Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2020 (v roku 2021)

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie za rok 2020 do 30.9.2021, resp. 31.10.2021. Aké údaje vstupujú do výpočtu ročného zúčtovania zdravotného poistenia?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za predchádzajúci kalendárny rok, t. j. za rok 2020 (v roku 2021) je povinná vykonať každá zdravotná poisťovňa za zákonom určeného poistenca, a to podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2020 (v roku 2021) – aký je princíp?

Pri výpočte ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020 (v roku 2021) porovná príslušná zdravotná poisťovňa zaplatené preddavky na zdravotné poistenie (t. j. odvody) v roku 2020 s výškou poistného, ktoré mala fyzická osoba zaplatiť z vypočítaného vymeriavacieho základu (zo skutočných príjmov fyzickej osoby).

Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia môže byť teda preplatok alebo nedoplatok, prípadne nula.

Termín vykonania ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020 (v roku 2021)

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2020 v nasledovných termínoch:

 • do 30. septembra 2021,
 • do 31. októbra 2021, v prípade, ak poistenec (platiteľ poistného) mal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020,
 • do 31. decembra 2021, ak je výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia suma nižšia ako 5 € (v prípade preplatku aj nedoplatku).

Aj keď je termín na vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia až 30. september 2021, niektoré zdravotné poisťovne s posielaním výsledkom ročného zúčtovania začali už koncom júna 2021.

Komu vykoná zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2020 (v roku 2021)?

Príslušná zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2020 každému svojmu poistencovi, a ak mal poistenec aj svojho zamestnávateľa, tak zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj za tohto zamestnávateľa.

V prípade, ak poistenec (platiteľ poistného) menil zdravotnú poisťovňu k 1.1.2021, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za neho urobí ešte stará zdravotná poisťovňa.

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia týmto poistencom:

1. zamestnancovi, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, a:

 • ktorého vymeriavací základ zo závislej činnosti (t. j. spravidla hrubá mzda) bol nižší ako 6 840 € a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku,
 • ktorého vymeriavací základ zo závislej činnosti (t. j. spravidla hrubá mzda) bol vyšší ako 6 840 € a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku,
 • ktorého vymeriavací základ bol nižší ako 6 840 € a zároveň bol zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, alebo bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, ale nie počas celého roka,

2. zamestnancovi, ktorý:

 • sa považoval za platiteľa poistného z dôvodu účasti na štrajku, a to podľa § 11 ods. 2 zákona,
 • mal vyplatené peňažné plnenie oslobodené od dane z príjmov viacerými zamestnávateľmi, v sume vyššej ako 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov (tzv. 13. a 14. plat),

3. každej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorá bola aspoň jeden deň v roku 2020 považovaná za SZČO,

4. samoplatiteľovi poistného (napr. osobe, ktorá je dobrovoľne nezamestnaná), ak jeho príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem bol väčší ako minimálny vymeriavací základ (t. j. 506,50 €/mesačne) alebo ak je jeho príjem z dividend vyplatených v roku 2020 za účtovné obdobie roka 2011 až 2016 väčší ako 0 €,

5. poistencovi štátu (napr. osobe, ktorá poberá rodičovský príspevok, či osobe, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie a pod.), ak jeho príjem z kapitálového majetku, ostatný príjem, či príjem z dividend vyplatených v roku 2020 za účtovné obdobie roka 2011 až 2016 je väčší ako 0 €. Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj za poistenca štátu, ak mal príjmy zo zárobkovej činnosti a splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročné zúčtovania,

6. ostatnému poistencovi, ktorý:

 • bol časť roka zdravotne poistený v cudzine a časť roka v Slovenskej republike, mal príjmy zo zárobkovej činnosti a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania,
 • mal súbehy jednotlivých zárobkových činností,
 • sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročné zúčtovania.

Upozorňujeme, že zdravotná poisťovňa môže vykonať ročné zúčtovanie aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom bude preplatok alebo nedoplatok poistného.

Ako oznámi zdravotná poisťovňa výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020 (v roku 2021)?

Zdravotná poisťovňa oznámi výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020 doručením:

 • výkazu nedoplatkov, ak je výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia nedoplatok, alebo
 • oznámenia o výsledku ročného zúčtovania, ak je výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia preplatok alebo nula,

a to spravidla poštou doporučene na adresu trvalého pobytu alebo sídla podnikania, do e-pobočky na webe zdravotnej poisťovne, či v mobilnej aplikácii. Ak máte zriadenú a aktívnu e-schránku na slovensko.sk, doručí zdravotná poisťovňa výsledok ročného zúčtovania elektronicky.

Prečítajte si tiež

Ak zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia iba na základe príjmov zo závislej činnosti a poistenec je v tom čase zamestnancom aspoň u jedného z posledných zamestnávateľov, výsledok oznámi zdravotná poisťovňa jeho zamestnávateľovi.

Výkaz nedoplatkov a oznámenie obsahujú aj informácie o:

 • výške preplatku, resp. nedoplatku,
 • údajoch, z ktorých zdravotná poisťovňa vychádzala pri výpočte,
 • výške preddavku na poistné (u SZČO), ktorý je SZČO povinná odvádzať od 1.1.2022,
 • možnosti podať nesúhlasné stanovisko k oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania, resp. o možnosti podať námietky proti výkazu nedoplatkov (do 15 dní odo dňa doručenia výkazu, resp. oznámenia).

Vrátenie preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020 (v roku 2021)

Zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia poistencovi, resp. platiteľovi poistného v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska k oznámeniu alebo od doručenia nového oznámenia.

V prípade, ak teda poistenec, resp. platiteľ poistného nepodá nesúhlasné stanovisko v zákonnej lehote, zdravotná poisťovňa vráti preplatok do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Prečítajte si tiež

Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v sume vyššej ako 5 € (vrátane) vráti zdravotná poisťovňa bezhotovostne na bankový účet alebo poštovým poukazom na adresu. Ak je preplatok v sume do 4,99 € (vrátane), zdravotná poisťovňa tento preplatok poistencovi, resp. platiteľovi poistného nevráti.

Príklad na vrátenie preplatku:

Ján je živnostníkom od roku 2016 a zdravotná poisťovňa mu za rok 2020 vykonala ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktoré mu doručila dňa 01.10.2021. Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia je preplatok a Ján nevyužije možnosť podať nesúhlasné stanovisko. Zdravotná poisťovňa mu teda vráti preplatok v lehote do 60 dní odo dňa prevzatia zásielky, t. j. od 01.10.2021.

Článok pokračuje pod reklamou

Úhrada nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020 (v roku 2021)

Platiteľ poistného, resp. poistenec je povinný uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v lehote do 45 odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.

Nakoľko aj v tomto prípade je možnosť podania námietky voči výkazu nedoplatkov, a to do 15 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov, lehota na úhradu nedoplatku, v prípade nepodania námietky je 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov.

Prečítajte si tiež

Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v sume vyššej ako 5 € (vrátane) je poistenec, resp. platiteľ poistného povinný uhradiť na bankové číslo zdravotnej poisťovne, ktoré je uvedené vo výkaze nedoplatkov, s použitím správneho variabilného symbolu. Ak je nedoplatok v sume do 4,99 € (vrátane), poistenec, resp. platiteľ poistného nie je povinný tento nedoplatok uhradiť.

Príklad na úhradu nedoplatku:

Ján je živnostníkom od roku 2016 a zdravotná poisťovňa mu za rok 2020 vykonala ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktoré mu doručila dňa 01.10.2021. Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia je nedoplatok a Ján nevyužije možnosť podať nesúhlasné stanovisko. Ján je povinný uhradiť nedoplatok v lehote do 60 dní odo dňa prevzatia zásielky, t. j. od 01.10.2021.

Výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020 (v roku 2021)

Zdravotná poisťovňa pri výpočte ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020 potrebuje poznať a vypočítať tieto údaje:

 • výšku skutočného príjmu v € za rok 2020,
 • výšku vymeriavacieho základu v € za rok 2020,
 • poistné za rok 2020 v €,
 • zaplatené preddavky na zdravotné poistenie,
 • zaplatené poistné na sociálne poistenie.
Prečítajte si tiež

Údaje potrebné na vykonanie ročného zúčtovania dane čerpá zdravotná poisťovňa napr. z mesačných výkazov preddavkov na poistné predložených zamestnávateľom, z Finančnej správy SR (údaje z daňových priznaní), ale aj z oznámenia poistencov o sumách dividend prijatých v roku 2020, či zo skutočnosti oznámených samotnými poistencami, resp. platiteľmi poistného pri plnení svojich povinností, a pod.

Do výpočtu vymeriavacieho základu, z ktorého sa počíta ročné zúčtovanie zdravotného poistenia zahŕňa zdravotná poisťovňa tieto príjmy:

 • príjmy zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania,
 • príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, napr. zo živnosti,
 • kapitálové príjmy, napr. výnosy zo zmeniek,
 • ostatné príjmy, napr. príjmy z predaja nehnuteľnosti,
 • dividendy vyplatené v roku 2020 zo zisku za účtované obdobie roku 2011 až 2016.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2020 (v roku 2021) u SZČO (živnostníka) – praktický príklad

Ako sme už uviedli, zdravotná poisťovňa pre výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia bude potrebovať nasledovné údaje:

1. výšku príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2020 – túto informáciu zistíme z podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 – typ B, riadok 47,

2. vymeriavací základ, ktorý sa vypočíta nasledovne

3. poistné, ktoré sa vypočíta ak vypočítaný vymeriavací základ prenásobíme sadzbou zdravotného poistenia, ktorá je 14 %, resp. 7 % v prípade poistenca so zdravotným postihnutím,

4. zaplatené preddavky na zdravotné poistenie za rok 2020, ktoré porovnávame s vypočítanou sumou poistného. Ak budú preddavky na poistné vyššie ako poistné, výsledkom bude preplatok a naopak, ak budú preddavky na poistné nižšie ako poistné, výsledkom bude nedoplatok. Je však možné, že preddavky na poistné sú v rovnakej výške, ako vypočítané poistné, vtedy bude výsledkom nula.

Príklad na výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020 (v roku 2021) živnostníka:

Živnostník Peter dosiahol príjmy zo živnosti za rok 2020 vo výške 35 000 €, základ dane z podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 a z riadku 47 je vo výške 8 000 €. V roku 2020 zaplatil odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 2 011,38 € a preddavky na zdravotné poistenie vo výške 846,79 €. Výpočet výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia, uvádzame v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Názov položky Suma v € Výpočet
Základ dane 8 000 € Riadok 47 daňového priznania k dani
z príjmov za rok 2020
Zaplatené preddavky na zdravotné poistenie 846,79 € -
Zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne 2 011,38 € -
Vymeriavací základ 10 858,17 € (8 000 + 846,79 + 2 011,38 €) / 1,486
Poistné na zdravotné poistenie za rok 2020 1 520,14 € 14 % z 10 858,17 €
Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020 673,35 € nedoplatok 846,79 € (zaplatené preddavky) –
1 520,14 € (poistné, ktoré mal zaplatiť)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2023 (v roku 2024)

Zdravotné poisťovne sú do 30. septembra, resp. do 31. októbra 2024 povinné vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2023. Koho sa týka, kedy vzniká preplatok či nedoplatok a dokedy ho treba zaplatiť?

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?

Vyššie dane, odvody aj poplatky, zrušenie dňa voľna: ako vláda naplní štátnu kasu?

Vláda schválila opatrenia na ozdravenie štátneho rozpočtu. Na zmeny by sa od začiatku roku mali pripraviť najmä firmy a živnostníci.

Minimálne zdravotné odvody zamestnanca od roku 2023

Novela zákona zavádza od roku 2023 minimálne poistné na zdravotné poistenie. Dotkne sa niektorých zamestnancov, ktorých príjmy sú nízke. Do minima si zamestnanec doplatí sám.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky