Materské u otca – výpočet

Materské u otca predstavuje 75 % denného vymeriavacieho základu za každý deň, počas ktorého má nárok na materské. Prinášame postup, ako vypočítať výšku materského u otca.

Materské, resp. materská dávka – komu sa vypláca?

Materské, resp. materská dávka sa zaradzuje medzi nemocenské dávky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. O materské môže požiadať matka dieťaťa, iný poistenec (t. j. napr. otec dieťaťa) alebo fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Podmienky pre priznanie nároku na materské u otca dieťaťa

V prípade, ak chce otec dieťaťa získať nárok na materské, musí splniť zákonom stanovené podmienky, medzi ktoré patrí predovšetkým:

  1. byť v deň nástupu na materské nemocensky poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
  2. byť v období dvoch rokov ku dňu nástupu na materské nemocensky poistený najmenej 270 kalendárnych dní.

Ďalšie informácie o tom, aké podmienky musí splniť otec pre priznanie nároku na materské, či o tom aké doklady musí predložiť Sociálnej poisťovni, ako aj informácie o poberaní rodičovského príspevku matkou dieťaťa, počas poberania materského otcom, nájdete v článku Otec na materskej – podmienky a postup.

Výška materského u otca dieťaťa a maximálne materské

Materské sa vypláca za kalendárne dnivýška materského predstavuje rovnako u matky, ako i u otca 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Denný vymeriavací základ vypočítame ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých otec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia.

Vypočítaný denný vymeriavací základ však nesmie presiahnuť 75 % zákonom stanoveného maximálneho denného vymeriavacieho základu, to znamená, že:

  • v roku 2020 nesmie presiahnuť 75 % z 66,6083 €, t. j. 49,9563 €, a
  • v roku 2021 nesmie presiahnuť 75 % z 71,8028 €, t. j. 53,8521 €.

Viac informácií o maximálnom dennom vymeriavacom základe a maximálnom materskom si môžete prečítať v článku Maximálne materské v roku 2020 alebo Maximálne materské v roku 2021.

Prečítajte si tiež

Naopak v zákone o sociálnom poistení však nie je určený minimálny denný vymeriavací základ pre výpočet materského, avšak v prípade, ak sa otcovi vypláca materské v sume nižšej ako je suma rodičovského príspevku, otcovi bude vyplatený doplatok do sumy rodičovského príspevku, t. j. u rodiča, ktorý pracuje a poberá materské do sumy 370 € (suma platná pre rok 2020) alebo do sumy 378,10 € (suma platná pre rok 2021).

Poznámka: denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor, samotná výška materského sa zaokrúhľuje na celé desiatky eurocentov nahor.

Výška materského u otca dieťaťa – existencia viacero nemocenských poistení súčasne

Ak otec má dve, resp. viacero nemocenských poistení súčasne (napr. má dva pracovné pomery, resp. má pracovný pomer a je zároveň SZČO a platí povinné odvody do Sociálnej poisťovne), a pri oboch nemocenských poisteniach súčasne splnil podmienky pre získanie nároku na materské (t. j. obe alebo viaceré nemocenské poistenia sú aktívne a z oboch, resp. viacerých nemocenských poistení spĺňa podmienku doby trvania nemocenského poistenia 270 dní), môže žiadať o materské osobitne z každého z nich.

Prečítajte si tiež

Sociálna poisťovňa po prijatí žiadosti o materské z viacerých nemocenských poistení určí denný vymeriavací základ pre každé z nich, tieto denné vymeriavacie základy spočíta a určí pre výpočet materského 75 % z tohto súčtu denného vymeriavacieho základu. Aj tu však platí, že súčet denných vymeriavacích základov nesmie presiahnuť maximálny denný vymeriavací základ.

Určenie rozhodujúceho obdobia u otca – zamestnanca a príklady na výpočet rozhodujúceho obdobia

Pre určenie denného vymeriavacieho základu, a teda pre určenie výška materského, musíme správne určiť rozhodujúce obdobie. Rozhodujúce obdobie určíme podľa toho, kedy začalo nemocenské poistenie, z ktorého otec žiada o materské.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ a následne materského určíme u otca – zamestnanca podľa nasledovnej tabuľky:

Určenie rozhodujúceho obdobia u otca zamestnanca pre výpočet DVZ
Začiatok nemocenského poistenia Rozhodujúce obdobie
k 1.januáru predchádzajúceho roka alebo skôr predchádzajúci kalendárny rok
po 1. januári predchádzajúceho roka, pričom do dňa pred nástupom na materské sa nemocenské poistenie platilo (nie trvalo!) najmenej 90 kalendárnych dní obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho mesiaca (t. j. do mesiaca, ktorý predchádza mesiac, v ktorom začína materská)
po 1. januári predchádzajúceho roka, pričom do dňa pred nástupom na materské sa nemocenské poistenie platilo (nie trvalo!) menej ako 90 kalendárnych dní predchádzajúci kalendárny rok – v prípade, ak v predchádzajúcom kalendárnom roku bol zamestnanec zamestnaný u iného zamestnávateľa a nemocenské poistenie bolo zaplatené najmenej za 90 kalendárnych dní (ak nie je splnená táto podmienka, výška materského sa určí z pravdepodobného DVZ)

Poznámka: z počtu dní rozhodujúceho obdobia sa vylúčia dni, za ktoré sa poistné neplatí, a to podľa § 140 zákona o sociálnom poistení, napr. dni PN, či OČR

Príklad na určenie rozhodujúceho obdobia u otca – zamestnanca a výpočet materského, ak nemocenské poistenie začalo k 1.januáru predchádzajúceho roka alebo skôr:

Marek žiada o materské od 5.2.2021, je zamestnancom na trvalý pracovný pomer od 9.3.2016 (t. j. nemocenské poistenie začalo k 1.1. predchádzajúceho roka, t. j. 1.1.2020 alebo skôr). Rozhodujúce obdobie pre výpočet materského, t. j. DVZ bude u Mareka rok 2020.

Marek však v roku 2020 bol 30 dní PN a preto počet dní rozhodujúceho obdobia bude 366 dní – 30 dní, t. j. 336 dní. Súčet vymeriavacích základov, t. j. hrubých miezd za rok 2020 je 9 500 €.

Denný vymeriavací základ pre výpočet materského je u Mareka: 9 500 € / 336 dní = 28,2738.

Materské napr. za marec 2021 bude vo výške: (31 dní x 28,2738) * 0,75 = 657,40 € po zaokrúhlení.

Príklad na určenie rozhodujúceho obdobia u otca – zamestnanca a výpočet materského, ak nemocenské poistenie začalo po 1. januári predchádzajúceho roka:

Jozef žiada o materské od 2.1.2021, je zamestnancom na trvalý pracovný pomer od 5.5.2020 (t. j. nemocenské poistenie začalo po 1.1. prechádzajúceho kalendárneho roka, t. j. po 1.1.2020). Nakoľko bol pred týmto zamestnávateľom dlhodobo zamestnancom u iného zamestnávateľa, splnil podmienku 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch. U súčasného zamestnávateľa bolo nemocenské poistenie zaplatené za viac ako 90 dní, teda rozhodujúce obdobie je od 5.5.2020 do 31.12.2020.

Súčet vymeriavacích základov, t. j. hrubých miezd bol za obdobie od 5.5.2020 do 31.12.2020 vo výške 6 500 €. Denný vymeriavací základ pre výpočet materského vypočítame: 6 500 € / 241 dní = 26,971 €.

Materské napr. za jún 2021 bude vo výške: (30 dní x 26,971) * 0,75 = 606,90 € po zaokrúhlení.

Článok pokračuje pod reklamou

Určenie rozhodujúceho obdobia u otca – SZČO, resp. dobrovoľne nemocensky poistenej osoby a príklady na výpočet rozhodujúceho obdobia

Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ a následne materského určíme u otca – SZČO, resp. dobrovoľne nemocensky poistenej osoby podľa nasledovnej tabuľky:

Určenie rozhodujúceho obdobia u otca SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby pre výpočet DVZ
Začiatok nemocenského poistenia Rozhodujúce obdobie
k 1.januáru predchádzajúceho roka alebo skôr predchádzajúci kalendárny rok
počas predchádzajúceho roka obdobie od vzniku povinného (u SZČO), resp. dobrovoľného nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho roka
počas aktuálneho roka obdobie od vzniku povinného (u SZČO), resp. dobrovoľného nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho mesiaca
v mesiaci, v ktorom došlo k čerpaniu materského obdobie od vzniku povinného nemocenského poistenia do predchádzajúceho dňa – platí len pre SZČO

Poznámka: z počtu dní rozhodujúceho obdobia sa vylúčia dni, za ktoré sa poistné neplatí, a to podľa § 140 zákona o sociálnom poistení, napr. dni PN, či OČR.

V prípade, ak SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba nemala vo vyššie uvedenom rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, materské sa otcovi vypočíta z pravdepodobného DVZ.

Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe sa vypočíta materské z pravdepodobného DVZ aj v prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 26 týždňov.

Príklad na určenie rozhodujúceho obdobia u otca – SZČO a výpočet materského, ak nemocenské poistenie začalo počas aktuálneho roka (t. j. roka, v ktorom žiada o materské):

František žiada o materské ako SZČO od 5.3.2021, povinnosť platiť odvody do Sociálnej odvody mu vznikne 1.2.2021. Podmienku 270 dní nemocenského poistenia spĺňa nakoľko bol predtým aj zamestnancom. Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ je február 2021. Vymeriavací základ pre výpočet poistného je vo výške 900 €.

Denný vymeriavací základ pre výpočet materského vypočítame: 900 € / 28 dní = 32,1429 €.

Materské napr. za apríl 2021 bude vo výške: (30 dní x 32,1429) * 0,75 = 723,30 € po zaokrúhlení.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky