Založenie lekárskej ambulancie

Mnohí lekári vykonávajú svoju činnosť ako fyzické osoby vo vlastnej ambulancii. Takéto podnikanie si vyžaduje aj splnenie niekoľkých podmienok. Ako s tým začať?

Založenie podnikania lekára ako samostatne zárobkovo činnej osoby

Okrem podnikania lekára prostredníctvom vlastnej lekárskej s. r. o. je jednou z možných foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti aj vykonávanie tejto činnosti ako fyzická osoba – samostatne zárobkovo činná osoba. Nevyhnutnou podmienkou pre prevádzkovanie vlastnej ambulancie je získanie povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia. V článku Podmienky získania povolenia na výkon lekárskej činnosti sme uviedli, že prvým krokom pre získanie povolenia na prevádzkovanie vlastnej ambulancie fyzickou osobu je získanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania. Po splnení všetkých podmienok príslušná zdravotnícka komora (napríklad u lekára je to licencia na výkon lekárskeho povolania a vydáva ju Slovenská lekárska komora) vydá licenciu do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní. Za vydanie licencie sa platí poplatok 33 eur.

Potom nasleduje získavanie samotného povolenia na prevádzkovanie vlastnej ambulancie od vyššieho územnému celku, za ktoré fyzická osoba uhrádza poplatok 80 eur. V článku Podmienky získania povolenia na výkon lekárskej činnosti sme popísali aj presný postup a podmienky, ktoré je potrebné splniť pre získanie tejto licencie a povolenia. Po získaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania je fyzická osoba oprávnená poskytovať zdravotnú starostlivosť, teda podnikať v tejto oblasti. Jej povinnosťou v súvislosti so získaním oprávnenia však ešte bude splnenie si niekoľkých povinností voči daňovému úradu a zdravotnej poisťovni.

Článok pokračuje pod reklamou

Splnenie oznamovacích povinností lekára ako SZČO na daňovom úrade a v zdravotnej poisťovni

Príjmy lekára sú kategorizované ako príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Po získaní povolenia na podnikanie, ktorým je získanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania, je lekár povinný požiadať daňový úrad o registráciu na daň z príjmov do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom lekár získal oprávnenie na podnikanie. Je dôležité dať si pozor na to, že táto lehota začína plynúť už odo dňa, kedy lekár získal licenciu na výkon zdravotníckeho povolania a nie odo dňa, kedy získal povolenie na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia, teda ambulancie. Žiadosť o registráciu sa podáva na tlačive „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“.

Podobná oznamovacia povinnosť vyplýva lekárovi aj voči zdravotnej poisťovni. Podľa § 10b ods. 1 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov sa podnikanie lekára ako fyzickej osoby považuje za zárobkovú činnosť, z ktorej sa platí zdravotné poistenie. Lekár ako samostatne zárobkovo činná osoba je povinný sa prihlásiť do systému povinného verejného zdravotného poistenia do ôsmich dní odo dňa, kedy získal oprávnenie na výkon tejto činnosti. Dňom získania oprávnenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa rozumie deň, kedy lekár získal licenciu na výkon zdravotníckeho povolania. Oznámenie sa podáva na tlačive „Oznámenie poistenca/platiteľa poistného“ príslušnej zdravotnej poisťovne. Povinnosťou lekára ako samostatne zárobkovo činnej osoby bude aj platenie preddavkov na zdravotné poistenie, pre rok 2015 v minimálnej výške 57,68 eur.

Ako si zriadiť stomatologickú ambulanciu - čo potrebuje začínajúci zubár vedieť na to, aby mohol začať podnikať sa dočítate v článku Zriadenie stomatologickej (zubnej) ambulancie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024

Od roku 2024 bude možné zdaniť príjmy športových odborníkov aj zrážkou, podobne ako to v platí pre autorov. Úprava má znížiť administratívu, avšak nie je zrejmé, koľko športových odborníkov ju využije.

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2022

Ako sa zdaňujú príjmy autorov v roku 2022? Kedy budú vysporiadané zrážkovou daňou a kedy sa naopak uvádzajú v daňovom priznaní? Aké sú výhody a nevýhody týchto spôsobov?

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2021

Autori môžu svoje príjmy zdaňovať dvomi spôsobmi, a to zrážkovou daňou alebo v podanom daňovom priznaní. Ktorý je pre nich výhodnejší v roku 2021?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky