Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od roku 2018

Zamestnávatelia si od roku 2018 nemôžu uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Kto si ju môže uplatniť a za akých podmienok?

Platenie odvodov do zdravotnej poisťovne je upravené zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“). Tento zákon taktiež upravuje uplatňovanie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie, ktorá je predmetom tohto článku.

Jednou z povinností zamestnávateľa je mesačne platiť odvody (preddavky na poistné) za svojich zamestnancov do zdravotnej poisťovne. Rozoznávame:

  • odvody zamestnávateľa za zamestnanca – zamestnávateľ ich odvádza z hrubej mzdy svojich zamestnancov a sadzba odvodov zamestnávateľa za zamestnanca do zdravotnej poisťovne je 10 %, resp. 5 % pri zdravotne postihnutej osobe,
  • odvody zamestnanca – počítajú sa taktiež z hrubej mzdy zamestnanca, avšak ich výška, na rozdiel od odvodov platených zamestnávateľom, priamo znižuje mzdu zamestnancov (ich výšku môže zamestnanec vidieť na svojej výplatnej páske) a sadzba odvodov zamestnanca do zdravotnej poisťovne je 4 %, resp. 2 % pri zdravotne postihnutej osobe

Podstata odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie spočíva v tom, že zamestnanec spĺňajúci predpoklady na jej uplatnenie, si o výšku odpočítateľnej položky zníži svoj vymeriavací základ, z ktorého sa mu vypočíta výška preddavkov do zdravotnej poisťovne.

Vymeriavací základ zamestnanca na účel výpočtu odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie predstavuje jeho hrubú mzdu. Vďaka odpočítateľnej položke sa odvody zamestnanca do zdravotnej poisťovne nevypočítajú z hrubej mzdy, ale z hrubej mzdy zníženej o výšku odpočítateľnej položky.

Pozor, zmena! Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie sa od 1. 1. 2018 vzťahuje iba na odvody zamestnanca. Odpočítateľná položka sa pre odvody zamestnávateľa za zamestnanca zrušila. Znamená to, že zamestnávateľ vyčísli odvody za zamestnanca do zdravotnej poisťovne priamo z jeho hrubej mzdy, a nie z hrubej mzdy zníženej o odpočítateľnú položku, ako to bolo v minulom roku. Vymeriavací základ zamestnanca sa teda naďalej o odpočítateľnú položku znižuje, vymeriavací základ zamestnávateľa už nie.

Príklad na porovnanie odvodov zamestnávateľa za zamestnanca v roku 2018 oproti roku 2017: Zamestnávateľ Richard zamestnáva zamestnanca Antona, ktorého hrubá mzda predstavuje 500 €. Anton odovzdal písomné oznámenie na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku, ktorú si môže uplatniť, keďže jeho príjem je nižší ako 570 €. V nasledujúcej tabuľke si porovnáme odvody zamestnávateľa za zamestnanca v roku 2018 oproti roku 2017, kedy si ešte aj zamestnávateľ mohol uplatniť odpočítateľnú položku:

  2017 2018
Hrubá mzda 500 € 500 €
Odpočítateľná položka 380 – (500 – 380) x 2 = 140 € 0 €
Odvody zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne 10 % z (500 – 140) = 36 € 10 % z 500 = 50 €
Náklady na zamestnanca (hrubá mzda + odvody do poisťovní) 500 + 36 + 126 = 662 € 500 + 50 + 126 = 676 €

Z tabuľky možno vyčítať, že vplyvom zrušenia odpočítateľnej položky pre zamestnávateľa, stúpli odvody do zdravotnej poisťovne pri hrubej mzde 500 € celkovo o 14 €.

Kto si môže uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie v roku 2018?

Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si podľa zákona o zdravotnom poistení môžu uplatniť zamestnanci vykonávajúci zárobkovú činnosť v pracovnom, služobnom alebo štátnozamestnaneckom pomere. Zamestnanci majú nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie v prípade, že ich príjem z tejto činnosti je nižší ako 570 € mesačne. Pri príjme zamestnancov nad 570 €, bude výška odpočítateľnej položky 0 €. Uplatniť odpočítateľnú položku si môže zamestnanec spĺňajúci všeobecné podmienky bez ohľadu na výšku jeho pracovného úväzku, t. j. ak zamestnanec pracuje napríklad polovičný úväzok, stále má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky, ak je jeho príjem nižší ako 570 € mesačne.

Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky a chce si ju uplatniť mesačne, musí svoju zamestnávateľovi odovzdať písomné Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku do 8 dní od vzniku pracovného pomeru, t. j. odo dňa uvedeného v zmluve ako deň nástupu do zamestnania.

Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si napríklad nemôžu uplatniť zamestnanci pracujúci na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, živnostníci, osoby dosahujúce príjmy z podnikania alebo vykonávania inej samostatne zárobkovej činnosti, ale ani zamestnanci s odvodovou úľavou alebo konatelia vyplácajúci si odmenu konateľa za výkon funkcie.

Kto si môže uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie v roku 2020 a či má pri minimálnej mzde 580 € zmysel nájdete v článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 – má ešte význam?

Článok pokračuje pod reklamou

Výška odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v roku 2018

Zamestnanec, ktorý spĺňa všeobecné podmienky na uplatnenie odpočítateľnej položky, si ju môže uplatniť:

  • mesačne – ak nemal počas kalendárneho mesiaca viacerých zamestnávateľov alebo nebol počas kalendárneho mesiaca samostatne zárobkovo činnou osobou, v maximálnej mesačnej výške 380 €,
  • ročne – v prípade, ak počas kalendárneho mesiaca mal viacerých zamestnávateľov alebo bol počas kalendárneho mesiaca samostatne zárobkovo činnou osobou, vo výške 4 560 €.

Maximálna mesačná výška odpočítateľnej položky je 380 € a závisí od výšky príjmu zamestnanca. Výšku odpočítateľnej položky vypočítame podľa vzorca:

Odpočítateľná položka = [380 - ((príjem zo zárobkovej činnosti - 380)*2) / počet dní mesiaca] * počet odpracovaných dní

V prípade, ak si zamestnanec nárok na odpočítateľnú položku počas roka neuplatní a možnosť uplatniť si odpočítateľnú položku mal mať, nepríde o ňu. Zdravotná poisťovňa na tento fakt prihliadne pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia, v ktorom tak môže vyjsť zamestnancovi preplatok. Príslušná zdravotná poisťovňa zamestnancovi vyhotoví ročné zúčtovanie automaticky bez toho, aby žiadal o uplatnenie odpočítateľnej položky, a to najneskôr do 30. septembra 2018 (pri odloženom daňovom priznaní do 31. októbra 2018). Ak si zamestnanec, naopak, uplatňovať počas roka odpočítateľnú položku bude a následne sa zistí, že presiahol výšku príjmov a pod., tak môže dôjsť k situácii, že mu vyjde nedoplatok, ktorý bude musieť naraz doplatiť.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie bude vo výške 0 € v prípade, ak zamestnanec dosiahol počas roka príjem vyšší ako 6 840 € (570 € x 12 mesiacov).

Ak zamestnanec nemal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky počas celého rozhodujúceho obdobia, odpočítateľná položka sa znižuje pomerne podľa počtu kalendárnych dní, keď zamestnanec nemal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky.

Príklad na porovnanie príjmu zamestnanca s minimálnou mzdou pri uplatnení odpočítateľnej položky a jej neuplatnení: Anna v roku 2018 zarába minimálnu mzdu vo výške 480 €, uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nemá žiadne deti. Anna rozmýšľa aj nad uplatnením odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie, a preto si vypočíta svoj príjem pri jej uplatnení a neuplatnení (viď nasledujúca tabuľka):

  Uplatnenie odpočítateľnej položky Neuplatnenie odpočítateľnej položky
Hrubá mzda 480 € 480 €
Odpočítateľná položka 380 – (480-380)*2 = 180 € 0 €
Odvody do zdravotnej poisťovne 4 % z (480 € - 180 €) = 12,00 € 4 % zo 480 € = 19,20 €
Čistá mzda 403,18 € 397,35 €

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že pri uplatnení odpočítateľnej položky Anna zaplatí síce na zdravotnom poistení o 7,20 € menej, avšak jej čistá mzda sa zvýši iba o 5,83 €. Ak by si Anna počas roka odpočítateľnú položku neuplatňovala, ale na základe ročných príjmov by jej na ňu vznikol nárok (napríklad by mala iba tento jeden pracovný pomer), tak v ročnom zúčtovaní jej vznikne preplatok a navyše zaplatené preddavky sa jej vrátia.

Príklad na odpočítateľnú položku a hrubú mzdu vyššiu ako 570 €: Jozef má hrubú mesačnú mzdu vo výške 700 €. Keďže jeho hrubá mzda je vyššia ako 570 €, nemá nárok na uplatnenie si odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie. Jozef preto musí zaplatiť do zdravotnej poisťovne zdravotné odvody vo výške 4 % z jeho hrubej mzdy 700 €, ktorú si nemôže znížiť o odpočítateľnú položku. Jeho odvody do zdravotnej poisťovne sú vo výške 28 €.

Prečítajte si tiež

Príklad na odpočítateľnú položku a hrubú mzdu nižšiu ako 570 €: Zamestnanec Anton zarába hrubú mzdu 550 €. Anton odovzdal písomné oznámenie na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku, ktorú si môže uplatniť, keďže jeho príjem je nižší ako 570 €. Výška jeho odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie sa vypočíta ako: 380 – (550 – 380) x 2 = 40 €. Preddavok na zdravotné poistenie odvedie vo výške 20,40 € (4 % z 550 – 40).

Odpočítateľná položka a príjem u viacerých zamestnávateľov v roku 2018

Ak zamestnanec mal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky u viacerých zamestnávateľov v rozhodujúcom období, odpočítateľná položka sa uplatní pomerne podľa výšky príjmu na uplatnenie odpočítateľnej položky u každého zamestnávateľa.

Pomer uplatnenia odpočítateľnej položky u každého zamestnávateľa sa určí ako podiel príjmu na uplatnenie odpočítateľnej položky u zamestnávateľa k celkovému príjmu na uplatnenie odpočítateľnej položky, zaokrúhlený na šesť desatinných miest nahor. Ak je príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky v rozhodujúcom období nižší ako odpočítateľná položka v sume 4 560 eur, odpočítateľná položka sa znižuje na hodnotu tohto príjmu.

Viac o výpočte čistej mzdy zamestnanca sa dočítate v článku Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2018. Viac o odvodoch zamestnanca a zamestnávateľa sa dočítate v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?

Vyššie dane, odvody aj poplatky, zrušenie dňa voľna: ako vláda naplní štátnu kasu?

Vláda schválila opatrenia na ozdravenie štátneho rozpočtu. Na zmeny by sa od začiatku roku mali pripraviť najmä firmy a živnostníci.

Minimálne zdravotné odvody zamestnanca od roku 2023

Novela zákona zavádza od roku 2023 minimálne poistné na zdravotné poistenie. Dotkne sa niektorých zamestnancov, ktorých príjmy sú nízke. Do minima si zamestnanec doplatí sám.

Zmena zdravotnej poisťovne v kocke: otázky a odpovede

Ako si vybrať správnu poisťovňu? Dokedy podať prihlášku a ako postupovať? Kedy môže žiadateľ začať čerpať benefity od novej poisťovne? Odpovede na najdôležitejšie otázky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky