PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnostník, resp. iná SZČO (napr. advokát, daňový poradca) môže byť uznaná za dočasne práceneschopného pre:

 • chorobu,
 • chorobu z povolania,
 • úraz,
 • pracovný úraz,
 • nariadené karanténne opatrenie/izoláciu.

Poistenec (živnostník) má počas PN nárok na nemocenské. Ide o dávku sociálneho zabezpečenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa po splnení zákonom stanovených podmienok. Oblasť nároku na nemocenské upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Aké podmienky musí živnostník splniť na získanie nároku na nemocenské počas dočasnej PN v roku 2024

Nárok na nemocenské počas dočasnej PN prizná Sociálna poisťovňa živnostníkovi, ktorý:

 • má lekárom potvrdenú dočasnú pracovnú neschopnosť,
 • je povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistený, tzn. v deň vzniku dočasnej PN má aktívne nemocenské poistenie alebo
 • je po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote,
 • nepoberá materské,
 • má zaplatené poistné na nemocenské poistenie v čas a v správnej výške, pričom sa toleruje suma dlžného poistného nižšia ako 5 eur.

Upozorňujeme, že dobrovoľne nemocensky poistení živnostníci musia mať najmenej 270 dní poistenia v posledných dvoch rokoch. V opačnom prípade nárok na nemocenské zaniká. Živnostníci, ktorým nevznikla povinnosť platiť sociálne odvody (napr. pri neprekročení určitej hranice príjmu), nemajú nárok na nemocenské dávky počas dočasnej PN.

Nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne vzniká živnostníkovi po splnení podmienok (na rozdiel od zamestnancov) už od 1. dňa dočasnej PN.

Koľko trvá ochranná lehota živnostníka v roku 2024

Ak živnostník nemá aktívne nemocenské poistenie, ale je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia, nestráca nárok na nemocenské dávky počas dočasnej PN. Ochranná lehota trvá:

 • 7 dní po skončení nemocenského poistenia (napr. keď nemocenské poistenie skončilo 31.3.2024, ochranná lehota trvá do 7.4.2024),
 • toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 7 dní (napr. keď nemocenské poistenie trvalo len 2 dni),
 • 8 mesiacov po skončení nemocenského poistenia, ak živnostníčke zaniklo nemocenské poistenie v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom,
 • 8 mesiacov od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ak živnostníčka otehotnie do 180 dní od skončenia posledného poistenia.

Výška nemocenskej dávky živnostníka počas dočasnej PN v roku 2024

Výška nemocenskej dávky vychádza z denného vymeriavacieho základu (ďalej len „DVZ“) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (ďalej len „PDVZ“). Okrem vymeriavacích základov sa určí aj rozhodujúce obdobie, t. j. obdobie, príjem z ktorého sa použije pri výpočte dávky.

Prečítajte si tiež

PDVZ – pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Pri výpočte dávok sa namiesto DVZ použije PDVZ, napr. ak živnostník nedosiahol v rozhodujúcom období vymeriavacie základy na platenie poistného na nemocenské poistenie alebo ak dobrovoľne poistený živnostník nebol nepretržite poistený 26 týždňov.

Sociálna poisťovňa pri výpočte DVZ alebo PDVZ spraví súčet vymeriavacích základov na platenie poistného na nemocenské poistenie dosiahnutých v rozhodujúcom období a vydelí ho počtom dní rozhodujúceho obdobia.

Výška nemocenskej dávky je odlišná počas prvých 3 dní dočasnej PN a od 4. dňa dočasnej PN. Aké percento DVZ alebo PDVZ patrí živnostníkovi sa dozviete v nasledovnej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Deň dočasnej PN Výška nemocenskej dávky Výška nemocenskej dávky, ak si stav privodil živnostník požitím alkoholu alebo iných návykových látok
1. – 3. deň dočasnej PN 25 % DVZ alebo PDVZ 12,5 % DVZ alebo PDVZ
Od 4. dňa dočasnej PN 55 % DVZ alebo PDVZ 27,5 % DVZ alebo PDVZ

Aké je rozhodujúce obdobie pri výpočte nemocenských dávok živnostníka v roku 2024

Rozhodujúce obdobie je závislé od dĺžky trvania nemocenského poistenia živnostníka. Ak nemocenské poistenie:

 • trvalo nepretržite najmenej od 1. januára roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky, do dňa, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky, rozhodujúce obdobie je kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky - t. j. 1. január - 31. december.
 • vzniklo v roku predchádzajúcom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky, rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky,
 • vzniklo v aktuálnom roku/mesiaci, v ktorom vznikol aj dôvod na poskytnutie dávky, rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca mesiaca/dňa predchádzajúceho mesiacu/dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky,
 • vzniklo v deň vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie sa neurčí. Pri výpočte dávky sa bude vychádzať z PDVZ.

U dobrovoľne nemocensky poistených živnostníkov musí byť splnená podmienka nemocenského poistenia v dĺžke aspoň 26 týždňov.

Maximálne nemocenské u živnostníka pri dočasnej PN v roku 2024

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1.1.2024 do 31.12.2024, DZV ani PDVZ nesmie byť vyšší ako 85,7425 eur. Maximálna výška nemocenského na jeden kalendárny deň teda predstavuje:

 • v 1. – 3. deň dočasnej PN sumu 21,435625 eur (25 % z 85,7425 eur),
 • od 4. dňa dočasnej PN sumu 47,158375 eur (55 % z 85,7425 eur).

Viac o maximálnych nemocenských dávkach v roku 2024 sa dočítate v článku Maximálne nemocenské dávky v roku 2024 (PN, OČR, materské, tehotenské).

Aké povinnosti má živnostník počas dočasnej PN a aké pokuty mu hrozia za ich nedodržanie

Živnostník, ktorý poberá nemocenské dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou, musí dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom. Kontrolu dodržiavania liečebného režimu vykonáva zamestnanec Sociálnej poisťovne na podnet posudkového lekára sociálneho poistenia, ošetrujúceho lekára či inej fyzickej alebo právnickej osoby. Kontroly sa vykonávajú 7 dní v týždni (t. j. aj počas víkendov, voľných dní a sviatkov).

Živnostník musí/sa musí:

 • zdržiavať na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského alebo ohlásenej pri vzniku dočasnej PN v Elektronickom účte poistenca (zmenu je povinný ohlásiť cez Elektronický účet poistenca),
 • preukázať pri kontrole občianskym preukazom alebo iným dokladom,
 • dodržiavať čas povolených vychádzok,
 • podľa povahy ochorenia vyhýbať fajčeniu, požívaniu alkoholických nápojov, zdržiavaniu v pohostinských zariadeniach,
 • dostaviť na kontrolnú prehliadku k ošetrujúcemu lekárovi,
 • atď.

Pri porušení liečebného režimu Sociálna poisťovňa nevyplatí nemocenské dávky, dokonca môže uložiť pokutu až do výšky 16 596,96 eur. Pri ukladaní pokuty sa zohľadní závažnosť porušenia povinností. Nemocenské dávky sa nevyplatia odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom do skončenia dočasnej PN (najviac 30 dní od každého dňa, v ktorom bol režim porušený).

Článok pokračuje pod reklamou

Ako živnostník požiada o nemocenské počas dočasnej PN v roku 2024

Spôsob podania žiadosti o nemocenské dávky u živnostníka sa líši v závislosti od formy PNky:

 • elektronicky – v elektronickej forme sú lekári povinní vystavovať/ukončovať PN od 1.1.2024,
 • papierovo – v papierovej forme sa PN vystavuje/ukončuje výlučne v špecifických prípadoch, napr. pri spätnom začiatku a ukončení PN za obdobie hospitalizácie, pri technických problémoch v systéme.

Vystavenie elektronickej PN a žiadosť o nemocenské u živnostníka

Ak lekár vystaví živnostníkovi PN elektronicky (tzv. ePN), živnostník už nemá žiadne starosti s podaním žiadosti o nemocenské v Sociálnej poisťovni. Výmena údajov a dokumentov medzi lekárom a inštitúciami sa uskutoční elektronicky. Vystavenie ePN lekárom je automaticky považované za žiadosť o dávku. Týmto spôsobom sa sprocesuje aj ukončenie PN.

Vystavenie papierovej PN a žiadosť o nemocenské u živnostníka – len v špecifických prípadoch

Ak lekár vystaví živnostníkovi PN papierovo (napr. v prípade zlyhania systému ePN), o dávku požiada prostredníctvom II. dielu tlačiva „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“. II. diel potvrdenia je žiadosťou o nemocenské, ktorý živnostník bezodkladne doručí pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu živnostníka. Živnostník povinne vyplní a podpíše časť „Vyhlásenie poistenca“.

Ak dočasná PN trvá, pri kontrole lekár vypíše „Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti“. Časť „Vyhlásenie poistenca“ živnostník podpíše a opäť zašle na pobočku Sociálnej poisťovne.

Ak dočasnú PN lekár ukončí, živnostník podpíše IV. diel potvrdenia pod názvom „Hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti“ a bezodkladne ho zašle pobočke Sociálnej poisťovne.

Od 1.1.2024 dočasnú PN elektronickou formou musia okrem všeobecných lekárov, gynekológov a lekárov zariadenia ústavnej starostlivosti uznávať aj lekári so špecializáciou, zubní lekári či poskytovatelia ambulantnej starostlivosti. Viac informácií nájdete v článku Zmeny v ePN a nemocenských dávkach od 1.1.2024.

Ako aktivovať „Elektronický účet poistenca“ pri dočasnej PN živnostníka v roku 2024

Živnostník nájde všetky údaje o svojej dočasnej PN prístupné v elektronických službách – tzv. Elektronický účet poistenca. Klienti Sociálnej poisťovne ho majú zriadený automaticky, avšak prístup si musia aktivovať:

 • osobne na pobočke, kde živnostník vyplní formulár „Žiadosť o zriadenie prístupu do Elektronického účtu poistenca“ alebo
 • elektronicky použitím elektronického občianskeho preukazu (eID) cez portál www.slovensko.sk podaním elektronickej verzie rovnakého formuláru, ako uvádzame vyššie.

Prístup do Elektronického účtu poistenca má živnostník k dispozícii kedykoľvek cez heslo a mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom eID.

Výhodou elektronického účtu poistenca je najmä prehľad o dávkach (napr. prehľad vyplatených nemocenských dávok) a okamžitý prístup k informáciám (napr. informácie o období nemocenského poistenia).

Výplata nemocenských dávok živnostníka počas dočasnej PN v roku 2024

Nemocenská dávka sa vypláca za kalendárne dni (t. j. Sociálna poisťovňa vyplatí živnostníkovi dávky aj za sviatky či víkendy):

 • na účet v banke určený príjemcom dávky (živnostníkom),
 • v hotovosti na adresu určenú príjemcom dávky (živnostníkom),
 • na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky, ak príjemca dávky v žiadosti neurčil spôsob výplaty dávky.
Prečítajte si tiež

Po priznaní nároku na nemocenské dávky počas dočasnej PN živnostníka ich Sociálna poisťovňa vypláca do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nemocenská dávka patrí (t. j. nemocenské dávky za marec 2024 sú vyplatené do konca apríla 2024).

Pri prvej ePN by si živnostník mal nahlásiť spôsob výplaty dávky prostredníctvom jeho Elektronického účtu poistenca. Týmto spôsobom oznamuje aj akékoľvek ďalšie zmeny (napr. zmenu čísla účtu).

Odvody živnostníka počas dočasnej PN v roku 2024

Živnostník, ktorý je dočasne PN, má v niektorých prípadoch i naďalej povinnosť platiť zdravotné odvody. Bližšie informácie o povinnosti platiť odvody uvádzame v tabuľke nižšie:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Sociálne odvody Zdravotné odvody
Dočasná PN s nárokom na nemocenské dávky neplatí, resp. platí alikvotne* neplatí, resp. platí alikvotne *
Dočasná PN bez nároku na nemocenské dávky neplatí, resp. platí alikvotne* platí

*Živnostník, ktorý je uznaný za dočasne PN počas celého kalendárneho mesiaca, t. j. od 1. do 30., resp. 31. dňa v mesiaci, neplatí žiadne odvody do Sociálnej ani zdravotnej poisťovne. Ak je dočasne PN len časť mesiaca, napr. od 15.3.2024 do 31.3.2024, platí odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v alikvotnej výške pripadajúcej na počet dní, kedy nebol uznaný za dočasne PN, t. j. za 14 kalendárnych dní od 1.3.2024 do 14.3.2024.

Kedy je živnostník povinný platiť odvody počas PN, resp. OČR sa dočítate v článku Odvody SZČO (živnostníka) počas PN a OČR.

Príklad na výpočet nemocenského u živnostníka pri dočasnej PN v roku 2024

Živnostník Ján podniká už viac ako 10 rokov, pričom platí povinné sociálne odvody nepretržite od 1.7.2014. Dňa 5.3.2024 ochorel a jeho ošetrujúci lekár mu vystavil elektronickú PN. Dočasná PN trvala až do 25.3.2024. Pán Ján je poctivý, nemá žiadne nedoplatky na sociálnych odvodoch a nepriaznivý zdravotný stav si nespôsobil užívaním alkoholu či návykových látok. Vymeriavací základ na nemocenské poistenie bol v roku 2023 v sume 16 800 eur.

Určenie rozhodujúceho obdobia – nemocenské poistenie trvá nepretržite od roku 2014, tzn. rozhodujúcim obdobím je kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky - t. j. 1.1.2023 do 31.12.2023

Určenie DVZ – sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu na nemocenského poistenie v sume 16 800 eur a počtu dní rozhodujúceho obdobia (1.1.2023 do 31.12.2023, t. j. 365 dní).

DVZ = 16 800 / 365 = 46,0274

DVZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor.

Výpočet výšky dávky:

 • za obdobie od 5.3.2024 do 7.3.2024 (t. j. 1. - 3. deň dočasnej PN) patrí Jánovi nemocenské v sume 34,60 eur (25 % x 46,0274 x 3 dni),
 • za obdobie od 8.3.2024 do 25.3.2024 (t. j. od 4. dňa dočasnej PN) patrí Jánovi nemocenské v sume 455,70 eur (55 % x 46,0274 x 18 dní).

Pri dočasnej PN dostane Ján nemocenské dávky od Sociálnej poisťovne v sume 490,30 eur (34,60 eur + 455,70 eur).

Výška dávky sa zaokrúhľuje na celé desiatky centov nahor.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky