Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia – kedy sa zavedie?

Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia sa má prvýkrát vykonať v roku 2024 a od 1.1.2023 už sa bude platiť poistné preddavkovo. Vznikať tak budú preplatky aj nedoplatky.

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorá bola schválená ešte koncom roku 2018, má priniesť od 1.1.2023 ročné zúčtovanie sociálneho poistenia, ktoré predstavuje zreálnenie platieb poistného na sociálne poistenie, a to podľa príjmov, ktoré naozaj platiteľ poistného dosiahol.

Od kedy sa zmení platenie povinného poistného na platenie preddavkov na sociálne poistenie (ako je to v prípade zdravotného poistenia, kde sa rovnako platia preddavky, ktoré sa vysporadúvajú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia), komu bude vykonané ročné zúčtovanie sociálneho poistenia Sociálnou poisťovňou, či aké zmeny nastanú so zavedením ročného zúčtovania sociálneho poistenia, uvádzame v článku.

Aktualizácia k 29.7.2021: Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o sociálnom poistení, ktorá má v pláne zrušiť ešte nezavedené ročné zúčtovanie sociálneho poistenia. Dôvodová správa k návrhu zákona uvádza, že zrušenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení sa navrhuje zrušiť v súvislosti s pripravovanou daňovo-odvodovou reformou podľa programového vyhlásenia. Čo bude skutočne platiť, rozhodne až vláda a následne parlament. Ďalej článok vychádza z aktuálneho právneho stavu. 

Platenie preddavkov na sociálne poistenie začne od 1.1.2023

Od 1.1.2023 sa bude poistné, ktoré platí zamestnanec, zamestnávateľ, povinne nemocensky poistená osoba a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba (napr. živnostník) na:

 • nemocenské poistenie,
 • starobné poistenie,
 • invalidné poistenie,
 • poistenie v nezamestnanosti, a
 • do rezervného fondu solidarity,

platiť preddavkami, ktoré sa budú zúčtovávať v ročnom zúčtovaní sociálneho poistenia.

Úrazové poistenie a garančné poistenie, ktoré sa vzťahuje výlučne na zamestnávateľa sa však preddavkami platiť nebude, nakoľko sa ich ročné zúčtovanie sociálneho poistenia týkať nebude.

Sociálna poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie sociálneho poistenia prvýkrát v roku 2024 (za rok 2023)

Sociálna poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie sociálneho poistenia za zúčtovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa zúčtovanie vykonáva. Keďže preddavky na poistné budú platitelia poistného, resp. poistenci platiť od 1.1.2023, prvýkrát vykoná Sociálna poisťovňa ročné zúčtovanie sociálneho poistenia práve za rok 2023, a to v roku 2024.

Termín na vykonanie prvého ročného zúčtovania sociálneho poistenia (za rok 2023) je nasledovný:

 • 30. september 2024,
 • 31. október 2024, ak má platiteľ poistného za zúčtovacie obdobie (rok 2023) predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Komu vykoná Sociálna poisťovňa ročné zúčtovanie sociálneho poistenia za rok 2023?

Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia bude vykonávať Sociálna poisťovňa a bude sa vzťahovať na:

 • zamestnancov,
 • povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené samostatne zárobkovo činné osoby (napr. živnostník), a
 • zamestnávateľa.

Naopak, Sociálna poisťovňa nevykoná ročné zúčtovanie sociálneho poistenia za:

 • dobrovoľne poistené osoby,
 • štát, ktorý platí poistné za svojich poistencov (napr. za osoby, ktoré sú na rodičovskej dovolenke, či osoby, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie),
 • Sociálnu poisťovňu, ktorá platí poistné za poberateľov úrazovej renty.
Článok pokračuje pod reklamou

Výsledkom ročného zúčtovania sociálneho poistenia môže byť preplatok, nedoplatok alebo vyrovnaná bilancia

Výsledok ročného zúčtovania Sociálna poisťovňa vypočíta porovnaním:

 • vymeriavacieho základu určeného pre platenie poistného preddavkami v zúčtovacom období, a
 • skutočného vymeriavacieho základu vypočítaného podľa dosiahnutých príjmov v zúčtovacom období.

Podľa § 147b ods. 1 zákona o sociálnom poistení môže byť výsledkom ročného zúčtovania:

 1. preplatok na poistnom, ak sú preddavky na poistné zaplatené v zúčtovacom období vyššie ako poistné vypočítané zo skutočného vymeriavacieho základu,
 2. nedoplatok na poistnom, ak sú preddavky na poistné zaplatené v zúčtovacom období nižšie ako poistné vypočítané zo skutočného vymeriavacieho základu,
 3. vyrovnaná bilancia, ak sú preddavky na poistné zaplatené v zúčtovacom období rovné sume poistného vypočítaného zo skutočného vymeriavacieho základu.

V prípade, ak je suma preplatku, resp. nedoplatku na poistnom nižšia ako 5 €, povinnosť zaplatiť nedoplatok na poistnom alebo vrátiť preplatok na poistnom, nevzniká.

Splatnosť preplatku, resp. nedoplatku na poistnom bude nasledovná:

 • v prípade nedoplatku: 45 dní od právoplatnosti rozhodnutia o výsledku ročného zúčtovania,
 • v prípade preplatku: 45 dní od právoplatnosti rozhodnutia o výsledku ročného zúčtovania, a to na účet platiteľa poistného alebo poštovou poukážkou, ak účet nemá.
Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že v prípade, ak výsledkom ročného zúčtovania sociálneho poistenia bude preplatok, Sociálna poisťovňa ho poukáže platiteľovi poistného (napr. živnostníkovi) znížený o zrážkovú daň a v prípade, ak Sociálna poisťovňa eviduje pohľadávku voči platiteľovi, tak Sociálna poisťovňa zníži o zrážkovú daň až preplatok znížený o pohľadávku.

Zmeny, ktoré čakajú SZČO (napr. živnostníkov) so zavedením ročného zúčtovania sociálneho poistenia od roku 2023

Hlavnou zmenou pre živnostníkov je to, že nebudú platiť mesačne povinné poistné na sociálne poistenie, ale budú platiť mesačné preddavky na sociálne poistenie, tak ako je to v prípade zdravotných odvodov. Vznik, zánik, resp. zmena odvodovej povinnosti však ostávajú nezmenené, a to znamená, že k 1.7., resp. k 1.10. (ak mal živnostník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) sa mu bude posudzovať vznik, resp. zánik, či zmena odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne.

Prečítajte si tiež

Preddavky, ktoré budú počas zúčtovacieho obdobia (kalendárneho roka) živnostníci platiť, sa im na základe príjmov vykázaných v daňovom priznaní za obdobie, za ktoré platili preddavky na poistnom, zúčtujú. Napríklad, ak živnostník bude platiť preddavky na sociálne poistenie v roku 2023, tie sa mu zúčtujú s výškou poistného, ktoré mal skutočne zaplatiť, a to na základe príjmov uvedených v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Prihlasovanie do e-Služieb Sociálnej poisťovne sa mení, GRID karty budú končiť

Sociálna poisťovňa odporúča klientom, ktorí sa prihlasujú do jej e-Služieb s GRID kartou, aby si aktivovali nový prístup. Klienti sa už budú prihlasovať len mobilom alebo občianskym preukazom.

Odvody zamestnanca dôchodcu a jeho zamestnávateľa od 1.1.2022

Platí zamestnanec, ktorý poberá napr. starobný dôchodok, či invalidný dôchodok plnú výšku odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022? Prinášame prehľadné tabuľky.

Rodičovský príspevok v roku 2022

Rodičovský príspevok je v roku 2022 môže byť v dvoch rozdielnych výškach, pričom obe sa opäť zvýšili. Zistite, či máte na priznanie rodičovského príspevku nárok a aké požiadavky musíte splniť.

Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia od roku 2023

Národná rada Slovenskej republiky dňa 23.10.2018 schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá prináša najvýraznejšiu zmenu, a to vykonanie ročného zúčtovania sociálneho poistenia. Prvýkrát bude ročné zúčtovanie sociálneho poistenia vykonané za rok 2022 v roku 2023.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky