukazom,
  • ak sa do predmetu činnosti zapisuje aj nejaká živnosť, tak je možné návrh na zápis spoločnosti podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.

K návrhu na zápis lekárskej spoločnosti do obchodného registra je podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“) potrebné priložiť aj množstvo listín a dokumentov preukazujúcich skutočnosti, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať. Tieto dokumenty je potrebné pritom predložiť v dvoch vyhotoveniach. Jedným z najdôležitejších z nich bude aj povolenie na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia. Úplný zoznam všetkých požadovaných dokumentov prikladaných k návrhu na zápis lekárskej spoločnosti do obchodného registra nájdete v závere článku Založenie s. r. o. v roku 2015.

Za zápis s. r. o. do obchodného registra bude potrebné tiež zaplatiť súdny poplatok vo výške 331,50 eur . Ak celý návrh spolu s prílohami podáte elektronicky, výška poplatku bude len 165,75 eur. Ak bude návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra spĺňať všetky požiadavky zákona o obchodnom registri, spoločnosť by mal registrový súd zapísať do dvoch pracovných dní od podania návrhu, ale vzhľadom na praktické skúsenosti sa táto lehota môže ešte o niekoľko dní predĺžiť.

Registrácia na daň z príjmov na daňovom úrade

Posledná povinnosť, ktorá novovzniknutej lekárskej spoločnosti vznikne, je povinná registrácia na daň z príjmov na daňovom úrade. O registráciu na daň z príjmov musí lekárska s. r. o. požiadať mieste príslušný daňový úrad podľa svojho sídla do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zápise spoločnosti do obchodného registra. Žiadosť o registráciu na daň z príjmov sa podáva na tlačive „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“. Ak ste návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podávali cez jednotné kontaktné miesto, môže túto povinnosť splniť za Vás aj jednotné kontaktné miesto po získaní informácie o zápise spoločnosti do obchodného registra.

Pre podrobnejšie informácie o zakladaní podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2015 Vám odporúčame náš článok Založenie s. r. o. v roku 2015.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky