Elektronická PN (ePN) od 1.6.2022

Elektronická PN (ePN) je nová služba, ktorá nahrádza 5-dielne papierové tlačivo potvrdzujúce práceneschopnosť. Jej dobrovoľné spustenie začína 1. júna 2022, povinná prevádzka sa zavedie o rok.

Elektronická pracovná neschopnosť sa zavádza do praxe od 1. júna 2022 zákonom č. 125/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Od 1. júna 2022 si tak poistenci (najmä zamestnanci či SZČO), ktorých lekár je zapojený do projektu elektronickej PN, vybavia dočasnú pracovnú neschopnosť oveľa jednoduchšie a bez zbytočnej byrokracie.

Čo je elektronická PN (ePN)?

Elektronická dočasná pracovná neschopnosť (ePN):

  • je dočasná pracovná neschopnosť uznaná oprávneným lekárom, ktorý ju potvrdí vytvorením elektronického záznamu v Elektronickej zdravotnej knižke občana v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS), teda v systéme eZdravie,
  • nahradí päťdielne papierové tlačivo, ktoré poistenec doručoval zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni,
  • znamená výlučne elektronickú komunikáciu medzi lekárom, Národným centrom zdravotníckych informácií, Sociálnou poisťovňou, poistencom a zamestnávateľom,
  • nevzťahuje sa na potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti pre potreby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Od kedy začne fungovať elektronická PN (ePN)?

Služba ePN je nasadená do praxe od 1. júna 2022. Vtedy sa začne prechodné obdobie, v ktorom sa lekári budú dobrovoľne a postupne pripájať do systému ePN. Poistencom sa odporúča, aby si u svojho lekára overili, či elektronickú PN vystavuje. Od 1. júna 2023 už budú všetci všeobecní lekári, lekári zdravotníckych zariadení a gynekológovia uznávať práceneschopnosť výlučne elektronicky. V prechodnom období tak lekári, ktorí ešte nebudú zapojení do nového systému, budú vystavovať tlačivo o práceneschopnosti aj papierovou formou (do 31. mája 2023). Od 1. januára 2024 do systému ePN pribudnú povinne aj lekári-špecialisti, vrátane lekárov poskytujúcich zubno-lekársku starostlivosť.

Ako bude fungovať elektronická PN (ePN)?

Občan pri návšteve lekára, ktorý využíva ePN, všetko vybaví elektronicky. Informáciu o jeho práceneschopnosti lekár elektronicky odošle do NCZI, odkiaľ sa potrebné údaje dostanú do Sociálnej poisťovne. Tá ich sprístupní ako občanovi, tak zamestnávateľovi. Zároveň už občan nebude v Sociálnej poisťovni podávať osobitnú žiadosť o dávku nemocenské. 

Prečítajte si tiež

Samotné vystavenie ePN lekárom bude automaticky považované za žiadosť o dávku a Sociálna poisťovňa bez ďalšieho doručovania „papierovej žiadosti“ nárok na dávku posúdi a vybaví. Občan (poistenec Sociálnej poisťovne) tak po návšteve lekára už nemá žiadne povinnosti ani voči zamestnávateľovi ani voči Sociálnej poisťovni. Inštitúcie si medzi sebou vymenia všetky informácie o jeho PN.

Pre lepšiu predstavu fungovania ePN pripravila Sociálna poisťovňa minútové video, v ktorom zobrazuje aktuálny postup vybavovania PNky a nové fungovanie po zavedení ePN.

Ako ovplyvní elektronická PN (ePN) zamestnávateľov?

Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 poskytne novú službu – elektronickú PN (ePN) – aj pre zamestnávateľov. Komunikácia a výmena údajov pri ePN sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne. Zamestnávatelia si v nich nájdu novú záložku s názvom ePN, kde sa budú sústreďovať všetky potrebné údaje o práceneschopnosti ich zamestnancov, bezodkladne online.

Prístup k ePN budú mať všetci zamestnávatelia, ktorí využívajú e-Služby Sociálnej poisťovne – konkrétne všetci užívatelia e-Služieb, ktorí majú v súčasnosti pridelené práva pre roly RLFO a MVP/VP. Pri pridanej službe ePN by zamestnávatelia mali nanovo venovať pozornosť tomu, aby prístup do e-Služieb mali aktivovaný tí jeho zástupcovia, ktorí pri výkone práce potrebujú práve údaje o dočasných pracovných neschopnostiach zamestnancov. Ak potrebujete pridelenú rolu odobrať, urobte tak zaslaním žiadosti o zrušenie prístupov s uvedením mena a priezviska Vašich zástupcov, ktorým má byť prístup odobratý. Žiadosť treba zaslať do elektronickej schránky SP, resp. niektorej z pobočiek SP (ak nemáte aktívnu e-schránku). Do predmetu uveďte „Žiadosť o zrušenie prístupov“ a kód pobočky, na ktorej ste registrovaný (napr. Žiadosť o zrušenie prístupov 020). Jednotlivé kódy nájde zamestnávateľ v správe od Sociálnej poisťovne po prihlásení sa do e-Služieb.

Článok pokračuje pod reklamou

Sociálna poisťovňa poskytne zamestnávateľom prostredníctvom ePN tieto informácie:

  • oznámi vznik, trvanie a ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dôvod vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, miesto pobytu zamestnanca počas dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • ak dôjde k porušeniu liečebného režimu, poskytne aj túto informáciu,
  • sprístupní každú zmenu v poskytovaných údajoch.

Zamestnávateľ nebude mať prístup k informácii o diagnóze zamestnanca.

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s elektronickou PN (ePN)

Za zamestnanca, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného, bude zamestnávateľ zasielať číslo účtu zamestnanca, na ktoré mu vypláca mzdu alebo informáciu, že mzdu vypláca v hotovosti. Poskytne tiež údaj o poslednom dni výkonu práce zamestnanca pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti. Tieto informácie odošle cez ePN čo najskôr, ak predpokladá, že práceneschopnosť bude trvať viac ako 10 dní (od 11. dňa Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské).

Pri ePN vystavenej z dôvodu pracovného úrazu/choroby z povolania musí zamestnávateľ zasielať vyššie uvedené údaje čo najskôr a bez ohľadu na dĺžku predpokladaného trvania PN (dávka sa vypláca od prvého dňa).

Prečítajte si tiež

Ďalej bude zamestnávateľ prostredníctvom e-Služieb oznamovať obdobie, za ktoré má zamestnanec nárok na náhradu príjmu a či bola alebo nebola náhrada príjmu vyplatená, ak ePN bude potvrdená z dôvodu pracovného úrazu/choroby z povolania.

O novej službe ePN a jej technickom zabezpečení budú zamestnávatelia informovaní aj prostredníctvom osobitnej správy, ktorú si nájdu po prihlásení do e-Služieb. Ak sa zamestnávateľ v niektorom údaji pomýli, môže zaslať formulár opätovne – Sociálna poisťovňa prihliadne na posledný zaslaný dokument.

Údaje o PN v Elektronickom účte poistenca

Každý poistenec Sociálnej poisťovne má zriadený Elektronický účet poistenca. Pre jeho využívanie je však potrebné si ho aktivovať. Momentálne je možné tak urobiť iba osobne na pracovisku Sociálnej poisťovne (na elektronickej aktivácii Sociálna poisťovňa ešte pracuje). Pre úsporu času je možné vytlačiť si a vyplniť tlačivo v predstihu doma. Prístup do Elektronického účtu poistenca má následne klient k dispozícii kedykoľvek cez heslo a mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

V Elektronickom účte poistenca bude mať napríklad zamestnanec či SZČO dostupné všetky údaje ohľadne jeho PNky aj informácie o stave vybavovania ich dávky. V systéme si budú môcť priamo nahlásiť zmenu pobytu počas práceneschopnosti či upraviť spôsob výplaty na iný bankový účet než ten, ktorý poskytne Sociálnej poisťovni zamestnávateľ. Rovnako budú môcť vziať späť žiadosť o dávku, ak si ju neželajú vyplácať, alebo doručiť hlásenie o úraze v prípade, že sú PN z dôvodu pracovného úrazu. Občan tiež nebude nikomu nahlasovať dátum trvania a ukončenia PN – aj tieto údaje si inštitúcie vymenia elektronicky.

Aj v prípade, ak poistenec (napr. zamestnanec) účet aktivovaný nemá, môže mu lekár vystaviť ePN a o údajoch ohľadne PN-ky je možné vyhotoviť tzv. odpis. Komunikácia so zamestnávateľom prebehne elektronicky.

Ďalšie informácie o ePN nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne a NCZI www.elektronickapn.sk a www.ezdravie.sk/epn.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Počet ePN za prvý polrok jej fungovania

Aktualizácia k 3.12.2022: Podľa NCZI za prvých 6 mesiacov od spustenia ePN už aspoň jednu „épeenku“ vystavilo 1 385 lekárov, prevažne všeobecných lekárov pre dospelých, pričom rekordér ukončil už 415 „epéeniek“. Najviac lekárov je pripojených v Žilinskom kraji, nasleduje Nitriansky a Banskobystrický, pričom počet lekárov každý mesiac stúpa. Rekordné dni boli 28. a 30. november, keď eslužbu využilo vyše tisíc lekárov za deň (1 013 a 1 005). Najviac ePN lekári do ezdravia zapisujú v čase medzi 9.00 a 11.00 hodinou, nových ePN pribudne najviac v pondelok, ukončených v piatok, pričom celkový počet vystavených ePN je už 125-tisíc. Takmer každá štvrtá práceneschopnosť je dnes vystavená elektronicky a šetrí prácu lekárom a čas pacientom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky