OČR a zatvorené školy a škôlky pre koronavírus

Kedy má na ošetrovné nárok rodič-živnostník a kedy rodič-zamestnanec, v akej výške a ako dlho ho možno poberať? Dôležité informácie súvisiace s ošetrovným a OČR pri koronavíruse.

Rozhodnutím ústredného krízového štábu zo dňa 12. marca 2020 v rámci prevencie šírenia nákazy koronavírusu (vírus COVID-19), budú na Slovensku od 16.03.2020 zatvorené všetky predškolské (t. j. jasle, materské školy) a školské zariadenia, a to po dobu 2 týždňov, t. j. do 29.3.2020 (vrátane).

V súvislosti s možnou nákazou koronavírusom, sme vás informovali v článku Postup pri vybavení PN a OČR v súvislosti s koronavírusom, ako si rodič môže uplatniť na pobočke Sociálnej poisťovne nemocenské, ako aj OČR (ošetrenie člena rodiny). Rovnako ďalšie potrebné informácie môžete nájsť v téme Koronavírus.

Aké otázky najčastejšie zaujímajú zamestnancov a živnostníkov pri vybavovaní OČR a PN, nájdete v článkoch 10 otázok o OČR a PN v súvislosti s koronavírusom pre zamestnancov a 10 otázok o OČR a PN živnostníkov a SZČO v súvislosti s koronavírusom.

Všetky zákonné podmienky, ktoré musí rodič splniť, aby mal nárok na ošetrovné, ako aj ako vypočítať výšku ošetrovného si popíšeme bližšie v článku.

Odporúčame vám však naďalej sledovať aktuálne oznamy na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Schválená novela zákona upravuje podmienky OČR a PN pri koronakríze. Aké zmeny nastali, si prečíate v článku OČR a PN v súvislosti s koronavírusom – čo platí od marca 2020?

Kto má nárok na ošetrovné (tzv. „OČRku“)?

Nárok na ošetrovné si môže uplatniť nemocensky poistený rodič, ktorý sa osobne a celodenne stará o zdravé dieťa:

 • do 10 rokov veku, ak okrem iných dôvodov (napr. ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie) predškolské zariadenie alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, alebo ak v nich bolo nariadené karanténne opatrenie,
 • nad 10 rokov veku, ak potreba osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, ktorého zdravotný stav si podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobu.

V súvislosti s vyššie uvedeným teda môžeme povedať, že v prípade, ak má rodič dieťa do 10 rokov, nárok na ošetrovné si uplatní sám prostredníctvom príslušného tlačiva, zatiaľ čo rodič dieťaťa nad 10 rokov, musí telefonicky kontaktovať detského lekára a riadiť sa jeho pokynmi. Ak pediater dieťaťa nad 10 rokov vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa, a to aj napriek tomu, že sa u neho ešte choroba nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni (telefonicky, emailom).

Upozorňujeme, že na stránke Sociálnej poisťovne je vysvetlené, že za dieťa do 10 rokov veku sa považuje dieťa, ktoré má najviac 10 rokov + 364 dní (vrátane), a to ku dňu podania žiadosti o ošetrovné.

Aké podmienky platia v súvislosti s OČR po ukončení núdzového stavu a kto bude mať nárok na OČR počasa letných práznin, nájdete v článku Pandemická OČR cez letné prázdniny.

Aké podmienky nároku na ošetrovné (OČR) musí splniť rodič dieťaťa?

Pre uznanie nároku na ošetrovné musí byť rodič, t. j. zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba, v deň podania žiadosti:

 • aktívne nemocensky poistený, alebo
 • v ochrannej lehote po ukončení nemocenského poistenia.

Ochranná lehota po ukončení nemocenského poistenia je pritom:

 • sedem dní po ukončení nemocenského poistenia (napr. ak zamestnanec skončí pracovný pomer 13.3.2020, a teda 14.3.2020 už nie je zamestnaný, tak sedem dní po ukončení nemocenského poistenia mu uplynie dňa 20.3.2020 – vrátane),
 • osem mesiacov po ukončení nemocenského poistenia: v prípade tehotnej poistenkyne.

V prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 7 dní, tak je ochranná lehota toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že okrem vyššie uvedenej podmienky, musia byť splnené aj tieto podmienky u nasledovných rodičov:

 • u SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby aj podmienka zaplateného poistného na sociálne poistenie, a to za obdobie do konca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom si uplatňuje nárok na ošetrovné (sleduje sa obdobie 5 rokov). Za nedoplatok na poistnom sa pritom nepovažuje suma nižšia ako 5 eur (t. j. 4,99 € a menej),
 • u dobrovoľne nemocensky poistenej osoby aj podmienka dosiahnutia najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého si uplatňuje nárok na ošetrovné.

Ako dlho trvá nárok na ošetrovné a ktorý z rodičov si môže nárok uplatniť?

Nárok na ošetrovné (OČR) pri uzavretí školských a predškolských zariadení trvá podľa zákona č. 461/2003 Zb. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov maximálne 10 kalendárnych dní.

Dňa 13.03.2020 však Sociálna poisťovňa vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s uzatvorením predškolských a školských zariadení po dobu 2 týždňov, t. j. 14 kalendárnych dní, zverejnila oznam, že prizná nárok na ošetrovné o dieťa do dovŕšenia 11 rokov veku (10 rokov + 364 dní) počas celých 14 kalendárnych dní, počas ktorých budú tieto zariadenia uzatvorené.

Prečítajte si tiež

Nárok na ošetrovné si môže uplatniť len jeden z rodičov, a to aj v tom prípade, ak majú rodičia viacero detí, ktoré navštevujú predškolské a školské zariadenie. Z uvedeného vyplýva, že nie je možné si rozdeliť nárok na ošetrovné medzi rodičov. Nárok na ošetrovné si pritom nemôže uplatniť rodič, ak sám poberá náhradu príjmu počas svojej PN alebo nemocenskú dávku, či rodič, ktorý poberá materské.

Čo robiť po skončení prvej 14-dňovej OČR-ky, ale aj aktuálne informácie súvisiace s PN nájdete v článku Automatické predĺženie žiadosti o ošetrovné a pokračujúca PN kvôli koronavírusu – ako postupovať?

Môže rodič počas OČR pracovať?

V čase poberania ošetrovného u rodiča, ktorý je zamestnancom, nemôže tento rodič vo svojom zamestnaní pracovať a ani mať príjem za vykonanú prácu. Môže mať však príjem z iného zamestnania (z ktorého si neuplatňuje nárok na ošetrovné) a môže mať aj príjem z vykonania podnikateľskej činnosti ako SZČO.

V prípade, ak ošetrovné poberá rodič, ktorý je SZČO, môže naďalej vykonávať svoju podnikateľskú činnosť, nakoľko sa dosahovanie príjmu u tejto osoby počas ošetrovného nesleduje.

Článok pokračuje pod reklamou

Aká je výška ošetrovného počas OČR?

Výška ošetrovného je 55 % z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Denný vymeriavací základ vypočítame nasledovne:

Výpočet denného vymeriavacieho základu.
Výpočet denného vymeriavacieho základu.

Spravidla môžeme povedať, že denný vymeriavací základ zamestnanca je jeho priemerná hrubá mzda na 1 kalendárny deň.

Rozhodujúce obdobie u zamestnanca pritom určíme nasledovne:

 • ak nemocenské poistenie zamestnanca začalo k 1.1. predchádzajúceho roka alebo skôr: rozhodujúce obdobie je predchádzajúci kalendárny rok,
 • ak nemocenské poistenie zamestnanca začalo po 1.1. predchádzajúceho roka a trvalo viac ako 90 dní: rozhodujúce obdobie je od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom vznikol nárok na ošetrovné,
 • ak nemocenské poistenie zamestnanca začalo po 1.1. predchádzajúceho roka a trvalo menej ako 90 dní: rozhodujúce obdobie je predchádzajúci kalendárny rok, ak v ňom bol zamestnanec zamestnaný u iného zamestnávateľa a nemocenské poistenie u iného zamestnávateľa sa v predchádzajúcom roku platilo najmenej za 90 kalendárnych dní, ak nemal nemocenské poistenie podľa vyššie uvedeného, ošetrovné sa určí z PDVZ.
Prečítajte si tiež

Rozhodujúce obdobie u SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby pritom určíme nasledovne:

 • ak nemocenské poistenie začalo k 1.1 predchádzajúceho roka alebo skôr: rozhodujúce obdobie je predchádzajúci kalendárny rok,
 • ak nemocenské poistenie vzniklo počas predchádzajúceho roka: rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho roka,
 • ak nemocenské poistenie vzniklo počas aktuálneho roka: rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho mesiaca,
 • ak nemocenské poistenie začalo v mesiaci, v ktorom došlo k čerpaniu ošetrovného (platí iba pre SZČO): rozhodujúce obdobie je od vzniku nemocenského poistenia do predchádzajúceho dňa.

Príklady na výpočet rozhodujúceho obdobia nájdete v článku Materské živnostníčky/živnostníka (SZČO), nakoľko sa denný vymeriavací základ a teda aj rozhodujúce obdobie počíta pri ošetrovnom rovnako, ako pri materskom.

Platí SZČO počas nároku na ošetrovné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne?

Prečítajte si tiež

V prípade, ak je rodič, ktorý si uplatnil nárok na ošetrovné samostatne zárobkovo činnou osobu (SZČO) nie je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to po celú dobu trvania ošetrovného (t. j. maximálne 10, resp. 14 kalendárnych dní).

Čo sa týka platenia odvodov na zdravotné poistenie (t. j. preddavky na zdravotné poistenie) platí, že SZČO nie je povinná platiť tieto odvody počas tých dní, kedy budú zatvorené predškolské alebo školské zariadenia (t. j. nie len po dobu max. 10, resp. 14 dní).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky