Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2021 (v roku 2022)

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2021 (v roku 2022)
Zdroj: Pixabay.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonávajú zdravotné poisťovne. Komu, kedy a ako ho urobia? Aké údaje vstupujú do ročného zúčtovania? Informácie prinášame v článku.

Zdravotné poisťovne sú povinné vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok, t. j. za rok 2021 za svojho poistenca, a ak mal zamestnávateľa, aj za tohto zamestnávateľa. Túto povinnosť ukladá poisťovniam zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, v § 19 (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“). Zákon o zdravotnom poistení určuje aj to, za koho poisťovňa ročné zúčtovanie poistného vykonať nemusí.

Pri výpočte ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2021 (v roku 2022) bude poisťovňa vychádzať zo zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie (t. j. zaplatených odvodov) v roku 2021 a tieto porovná s výškou poistného vypočítaného zo skutočných príjmov fyzickej osoby za rok 2021, ktoré by mal platiteľ zdravotného poistenia uhradiť. Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia môže byť preplatok alebo nedoplatok (prípadne nula).

Termíny na vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného:

 • do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka, t. j. za rok 2021 do 30.9.2022
 • do 31. októbra nasledujúceho kalendárneho roka – ak mal platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, t. j. za rok 2021 do 31.10.2022.

Komu zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2021 (v roku 2022)?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2021 vykonajú zdravotné poisťovne za svojich poistencov. Ak mal poistenec svojho zamestnávateľa, zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj za tohto zamestnávateľa.

Za rok 2021 zdravotné poisťovne vykonajú ročné zúčtovanie zdravotného poistenia týmto poistencom a platiteľom:

1. zamestnancovi, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, a:

 • ktorého vymeriavací základ podľa § 13 zákona o zdravotnom poistení bol nižší ako 6 840 € a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku,
 • ktorého vymeriavací základ zo závislej činnosti bol vyšší ako 6 840 € a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku,
 • ktorého vymeriavací základ bol nižší ako 6 840 € a zároveň bol zamestnanom u viacerých zamestnávateľov, alebo bol zamestnaný u jedného zamestnávateľa, ale nie počas celého roka
 • ktorý sa považoval za platiteľa poistného z dôvodu účasti na štrajku (podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení);
Prečítajte si tiež

2. samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) – zdravotné poisťovne vykonajú ročné zúčtovanie zdravotného poistenia všetkým SZČO, ktoré boli v roku 2021 aspoň 1 deň považované za SZČO;

3. samoplatiteľovi (platiteľ poistného podľa §11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení) – ak jeho príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem bol väčší ako minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa (t. j. 546 € mesačne), alebo jeho príjem z dividend je väčší ako 0 €;

4. poistencovi štátu – napríklad fyzická osoba do 30 roku veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa alebo tretieho stupňa (denná forma štúdia), fyzická osoba poberajúca rodičovský dôchodok, fyzická osoba, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nevznikol nárok na dôchodok, invalidná fyzická osoba, ktorej nevznikol nárok na dôchodok a i. ak príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem tejto fyzickej osoby je väčší ako 0 €. Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj vtedy, ak mal poistenec štátu príjmy zo zárobkovej činnosti, pri ktorých splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania;

5. inému poistencovi – ktorý:

 • bol časť roka zdravotne poistený v cudzine a časť roka v Slovenskej republike, mal príjmy zo zárobkovej činnosti a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia,
 • mal súbehy jednotlivých zárobkových činností,
 • sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Zdravotná poisťovňa môže vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok.

Ako zdravotná poisťovňa oznámi výsledky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2021 (v roku 2022)?

Zdravotná poisťovňa je zo zákona povinná oznámiť výsledky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v zákonom stanovenej lehote.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia preplatok, zdravotná poisťovňa zašle v príslušnej lehote písomné oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného platiteľom poistného. Oznámenie obsahuje najmä údaje o výške preplatku, vymeriavacom základe, výške zaplatených preddavkov na poistné alebo výške preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom, výške preddavku na poistné, ktorý je poistenec povinný odvádzať na základe výsledku ročného zúčtovania poistného a ďalších dôležitých skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vykonanie ročného zúčtovania poistného.

Prečítajte si tiež

Ak je výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenie nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov a zašle ho v príslušnej lehote platiteľom poistného. Výkaz nedoplatkov  obsahuje údaj o lehote na úhradu nedoplatku z ročného zúčtovania poistného, informácie o  vymeriavacom základe, výške zaplatených preddavkov na poistné alebo výške preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom, výške preddavku na poistné, ktorý je poistenec povinný odvádzať na základe výsledku ročného zúčtovania poistného a ďalších dôležitých skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vykonanie ročného zúčtovania poistného.

Výkaz nedoplatkov od ročného zúčtovania za rok 2021 obsahuje aj priebeh období povinnosti platenia poistného. Tu sa uvádzajú obdobia, v ktorých bol poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou alebo tzv. samoplatiteľom v roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie vykonáva. Ostatných platiteľov poistného – zamestnávateľa alebo obdobia, kedy bol platiteľom poistného štát, sa neuvádzajú.

Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania alebo výkaz nedoplatkov poisťovňa zasiela:

 • poštou, doporučene na adresu trvalého pobytu alebo sídla podnikania,
 • elektronicky do e-pobočky zriadenej na internetovej stránke zdravotnej poisťovne alebo v mobilnej aplikácii,
 • elektronicky do e-schránky na portáli slovensko.sk, ak ju má platiteľ aktívnu.

Proti výsledku ročného zúčtovania poistného uvedenému v oznámení môže platiteľ poistného alebo poistenec podať nesúhlasné stanoviskolehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Proti výsledku ročného zúčtovania poistného uvedenému vo výkaze nedoplatkov môže platiteľ poistného alebo poistenec podať námietky lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Ako sa postupuje pri výpočte ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2021 (v roku 2022)?

Na to, aby zdravotná poisťovňa vedela vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2021, potrebuje mať k dispozícii tieto údaje:

 • výšku skutočného príjmu v € za rok 2021,
 • výšku vymeriavacieho základu v € za rok 2021,
 • výšku poistného za rok 2021 v €,
 • výšku zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie v roku 2021,
 • výšku zaplateného poistného na sociálne poistenie v roku 2021.

Príslušné údaje zdravotná poisťovňa čerpá z mesačných výkazov preddavkov na poistné, ktoré predkladá zamestnávateľ, z daňových priznaní prostredníctvom Finančnej správy SR, z oznámení poistencov o sumách dividend prijatých v roku 2021, zo skutočností, ktoré poisťovni oznámili samotní poistenci a pod.

Príjmy, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu na výpočet ročného zúčtovania sú:

 • príjmy zo závislej činnosti – príjmy zo zamestnania,
 • príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti – napríklad príjmy zo živnosti,
 • kapitálové príjmy – napríklad výnosy z cenných papierov,
 • ostatné príjmy – patria sem napríklad príjmy pri predaji nehnuteľnosti, príjmy z prenájmu,
 • príjmy z dividend – príjmy z dividend vyplatených v roku 2021 zo zisku za účtovné obdobia roku 2011 až 2016.

Dividendy a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2021 (v roku 2022)

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1.1.2011 do 31.12.2012

Dividendy vyplatené za tieto obdobia oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec v lehote do 31.5.2022.

Do vymeriavacieho základu sa započíta príjem, ktorý presahuje minimálny základ platný v čase vyplatenia príjmu, pre rok 2021 je to suma 546 €.

Príklad na dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1.1.2011 do 31.12.2012

Pani Jana mala v roku 2021 vyplatený podiel zo zisku za rok 2012 v celkovej sume 5 546 € . Aká suma sa jej zahrnie do vymeriavacieho základu?

Pani Jane sa do vymeriavacieho základu započíta suma 5 546 – 546 = 5 000 €. Túto sumu pani Jana uviedla na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2021 a v lehote do 31.5.2022 ho doručila svojej zdravotnej poisťovni. Zdravotná poisťovňa zo sumy 5 000 € vyrubí pri sadzbe 10 % odvod zdravotného poistenia vo výške 500 €.

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1.1.2013 do 31.12.2016

Pri dividendách vyplatených v týchto účtovných obdobiach sa rozlišuje, či ide o dividendy vyplatené platiteľom dividend alebo nie:

 • dividendy vyplatené platiteľom dividend, t. j. právnickou osobou so sídlom na území SR – preddavok na poistné vypočítava, vykazuje a odvádza za poistenca platiteľ dividend, výkaz zasiela poisťovni do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené (do tohto dňa je preddavok tiež splatný), vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend,
 • dividendy vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo SR – oznamovaciu povinnosť má poistenec v lehote do 31.5.2022, vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.

Príklad na dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1.1.2013 do 31.12.2016

Poistenec, pán Peter, mal v roku 2021 vyplatený podiel na zisku od právnickej osoby so sídlom v Česku. Vyplatené podiely za rok 2014 boli v hodnote 5 546 €. Aká suma sa pánovi Petrovi zahrnie do vymeriavacieho základu?

Pánovi Petrovi sa do vymeriavacieho základu zahrnie celková suma vyplatených dividend od českej právnickej osoby, t. j. 5 546 €. Pán Peter mal povinnosť oznámiť poisťovni vyplatenie dividend prostredníctvom tlačiva Oznámenie o príjmoch za rok 2021 v lehote do 31.5.2022. Zdravotná poisťovňa pánovi Petrovi vyrubí zdravotný odvod vo výške 554,60.

Článok pokračuje pod reklamou

Úhrada nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2021 (v roku 2022)

Platiteľ poistného je povinný odviesť nedoplatok príslušnej zdravotnej poisťovni v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. V prípade podania námietky voči výkazu nedoplatkov (do 15 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov) je lehota na úhradu nedoplatku 60 dní. Ak ide o zamestnanca, túto povinnosť za neho vykoná zamestnávateľ v prípade, že je poistenec stále jeho zamestnancom.

Ak výška nedoplatku nedosiahne najmenej 5 €, povinnosť odviesť nedoplatok nevzniká. V takom prípade poisťovňa výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2021 oznámi poistencom a platiteľom do 31.12.2022.

Príklad na úhradu nedoplatkov do 5 €

Pani Lucia je živnostníčka a za rok 2021 jej bolo doručené oznámenie o vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktorého výsledkom bol nedoplatok 3,29 €. Výkaz nedoplatkov jej bol doručený dňa 15.12.2022. Pani Lucii z ročného zúčtovania zdravotného poistenia nevzniká povinnosť úhrady nedoplatku, nakoľko nepresahuje hodnotu 5 € a viac.

Nedoplatok vyšší ako 5 € je poistenec, resp. platiteľ poistného povinný uhradiť na bankový účet zdravotnej poisťovne, ktorý je uvedený vo výkaze nedoplatkov, s použitím správneho variabilného symbolu.

Príklad na úhradu nedoplatku z ročného zúčtovania

Pánovi Jozefovi (živnostníkovi) vykonala zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2021. Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia je nedoplatok vo výške 450 €, výkaz nedoplatkov poisťovňa doručila pánovi Jozefovi do jeho e-schránky na portáli slovensko.sk, kde si ju dňa 3.10.2022 prevzal. Pán Jozef uplatnil možnosť podania nesúhlasného stanoviska a nedoplatok vo výške 450 €  je povinný uhradiť v lehote do 60 dní odo dňa prevzatia zásielky, t. j. do 2.12.2022.

Vrátenie preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2021 (v roku 2022)

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska. Ak by si poisťovňa nesplnila povinnosť v príslušnej lehote, môže si platiteľ poistného, jeho právny nástupca alebo poistenec, ktorému vznikol preplatok, uplatniť nárok na tento preplatok na úrade. Za zamestnanca môže tento nárok uplatniť zamestnávateľ, ak ho o to zamestnanec požiada.

Prečítajte si tiež

Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v sume vyššej ako 5 €, uhradí poisťovňa na účet platiteľa poistného, právneho nástupcu platiteľa poistného alebo poistenca, a ak účet nemá, preplatok uhradí poštovou poukážkou. Preplatok vo výške do 4,99 € poisťovňa nevráti.

Príklad na vrátenie preplatku

Pánovi Jozefovi (živnostníkovi) vykonala zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2021. Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia je preplatok vo výške 86 €, oznámenie poisťovňa doručila pánovi Jozefovi do jeho e-schránky na portáli slovensko.sk, kde si ju dňa 3.10.2022 prevzal. Pán Jozef nevyužil možnosť podania nesúhlasného stanoviska. Zdravotná poisťovňa mu na základe týchto skutočností vráti preplatok na jeho bankový účet do 60 dní odo dňa prevzatia zásielky, t. j. do 2.12.2022.

Praktický príklad na výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia u živnostníka za rok 2021 (v roku 2022)

Zdravotná poisťovňa pre účely výpočtu ročného zúčtovania zdravotného poistenia bude potrebovať tieto údaje:

1. výšku príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2021 – túto informáciu zistíme z podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 – typ B, z riadku č. 45,

2. výšku vymeriavacieho základu – ten vypočítame podľa vzorca:

*koeficient 1,486 je konštanta ustanovená zákonom o zdravotnom poistení
základ dane z riadku 45 daňového priznania + zaplatené preddavky na zdravotné poistenie
+ zaplatené odvody do sociálnej poisťovne v roku 2021
_______________________________________________________________
1,486*

3. výšku poistného – vypočíta sa prenásobením vypočítaného vymeriavacieho základu sadzbou zdravotného poistenia, ktorá je 14 %, resp. 7 % v prípade poistenca so zdravotným postihnutím,

4. výšku zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie za rok 2021 – zisťuje sa napríklad kontrolou platieb z bankového účtu platiteľa, z účtovnej dokumentácie platiteľa, prípadne sa vyžiada zoznam platieb za rok 2021 priamo od zdravotnej poisťovne.

Porovnaním zaplatených preddavkov na poistné a vypočítaného poistného sa zistí výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia:

 • ak sú zaplatené preddavky na zdravotné poistenie > poistné – výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia je preplatok,
 • ak sú zaplatené preddavky na zdravotné poistenie < poistné – výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia je nedoplatok.

Upozorňujeme, že živnostníci (bez súbehu živnosti a zamestnania, príp. sú súčasne poistencami štátu) majú povinnosť platiť minimálne zdravotné odvody. Ak by im na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia vyšlo nižšie poistné, suma odvodov sa dorovnáva do zákonom stanoveného minima.

Výhodou živnostníka, ktorý má súbeh živnosti a iného platiteľa je, že ak je vypočítané poistné nižšie ako zákonné minimum, platí iba poistné vypočítané podľa skutočne dosiahnutých príjmov, t. j. suma odvodov sa nedorovnáva do zákonom stanoveného minima.

Príklad na výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2021 (v roku 2022) živnostníka

Živnostníčka Lucia dosiahla v roku 2021 príjmy zo samostatne zárobkovej činnosti vo výške 27 000 €. Základ dane, uvedený na riadku č. 45 v podanom daňovom priznaní typu B (podanom v predĺženej lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 30.6.2022) je vo výške 7 200 €.

V roku 2021 Lucia uhradila odvody do poisťovní takto:

 • uhradené preddavky na zdravotné poistenie vo výške 946,92,
 • uhradené preddavky na sociálne poistenie vo výške 1 989,50.

Pani Lucia je poistencom so zdravotným postihnutím.

Výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2021 uvádzame v tabuľke:

Názov položky Suma v € Výpočet + poznámka
Základ dane 7 200 € Zistený z riadku č. 45 podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021
Zaplatené preddavky na zdravotné poistenie 946,92 x
Zaplatené preddavky na sociálne poistenie 1 989,50 x
Vymeriavací základ 6 821,28 (7 200 + 946,92 + 1 989,50) / 1,486
Prepočítané zdravotné poistenie za rok 2021 477,49 7% z 6 821,28
Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2021 469,43 preplatok 946,92 (suma zaplatených preddavkov)
-
477,49 (prepočítané poistné, ktoré mala pani Lucia zaplatiť za rok 2021)

Pani Lucia obdrží od zdravotnej poisťovne oznámenie o preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2021 do 31.10.2022. V prípade, že pani Lucia nevyužije možnosť podania nesúhlasného stanoviska s výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia, poisťovňa jej preplatok z ročného zúčtovania uhradí do 60 dní od prevzatia oznámenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2023 (v roku 2024)

Zdravotné poisťovne sú do 30. septembra, resp. do 31. októbra 2024 povinné vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2023. Koho sa týka, kedy vzniká preplatok či nedoplatok a dokedy ho treba zaplatiť?

Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky