Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od roku 2016 v príkladoch

Odpočítateľná položka znižuje zdravotné odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom. Jej uplatňovanie v praxi ale nie je vždy jednoduché a spája sa aj s istými rizikami nedoplatkov.

Odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie sa podrobne venujeme v článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2016, kde nájdete odpoveď na to, aká je podstata uplatňovania odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie, na ktorých zamestnancov sa vzťahuje a kto si ju môže uplatňovať mesačne a kto až ročne. V tomto článku sa budeme venovať len praktickým príkladom o tom, kto, kedy a ako si môže odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie uplatňovať.

Ktorý zamestnanec si môže uplatňovať odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie?

Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si môže uplatňovať len zamestnanec, ktorý súčasne spĺňa všetky nasledujúce podmienky:

  1. vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
  2. nie je zamestnancom s odvodovou úľavou, ktorý bol pred vznikom pracovného pomeru dlhodobo nezamestnaný a zdravotné odvody za neho jeden rok platí štát.

Príklad č. 1: Dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

Zamestnanec pracuje u svojho zamestnávateľa len na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o vykonaní práci, dohoda o pracovnej činnosti). Môže si zamestnanec na túto dohodu uplatňovať odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie? Nie, práca na dohodu nie je práca vykonávaná v pracovnom pomere (na základe pracovnej zmluvy), ale mimo pracovného pomeru a preto si na ňu nie je možné uplatňovať odpočítateľnú položku.

Príklad č. 2: Pracovný pomer na polovičný pracovný úväzok

Zamestnanec pracuje u svojho zamestnávateľa v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy. V pracovnej zmluve však má so svojim zamestnávateľom dohodnutý polovičný pracovný úväzok (pracovný pomer na kratší pracovný čas). Môže si tento zamestnanec uplatňovať odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie? Áno, výška pracovného úväzku nemá vplyv na uplatňovanie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie a takýto zamestnanec má nárok na odpočítateľnú položku v plnej výške.

Príklad č. 3: Pracovný pomer na dobu určitú

Zamestnanec pracuje u svojho zamestnávateľa v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy. Pracovný pomer je však dohodnutý na dobu určitú. Môže si tento zamestnanec uplatňovať odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie? Áno, skutočnosť, či je pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú alebo na dobu neurčitú, nemá vplyv na uplatňovanie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie.

Kto si môže uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie v roku 2020 a či má pri minimálnej mzde 580 € zmysel nájdete v článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 – má ešte význam?

Kto si môže uplatňovať odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie mesačne?

V článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2016 ste sa mohli dočítať, že odpočítateľná položka na zdravotné poistenie sa môže uplatňovať buď mesačne, ak o to zamestnanec zamestnávateľa požiada, alebo v ostatných prípadoch až v ročnom zúčtovaní poisteného. Odpočítateľnú položku si môže mesačne uplatňovať len ten zamestnanec, ktorý spĺňa všeobecné podmienky nároku na jej uplatňovanie uvedené v predchádzajúcej časti článku a v kalendárnom mesiaci nemal súčasne viacerých zamestnávateľov alebo v kalendárnom mesiaci nebol súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou 

Príklad č. 1: Uzatvorenie druhého pracovného pomeru v priebehu roka

Zamestnanec od začiatku roka pracuje na trvalý pracovný pomer u jedného zamestnávateľa. V priebehu roka dôjde k 17. máju 2016 k ukončeniu tohto pracovného pomeru. Tento zamestnanec následne uzatvorí 18. mája 2016 trvalý pracovný pomer u druhého zamestnávateľa. Môže si uplatniť v mesiaci máj odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie? Áno, pretože aj keď mal v kalendárnom mesiaci dvoch zamestnávateľov, nemal ich súčasne. Výška odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie sa však u každého zamestnávateľa pomerne zníži podľa počtu dní, kedy sa u neho za zamestnanca považoval.

Príklad č. 2: Uzatvorenie dohody s tým istým zamestnávateľom v priebehu roka

Zamestnanec od začiatku roka pracuje na trvalý pracovný pomer u jedného zamestnávateľa. Tento zamestnanec súčasne uzatvorí 18. mája 2016 dohodu o vykonaní práce s tým istým zamestnávateľom. Môže si uplatniť v mesiaci máj odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie? Áno, pretože v tomto kalendárnom mesiaci nemal súčasne viacerých zamestnávateľov a preto si takýto zamestnanec odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie môže aj naďalej uplatňovať mesačne.

Príklad č. 3: Uzatvorenie dohody s iným zamestnávateľom v priebehu roka

Zamestnanec od začiatku roka pracuje na trvalý pracovný pomer u jedného zamestnávateľa. Tento zamestnanec súčasne uzatvorí 18. mája 2016 dohodu o vykonaní práce u druhého zamestnávateľa. Môže si uplatniť v mesiaci máj odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie? Nie, pretože v tomto kalendárnom mesiaci mal súčasne dvoch zamestnávateľov a prvému z nich, u ktorého si mesačne uplatňuje odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, je povinný túto skutočnosť oznámiť. Odpočítateľnú položku si pre zvyšok mesiacov uplatní až v ročnom zúčtovaní poistného.

Príklad č. 4: Založenie živnosti v priebehu roka

Zamestnanec od začiatku roka pracuje na trvalý pracovný pomer. Tento zamestnanec si popri pracovnom pomere založí 18. mája 2016 živnosť. Môže si v mesiaci máj uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie? Nie, pretože v tomto kalendárnom mesiaci bol súčasne zamestnancom aj samostatne zárobkovo činnou osobou a svojmu zamestnávateľovi je povinný túto skutočnosť oznámiť. Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie za mesiace máj až december si uplatní až v ročnom zúčtovaní poistného.

Článok pokračuje pod reklamou

Výpočet mesačnej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie

V článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2016 sme sa v jeho osobitnej časti podrobne venovali tomu, ako sa výška odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v prípade jej mesačného uplatňovania vypočítava v závislosti od výšky príjmu zamestnanca. V nasledujúcej tabuľke vám prinášame stručný prehľad.

Mesačný príjem zamestnanca Výška mesačnej odpočítateľnej položky
a) nižší ako 380 eur rovná výške mesačného príjmu zamestnanca
b) 380 eur 380 eur
c) vyšší ako 380 eur ale nižší ako 570 eur 380 eur – 2 x (mesačný príjem zamestnanca – 380 eur)
d) 570 eur a viac nula

V nasledujúcej tabuľke uvedieme niekoľko hrubých miezd zamestnanca uplatňujúceho si odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie mesačne s výpočtom výšky zdravotného poistenia , ktoré by po jej zohľadnení platil tento zamestnanec a jeho zamestnávateľ. Môžete si všimnúť aj výšku zdravotných odvodov zamestnanca s minimálnou mzdou od roku 2016, ktorá je 405 eur. Nižšiu mzdu ako minimálnu mohol tento zamestnanec dosiahnuť napríklad tak, že v danom mesiaci neodpracoval celý ustanovený pracovný čas alebo pracoval na skrátený pracovný úväzok.

Mesačná odpočítateľná položka na zdravotné poistenie (v eurách)
Hrubá mzda 280 380 405 500 570
Odpočítateľná položka 280 380 330 140 0
Výpočet odpočítateľnej položky X X 380 – 2 x (405 – 380) 380 – 2 x (500 – 380) X
Vymeriavací základ pre výpočet poistného (hrubá mzda – odpočítateľná položka) 0 0 75 360 570
Zdravotné poistenie zamestnanec (4 %) 0 0 3 14,4 22,8 
Zdravotné poistenie zamestnávateľ (10 %) 0 0 7,5 36 57

Príklad č. 1: Odpočítateľná položka pri vzniku pracovného pomeru v priebehu mesiaca

Zamestnanec je od začiatku kalendárneho roka nezamestnaný. V priebehu kalendárneho mesiaca február uzatvorí pracovný pomer so zamestnávateľom, ktorý vznikne 15. februára 2016, a tiež mu oznámi uplatňovanie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie. Hrubá mzda tohto zamestnanca za tento mesiac dosiahne 280 eur. V akej výške si môže tento zamestnanec za mesiac február uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie? Výška mesačnej odpočítateľnej položky zamestnanca s takýmto príjmom by za štandardných okolností bola rovná výške tohto príjmu (keďže príjem je nižší ako 380 eur), čiže 280 eur. Ale vzhľadom na to, že tento poistenec nebol zamestnancom počas celého kalendárneho mesiaca, bude sa výška odpočítateľnej položky pomerne znižovať podľa počtu dní, keď zamestnancom nebol. Keďže tento poistenec sa stal zamestnancom až od 15. februára, v tomto mesiaci sa považoval za zamestnanca 15 kalendárnych dní (február 2016 má 29 kalendárnych dní). Výška odpočítateľnej položky tohto zamestnanca v tomto mesiaci sa vypočíta takto: 280 / 29 x 15 = 144,83 eur (zaokrúhľuje sa na eurocenty nahor).

Prečítajte si tiež

Príklad č. 2: Odpočítateľná položka pri súčasnom pracovnom pomere a dohode

Zamestnanec pracuje na trvalý pracovný pomer u svojho zamestnávateľa a u tohto istého zamestnávateľa má uzatvorenú aj dohodu o vykonaní prace. Jeho príjem z pracovného pomeru v danom mesiaci bol 405 eur a príjem z dohody o vykonaní práce bol 95 eur. V akej výške si bude tento zamestnanec v danom mesiaci uplatňovať odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie? Vzhľadom na to, že tento zamestnanec mal len jedného zamestnávateľa, môže si uplatňovať odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie mesačne. Aj keď mal tento zamestnanec príjem z pracovného pomeru vo výške 405 eur, na účely výpočtu mesačnej odpočítateľnej položky sa zohľadňuje celková výška príjmov zo závislej činnosti, teda aj jeho príjem z dohody vo výške 95 eur, čo je spolu 500 eur. A keďže je tento príjem nižší ako 570 eur, nárok na mesačnú odpočítateľnú položku tomuto zamestnancovi vzniká. Odpočítateľná položka sa vypočíta ako za obvyklých okolností takto: 380 – 2 x (500 – 380) = 140 eur.

Ktorým zamestnancom a zamestnávateľom hrozí nedoplatok na zdravotnom poistení?

Výpočet ročnej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie vykonáva zamestnancovi automaticky jeho zdravotná poisťovňa, preto sa jej podrobným výpočtom v tomto článku zaoberať nebudeme. Na ročné zúčtovanie poisteného sa ale pozrieme z toho pohľadu, kedy v ňom môže vzniknúť zamestnancovi aj jeho zamestnávateľovi nedoplatok na zdravotnom poistení práve vtedy, ak si zamestnanec počas kalendárneho roka mesačne uplatňoval odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie.

K tejto situácii spravidla dochádza vtedy, ak má zamestnanec mesačne si uplatňujúci odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie v priebehu kalendárneho roka mesačné príjmy do 570 eur, ale v zopár mesiacoch bola výška jeho príjmov oveľa vyššia, napríklad v dôsledku odmien. V takomto prípade zdravotná poisťovňa takémuto zamestnancovi aj jeho zamestnávateľovi vykoná ročné zúčtovanie poistného a jeho výsledkom pravdepodobne bude nedoplatok, ktorý bude musieť tak zamestnanec ako aj jeho zamestnávateľ doplatiť.

K výške ročnej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie a spôsobe jej výpočtu v závislosti od výšky príjmu zamestnanca si môžete pozrieť prehľadnú tabuľku v článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2016.

Príklad: Nedoplatok v dôsledku odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní poisteného

Zamestnanec počas celého kalendárneho roka pracoval u svojho zamestnávateľa v pracovnom pomere a okrem tohto príjmu žiadne iné nemal. Tento zamestnanec si u tohto zamestnávateľa od začiatku roka mesačne uplatňoval odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Počas desiatich mesiacov bol jeho príjem vo výške 500 eur. V dvoch mesiacoch mu jeho zamestnávateľ za jeho pracovné výkony priznal odmeny, s ktorými v týchto dvoch mesiacoch jeho príjem dosiahol 700 eur. A keďže existovali mesiace, kedy si tento zamestnanec v dôsledku vyššieho príjmu nemohol uplatňovať odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, zdravotná poisťovňa mu vykonala ročné zúčtovanie poistného, ktorého výsledky sú prezentované v nasledujúce tabuľke.

Mesačná odpočítateľná položka na zdravotné poistenie (v eurách) Odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného (v eurách)
Hrubá mzda 500 700 Spolu za 10 mesiacov po 500 eur a 2 mesiace po 700 eur 6400
Odpočítateľná položka 140 X 1400 880
Výpočet odpočítateľnej položky 380 – 2 x (500 – 380) X X 4 560 – 2 x (6 400 – 4 560)
Vymeriavací základ pre výpočet poistného (hrubá mzda – odpočítateľná položka) 3600 700 5000 5520
Zdravotné poistenie zamestnanec (4 %) 14,40 28 200 220,80
Zdravotné poistenie zamestnávateľ (10 %) 36 70 500 552

Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia bude nedoplatok tak pre zamestnanca, ako aj pre jeho zamestnávateľa. Zamestnanec počas roka zaplatil na zdravotnom poistení len 200 eur, ale podľa ročného zúčtovania mal zaplatiť až 220,80 eur a preto rozdiel v sume 20,80 eur bude jeho nedoplatok. Podobne, zamestnávateľ počas roka za tohto zamestnanca zaplatil na zdravotnom poistení len 500 eur, ale podľa ročného zúčtovania mal zaplatiť až 552 eur a preto rozdiel v sume 52 eur bude jeho nedoplatok. Nedoplatok je potrebné uhradiť spravidla do 60 dní odo dňa jeho doručenia a informácie o spôsobe jeho úhrady budú uvedené vo výkaze nedoplatkov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Minimálne zdravotné odvody zamestnancov a zrušenie odpočítateľnej položky od roku 2023

Predložená novela zákona má zaviesť minimálne zdravotné odvody pre tých zamestnancov, ktorých mzda je nižšia ako 700 eur. Zrušiť by sa mala aj odpočítateľná položka na zdravotné poistenie.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 – má ešte význam?

Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si môžu uplatniť tzv. nízkopríjmoví zamestnanci. Je možné u nich ešte uplatniť odpočítateľnú položku v roku 2020, vzhľadom na zmenu minimálnej mzdy?

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019

Uplatnením nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si môžu vybraní zamestnanci znížiť odvody do zdravotnej poisťovne a zvýšiť čistú mzdu. Kto má nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie a v akej výške je možné si ju uplatniť v roku 2019?

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od roku 2018

Zamestnávatelia si od roku 2018 nemôžu uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Kto si ju môže uplatniť a za akých podmienok?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky