Peňažné dávky pre rodiča v roku 2019 a 2020

Prehľad peňažných dávok, na ktoré má nárok rodič po splnení zákonom stanovených podmienok. Podmienky a výška dávok v roku 2019 a 2020.

Na výšku niektorých peňažných dávok pre rodiča v súvislosti s narodením dieťaťa má vplyv aj výška životného minima, či dosahovaný príjem rodiča. V článku si rozoberieme to, ktoré peňažné dávky pre rodiča vypláca Sociálna poisťovňa, či Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne iná inštitúcia (daňový úrad) a aká je ich výška v roku 2019 a v roku 2020.

To, ako sa menila výška životného minima si môžete prečítať v článku Životné minimum od 1.7.2018 do 30.6.2019 alebo Životné minimum od 1.7.2019 do 30.6.2020

Peňažné dávky pre rodiča v roku 2019 a 2020

Po splnení zákonom stanovených podmienok má rodič nárok na tieto štátne sociálne dávky, ktoré vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa,
 • rodičovský príspevok.

Okrem uvedených štátnych sociálnych dávok vyššie, má však rodič nárok aj na iné dávky, resp. daňové zvýhodnenie od štátu, ale len v tom prípade, ak rodič splní podmienky, ktoré súvisia s dosahovaním príjmu. Medzi peňažné dávky pre rodiča, ktoré súvisia s dosahovaným príjmom rodiča patrí:

 • materské (resp. materská dávka) – vypláca Sociálna poisťovňa,
 • príspevok na starostlivosť o dieťa – vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • daňový bonus na dieťa – vypláca zamestnávateľ, resp. správca dane (daňový úrad).

Viac informácií o týchto peňažných dávkach si môžete prečítať v článku Peňažné dávky pre rodiča v roku 2019 a 2020 súvisiace s dosiahnutým príjmom rodiča

Peňažné dávky pre rodiča v roku 2019 a 2020 v prehľadnej tabuľke, ktoré nesúvisia s dosahovaným príjmom rodiča

Prehľad peňažných dávok pre rodiča v roku 2019 a 2020
Názov peňažnej dávky 2019 2020 Vyplácanie peňažnej dávky
Príspevok pri narodení dieťaťa • 829,86 € (dieťa z prvého až tretieho pôrodu), alebo • 829,86 € (dieťa z prvého až tretieho pôrodu), alebo jednorazovo
• 151,37 € (dieťa zo štvrtého a ďalšieho pôrodu) • 151,37 € (dieťa zo štvrtého a ďalšieho pôrodu)
• Možné zvýšenie o 75,69 € (ak sa súčasne narodili 2 a viac detí) • Možné zvýšenie o 75,69 € (ak sa súčasne narodili 2 a viac detí)
Príspevok na viac súčasne narodených detí 110,36 € 110,36 € raz ročne
Prídavok na dieťa 24,34 € 24,95 € mesačne
Príplatok k prídavku na dieťa 11,41 € 11,70 € mesačne
Rodičovský príspevok 220,70 € 270 € / 370 € mesačne

Príspevok pri narodení dieťaťa v roku 2019 a 2020

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením potrieb novorodenca. Nárok na tento príspevok pri narodení dieťaťa si môže uplatniť:

 • matka, ktorá dieťa porodila,
 • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po nej bolo vyhlásené pátranie alebo bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

V prípade, ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé jedno dieťa.

Oprávnená osoba, ktorá si chce uplatniť nárok na tento príspevok pri narodení dieťaťa musí splniť tieto podmienky:

 • narodenie dieťaťa,
 • trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky.

Oprávnená osoba, ktorá si chce uplatniť nárok na príspevok pri narodení dieťaťa a má aj trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky, nebude mať nárok na tento príspevok, ak napr.:

 • pre dieťa neuzatvorí dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
 • sa od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára (gynekológa) alebo na obdobných prehliadkach v cudzine,
 • po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 • je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa,
 • a iné.
Prečítajte si tiež

Nárok na tento príspevok si uplatní oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého pobytu. Žiadosť je potrebné podať maximálne do uplynutia šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

Výška príspevku pri narodení dieťaťa je v roku 2019 a 2020:

 • 829,86 €: ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní,
 • 151,37 €: ak ide o dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu, alebo ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní.

V prípade, ak sa súčasne narodili 2 alebo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, príspevok sa zvyšuje o 75,69 € na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

Článok pokračuje pod reklamou

Príspevok na viac súčasne narodených detí v roku 2019 a 2020

Príspevok na viac súčasne narodených detí je štátna sociálna dávka, ktorá sa vypláca raz za rok na zvýšené výdavky spojené s riadnou starostlivosťou o:

 • súčasne narodené tri deti alebo súčasne narodených viac detí, alebo
 • v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dve deti súčasne alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených viac detí súčasne.

Na príspevok na viac súčasne narodených detí si môže uplatniť nárok oprávnená osoba, ktorou je:

 • rodič detí (prednostné právo má matka), alebo
 • fyzická osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Ak chce oprávnená osoba získať nárok na túto dávku musí splniť tieto podmienky:

 • najmenej tri z troch alebo viac súčasne narodených detí, prípadne v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat sú vo veku najviac 15 rokov (u dvojčiat alebo viac súčasne narodených detí, ktoré sa opakovane narodili v priebehu dvoch rokov sa sleduje veková hranica detí, ktoré sa narodili prvé v poradí),
 • riadna starostlivosť oprávnenej osoby o vyššie uvedené deti,
 • trvalý pobyt oprávnenej osoby a detí na území Slovenskej republiky.
Prečítajte si tiež

Nárok na tento príspevok si uplatní oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého pobytu, v každom kalendárnom roku. Prvýkrát si uplatňuje oprávnená osoba nárok na tento príspevok po dovŕšení jedného roku veku troch alebo viac súčasne narodených detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat.

Žiadosť je potrebné podať maximálne do uplynutia šiestich mesiacov od posledného dňa v kalendárnom mesiaci, do ktorého patrí deň rozhodovania o nároku na príspevok rodičom.

Výška príspevku na viac súčasne narodených detí je v roku 2019 a 2020 je 110,36 €.

Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa v roku 2019 a 2020

Prídavok na dieťa

Je to dávka, ktorou štát mesačne prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti.

Na prídavok na dieťa si môže uplatniť nárok oprávnená osoba, ktorou je:

 • rodič nezaopatreného dieťaťa,
 • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak niet rodiča nezaopatreného dieťaťa alebo ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo alebo ktorého manželstvo zaniklo.

Nezaopatreným dieťaťom sa na účely prídavku na dieťa rozumie dieťa, ktoré:

 • sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole,
 • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
 • je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
 • sa vzdeláva v základe škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave neschopné sa sústave pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť (najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti).

Ak chce oprávnená osoba získať nárok na túto dávku musí splniť tieto podmienky:

 • starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa,
 • trvalý alebo prechodný pobyt (v prípade cudzinca) oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky.

Oprávnená osoba je zároveň povinná preukazovať platiteľovi, ako zabezpečila starostlivosť o dieťa od troch rokov veku dieťaťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky (ak nie je poberateľom rodičovského príspevku alebo materského).

Nárok na tento príspevok si uplatní oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (u cudzincov). Žiadosť je možné podať spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

Výška prídavku na dieťa je:

 • v roku 2019: 24,34 €,
 • v roku 2020: 24,95 €.

Príplatok k prídavku na dieťa

Je to sociálna dávka vyplácaná mesačne spolu s prídavkom na dieťa, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.

Na príplatok k prídavku na dieťa si môže uplatniť nárok oprávnená osoba, ktorou je:

 • rodič nezaopatreného dieťaťa, alebo
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Ak chce oprávnená osoba získať nárok na túto dávku musí splniť tieto podmienky:

 • podmienky nároku na prídavok na dieťa,
 • poberanie starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhového dôchodku, po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok, poberanie dôchodkovej dávky toho istého druhu v cudzine oprávnenou osobu a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si nemôže uplatniť daňový bonus na dieťa (druhý rodič, manžel rodiča a pod.).,
 • nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus na dieťa,
 • nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa, na ktoré si oprávnená osoba uplatnila nárok na prídavok na dieťa.

Nárok na tento príspevok si uplatní oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny tam, kde si uplatňuje nárok na prídavok na dieťa. Žiadosť je možné podať spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

Výška prídavku na dieťa je:

 • v roku 2019: 11,41 €,
 • v roku 2020: 11,70 €.

Rodičovský príspevok v roku 2019 a 2020

Rodičovský príspevok je sociálna dávka, ktorou štát mesačne prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Od roku 2020 dochádza k jej výraznejšiemu zvýšeniu.

Na rodičovský príspevok si môže uplatniť nárok oprávnená osoba, ktorou je:

 • rodič dieťaťa,
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
 • manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Ak chce oprávnená osoba získať nárok na túto dávku musí splniť tieto podmienky:

 • zabezpečovať riadnu starostlivosť o dieťa (osobne alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou),
 • mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo byť osobou podľa osobitného predpisu.

Nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa dohody osôb, ktoré sa o dieťa starajú. V prípade, ak je v rodine viac detí do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, vzniká oprávnenej osobe len jeden nárok na rodičovský príspevok.

Prečítajte si tiež

Nárok na tento príspevok si uplatní oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (u cudzincov). Žiadosť je možné podať spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

Rodičovský príspevok bude oprávnenej osobe vyplatený odo dňa narodenia dieťaťa (ak nevznikol nárok na materské) alebo odo dňa nasledujúcom po dni, kedy vznikol nárok na materské, pričom výška rodičovského príspevku je stále rovnaká a vypláca sa mesačne bez ohľadu na počet dní nároku, až do dňa dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, resp. šesť rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu.

Výška rodičovského príspevku je:

 • v roku 2019: 220,70 €,
 • v roku 2020: 270 €, resp. 370 € v prípade rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali.

Výška rodičovského príspevku sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí. Zároveň je potrebné upozorniť, že výška rodičovského príspevku sa zníži o 50 %, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky.

S účinnosťou od 1.1.2020 sa rodičovský príspevok zvýšuje na sumu 270 € mesačne a 370 € mesačne v prípade oprávnenej osoby, ktorá o rodičovský príspevok požiadala a pred vznikom nároku na rodičovský príspevok sa jej vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte. 

Informácie o tom, ako si uplatniť nárok na rodičovský príspevok alebo či môže oprávnená osoba pri poberaní rodičovského príspevku pracovať nájdete v článku Rodičovský príspevok v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky