Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2023 (v roku 2024)

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2023 (v roku 2024)
Zdroj: Pixabay.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zdravotné poisťovne sú do 30. septembra, resp. do 31. októbra 2024 povinné vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2023. Koho sa týka, kedy vzniká preplatok či nedoplatok a dokedy ho treba zaplatiť?

Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia ukladá poisťovniam zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení”), v § 19. Zákon tiež určuje aj to, za koho poisťovne ročné zúčtovanie poistného vykonať nemusia.

Aký je princíp ročného zúčtovania zdravotného poistenia?

Pri vykonávaní ročného zúčtovania zdravotná poisťovňa porovná vaše zaplatené preddavky na zdravotné poistenie v roku 2023 s výškou poistného, ktorú ste ako fyzická osoba mali uhradiť z vypočítaného vymeriavacieho základu, t. j. z vašich skutočných príjmov za rok 2023.

Výsledkom ročného zúčtovania môže byť:

 • preplatok – ak ste v roku 2023 zaplatili vyššiu sumu preddavkov na zdravotné poistenie ako je prepočítaná suma poistného z vašich skutočných príjmov za rok 2023,
 • nedoplatok – ak ste v roku 2023 zaplatili nižšiu sumu preddavkov na zdravotné poistenie, ako je prepočítaná suma poistného z vašich skutočných príjmov za rok 2023,
 • nula – ak sa suma zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie v roku 2023 rovná prepočítanej sume poistného z vašich skutočných príjmov za rok 2023.

Komu zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2023 (v roku 2024)?

Podľa zákona vykonajú zdravotné poisťovne ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca a ak bol tento poistenec aj zamestnaný, vykoná zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie aj za jeho zamestnávateľa.

Za rok 2023 vykonajú zdravotné poistenie ročné zúčtovanie zdravotného poistenia poistencovi alebo platiteľovi, ktorým je:

1. zamestnanec, ak pracoval v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, a jeho vymeriavací základ zo závislej činnosti:

 • bol nižší ako 6 840 eur a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku,
 • bol vyšší ako 6 840 eur a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku,
 • bol nižší ako 6 840 eur a zároveň bol zamestnaný u viacerých zamestnávateľov, alebo bol zamestnaný u jedného zamestnávateľa, ale nie počas celého roka, alebo
 • sa považoval za platiteľa poistného z dôvodu účasti na štrajku (podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení);

2. samostatne zárobkovo činná osoba ( SZČO ), pričom zdravotné poisťovne vykonajú ročné zúčtovanie všetkým tým SZČO , ktoré boli v roku 2023 aspoň 1 deň považované za SZČO ;

3. samoplatiteľ zdravotného poistenia (podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení), ak príjem samoplatiteľa z kapitálového majetku alebo ostatný príjem bol vyšší ako minimálny vymeriavací základ, t. j. suma 605,50 eur/mesačne, alebo ak jeho príjem z vyplatených dividend bol vyšší ako 0 eur;

4. poistenec štátu, ktorého príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem je vyšší ako 0 eur, poistencom štátu je napr.:

 • študent vysokej školy do 30 rokov veku, do získania vysokoškolského vzdelania druhého alebo tretieho stupňa (denná forma štúdia),
 • fyzická osoba, ktorá poberá rodičovský dôchodok,
 • fyzická osoba, ktorej nevznikol nárok na dôchodok,
 • invalidná fyzická osoba a pod.

U poistenca štátu tiež platí, že mu zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie aj vtedy, ak mal príjem zo zárobkovej činnosti, pri ktorých splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania.

5. iný poistenec, ktorý:

 • mal súbehy jednotlivých zárobkových činností, napr. SZČO , ktorá bola v roku 2023 aj zamestnaná,
 • bol časť roka zdravotne poistený v cudzine a časť roka na Slovensku, mal príjmy zo zárobkovej činnosti a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania,
 • sa v rozhodujúcom období stal osobou so zdravotným postihnutím a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania.

Upozorňujeme, že zdravotná poisťovňa môže vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj v iných prípadoch za predpokladu, že výsledkom ročného zúčtovania môže byť preplatok alebo nedoplatok.

Termíny na vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2023 (v roku 2024)

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného do:

 • 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka, t. j. za rok 2023 do 30.9.2024, alebo
 • 31. októbra nasledujúceho kalendárneho roka, ak mal platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, t. j. za rok 2023 do 31.10.2024.

Výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2023 (v roku 2024)

Pri výpočte ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2023 potrebuje mať zdravotná poisťovňa k dispozícii nasledujúce údaje:

 • výšku skutočného príjmu v eur za rok 2023,
 • výšku vymeriavacieho základu v eur za rok 2023, pričom do vymeriavacieho základu sa zahrnú tieto druhy príjmov:
  • príjmy zo závislej činnosti, napr. príjmy zo zamestnania, dohody,
  • príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, napr. príjmy zo živnosti,
  • kapitálové príjmy, napr. príjem z predaja cenných papierov,
  • ostatné príjmy, napr. z predaja nehnuteľnosti (ak neboli od dane oslobodené),
  • príjmy z dividend, ak boli vyplatené v roku 2023 zo ziskov za účtovné obdobia 2011 až 2016,
 • sumu zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie za rok 2023
 • sumu poistného na sociálne poistenie v eur, ktoré bolo uhradené v roku 2023.

Tieto údaje bude zdravotná poisťovňa čerpať z nasledujúcich zdrojov:

 • mesačné výkazy preddavkov na poistné, ktoré poisťovni predkladajú zamestnávatelia,
 • podané daňové priznania, ktoré má k dispozícii prostredníctvom Finančnej správy,
 • oznámenia poistencov o sumách dividend prijatých v roku 2023,
 • ostatné skutočnosti, ktoré zdravotnej poisťovni oznámili samotní poistenci.
Článok pokračuje pod reklamou

Ako zdravotná poisťovňa oznámi výsledky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2023 (v roku 2024)?

Výsledok ročného zúčtovania vám zdravotná poisťovňa zašle:

 • v listinnej podobe – poštou, doporučene na adresu trvalého pobytu alebo sídla podnikania,
 • v elektronickej podobe:
  • do e-pobočky – dostupnej v mobilnej aplikácii alebo na webe vašej zdravotnej poisťovne,
  • do e-schránky – dostupnej na internetovej stránke slovensko.sk – ak ju máte aktívnu.

Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia – preplatok alebo nula

Ak vám v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia vyjde preplatok alebo ak bude výsledok ročného zúčtovania nulový, poisťovňa vám v príslušnej lehote zašle písomné oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného. Toto oznámenie bude obsahovať údaje o:

 • výške preplatku,
 • výške vášho vymeriavacieho základu,
 • výške zaplatených preddavkov na poistné, ktoré ste uhradili (prípadne ktoré za vás uhradil váš zamestnávateľ),
 • výške preddavku na poistné, ktoré ste povinný odvádzať na základe výsledku ročného zúčtovania v nasledujúcom období (od 1.1.2025),
 • ďalšie skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vykonanie ročného zúčtovania poistného.

Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia – nedoplatok

V prípade, že výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia bude nedoplatok, zdravotná poisťovňa vám v príslušnej lehote vydá tzv. výkaz nedoplatkov, ktorý obsahuje údaje o:

 • výške nedoplatku,
 • lehotu na úhradu nedoplatku,
 • vašom vymeriavacom základe,
 • výške zaplatených preddavkov na poistné, ktoré ste uhradili (prípadne ktoré za vás uhradil váš zamestnávateľ),
 • výške preddavku na poistné, ktoré ste povinný odvádzať na základe výsledku ročného zúčtovania (od 1.1.2025),
 • ďalšie dôležité skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vykonanie ročného zúčtovania poistného.

Výkaz nedoplatkov okrem vyššie uvedených informácii obsahuje aj priebeh období povinnosti platenia poistného, v ktorom sa uvádzajú obdobia, počas ktorých ste boli platiteľom ako SZČO alebo samoplatiteľom poistného v roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie vykonáva. Údaje o vašich ostatných platiteľoch – napr. zamestnávateľoch, ak ste boli aj zamestnaní, alebo obdobia kedy za vás poistné platil štát, sa v tomto výkaze neuvádzajú.

Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania aj výkaz nedoplatkov obsahujú okrem iného aj možnosť podať nesúhlasné stanovisko, resp. možnosť podať námietky proti výkazu nedoplatkov, a to do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia alebo výkazu nedoplatkov.

Vrátenie preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2023 (v roku 2024)

Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v sume viac ako 5 eur (vrátane) je poisťovňa povinná vrátiť poistencovi, resp. platiteľovi poistného v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska k oznámeniu alebo od doručenia nového oznámenia. Uvedené znamená, že ak do 15 dní odo dňa prijatia oznámenia nepodáte nesúhlasné stanovisko, poisťovňa vám preplatok vráti do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Preplatok vám bude uhradený na bankový účet alebo poštovým poukazom na adresu. Preplatky do sumy 4,99 eur zdravotné poisťovne nepreplácajú.

Ak si poisťovňa nesplní povinnosť uhradiť preplatok z ročného zúčtovania v stanovenej lehote, môže si platiteľ poistného, prípadne jeho právny nástupca alebo poistenec sám, uplatniť nárok na úhradu preplatku na úrade. Za zamestnanca môže nárok uplatniť zamestnávateľ, ak ho o to zamestnanec požiada.

V praxi sa často stáva, že poisťovňa nevráti poistencovi celú sumu preplatku. Táto situácia môže nastať z dvoch dôvodov:

 • z vypočítaného preplatku je poisťovňa povinná zraziť daň vyberanú zrážkou (podľa zákona o dani z príjmov), a teda suma, ktorú následne prepláca poistencovi predstavuje preplatok poistného po zdanení,
 • ak poistencovi od času zaslania výsledku ročného zúčtovania vznikli nedoplatky na preddavkoch na poistné – vtedy poisťovňa vráti na účet preplatok znížený o sumy nedoplatkov.

Príklad vrátenia nižšieho preplatku z ročného zúčtovania – zrážková daň

Pani Anne vyšiel v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia preplatok, vo výške 100 eur. Zdravotná poisťovňa jej na bankový účet zašle už sumu preplatku po zdanení, t. j. vo výške: 100 eur – 19 % zrážková daň = 81 eur.

Úhrada nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2023 (v roku 2024)

Nedoplatok v ročnom zúčtovaní môže vzniknúť z rôznych dôvodov, a to aj napriek tomu, že preddavky na zdravotné poistenie uhrádzate pravidelne. Najčastejšie situácie sú:

 • v roku 2023 ste začali podnikať a teda boli ste SZČO len časť roka, mali ste vyšší príjem a platili ste si iba minimálne alebo žiadne mesačné preddavky na zdravotné poistenie,
 • dosiahli ste neočakávané príjmy počas obdobia, kedy ste boli poistencom štátu – napr. príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý podlieha zdaneniu, výhry, za ktoré sa platí daň (napr. auto), a pod.,
 • ak u vás poisťovňa neeviduje platiteľa poistného, napr. ak ste odišli na časť roka do zahraničia a neohlásili ste túto skutočnosť poisťovni, a i.

Ak vám v ročnom zúčtovaní vyjde nedoplatok, ktorého výška je viac ako 5 eur (vrátane), ste povinní vykonať jeho úhradu v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Aj v tomto prípade máte možnosť podať námietku voči výkazu nedoplatkov (do 15 dní odo dňa jeho doručenia). Lehota na úhradu nedoplatku v prípade nepodania námietky je 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov.

Prečítajte si tiež

Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia sa uhrádza na bankový účet zdravotnej poisťovne, ktorý je uvedený vo výkaze nedoplatkov. Ak ste zamestnancom, túto povinnosť za vás vykoná zamestnávateľ. Pri úhrade je potrebné označiť platbu správnym variabilným symbolom.

Ak výška nedoplatku nepresahuje sumu 4,99 eur (vrátane), povinnosť na úhradu nevzniká a poisťovňa v takomto prípade výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2023 oznámi poistencom a platiteľom v lehote do 31.12.2024.

Praktický príklad na výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia SZČO za rok 2023 (v roku 2024)

Pre účely výpočtu ročného zúčtovania zdravotného poistenia potrebujeme tieto údaje:

1. výška príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2023 – údaj získame z podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2023, z riadku č. 45,

2. výšku vymeriavacieho základu, ktorý vypočítame podľa vzorca:

*ZP = zdravotné poistenie, **SP = sociálne poistenie
základ dane z daňového priznania (riadok č. 45) + zaplatené preddavky na ZP* a SP**
_______________________________________________________________

koeficient 1,486 (ustanovený zákonom o zdravotnom poistení)

3. výšku poistného, ktoré vypočítame prenásobením vypočítaného vymeriavacieho základu sadzbou zdravotného poistenia (15 %, resp. 7,5 % v prípade poistenca so zdravotným postihnutím)

4. výšku zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie za rok 2023, ktorú si SZČO môže zistiť kontrolou platieb z bankového účtu, z účtovníctva, alebo priamo od zdravotnej poisťovne, vyžiadaním zoznamu platieb za rok 2023.

Výsledok ročného zúčtovania sa následne zistí porovnaním vypočítaného poistného a zaplatených preddavkov na poistné:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Porovnanie vypočítaného poistného a zaplatených preddavkov Výsledok RZZP
vypočítané poistné > úhrn zaplatených preddavkov na poistné nedoplatok
vypočítané poistné = úhrn zaplatených preddavkov na poistné nula
vypočítané poistné < úhrn zaplatených preddavkov na poistné preplatok

Príklad na výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2023 (v roku 2024) u SZČO - nedoplatok

Pani Veronika je veterinárka ( SZČO ). V daňovom priznaní za rok 2023, ktoré podala v termíne do 31.3.2023, vykázala základ dane (na riadku č. 45) vo výške 10 400 eur. V roku 2023 uhradila preddavky na zdravotné poistenie v celkovej výške 1 159 eur a preddavky na sociálne poistenie vo výške 2 456 eur. Výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia je nasledovný:

 1. výška príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2023 = 10 400 eur
 2. výška vymeriavacieho základu = (10 400 + 1 159 + 2 456) / 1,486 = 9 431,36 eur
 3. výška poistného = 9 431,36 x 15 % = 1 414,70 eur
 4. výška zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie v roku 2023 = 1 159 eur

Porovnaním výšky zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie a vypočítaného poistného zisťujeme, že pani Veronike vzniká nedoplatok na zdravotnom poistení vo výške 255,70 eur. Od svojej zdravotnej poisťovne obdrží najneskôr do 30. septembra 2024 výkaz nedoplatkov, v ktorom jej bude oznámená lehota na úhradu tohto nedoplatku. V prípade, že nevyužije možnosť podania námietky voči výkazu nedoplatkov, bude povinná uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania do 60 dní od jeho doručenia.

Dividendy a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2023 (v roku 2024)

Pri dividendách je pre účely zdravotného poistenia potrebné brať do úvahy obdobie vzniku dividend, dátum ich výplaty a aj to, či ich vypláca právnická osoba so sídlom na Slovensku alebo v zahraničí.

V ročnom zúčtovaní za rok 2023 vám poisťovňa zúčtuje dividendy, ktoré boli vyplatené zo ziskov dosiahnutých za účtovné obdobie roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016:

1. Vyplatené dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1.1.2011 do 31.12.2012

 • dividendy vyplatené za tieto obdobia oznámi zdravotnej poisťovni poistenec, prostredníctvom tlačiva „Oznámenie o príjmoch“ , v lehote do 31.5.2024,
 • do vymeriavacieho základu sa započítava príjem, ktorý presiahne minimálny vymeriavací základ platný v čase vyplatenia príjmu, pre rok 2023 ide o sumu 605,50 eur.

2. Dividendy vyplatené právnickou osobou so sídlom na území Slovenska, zo zisku dosiahnutého v účtovných obdobiach od 1.1.2013 do 31.12.2016:

 • preddavok na poistné vypočíta, vykáže a odvedie za poistenca vyplácajúca právnická osoba,
 • právnická osoba je povinná zaslať do príslušnej zdravotnej poisťovne tzv. „Výkaz preddavkov platiteľa dividend“, v lehote do 8. dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené, a v rovnakej lehote je aj povinná uhradiť preddavok na zdravotné poistenie,
 • preddavok na poistné sa vypočítava z celej sumy prijatých dividend, max. však zo 60-násoboku priemernej mesačnej mzdy, t. j. za rok 2023 max. zo sumy 72 660 eur.

3. Dividendy vyplatené právnickou osobou so sídlom v zahraničí, zo zisku dosiahnutého v účtovných obdobiach od 1.1.2013 do 31.12.2016:

 • oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni má poistenec,
 • oznámenie vykoná prostredníctvom tlačiva „Oznámenie o príjmoch“, v lehote do 31.5.2024,
 • poistné sa vypočítava a platí jednorazovo, v ročnom zúčtovaní,
 • vymeriavacím základom je celá suma prijatých dividend, max. však 60-násobok priemernej mesačnej mzdy, t. j. za rok 2023 max. zo sumy 72 660 eur.

Príklad – dividendy z roku 2012 v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia

Pánovi Jozefovi boli v roku 2023 vyplatené dividendy zo zisku za rok 2012, od tuzemskej s.r.o.-čky. Celková suma vyplatených dividend bola vo výške 12 500 eur. Aká suma z príjmu z dividend sa zahrnie pánovi Jozefovi do vymeriavacieho základu? Má pán Jozef voči poisťovni nejaké ďalšie povinnosti?

Keďže ide o dividendy zo zisku dosiahnutého v roku 2012, je pán Jozef povinný oznámiť ich vyplatenie svojej poisťovni na tlačive „Oznámenie o príjmoch“, najneskôr do 31.5.2024. Do vymeriavacieho základu pre výpočet poistného sa mu započíta suma 12 500 eur, znížená o sumu 605,50 eur, t. j. suma 11 894,50 eur.

Príklad – dividendy vyplatené zahraničnou spoločnosťou v roku 2023

Pán Martin mal v roku 2023 vyplatené podiely na zisku za rok 2016 od spoločnosti, ktorá má sídlo v zahraničí, v celkovej sume 10 000 eur. Aké sú jeho povinnosti voči zdravotnej poisťovni v súvislosti s ročným zúčtovaním zdravotného poistenia?

Nakoľko boli dividendy vyplatené spoločnosťou, ktorá má sídlo mimo územia Slovenska, vzniká pánovi Martinovi oznamovacia povinnosť voči zdravotnej poisťovni. V termíne do 31.5.2024 je tak povinný zaslať „Oznámenie o príjmoch“, v ktorom uvedie sumu 10 000 eur. Táto suma bude zároveň súčasťou jeho vymeriavacieho základu na platenie poistného.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?

Vyššie dane, odvody aj poplatky, zrušenie dňa voľna: ako vláda naplní štátnu kasu?

Vláda schválila opatrenia na ozdravenie štátneho rozpočtu. Na zmeny by sa od začiatku roku mali pripraviť najmä firmy a živnostníci.

Minimálne zdravotné odvody zamestnanca od roku 2023

Novela zákona zavádza od roku 2023 minimálne poistné na zdravotné poistenie. Dotkne sa niektorých zamestnancov, ktorých príjmy sú nízke. Do minima si zamestnanec doplatí sám.

Zmena zdravotnej poisťovne v kocke: otázky a odpovede

Ako si vybrať správnu poisťovňu? Dokedy podať prihlášku a ako postupovať? Kedy môže žiadateľ začať čerpať benefity od novej poisťovne? Odpovede na najdôležitejšie otázky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky