Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019

Uplatnením nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si môžu vybraní zamestnanci znížiť odvody do zdravotnej poisťovne a zvýšiť čistú mzdu. Kto má nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie a v akej výške je možné si ju uplatniť v roku 2019?

Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie upravuje § 13a zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čo je to odpočítateľná položka na zdravotné poistenie?

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie je určená pre tzv. „nízkopríjmových zamestnancov“, ktorým sa po splnení určitých podmienok znižuje ich vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na zdravotné poistenie, t. j. odvodov na zdravotné poistenie.

Zamestnávateľ zráža zamestnancovi z jeho vymeriavacieho základu, t. j. z jeho hrubej mzdy okrem odvodov na sociálne poistenie vo výške 9,4 % aj preddavky na zdravotné poistenie. Pri uplatnení odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie však zamestnávateľ nezrazí preddavky na zdravotné poistenie vo výške 4 % (2 % pre zdravotne postihnutú osobu) z hrubej mzdy, ale z hrubej mzdy poníženej o odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie.

Kto si môže uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie v roku 2020 a či má pri minimálnej mzde 580 € zmysel nájdete v článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 – má ešte význam?

Kto má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v roku 2019?

Nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie má zamestnanec, ktorého mesačný príjem zo zárobkovej činnosti je nižší ako 570 eur a vykonáva zárobkovú činnosť na základe:

  • pracovného pomeru,
  • štátnozamestnaneckého pomeru,
  • služobného pomeru,
  • obdobného pracovného pomeru.

Kto nemá nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v roku 2019?

Nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie nemá nárok:

  • zamestnanec pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
  • zamestnanec s odvodovou úľavou (pri ktorom je štát platiteľom poistného): napr. zamestnanci, ktorí boli pred uzatvorením pracovného pomeru dlhodobo nezamestnaní, t. j. viac ako 12 mesiacov a pod.

Ako si môže zamestnanec uplatniť nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie v roku 2019?

Zamestnanec si môže uplatniť nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie v roku 2019:

Zamestnanec si môže uplatniť mesačne nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie iba v tom prípade, ak je zamestnaný u jedného zamestnávateľa, to znamená, že nie je súčasne zamestnaný u iného zamestnávateľa alebo súčasne nie je samostatne zárobkovo činnou osobou (ak by si zamestnanec uplatnil odpočítateľnú položku mesačne a pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia by sa zistilo, že nemal na ňu nárok, môže byť takému zamestnancovi vyrubený nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia).

Prečítajte si tiež

Je potrebné upozorniť, že zamestnanec nemá nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky automaticky, preto je potrebné, aby svojmu zamestnávateľovi doručil vyššie uvedené oznámenie, a to do 8 dní odo dňa vzniku pracovného pomeru.

Zamestnávateľ nemusí oznámenie posielať do príslušnej zdravotnej poisťovne. Uvedené však neplatí, ak sa zamestnanec pokladá u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného dôvodu (napr. konateľ).

  • ročne: ak zamestnanec aj napriek tomu, že má nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, neoznámi zamestnávateľovi jej nárok, nepríde o ňu. Zdravotná poisťovňa pri vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia na to prihliadne, a tak výsledkom ročného zúčtovania môže byť preplatok. Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia automaticky a uplatní tak nárok na odpočítateľnú položku, a to najneskôr za rok 2019 v termíne do 30. septembra 2020, resp. 31. októbra 2020 v prípade odloženého daňového priznania.

V prípade zamestnanca, ktorý mal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky u viacerých zamestnávateľov v kalendárnom roku, odpočítateľnú položku zdravotná poisťovňa uplatní pomerne, a to podľa výšky príjmu na uplatnenie odpočítateľnej položky u každého zamestnávateľa zvlášť.

Článok pokračuje pod reklamou

Aká je výška odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v roku 2019?

Zamestnanec, ktorý si uplatňuje odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, má nárok na nasledovnú výšku odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie:

  • mesačne: vo výške najviac 380 eur mesačne, výška v ktorej si môže uplatniť zamestnanec túto odpočítateľnú položku závisí od jeho príjmu zo zamestnania.

Výpočet odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v roku 2019 v prípade jej uplatňovania mesačne:

OP = (380 - ((príjem pre OP – 380)) * 2 / počet dní mesiaca * počet dní zamestnania

Ak je hrubá mzda (vymeriavací základ) zamestnanca vyšší ako 570 eur, výška odpočítateľnej položky je 0 eur.

  • ročne: vo výške najviac 4 560 eur (380 eur * 12 mesiacov)

Ak je ročná hrubá mzda (vymeriavací základ) zamestnanca vyšší ako 6 840 eur a viac, výška odpočítateľnej položky je 0 eur.

Príklad na uplatnenie nároku odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v roku 2019

Príklad č. 1: Peter je zamestnaný na trvalý pracovný pomer u jedného zamestnávateľa. Jeho hrubá mzda je vo výške minimálnej mzdy, a to 520 eur. Peter je bezdetný a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Aká bude výška jeho čistej mzdy v prípade uplatnenia a neuplatnenia nároku na odpočítateľnú položku?

  Uplatnenie odpočítateľnej položky Neuplatnenie odpočítateľnej položky
Hrubá mzda 520 eur 520 eur
Výška odpočítateľnej položky 380 – (520 – 380) * 2 = 100 eur 0 eur
Odvody do zdravotnej poisťovne 16,80 eur 4 % z (520 - 100) 20,80 eur
Odvody do Sociálnej poisťovne 48,88 eur 48,88 eur
Hrubá mzda po odpočítaní odvodov 454,32 eur (520 - 16,80 - 48,88) 450,32 eur (520 - 20,8 - 48,88)
Nezdaniteľná časť základu dane 328,12 eur 328,12 eur
Zdaniteľná mzda 126,20 eur (454,32 - 328,12) 122,20 eur (450,32 - 328,12)
Preddavok na daň 23,97 eur 23,21 eur
Čistá mzda 430,35 eur (454,32 - 23,97) 427,11 eur (450,32 - 23,21)

Petrovi sa v prípade uplatnenia odpočítateľnej položky znížia odvody do zdravotnej poisťovne o 4 eura a jeho čistá mzda sa zvýši o 3,24 eura mesačne.

Príklad č. 2: Rastislav je zamestnaný na trvalý pracovný pomer u jedného zamestnávateľa. Jeho hrubá mzda je vo výške 560 eur. Rastislav je bezdetný a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Aká bude výška jeho čistej mzdy v prípade uplatnenia a neuplatnenia nároku na odpočítateľnú položku?

  Uplatnenie odpočítateľnej položky Neuplatnenie odpočítateľnej položky
Hrubá mzda 560 eur 560 eur
Výška odpočítateľnej položky 380 – (560 – 380) * 2 = 0 eur 0 eur
Odvody do zdravotnej poisťovne 21,60 eur 4 % z (560 - 20) 22,40 eur
Odvody do Sociálnej poisťovne 52,64 eur 52,64 eur
Hrubá mzda po odpočítaní odvodov 485,76 eur (560 - 21,60 - 52,64) 484,96 eur (560 - 22,40 - 52,64)
Nezdaniteľná časť základu dane 328,12 eur 328,12 eur
Zdaniteľná mzda 157,64 eur (485,76 - 328,12) 156,84 (484,96 - 328,12)
Preddavok na daň 29,95 eur 29,79 eur
Čistá mzda 455,81 eur (485,76 - 29,95) 455,17 eur (484,96 - 29,79)

Rastislavovi sa v prípade uplatnenia odpočítateľnej položky znížia odvody do zdravotnej poisťovne o 0,80 eura a jeho čistá mzda sa zvýši o 0,64 eura mesačne. V tomto príklade teda môžeme vidieť rozdiel v tom, ako sa menia odvody do zdravotnej poisťovne pri minimálnej mzde a pri mzde vyššej ako je minimálna mzda. Pri tejto hrubej mzde vo výške 560 eur je to teda nepatrný rozdiel v čistej mzde, ktorú dostane Rastislav.

Príklad č. 3: Alena je zamestnaná na trvalý pracovný pomer u jedného zamestnávateľa. Jej hrubá mzda je vo výške 600 eur. Alena má 2 deti a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Aká bude výška jeho čistej mzdy v prípade uplatnenia a neuplatnenia nároku na odpočítateľnú položku?

Alena nemá nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v roku 2019, nakoľko jej hrubá mzda je vyššia ako suma 570 eur.

O výpočte čistej mzdy v roku 2019 si môžete prečítať viac informácií v článku Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2019 alebo môžete použiť mzdovú kalkulačku pre rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?

Vyššie dane, odvody aj poplatky, zrušenie dňa voľna: ako vláda naplní štátnu kasu?

Vláda schválila opatrenia na ozdravenie štátneho rozpočtu. Na zmeny by sa od začiatku roku mali pripraviť najmä firmy a živnostníci.

Minimálne zdravotné odvody zamestnanca od roku 2023

Novela zákona zavádza od roku 2023 minimálne poistné na zdravotné poistenie. Dotkne sa niektorých zamestnancov, ktorých príjmy sú nízke. Do minima si zamestnanec doplatí sám.

Zmena zdravotnej poisťovne v kocke: otázky a odpovede

Ako si vybrať správnu poisťovňu? Dokedy podať prihlášku a ako postupovať? Kedy môže žiadateľ začať čerpať benefity od novej poisťovne? Odpovede na najdôležitejšie otázky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky