Pandemická OČR cez letné prázdniny

Núdzový stav vyhlásený v súvislosti s koronavírusom končí 13. júna 2020. Ako to bude s nárokom na pandemickú OČR po ukončení núdzového stavu a počas letných prázdnin?

V článku Pandemická OČR po otvorení škôl a škôlok od 1. júna 2020 sme vás informovali o tom, že rodičia, ktorí neprejavia záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole z dôvodu obavy o zdravie svojho dieťaťa, prípadne ak aj prejavia záujem, ale nebude možný nástup dieťaťa do materskej školy alebo školy z dôvodu kapacitných možností, neprídu o nárok na ošetrovné a Sociálna poisťovňa im ho prizná a vyplatí. Musíte však Sociálnej poisťovni zaslať čestné vyhlásenie za jún, v ktorom uvediete všetky dôležité informácie pre priznanie a výšku dávky (aj formulár čestného vyhlásenia nájdete v článku Pandemická OČR po otvorení škôl a škôlok od 1. júna 2020).

To, či budú mať rodičia nárok na ošetrovné, resp. na tzv. OČR-ku aj po ukončení vyhláseného núdzového stavu a počas letných prázdnin, si popíšeme v tomto článku.

Kedy budú mať rodičia nárok na OČR a čo všetko sa mení od 1. septembra 2020, nájdete v článku Pandemická OČR od 1. septembra 2020: čo sa mení?.

Do kedy bude trvať núdzový stav a mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom (COVID-19)?

Dňa 10.6.2020 Vláda SR Uznesením č. 366/2020 schválila ukončenie núdzového stavu, ktorý bol vyhlásený na území SR od 16. marca 2020 uplynutím 13. júna 2020.

Mimoriadna situácia, ktorá bola území SR vyhlásená od 12. marca 2020, však naďalej trvá aj po 13. júni 2020.

Rodičia majú nárok na tzv. OČR-ku aj po ukončení núdzového stavu

Na základe § 293er ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) vzniká v čase krízovej situácie nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti, po splnení ostatných zákonom stanovených podmienok.

Prečítajte si tiež

Vyššie uvedené ustanovenie sa vzťahuje teda na vyhlásenú krízovú situáciu, ktorá bude naďalej trvať aj po 13. júni 2020 a nie na vyhlásený núdzový stav, ktorý bude uplynutím tohto dňa ukončený. Rodičia, tak budú mať nárok na tzv. OČR-ku, resp. im nárok na OČR-ku bude pokračovať aj po ukončení vyhláseného núdzového stavu.

Podmienky nároku na OČR-ku si môžete prečítať v článku OČR a PN v súvislosti s koronavírusom – čo platí od marca 2020?

Nárok na pandemickú OČR-ku cez letné prázdniny v prípade žiakov základnej školy

Školský rok pre žiakov základnej školy začína 1. septembra a končí 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. Po tomto období nasleduje obdobie školských prázdnin, ktoré začínajú 1. júla 2020 a končia 31. augusta 2020.

Rodičovi, ktorý si uplatnil nárok na OČR-ku na dieťa navštevujúce základnú školu, končí nárok na toto ošetrovné najneskôr posledným dňom školského vyučovania. Uvedené znamená, že rodičovi žiaka základnej školy, na ktorého si uplatnil nárok na ošetrovné, tento nárok končí dňom 30. júna 2020 (vrátane).

Takúto pandemickú OČR nie je potrebné ukončovať osobitným spôsobom, rodič, ktorý kvôli začiatku školských prázdnin končí s poberaním dávky OČR, nemusí voči Sociálnej poisťovne urobiť žiadne kroky, ani nič oznamovať. Koncom júna zašlú rodičia – tak ako doteraz na konci každého mesiaca – už iba formulár (Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné) s údajmi, v ktorých dňoch sa v júni o školopovinné dieťa starali. Za júl už čestné vyhlásenia posielať nebudú.

Článok pokračuje pod reklamou

Nárok na pandemickú OČR-ku cez letné prázdniny v prípade detí v predškolskom veku

Deti, ktoré navštevujú predškolské zariadenie, t. j. materskú školu alebo jasle, nemajú tak ako žiaci základnej školy, školské prázdniny, nakoľko o prevádzke materskej školy alebo jaslí počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ, resp. riaditeľka, ktorý v spolupráci so zriaďovateľom predškolského zariadenia rešpektuje požiadavky zákonných zástupcov.

Prečítajte si tiež

Vyššie uvedené znamená, že materská škola alebo jasle môžu, ale nemusia byť zatvorené aj počas školských prázdnin (t. j. od 1. júla do 31. augusta). Materská škola však počas letných školských prázdnin musí byť podľa Vyhlášky ministerstva školstva SR o materskej škole č. 306/2008 Z. z. zatvorená najmenej na tri týždne, a to z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov.

Rodičovi, ktorý si uplatnil nárok na OČR-ku na dieťa navštevujúce predškolské zariadenie, pokračuje nárok na toto ošetrovné aj cez letné mesiace, pričom nie je dôležitý dôvod, prečo dieťa nenavštevuje predškolské zariadenie (či už z dôvodu uzatvorenia predškolského zariadenia, alebo z dôvodu strachu o zdravie svojho dieťaťa), ale dôležité je trvanie mimoriadnej (krízovej) situácie. Rodič dieťaťa je však povinný na konci každého kalendárneho mesiaca predložiť pobočke Sociálnej poisťovne naďalej vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky