Peňažné dávky pre rodiča v roku 2019 a 2020 súvisiace s dosiahnutým príjmom rodiča

Prehľad podmienok a výšky peňažných dávok, na ktoré má nárok rodič a sú viazané na dosiahnutý príjem rodiča (resp. na podmienku štúdia).

Rodič má nárok na viaceré štátne dávky v súvislosti s narodením dieťaťa. Nárok na niektoré peňažné dávky pre rodiča je však viazaný na to, aby mal rodič určitý príjem alebo študoval.

Peňažné dávky pre rodiča v roku 2019 a 2020

Rodič má nárok na viaceré štátne sociálne dávky, ak splní viaceré zákonom stanovené podmienky. Rodič má nárok aj na štátne sociálne dávky, resp. daňové zvýhodnenie od štátu, ak splní podmienky súvisiace s dosahovaním príjmu (resp. študovaním). Medzi peňažné dávky pre rodiča, ktoré súvisia s dosahovaným príjmom rodiča patrí:

 • materské (resp. materská dávka) – vypláca Sociálna poisťovňa,
 • príspevok na starostlivosť o dieťa – vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • daňový bonus na dieťa – vypláca zamestnávateľ, resp. správca dane (daňový úrad).

Okrem dávok, na ktoré má nárok rodič od štátu, môže získať aj od svojho zamestnávateľa nárok na príspevok na rekreáciu, a to vo výške 275 € za kalendárny rok, či príspevok na detský tábor pre svoje dieťa.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca rodičovi tieto štátne sociálne dávky, avšak v podmienkach pre uplatnenie nároku na nich, nie je potrebný príjem rodiča a teda sa na neho neviažu:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa,
 • rodičovský príspevok.

O týchto sociálnych dávkach si môžete prečítať v článku Peňažné dávky pre rodiča v roku 2019 a 2020

Peňažné dávky pre rodiča v roku 2019 a 2020 v prehľadnej tabuľke, ktoré sa viažu na dosahovaný príjem rodiča

Názov peňažnej dávky 2019 2020 Vyplácanie peňažnej dávky
Príspevok na starostlivosť o dieťa 280 € (ak je dieťa v starostlivosti zariadenia alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby na živnosť) 280 € (ak je dieťa v starostlivosti zariadenia alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby na živnosť) mesačne
80 € (ak je dieťa v starostlivosti štátnej materskej školy), 80 € (ak je dieťa v starostlivosti štátnej materskej školy),
41,10 € (ak je dieťa v starostlivosti inej fyzickej osoby 41,10 € (ak je dieťa v starostlivosti inej fyzickej osoby
Daňový bonus 22,17 € alebo 44,34 € od 1.4.2019 mesačne (266,04 € ročne) 22,72 € mesačne (272,64 € ročne) alebo 45,44 € mesačne (545,28 € ročne) mesačne/ročne
Materské 75 % z denného vymeriavacieho základu alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu 75 % z denného vymeriavacieho základu alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu mesačne
Príspevok na rekreáciu/poukaz 55 % výdavkov na rekreáciu, max. 275 €/kalendárny rok 55 % výdavkov na rekreáciu, max. 275 €/kalendárny rok podľa frekvencie rekreácie

Príspevok na starostlivosť o dieťa v roku 2019 a 2020

Príspevkom na starostlivosť o dieťa, štát mesačne prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. Tento príspevok na poskytuje do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Je to akási alternatíva rodičovského príspevku.

Na príspevok na starostlivosť o dieťa si môže uplatniť nárok oprávnená osoba, ktorou je:

 • rodič dieťaťa, alebo
 • rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

Na rozdiel, od rodičovského príspevku, tento príspevok na poskytuje na každé dieťa.

Ak chce oprávnená osoba získať nárok na túto dávku musí splniť tieto podmienky:

 • vykonávať zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej alebo na vysokej škole,
 • poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky,
 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
 • dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.
Prečítajte si tiež

Nárok na tento príspevok si uplatní oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého pobytu. Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Rovnako ako je to v prípade rodičovského príspevku, oprávnená osoba má nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa až do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, resp. šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa v roku 2019 a 2020 je:

 • najviac v sume 280 €: v prípade, ak je dieťa v starostlivosti zariadenia alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby na živnosť (oplatí sa viac ako rodičovský príspevok, vzhľadom na mesačnú výšku, ak dieťa navštevuje takéto zariadenie),
 • najviac v sume 80 €: v prípade, ak je dieťa v starostlivosti materskej školy zaradenej do siete škôl a je zriadená obcou alebo orgánom štátnej správy (t. j. nie súkromná škôlka),
 • 41,10 €: v prípade, ak je dieťa v starostlivosti inej fyzickej osoby (nie na živnosť, napr. starý rodič), ktorej sa nevypláca rodičovský príspevok alebo u druhého rodiča, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak.

V prípade, ak bude dieťa v starostlivosti zariadenia alebo inej právnickej osoby, je potrebné preukázať písomnou dohodou výšku úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňový bonus na dieťa v roku 2019 a 2020

Daňový bonus je daňové zvýhodnenie na každé jedno vyživované dieťa žijúce s daňovníkom (fyzickou osobou) v domácnosti (prechodný pobyt dieťaťa nemá vplyv na uplatnenie nároku), ktorým si môže daňovník zvýšiť mesačne mzdu alebo ktorým si môže daňovník znížiť daň v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov alebo v ročnom zúčtovaní dane.

Prečítajte si tiež

Nárok na uplatnenie daňového bonusu má ten daňovník, ktorý v roku 2019 a 2020 dosahoval príjmy podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), t. j. príjmy zo závislej činnosti – zamestnania alebo príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, t. j. príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti a nedosiahol daňovú stratu.

Ďalšou podmienkou pre uplatnenie nároku na daňový bonus je výška príjmu, a to aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy, t. j. v 2019 príjem aspoň vo výške 3 120 €, v roku 2020 vo výške 3 480 €.

Daňovník – oprávnená osoba si môže uplatniť daňový bonus mesačne (ak je zamestnancom) alebo raz ročne.

Výška daňového bonusu na dieťa je:

 • v roku 2019: mesačne 22,17 € (ročne 266,04 €), od 1.4.2019 mesačne 44,34 € - ak dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku,
 • v roku 2020: mesačne 22,72 € (ročne 272,64 €), mesačne 45,44 € (545,28 €) – ak dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku.

V prípade, ak je na materskej dovolenke matka dieťaťa, daňový bonus si môže uplatniť otec dieťaťa (ak spĺňa zákonom stanovenú výšku príjmu), a to už v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo (napr. ak sa dieťa narodí v septembri 2019, otec dieťaťa má nárok na daňový bonus už v mesiaci september 2019). Otec dieťaťa si môže uplatňovať daňový bonus aj počas trvania rodičovskej dovolenky matky dieťaťa (ak si nárok neuplatní matka).

V prípade, ak materské poberá otec dieťaťa a v mesiacoch, v ktorých poberá materské, nemá žiaden iný príjem, nemôže si uplatniť daňový bonus mesačne, ale môže si uplatniť nárok na daňový bonus po skončení kalendárneho roka v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov (ak dosiahol požadovanú výšku príjmu).

Viac informácií o podmienkach nároku, resp. ako si uplatniť nárok na daňový bonus si môžete prečítať v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2019 a v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2020

Materské v roku 2019 a 2020

Materské, resp. materská dávka je nemocenská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Túto sociálnu dávku vypláca Sociálna poisťovňa v prípade tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa.

Oprávnenou osobou, ktorá má nárok na materské je:

 • matka dieťaťa,
 • iný poistenec ustanovený zákonom – napr. otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa, manželka otca dieťaťa,
 • fyzická osoba starajúca sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Oprávnená osoba, ktorá chce získať nárok na materské musí splniť tieto základné podmienky:

 • byť nemocensky poistená alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 • mať nemocenské poistenie v trvaní 270 dní pred pôrodom alebo pred dňom nástupu na materské, a to v posledných dvoch rokoch.

Výška materského je 75 % z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Na materské má nárok oprávnená osoba odo dňa začiatku šiesteho týždňa, najskôr ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, alebo odo dňa pôrodu, či odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti (u iného poistenca). Nárok na materské zaniká uplynutím 28 týždňov (napr. ak materské poberá otec dieťaťa) až 43 týždňov od vzniku nároku na materské (napr. ak materské poberá matka, ktorá porodila dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará). Štandardne u matky dieťaťa trvá nárok na materské 34 týždňov.

Nárok na materské si musí oprávnená osoba uplatniť predložením žiadosti o materské, a to príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (v prípade, ak má oprávnená osoba zamestnávateľa, tak podľa toho, kde je zamestnávateľ registrovaný – podľa sídla, iné osoby podľa miesta trvalého pobytu).

Viac informácií o materskej nájdete v našej téme Materská a materské a tiež v článku Maximálne materské v roku 2020

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu / rekreačný poukaz

Pre úplnosť témy uvádzame aj „dávku“, ktorú je možné za splnenia určitých podmienok získať u svojho zamestnávateľa.

Nárok na príspevok na rekreáciu má taký zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu začatia rekreácie trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov (ide len o zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy). Nie je však dôležité to, či zamestnanec v čase začatia rekreáciu aj aktívne vykonáva prácu na základe tejto pracovnej zmluvy a teda môže ísť aj o zamestnanca, ktorý je v tejto dobe aj na materskej, či rodičovskej dovolenke.

Nárok na príspevok na rekreáciu alebo rekreačný poukaz je povinný poskytnúť na žiadosť zamestnanca ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov (t. j. 50 a viac).

Výška príspevku zamestnávateľa na rekreáciu je v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. V prípade, ak zamestnanec pracuje na „skrátený pracovný úväzok“, bude sa mu výška príspevku na rekreáciu alikvotne krátiť podľa pracovného úväzku.

Zamestnanec môže využiť tento príspevok na rekreáciu, ktorá je spojená najmenej s dvoma prenocovaniami na území Slovenskej republiky, ale aj na detský tábor, t. j. na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre svoje dieťa.

O podmienkach príspevku na rekreáciu či rekreačných poukazoch si môžete prečítať v článku Rekreačné poukazy pre zamestnancov od roku 2019 alebo v našej téme Rekreačné poukazy

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky