Povolenia na výkon lekárskej činnosti a podmienky jeho získania

Osobitným typom podnikania je vykonávanie lekárskej činnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti). Takéto podnikanie si pritom vzhľadom na vysokú mieru zodpovednosti a verejný záujem vyžaduje splnenie náročných podmienok.

Získanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Predpisom upravujúcim požiadavky na získanie povolení v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“). Zdravotnú starostlivosť môže lekár poskytovať ako fyzická osoba - samostatne zárobkovo činná osoba alebo prostredníctvom právnickej osoby (napríklad založením spoločnosti s ručením obmedzeným). V každom prípade sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti môže začať vykonávať až po získaní príslušných povolení pre jej vykonávanie a práve tejto téme je venovaný náš článok.

Postup, ako založiť podnikanie v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom vlastnej ambulancie ako samostatne zárobkovo činnej osoby a ako právnickej osoby po predchádzajúcom získaní povolení, nájdete v článku Založenie lekárskej s.r.o. a Založenie lekárskej ambulancie.

Možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti

Zdravotnú starostlivosť môže lekár v zásade poskytovať v dvoch podobách:

 • výkon samostatnej zdravotníckej praxe (len ako fyzická osoba) alebo
 • prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia (ako fyzická osoba aj právnická osoba).

Samostatná zdravotnícka prax

Výkon samostatnej zdravotníckej praxe predstavuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti fyzickou osobou - lekárom, ktorý nemá vlastné zdravotnícke zariadenie, ale zdravotnú starostlivosť bude poskytovať u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorý už povolenie na prevádzkovanie zariadenia na výkon zdravotnej starostlivosti majú. Na vykonávanie samostatnej zdravotníckej praxe sa vyžaduje získanie licencie. V ďalšej časti článku sa však budeme venovať len poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v podobe vlastného zdravotníckeho zariadenia, ktorá je v súčasnosti určite preferovanejšia. O podmienkach pre získanie licencie pre vykonávanie samostatnej zdravotníckej praxe sa ešte v článku dočítate, pretože tá je nevyhnutná aj pri prevádzkovaní vlastného zdravotníckeho zariadenia.

Zdravotnícke zariadenie

Zdravotníckym zariadením sa rozumie prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícke zariadenie môže prevádzkovať tak fyzická osoba ako aj právnická osoba. Prevádzkovať zdravotnícke zariadenie je možné len na základe povolenia, ktoré sa vydávajú osobitne pre zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo lekárenskej starostlivosti. V našom článku sa ďalej budeme venovať len podmienkam pre vydanie povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie (všeobecná ambulancia pre deti a dorast, dospelých) a špecializovanej ambulancie (napríklad ambulancia zubného lekárstva, chirurgická ambulancia, ortopedická ambulancia).

Podmienky získania povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia

Povolenie na prevádzkovanie všeobecnej alebo špecializovanej ambulancie vydáva fyzickej osobe alebo právnickej osobe mieste príslušný vyšší územný celok (samosprávny kraj). Vyšší územný celok vydá povolenie fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

 • ak ide o fyzickú osobu, má licenciu na výkon zdravotníckeho povolania alebo ak ide o právnickú osobu, má určeného odborného zástupcu s licenciou na výkon činnosti odborného zástupcu v tom povolaní, v ktorom sa bude prevažne poskytovať zdravotná starostlivosť,
 • má vo vlastníctve alebo v prenájme priestory, v ktorých sa bude poskytovať zdravotná starostlivosť,
 • priestory, v ktorých sa bude poskytovať zdravotná starostlivosť, spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia a regionálny úrad verejného zdravotníctva k nim vydal rozhodnutie (záväzné stanovisko) o uvedení do prevádzky (vydanie rozhodnutia podlieha správnemu poplatku vo výške 50 eur). 

Z uvedeného vyplýva, že na získanie povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia je potrebné splniť dva kroky v nasledujúcom poradí:

 1. krokom je získanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon odborného zástupcu od príslušnej zdravotníckej komory a
 2. krokom je získanie samotného povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia od vyššieho územného celku.

Poznámka: Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá je zodpovedná za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení zriadenom právnickou osobou. Odborný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade všeobecnej a špecializovanej ambulancie môže byť jeden odborný zástupca určený aj pre viacero zdravotníckych zariadení.

Získanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania a licencie na výkon odborného zástupcu

Prvým krokom lekára pre získanie povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia je teda získanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania (ak bude prevádzkovať zdravotnícke zariadenie ako fyzická osoba) alebo licencie na výkon odborného zástupcu (ak bude prevádzkovať zdravotnícke zariadenie ako právnická osoba). Predmetné licencie vydáva príslušná zdravotnícka komora podľa zdravotníckeho povolania, ktoré sa plánuje vykonávať. Napríklad pre lekárov ho vydáva Slovenská lekárska komora, pre zubných lekárov ho vydáva Slovenská komora zubných lekárov, pre psychológov ho vydáva Slovenská komora psychológov a podobne. Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, ako možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorej sa v tomto článku bližšie nevenujeme, je tiež potrebné získať príslušnú licenciu.

Príslušná zdravotnícka komora rozhodne o vydaní licencie v lehote do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní od prevzatia úplnej žiadosti. Poplatok za vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania je 33 eur, poplatok za vydanie licencie na výkon odborného zástupcu a na výkon samostatnej zdravotníckej praxe je 66 eur.

Žiadateľ o vydanie licencie musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • byť spôsobilý na právne úkony v celom rozsahu,
 • byť zdravotne spôsobilý (preukazuje sa lekárskym posudkom od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania),
 • byť odborne spôsobilý (preukazuje sa dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore a odbornou praxou),
 • byť bezúhonný (preukazuje sa výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť ku dňu podania žiadosti starší ako tri mesiace) a
 • byť zapísaný v registri príslušnej zdravotníckej komory (za členstvo v nej sa platí jednorazový registračný poplatok a každoročne aj členský poplatok).

Formuláre žiadostí o vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania a licencie na výkon odborného zástupcu je možné nájsť na internetových stránkach príslušných zdravotníckych komôr. K žiadosti sa prikladajú aj overené kópie dokladov o získanej odbornej spôsobilosti (vysokoškolský diplom) a o doterajšej praxi, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a výpis z registra trestov.

Poznámka: Odbornú spôsobilosť pre konkrétne zdravotnícke povolania upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. Požiadavky pre niektoré zdravotnícke povolania môžete nájsť aj v článku Zdravotnícke slobodné povolania.

Článok pokračuje pod reklamou

Získanie povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia

Druhým krokom pre získanie povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia je podanie samotnej žiadosti o vydanie tohto povolenia. Žiadosť na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia v podobe všeobecnej alebo špecializovanej ambulancie sa podáva na mieste príslušnom vyššom územnom celku podľa miesta prevádzkovania ambulancie. Vyšší územný celok po splnení všetkých podmienok rozhodne a vydá povolenie žiadateľovi do 30 dní od začatia konania, inak žiadosť zamietne. Za vydanie povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia sa platí správny poplatok vo výške 80 eur pre fyzickú osobu a 500 eur pre právnickú osobu.

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie vlastnej ambulancie v prípade SZČO

Ak plánujete prevádzkovať vlastné zdravotnícke zariadenie ako fyzická osoba - samostatne zárobkovo činná osoba, v žiadosti uvediete nasledujúce údaje:

a) meno a priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve,

b) miesto trvalého pobytu,

c) druh zdravotníckeho zariadenia (v našom prípade všeobecná alebo špecializovaná ambulancia) a jeho odborné zameranie (napríklad chirurgická ambulancia),

d) miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

Fyzická osoba k uvedenej žiadosti tiež priloží aj nasledujúce dokumenty:

a) právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania,

b) doklad o vlastníctve alebo zmluvu o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať (list vlastníctva nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva),

c) rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov ambulancie do prevádzky,

d) čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodov podľa § 19 ods. 1 písm. c) a d) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie vlastnej ambulancie v prípade právnickej osoby

Ak plánujete prevádzkovať vlastné zdravotnícke zariadenie ako právnická osoba, v žiadosti uvediete nasledujúce údaje:

a) obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak ide o už existujúcu spoločnosť a bolo jej pridelené,

b) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom (v prípade s. r. o. sú to údaje o jej konateľoch),

c) meno, priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve odborného zástupcu,

d) miesto trvalého pobytu odborného zástupcu,

e) druh zdravotníckeho zariadenia (v našom prípade všeobecná alebo špecializovaná ambulancia) a jeho odborné zameranie (napríklad ortopedická ambulancia),

f) miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

Právnická osoba k uvedenej žiadosti tiež priloží aj nasledujúce dokumenty:

a) doklad o založení právnickej osoby (zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu v prípade s. r. o.) a ak ide o už existujúcu právnickú osobu, ktorá je zapísaná do obchodného registra, aj výpis z obchodného registra,

b) právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,

c) doklad o vlastníctve alebo zmluvu o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať (list vlastníctva nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva),

d) rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov ambulancie do prevádzky,

e) čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodov uvedených v § 19 ods. 1 písm. c), d) alebo e) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.

Vzory žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a čestných vyhlásení pre fyzické aj právnické osoby, ako aj čísla účtov na úhradu správnych poplatkov je možné nájsť na internetových stránkach vyšších územných celkov.

TIP: Chystáte sa založiť firmu? Využite naše služby a nechajte si založiť firmu na kľúč alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2022

Je výhodnejšia živnosť alebo s.r.o. z pohľadu daní a odvodov? Ktorá právna forma sa kedy viac oplatí a kedy je možné využiť nižšiu sadzbu dane?

Ako vytvoriť názov pre firmu?

Dobrý názov by mal spĺňať určité kritériá a pri jeho tvorbe pomáhajú viaceré pravidlá. Aké to sú? A kde si overiť, či vytvorené meno firmy možno používať?

Freelancing vs práca v korporáte: čo je lepšie?

Je práca „na voľnej nohe“ vhodná pre každého? Porovnali sme výhody a nevýhody freelancingu aj zamestnania v korporácii.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky