Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2022

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2022
Zdroj: Pixabay.com
Barbora Ivorová

Certifikovaná senior účtovníčka s mnohoročnou praxou, ktorá poskytuje komplexné účtovné, mzdové a daňové služby pre externých klientov. Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako vypočítať z hrubej mzdy zamestnanca čistú mzdu? Čo všetko čistú mzdu znižuje a aké sumy ju ovplyvnia v roku 2022? Pozrite si aj praktický príklad.

Pracovnoprávny pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom vzniká na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Pracovnoprávne vzťahy sú legislatívne upravené zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Mzdové podmienky sú jednou z povinných  náležitostí uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu. V pracovnej zmluve alebo v dohode sa výška mzdy za vykonávanie závislej činnosti uvádza ako hrubá mzda, resp. odmena za dohodu.

Zamestnancovi za vykonanú prácu zamestnávateľ vyplatí čistú mzdu (netto mzdu). Čistá mzda predstavuje „reálny plat“, čiže je to tá suma, ktorú zamestnávateľ reálne poukáže na bankový účet alebo vyplatí v hotovosti zamestnancovi vo výplatnom termíne. 

Ktoré položky majú vplyv na výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2022?

Čistú mzdu sa vypočíta, ak sa od hrubej mzdy (pred zdanením) uvedenej v pracovnej zmluve resp. dohode odpočítajú položky, ako sú:

 • odvody do Sociálnej poisťovne,
 • odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne zamestnanca,
 • uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka,
 • uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie,
 • uplatnenie daňového bonusu na dieťa,
 • iné špecifické zrážky, ako sú zrážky na stravné, exekúcie, doplnkové dôchodkové sporenie a pod.

Na výšku čistej mzdy majú vplyv aj iné príplatky, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi. Napr. finančný príspevok na stravu, náhrady za používanie mobilného telefónu a pod.

Prečítajte si tiež

To, aká bude výška čistej mzdy zamestnanca závisí aj od toho, či je zamestnanec bezdetný, či je rodičom s deťmi alebo či výška jeho mzdy je nadpriemerná (napr. mzda vrcholového manažéra, IT špecialistu). S nadpriemernou hrubou mzdou je spojené vyššie daňovo-odvodové zaťaženie, z čoho vyplýva, že dochádza k vyššiemu rozdielu medzi hrubou a čistou mzdou zamestnanca. 

Ako postupovať pri výpočte čistej mzdy v roku 2022?

Princíp výpočtu čistej mzdy sa oproti predchádzajúcim rokom nemení. Zmena nastala vo výške veličín, ktoré majú vplyv na výšku čistej mzdu zamestnanca, a ktoré sa každoročne menia. Ide napríklad o výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka alebo výšku daňového bonusu na dieťa.

Výpočet čistej mzdy uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Hrubá mzda
– odvody zamestnanca do Sociálnej poisťovne
– preddavky zamestnanca na zdravotné poistenie
= Čiastkový základ dane
– nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (ak si ju daňovník uplatňuje)
= Základ dane
x sadzba dane 19 % alebo 25 %
= Preddavok na daň z príjmov
+ daňový bonus na dieťa
+ ostatné náhrady (napr. telefón)
– iné zrážky, ak sa zamestnancovi zrážajú
= Čistá mzda

Výška odvodov, ktoré platí zamestnanec do Sociálnej poisťovne v roku 2022

Zamestnávateľ odvádza za zamestnancov odvody do Sociálne poisťovne vo výške spolu 9,4 % z hrubej mzdy, ktorá predstavuje vymeriavací základ na výpočet poistného. Ide o:

 • nemocenské poistenie: 1,4 %
 • starobné poistenie: 4,0 %
 • invalidné poistenie: 3,0 %
 • poistenie v nezamestnanosti: 1,0 %

Za niektorých zamestnancov odvádza zamestnávateľ odvody nižšie, ako 9,4 %.

Prečítajte si tiež

Odvody vo výške 8,4 % z vymeriavacieho základu platí zamestnávateľ za zamestnancov, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a za zamestnancov, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dosiahli dôchodkový vek (neplatia poistenie v nezamestnanosti).

Odvody vo výške 6,4 % z vymeriavacieho základu platí zamestnávateľ za zamestnancov, ktorí sú dôchodkovo poistení po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a za zamestnancov, ktorí sú poberateľmi výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a ktorí dosiahli dôchodkový vek (neplatia invalidné poistenie).

Výška minimálneho vymeriavacieho základu pre výpočet sociálneho poistenia nie je stanovená. Naopak, výška maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet sociálneho poistenia pre rok 2022 je 7 931 €. V prípade, ak zamestnanec dosiahne vyšší vymeriavací základ, t. j. bude mať hrubú mzdu vyššiu ako 7 931 €, bude platiť odvody len z tejto sumy.

Zdravotná poisťovňa a preddavky zamestnanca v roku 2022

Pri výpočte čistej mzdy zamestnanca je hrubá mzda znížená zároveň aj o preddavky na zdravotné poistenie, a to vo výške 4 % z hrubej mzdy. Ak je zamestnanec zdravotné postihnutý, výška preddavku na zdravotné poistenie predstavuje 2 % z hrubej mzdy.

V prípade zdravotného poistenia nie je stanovený minimálny ani maximálny vymeriavací základ.

O odvodoch zamestnanca a zamestnávateľa si prečítajte aj v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2022.

Uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie zamestnanca v roku 2022

Zamestnanec si môže vymeriavací základ pre výpočet zdravotného poistenia znížiť uplatnením odpočítateľnej položku na zdravotné poistenie, ak je jeho mesačný príjem nižší ako 570 € a zárobkovú činnosť vykonáva na základe pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, prípadne obdobného pracovného pomeru.

Prečítajte si tiež

Vzhľadom na zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2022 na sumu 646 €, odpočítateľná položka bude možná len pre zamestnancov pracujúcich na skrátený pracovný pomer. Zamestnanec má možnosť uplatniť si odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie u svojho zamestnávateľa (mesačne) alebo prostredníctvom ročného zúčtovania zdravotného poistenie (ročne).

Maximálna mesačná výška odpočítateľnej položky (OP) je 380 €. Výpočet:

OP = (380 – ((príjem pre OP – 380)) x 2/počet dní mesiaca x počet dní zamestnania

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a preddavok na daň z príjmov v roku 2022

Výška čistej mzdy zamestnanca závisí aj od výšky preddavkov na daň z príjmov, teda tiež od toho, či si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Zamestnávateľ pri výpočte čistej mzdy zamestnanca najskôr vypočíta základ dane. Základ dane vypočítame nasledovne:

Základ dane = hrubá mzdy – odvody do Sociálnej poisťovne – preddavky do zdravotnej poisťovne – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (ak si ju zamestnanec uplatňuje).

Pozrite si tiež

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže zamestnanec uplatniť len u jedného zamestnávateľa mesačne, podmienkou je podpísané „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na zdaňovacie obdobie roku 2022“ resp. ročne v ročnom zúčtovaní (daňovom priznaní).

Zamestnanci si častejšie uplatňujú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne, ktorá je pre zdaňovacie obdobie roku 2022 vo výške 381,61 €. Znižujú si tak zároveň aj základ dane a výšku daňovej povinnosti.

Ročná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pre rok 2022 je v sume 4 579,26 €. Predstavuje 21-násobok životného minima platného od 1.7.2021 do 30.6.2022, ktoré je vo výške 218,06 €. 

Daňová sadza je 19 % alebo 25 % a vypočíta sa zo základu dane. Aká výška daňovej sadzby sa uplatní pri výpočte mzdy zamestnanca závisí od výšky zdaniteľnej mzdy:

 • 19 % sadzbou, ak zdaniteľná mzda nepresiahne 1/12 sumy 176,8 – násobku platného životného minima vrátane, t. j. 3 212,75 € mesačne (ročne je to suma 38  553,01 €)
 • 25 % sadzbou, ak zdaniteľná mzda presiahne 1/12 sumy 176,8 – násobku platného životného minima vrátane, t. j. 3 212,75 € mesačne (ročne je to suma 38 553,01 €)
Článok pokračuje pod reklamou

Uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2022

Zamestnanec má možnosť uplatniť si daňový bonus na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v jednej domácnosti od mesiaca narodenia až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku za predpokladu, že sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole.

Daňový bonus si môže zamestnanec u zamestnávateľa uplatniť mesačne (po podpise už spomínaného „Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“) alebo ročne v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, resp. v podanom daňovom priznaní.

Keďže nárok na daňový bonus daňovníkovi nevzniká automaticky, musia byť okrem podpísaného „Vyhlásenia“ u zamestnávateľa splnené ešte dve podmienky, konkrétne:

 • mesačný zdaniteľný príjem zo závislej činnosť zamestnanca musí byť vo výške aspoň polovice minimálnej mzdy, teda 323 €,
 • zdokladovať zamestnávateľovi nárok na daňový bonus (napr. rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve školy).

Zamestnanec si uplatnením daňového bonusu znižuje preddavok na daň z príjmov a zároveň si tak zvyšuje svoju čistú mzdu.

Výška daňového bonusu od 1.1.2022 do 31.12.2022 je:

 • 47,14 € mesačne na nezaopatrené dieťa vo veku do 6 rokov,
 • 43,60 € mesačne na nezaopatrené dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov,
 • 23,57 € mesačne na nezaopatrené dieťa vo veku od 15 rokov.

Zároveň je dôležité upozorniť, že nárok na uplatnenie daňového bonusu vzniká iba jednému z rodičov.

Príklad na výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2022

Štefan je zamestnaný na pracovnú zmluvu s hrubou mzdou 1 300 €. Mesačne si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a zároveň daňový bonus na dve deti. Jedno dieťa má 3 roky a druhé dieťa 8 rokov. Keďže jeho príjem je vyšší ako 570 €, nemá nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Postup výpočtu mesačnej čistej mzdy Štefana za február 2022 uvádzame v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Položka číslo Názov položky Suma v €
1. Hrubá mzda zamestnanca 1300,00
2. Odvody do Sociálnej poisťovne (1300 x 9,4 %) 122,20
3. Preddavky do príslušnej zdravotnej poisťovne (1300 x 4,0 %) 52,00
4. Čiastkový základ dane (hrubá mzda - odvody platené zamestnancom) 1 125,80
5. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 381,61
6. Základ dane (čiastkový základ dane - nezdaniteľná časť základu dane) 744,19
7. Preddavok na daň z príjmov vo výške 19 % základu dane 141,40
8. Daňový bonus na 2 vyživované deti 90,74
9. Čistá mzda (hrubá mzda - poistenie platné zamestnancom - preddavok na daň
z príjmov 19 % + daňový bonus)
1 075,14

Porovnanie čistej mzdy zamestnanca v roku 2022 oproti roku 2021

V nasledujúcej tabuľke uvádzame porovnanie čistej mzdy Štefana v roku 2022 oproti 2. polroku roku 2021:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Položka číslo Názov položky Suma v € (rok 2022) Suma v € (rok 2021)
1. Hrubá mzda zamestnanca 1 300,00 1 300,00
2. Odvody do Sociálnej poisťovne (1300 x 9,4 %) 122,20 122,20
3. Preddavky do príslušnej zdravotnej poisťovne
(1300 x 4,0 %)
52,00 52,00
4. Čiastkový základ dane (hrubá mzda - odvody platené zamestnancom) 1 125,80 1 125,80
5. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 381,61 375,95
6. Základ dane (čiastkový základ dane - nezdaniteľná časť základu dane) 744,19 749,85
7. Preddavok na daň z príjmov vo výške 19 % základu dane 141,40 142,47
8. Daňový bonus na 2 vyživované deti 90,74 85,91
9. Čistá mzda (hrubá mzda - poistenie platné zamestnancom - preddavok na daň z príjmov 19 % + daňový bonus) 1 075,14 1 069,24

Štefanová mzda je v roku 2022 vyššia o 5,90 € oproti roku 2021, z dôvodu zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na dieťa.

Náš tip: Na výpočet čistej mzdy zamestnanca využite našu mzdovú kalkulačku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Barbora Ivorová
Barbora Ivorová

Certifikovaná senior účtovníčka s mnohoročnou praxou, ktorá poskytuje komplexné účtovné, mzdové a daňové služby pre externých klientov. Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo.


Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?

Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky