Maximálne nemocenské dávky v roku 2023 (PN, OČR, materské a tehotenské)

Maximálne nemocenské dávky v roku 2023 (PN, OČR, materské a tehotenské)
Zdroj: Pixabay.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako sa v roku 2023 zmení maximálny denný vymeriavací základ a aký vplyv bude mať táto zmena na výšku najvyšších nemocenských dávok (nemocenského, ošetrovného, materského a tehotenského)?

Vymeriavací základ a maximálny denný vymeriavací základ v roku 2023

Vymeriavací základ je suma, z ktorej fyzická osoba (zamestnanec, resp. SZČO) platí odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Z vymeriavacieho základu sa tiež vypočítavajú nemocenské dávky.

Vymeriavací základ zamestnanca tvorí a ovplyvňuje jeho mzda, ktorú mu poskytuje zamestnávateľ, t.j.  jeho príjem zo závislej činnosti, ktorý podlieha dani z príjmov.  Vymeriavací základ SZČO tvorí a ovplyvňuje podiel základu dane z príjmov fyzických osôb, ktorý SZČO dosiahla v rozhodujúcom období, vrátane zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a koeficientu 1,486.

Denný vymeriavací základ závisí od vymeriavacieho základu fyzickej osoby v rozhodujúcom období a od počtu dní v rozhodujúcom období. Rozhodujúce obdobie sa určuje rôznymi spôsobmi (napríklad rozhodujúcim obdobím zamestnanca, ktorý pracuje dlhodobo u jedného zamestnávateľa je to predchádzajúci kalendárny rok). Všetky nemocenské dávky, ktoré dostávajú poistenci za príslušné obdobie (celý mesiac alebo jednotlivé dni), t. j. materské či tehotenská dávka, dávka, ktorú dostane poistenec počas trvania PN (nemocenské) či OČR (ošetrovné) sa vypočítavajú z denného vymeriavacieho základu fyzickej osoby.

Vymeriavací základ je ohraničený maximálnou sumou, čo pre nemocenské dávky znamená existenciu horného stropu, teda najvyššej možnej sumy, ktorú je možné získať na nemocenskom, ošetrovnom, materskom či tehotenskom. Tieto sumy sa aj v roku 2023 zvyšujú. Vyplýva to z každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu, z ktorého sa odvíja výška poistného na nemocenského poistenie a na základe ktorého rastie aj maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenských dávok. Dávka, ktorej maximálna výška sa nemení a ktorej súčasná hodnota bude platná až do júna 2023, je dávka v nezamestnanosti.

Výška všeobecného aj maximálneho vymeriavacieho základu závisí od výšky priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Z uvedeného vyplýva, že vymeriavací základ v roku 2023 ovplyvňuje výška priemernej mesačnej mzdy za rok 2021, ktorá bola vo výške 1 211 €. Priemerná mesačná mzda tak medziročne stúpla o 6,9 % (zo sumy 1 133 € v roku 2020).

Vplyv maximálneho denného vymeriavacieho základu na nemocenské dávky v roku 2023

Maximálny denný vymeriavací základ sa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení určuje z dvojnásobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Pre rok 2023 sa maximálny denný vymeriavací základ počíta zo sumy 2 422 € (2-násobok sumy 1 211 €) takto:

2 422 € x (12 mesiacov/365 dní) = 79,6274 €

Prečítajte si tiež

Výška maximálnych nemocenských dávok sa vypočítava z maximálneho denného vymeriavacieho základu, ktorý od 1. januára 2023 stúpne zo súčasných 74,4987 € na 79,6274 €. Upozorňujeme, že všetky maximálne sumy dávok uvedené v tomto článku platia v prípadoch, ak dôvod na poskytnutie dávky (dočasná práceneschopnosť, potreba ošetrovania člena rodiny či začiatok poberania materského alebo tehotenského) vznikne v roku 2023.

Maximálne nemocenské dávky počas práceneschopnosti (PN) v roku 2023

Nemocenské dávky pri dočasnej práceneschopnosti sa z maximálneho denného vymeriavacieho základu vypočítavajú podľa pevne určenej sadzby. Výška dávky sa zároveň určí podľa toho, ako dlho je poistenec práceneschopný:

  • za prvé 3 dni 25 % denného vymeriavacieho základu,
  • od 4. dňa vzniká nárok na 55 % denného vymeriavacieho základu.

V prípade, že sa poistenec stane v roku 2023 práceneschopným, maximálna výška nemocenského na deň predstavuje:

  • za prvé 3 dni najviac sumu 19,90685 € na deň (25 % zo sumy 79,6274 €) a 
  • od 4. dňa bude nemocenská dávka vo výške 43,79507 € (55 % zo sumy 79,6274 €).

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2023, maximálna výška nemocenského na deň bude predstavovať 43,79507 . Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa v roku 2023 vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 313,90 € a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 357,70 .

Prečítajte si tiež

Vyššie uvedené sumy predstavujú maximálnu dávku počas trvania práceneschopnosti poistenca (vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu). Za prvých 10 dní dostáva zamestnanec náhradu mzdy od svojho zamestnávateľa a až následne od 11. dňa mu príjem prepláca prostredníctvom nemocenskej dávky Sociálna poisťovňa. U samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne poistenej osoby od prvého dňa trvania práceneschopnosti prepláca dávku Sociálna poisťovňa.

Príklad na výpočet nemocenskej dávky počas PN v roku 2023

Pani Jana pracuje u svojho zamestnávateľa 5 rokov a má mesačnú hrubú mzdu vo výške 2 500 €. V septembri 2023 absolvovala operáciu a počas celého mesiaca bola dočasne práceneschopná. Na akú sumu náhrady mzdy a nemocenského za PN má pani Jana nárok?

Najskôr vypočítame denný vymeriavací základ pani Jany:

2 500 € x (12 mesiacov / 365 dní) = 82,1918 €

Nakoľko je denný vymeriavací základ pani Jany vyšší ako maximálny denný vymeriavací základ, budeme pri ďalšom výpočte vychádzať z maximálneho denného vymeriavacieho základu, t.j. zo sumy 79,6274 €. Za prvých 10 dní vypláca náhradu mzdy pani Jane zamestnávateľ, od 11. dňa vypláca dávku nemocenské Sociálna poisťovňa.

Výpočet PN a nemocenskej dávky pani Jany:

  • náhrada mzdy za 1. až 3. deň spolu: (25 % z 79,6274 €) * 3 dni = 59,72 €
  • náhrada mzdy za 4. až 10. deň spolu: (55 % z 79,6274 €) * 7 dní = 306,57 €
  • nemocenské za 11. až 30. deň na PN: (55 % z 79,6274 €) * 20 dní = 875,90 €.

Náhrada mzdy za prvých desať dní, ktorú pani Jane vyplatí zamestnávateľ, predstavuje sumu celkom 366,29 €. Suma nemocenskej dávky, ktorú pani Jane vyplatí Sociálna poisťovňa od jedenásteho do tridsiateho dňa, je vo výške 875,90 €. Spolu má tak pani Jana nárok na náhradu mzdy a nemocenskú dávku za PN vo výške 1 242,19 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Maximálne ošetrovné v roku 2023

Ošetrovné predstavuje nemocenskú dávku zo sociálneho poistenia a poskytuje sa pri ošetrovaní a starostlivosti o vymedzený okruh osôb.

Maximálna výška ošetrovného bude od 1.1.2023 vo výške 43,80 € za deň. Nakoľko Sociálna poisťovňa vypláca ošetrovné najviac po dobu 14 dní, poistencovi bude vyplatená maximálna dávka vo výške 613,20 €. Dlhodobé ošetrovné vyplácané počas 90 dní sa vypláca mesačne v rovnakých maximálnych sumách ako nemocenské počas práceneschopnosti.

Príklad na výpočet ošetrovného v roku 2023

Pánovi Richardovi, ktorý mesačne zarába 3 000 €, ochorel syn v apríli 2023. Lekár odporučil synovi liečiť sa po dobu dvoch týždňov a pán Richard s ním ostal doma na OČR. Aká bude výška ošetrovného, na ktoré má pán Richard nárok?

Vypočítame si denný vymeriavací základ pána Richarda:

3 000 € x (12 mesiacov / 365 dní) = 98,6301 €

Denný vymeriavací základ pána Richarda je vyšší ako maximálny denný vymeriavací základ a teda ošetrovné budeme počítať z maximálneho denného vymeriavacieho základu, t.j. zo sumy 79,6274 €.

Výpočet ošetrovného za 14 dní trvania OČR: (55% z 79,6274 €) * 14 dní = 613,20 €

Pán Richard má nárok na ošetrovné vo výške 613,20 €.

Maximálne materské v roku 2023

Nárok na materské vzniká spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred pôrodom a poberá sa štandardne 34 týždňov, resp. 28 týždňov, ak materské nepoberá matka. Podmienkou vzniku nároku na materské je, že poistenec musí platiť nemocenské poistenie minimálne po dobu 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom, resp. splniť ďalšie podmienky. Viac informácii o podmienkach vzniku nároku na materské a ďalšie informácie sa dočítate v článku Materské v roku 2023 (maximálne a minimálne).

Od 1.1.2023 sa vzhľadom na rast denného vymeriavacieho základu zvýši aj maximálna výška materského.

Prečítajte si tiež

Rodič na materskej dovolenke má nárok na 75 % svojho vymeriavacieho základu, t. j. maximálna dávka na deň bude v sume 59,72055 € (75% zo sumy 79,6274 €). Otec či matka tak môže za 30-dňový kalendárny mesiac získať maximálnu dávku vo výške 1 791,70 € a za 31-dňový kalendárny mesiac dávku vo výške 1 851,40 €.

Maximálne a minimálne tehotenské v roku 2023

Tehotenské predstavuje novú sociálnu dávku, ktorú začala Sociálna poisťovňa poskytovať od 1. apríla 2021.

Nárok na tehotenské v roku 2023 má tehotná žena – zamestnankyňa, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba od začiatku 13. týždňa tehotenstva, resp. odo dňa začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu do dňa skončenia tehotenstva pôrodom alebo inak ako pôrodom. Tehotná žena by mala byť nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a za posledných 5 rokov by nemala mať nedoplatky v Sociálnej poisťovni (ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu). Viac informácii ku podmienkam na získanie tehotenského nájdete v článku Tehotenské – podmienky, ako požiadať a aká je výška.

Prečítajte si tiež

Dávka sa vypočíta ako 15 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, pričom výška nesmie byť nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu. V praxi to znamená, že od 1.1.2023 bude tehotenské v minimálnej dennej výške 7,96274 € (10 % zo sumy 79,6274 €) a v maximálnej výške 11,94411 € (15 % zo sumy 79,6274 €).

Tehotná žena má tak nárok pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci na dávku minimálne vo výške 238,90 € alebo 246,90 € pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci. Maximálne by pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci mohla tehotná žena získať dávku vo výške 358,40 € a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci vo výške 370,30 €.

Prehľad maximálnych nemocenských dávok (PN, OČR, materské, tehotenské) v roku 2023 – tabuľka

Zdroj: Vlastné spracovanie
Typ nemocenskej dávky Maximálna výška dávky (denná) Maximálna výška dávky (mesačná)
30-dňový kalendárny mesiac 31-dňový kalendárny mesiac
nemocenské (PN-ka) 43,79507 € 1 313,90 € 1 357,70 €
ošetrovné 43,80 € 613,20 € (počas max. 14 dní)
materské 59,72055 € 1 791,70 € 1 851,40 €
tehotenské 11,94411 € 358,40 € 370,30 €

Kto môže dosiahnuť maximálne nemocenské dávky v roku 2023?

Maximálne nemocenské dávky v roku 2023 môže dosiahnuť tá osoba, ktorej mesačný vymeriavací základ je vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy platnej v roku 2021, t. j. ktorej mesačný vymeriavací základ, z ktorého platí poistné na nemocenské poistenie je aspoň vo výške 2 422 €.

Napríklad osoba, ktorá je dlhodobo zamestnaná, bude mať nárok na maximálne nemocenské dávky, ak jej hrubá mesačná mzda v roku 2022 predstavovala výšku 2 422 € a viac.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky