Rodičovský príspevok v roku 2018

Rodičovský príspevok je jednou zo štátnych sociálnych dávok, ktoré vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na poberanie rodičovského príspevku je do troch, resp. šiestich rokov veku dieťaťa. Ovplyvňuje ho zamestnanie alebo podnikanie?

Čo je to rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu osoby alebo podľa prechodného pobytu osoby (u cudzincov), ktorá si na príspevok nárokuje. Rodičovským príspevkom prispieva štát oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

Oprávnenou osobou je podľa § 2 Zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o rodičovskom príspevku“):

 • rodič dieťaťa,
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

To, že niekto poberá rodičovský príspevok ešte neznamená, že je aj na rodičovskej dovolenke. V § 166 až § 169 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce) sa definuje, že na rodičovskej dovolenke môže byť iba žena v postavení zamestnanca, to znamená, že napríklad otec dieťaťa alebo matka, ktorá je samostatne zárobkovo činnou osobu nemá nárok na rodičovskú dovolenku, aj keď má nárok na rodičovský príspevok. V tomto článku sa budeme venovať tomu, kto má nárok na rodičovský príspevok.

Prehľad peňažných dávok, na ktoré má rodič nárok približujeme v článku Peňažné dávky pre rodiča v roku 2019 a 2020

Kto má nárok na rodičovský príspevok a aké podmienky nároku musí splniť v roku 2018?

Nárok na rodičovský príspevok má oprávnená osoba, ak:

 • zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa,
 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) na území Slovenskej republiky, alebo je osobou podľa osobitného predpisu (osobou podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia).

Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa:

 • do troch rokov veku,
 • do šiestich rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej osobe.

Riadnou starostlivosťou o dieťa sa rozumie starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického a psychického vývinu dieťaťa, a to najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu.

Prečítajte si tiež

Je dôležité poznamenať, že ak je v rodine viac detí, ktorým sa zabezpečuje riadna starostlivosť, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe.

Za akých podmienok a v akej výške je možné poberať rodičovský príspevok od roku 2020 približujeme v článku Rodičovský príspevok v roku 2020.

Kto nemá nárok na rodičovský príspevok v roku 2018?

Aj keď sa možno zdá, že každý, kto sa stará o dieťa do zákonom stanoveného veku dieťaťa má nárok na rodičovský príspevok, nie je to pravda. Na rodičovský príspevok v roku 2018 nemá nárok:

 • maloletý rodič, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu,
 • oprávnená osoba, ak má nárok na materské alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku,
 • oprávnenej osobe, ktorej štát, ktorý nie je členským štátom vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské,
 • oprávnenej osobe, ktorá je rodičom ďalšieho dieťaťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti, alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením neodkladného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka, a iné osoby uvedené v § 3 ods. 7 – 10 zákona o rodičovskom príspevku.

Aká je výška rodičovského príspevku v roku 2018?

Suma rodičovského príspevku v roku 2018 je 214,70 Eur.

Výška rodičovského príspevku môže však byť aj:

 • zvýšená o 53,67 Eur (25 % zo sumy rodičovského príspevku), ak sú súčasne narodené dve a viac detí, a to na každé ďalšie súčasne narodené dieťa,
 • znížená o 107,35 Eur (50 % zo sumy rodičovského príspevku), a to v prípade ak oprávnená osoba nedbala najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti,
 • vo výške rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským, ak výška materského za celý kalendárny mesiac je nižšia, než je výška rodičovského príspevku.

Aká bude výška rodičovského príspevku pre rok 2021 a kedy naň vzniká nárok, nájdete v článku Rodičovský príspevok v roku 2021.

Ako si uplatniť nárok na rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok sa uplatňuje doručením žiadosti o rodičovský príspevok, a to príslušnej pobočke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu osoby, ktorá žiada o rodičovský príspevok.

Žiadosť o rodičovský príspevok môže oprávnená osoba doručiť osobne, poštou alebo elektronicky (tu sa už vyžaduje zaručený elektronický podpis).

Ak oprávnená osoba doručí žiadosť o rodičovský príspevok osobne, je potrebné za účelom porovnania údajov uvedených v žiadosti predložiť:

 • občiansky preukaz žiadateľa,
 • cestovný doklad a doklad o povolení na trvalý alebo prechodný pobyt na území SR (u cudzincov).
Článok pokračuje pod reklamou

K žiadosti o rodičovský príspevok je potrebné doložiť aj tieto prílohy:

 • rodný list dieťaťa (fotokópiu – k nahliadnutiu aj originál) alebo úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydané v cudzine,
 • rozhodnutie súdu o priznaní rodičovských práv a povinností, ak žiadateľka je maloletá matka,
 • rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydaný príslušným úradom,
 • rozhodnutie o nároku na materské alebo potvrdenie o nároku na materské vydané Sociálnou poisťovňou (ak sa prechádza z poberania materského na poberanie rodičovského príspevku),
 • ak si nárok na rodičovský príspevok uplatňuje manžel / manželka rodiča dieťaťa, ktorý žije s rodičom dieťaťa v domácnosti, túto skutočnosť preukazuje sobášnym listom.

Kedy sa vypláca rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok je v roku 2018 vyplácaný za celý kalendárny mesiac v rovnakej výške, bez ohľadu na to, koľko dní má daný kalendárny mesiac, či na koľko dní bol nárok na rodičovský príspevok v danom mesiaci. To znamená, že napríklad ak nárok na poberanie rodičovského príspevku skončil dňom 2.5.2018, oprávnená osoba dostane za máj 2018 plnú výšku rodičovského príspevku.

Prečítajte si tiež

Splatnosť rodičovského príspevku je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok. Podľa toho, aký spôsob výplaty rodičovského príspevku zvolila oprávnená osoba v žiadosti, jej bude rodičovský príspevok poukázaný (v hotovosti, či prevodom na účet).

Ako dlho trvá poberanie rodičovského príspevku v roku 2018?

Ako sme už spomínali, rodičovský príspevok sa poberá do troch, resp. šiestich rokov veku dieťaťa. Nárok na rodičovský príspevok zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo uvedený vek. To znamená, že napríklad, ak dieťa dovŕši vek 3 roky v máji 2018, nárok na rodičovský príspevok zaniká 1. júna 2018.

Aký vplyv má zamestnanie či podnikanie na rodičovský príspevok?

Ak by ste sa chceli zamestnať, resp. ak by ste chceli začať podnikať počas poberania rodičovského príspevku, zákon to nezakazuje. Počas zamestnania, resp. podnikania máte stále nárok na rodičovský príspevok až do dovŕšenia zákonom stanoveného veku dieťaťa.

Ak sa oprávnená osoba zamestnaná alebo začne podnikať a dieťa bude zatiaľ v jasliach alebo v škôlke, môže sa rozhodnúť, či bude naďalej poberať rodičovský príspevok alebo požiada o príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý sa poskytuje vo výške nákladov na starostlivosť, ktoré sa preukazujú, najviac však vo výške 280 Eur/mesačne.

Viac informácií o podnikaní popri rodičovskej dovolenke sa dočítate v článku Živnosť popri rodičovskej dovolenke v roku 2018 alebo Odvody počas materskej a rodičovskej dovolenky

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky