Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019 (v roku 2020)

Lehota na vykonanie ročného zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019 sa zmenila, avšak lehota na úhradu nedoplatku a vrátenie preplatku ostáva nezmenená.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

Cieľom ročného zúčtovania zdravotného poistenia je vypočítať sumu celoročného poistného, pričom táto suma sa následne porovná so zaplatenými preddavkami na zdravotné poistenie, ktoré poistenec platil počas roka 2019 či už vlastnými mesačnými platbami alebo prostredníctvom svojho zamestnávateľa. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonáva zdravotná poisťovňa.

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2019

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2019 sa oproti predchádzajúcim obdobiam posúva z dôvodu pandémie COVID-19, a to na 31. október 2020.

Druhou (nezmenenou) lehotou je 31. december 2020, ktorý sa vzťahuje na poistencov, ktorých výsledkom ročného zúčtovania je suma nižšia ako 5,00 €, bez ohľadu na to, či ide o preplatok alebo nedoplatok.

Komu zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca, a ak mal zamestnávateľa, aj za tohto zamestnávateľa.

Na účely ročného zúčtovania poistného sa za zdravotnú poisťovňu, ktorá vykoná ročné zúčtovanie považuje tá poisťovňa, ktorá bola príslušnou zdravotnou poisťovňou poistenca v tom kalendárnom roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva. V prípade, ak mal poistenec počas roka viacero zdravotných poisťovní, ročné zúčtovanie vykoná tá poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca.

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistného týmto skupinám poistencov:

 • zamestnancom,
 • samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO),
 • samoplatiteľom,
 • poistencom štátu,
 • ostatným poistencom.

1. Zamestnanci – zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia zamestnancovi, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a:

 • ktorého vymeriavací základ bol v roku 2019 nižší ako 6 840 € a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku,
 • ktorého vymeriavací základ bol v roku 2019 vyšší ako 6 840 € a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku,
 • ktorého vymeriavací základ bol v roku 2019 nižší ako 6 840 € a zároveň bol zamestnancom u viacerých zamestnávateľov,
 • ktorého vymeriavací základ bol v roku 2019 nižší ako 6840 € a bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, ale tento zamestnávateľ ho nezamestnával počas celého roka,
 • považoval sa v roku 2019 za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení z dôvodu účasti na štrajku,
 • mal v roku 2019 vyplatené peňažné plnenie oslobodené od dane z príjmov viacerými zamestnávateľmi, v sume vyššej ako 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov, t. j. ide o 13. alebo 14. plat.

2. SZČO – zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia každej osobe, ktorá bola aspoň jeden deň v roku 2019 považovaná za SZČO.

Prečítajte si tiež

3. Samoplatitelia – zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj samoplatiteľom, za ktorého sa považuje poistenec podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení v prípade, ak ich príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem v roku 2019 bol väčší ako minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa (t. j. 477 €/mesiac) alebo je jeho príjem z dividend vyplatených v roku 2019 za účtovné obdobie roka 2011 až 2016 väčší ako 0 €.

4. Poistenci štátu (napríklad nezaopatrené dieťa, osoba poberajúca rodičovský príspevok) – zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia poistencom štátu, ktorí mali príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem v roku 2019 alebo príjem z dividend vyplatených v roku 2019 za účtovné obdobie roka 2011 až 2016 väčší ako 0 €. Ročné zúčtovanie vykoná aj tým poistencom štátu, ktorí mali príjem zo zárobkovej činnosti a splnili aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania.

5. Ostatní poistenci – zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj poistencovi, ktorý:

 • bol časť roka 2019 zdravotne poistený v cudzine a časť roka v Slovenskej republike a mal príjmy zo zárobkovej činnosti a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia,
 • mal súbehy jednotlivých zárobkových činností v roku 2019 uvedených vyššie,
 • sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania v roku 2019,
 • mal príjem z kapitálového majetku a ostatné príjmy alebo príjmy z dividend vyplatené v roku 2019 za účtovné obdobie 2011 až 2016.

Zdravotná poisťovňa nemá povinnosť spraviť ročné zúčtovanie napríklad poistencom s príjmom zdaneným zrážkou, s príjmom oslobodeným od dani (výnimkou sú dividendy vyplatené v roku 2019 za roky 2011 až 2016) alebo osobe, ktorá nemala povinnosť podať za rok 2019 daňové priznanie. Avšak pozor, zdravotná poisťovňa môže vykonať ročné zúčtovanie aj v iných prípadoch ak predpokladá, že výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok.

Oznámenie výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2019

Ako sme už vyššie v článku uviedli, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykoná zdravotná poisťovňa. Tá následne oznámi výsledok tohto zúčtovania, ktorý môže byť:

 • nedoplatok – v tomto prípade poisťovňa zašle výkaz nedoplatkov,
 • preplatok – v tomto prípade poisťovňa zašle oznámenie o výsledku ročného zúčtovania.

Výkaz nedoplatkov alebo oznámenie o výsledku ročného zúčtovania budú vo väčšine prípadov doručené priamo poistencovi. Tieto dokumenty môžu byť doručené aj priamo zamestnávateľovi v prípade, ak sa vykonalo ročné zúčtovanie iba z príjmov zo závislej činnosti a zamestnanec je stále zamestnaný u jedného z posledných zamestnávateľov.

Výkaz nedoplatkov alebo oznámenie o výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2019 obsahujú aj výšku preddavkov na poistné, ktoré je SZČO povinná platiť od 1.1.2021.

Lehota na vrátenie preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2019

Po doručení oznámenia o výsledku ročného zúčtovania má platiteľ poistného právo na odvolanie sa do 15 dní od tohto dňa prostredníctvom nesúhlasného stanoviska voči tomuto oznámeniu.

Poisťovňa má povinnosť vrátiť preplatok na zdravotnom poistení do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska. V prípade, že platiteľ poistného nesúhlasné stanovisko nepodá, poisťovňa vráti preplatok na poistnom najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Príklad na vrátenie preplatku: Živnostník Martin podnikal počas celého roka 2019. Zdravotná poisťovňa mu vykonala ročné zúčtovanie do 31. októbra 2020, ktorého výsledkom bol preplatok. Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania bolo Martinovi doručené 6. novembra 2020. Keďže sa živnostník Martin voči tomuto oznámeniu neodvolal, zdravotná poisťovňa vráti preplatok do 60 dní odo dňa prevzatia zásielky, t. j. odo dňa 6. novembra 2020.

Preplatok môže byť vrátený bezhotovostne na bankový účet alebo poštovým poukazom na adresu.

Pozor: preplatok do sumy 4,99 € vrátane zdravotná poisťovňa poistencovi nevracia.

Článok pokračuje pod reklamou

Lehota na úhradu nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2019

Pri doručení výkazu nedoplatkov na zdravotnom poistení má poistenec taktiež možnosť na odvolanie do 15 dní od tohto dňa prostredníctvom námietky.

Prečítajte si tiež

Vzniknutý nedoplatok na zdravotnom poistení je splatný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu. V prípade, že platiť poistného nesúhlasné stanovisko nepodá, nedoplatok je splatný najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov.

Príklad na vrátenie preplatku: Živnostník Andrej podnikal počas celého roka 2019. Zdravotná poisťovňa mu vykonala ročné zúčtovanie do 31. októbra 2020, ktorého výsledkom bol nedoplatok. Výkaz nedoplatkov bol Andrejovi doručený 6. novembra 2020. Keďže sa živnostník Andrej voči tomuto výkazu neodvolal, má Andrej povinnosť tento nedoplatok zaplatiť do 60 dní odo dňa prevzatia zásielky, t. j. odo dňa 6. novembra 2020.

Pozor: nedoplatok do sumy 4,99 € poistenec platiť nemusí.

Výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2019

Príjmy, ktoré sa zahrňujú do vymeriavacieho základu, z ktorého sa počíta ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019, sú tieto:

 • príjmy zo závislej činnosti, t. j. príjmy zo zamestnania,
 • príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti – napríklad príjmy zo živnosti,
 • kapitálové príjmy – napríklad výnosy zo zmeniek,
 • ostatné príjmy – napríklad príjmy z príležitostných činností alebo predaja nehnuteľnosti,
 • dividendy vyplatené v roku 2019 zo zisku za účtovné obdobie roku 2011 až 2016.

Okrem vyššie uvedených príjmov potrebuje zdravotná poisťovňa informácie aj o:

 • vymeriavacom základe za rok 2019,
 • zaplatenom poistnom do Sociálnej poisťovne,
 • zaplatených, resp. vykázaných preddavkoch na zdravotné poistenie.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia u SZČO (živnostníka)

Výška príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 sa zistí z podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B, a to z riadku 47.

Prečítajte si tiež

Vymeriavací základ sa následne vypočíta prostredníctvom vzorca:

Vymeriavací základ = základ dane z riadku 47 daňového priznania + zaplatené preddavky na zdravotné poistenie v roku 2019 + zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2019/koeficient 1,486

Takto vydelený vymeriavací základ koeficientom sa prenásobí 14 % sadzbou zdravotného poistenia, resp. 7 % sadzbou v prípade poistenca so zdravotným postihnutím.

Následne zdravotná poisťovňa porovná výšku poistného a výšku zaplatených preddavkov na poistné, pričom výsledkom môže byť:

 • preplatok – v prípade, ak sú uhradené preddavky na poistné vyššie ako poistné,
 • nedoplatok – v prípade, ak sú uhradené preddavky na poistné nižšie ako poistné.

Príklad na výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia u SZČO (nedoplatok):

Živnostníčka Sofia dosiahla v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 základ dane na riadku 47 v sume 50 000 €. Zároveň počas roka 2019 platila mesačné preddavky na zdravotné poistenie v sume 120 € a za celý rok 2019 zaplatila odvody do Sociálnej poisťovne v sume 3 000 €.

Názov položky Suma v € Výpočet
Základ dane 50 000 Z riadku 47 daňového priznania za rok 2019
Zaplatené preddavky na zdravotné poistenie 1 476 120 € x 12 mesiacov
Zaplatené poistné do Sociálnej poisťovne 3 000
Vymeriavací základ 36 659,48 (50 000 €+ 1 476 €+ 3000 € )/1,486
Poistné na zdravotné poistenie za rok 2019 vypočítané z vymeriavacieho základu 5 132,33 14 % z 36 659,48 €
Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2019 3 656,33 nedoplatok 5 132,33 € (poistné, ktoré mala zaplatiť) – 1 476 € (poistné, ktoré zaplatila)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2023 (v roku 2024)

Zdravotné poisťovne sú do 30. septembra, resp. do 31. októbra 2024 povinné vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2023. Koho sa týka, kedy vzniká preplatok či nedoplatok a dokedy ho treba zaplatiť?

Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky