Novela zákona o sociálnom poistení od roku 2022 a 2023

Novela zákona o sociálnom poistení je schválená a prinesie zmeny, ako napr. elektronická PN-ka, predĺženie ochrannej lehoty pre ženy či zrušenie ešte nezavedeného ročného zúčtovania.

Národná rada Slovenskej republiky dňa 24.3.2022 schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorú predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ešte koncom júla 2021. Niektoré zmeny v tejto novele sú platné odo dňa jej vyhlásenia v Zbierke zákonov (13. apríla 2022) a ďalšie sú platné od 1. júna 2022 alebo od 1. januára 2023.

Prehľad najdôležitejších zmien, ktoré prináša novela zákona o sociálnom poistení nájdete v tomto článku.

Zrušenie možnosti úhrady poistného na sociálne poistenie v hotovosti od vyhlásenia zákona (13.4.2022)

Odo dňa vyhlásenia zákona v Zbierke zákonov sa ruší možnosť úhrady poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v hotovosti. Toto poistné bude možné už len uhradiť poštovým poukazom alebo prevodným príkazom.

Ochranná lehota pre ženy, ktoré otehotneli po zániku nemocenského poistenia od 1.6.2022

Kým doteraz zákon o sociálnom poistení v § 32 ods. 2 upravuje ochrannú lehotu len pre poistenkyne, ktorých nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, a to v trvaní osem mesiacov, novela zákona o sociálnom poistení od 1. júna 2022  upravuje plynutie ochrannej lehoty pre ženy, ktoré otehotneli až po zániku nemocenského poistenia do 180 dní.

To znamená, že ak žena napr. stratí zamestnanie (čím jej zanikne nemocenské poistenie) a otehotnie v období 180 dní od straty tohto zamestnania, plynie jej ochranná lehota osem mesiacov od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom prvýkrát. Cieľom tejto zmeny je garancia nároku na materské, či iné nemocenské dávky aj pre ženy, ktoré otehotnejú šesť mesiacov (do 180 dní) po strate zamestnania, t. j . po zániku nemocenského poistenia.

Uvedené však neplatí, ak žene po zániku nemocenského poistenia, vznikne nové nemocenské poistenie.

Úprava období, ktoré sa počítajú do obdobia 270 dní pre získanie niektorých sociálnych dávok od 1.6.2022

Zákon o sociálnom poistení dopĺňa do § 49a nový odsek 2, ktorý v záujme predchádzaniu uzatvárania špekulatívnych pracovných pomerov s cieľom získania 270 dní nemocenského poistenia , t. j. splnenia podmienky nároku napr. na materské, od 1. júna 2022 nebude započítavať na tento účel obdobia, v ktorých zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (s výnimkou období, v ktorým mal vylúčenú povinnosť platiť poistné).

To znamená, že pre získanie 270 dní nemocenského poistenia bude rozhodujúce reálne platenie poistného na nemocenské poistenia, a preto vymeriavací základ vo výške 0 eur sa bude považovať za absenciu vymeriavacieho základu, a teda nebude sa započítavať do obdobia 270 dní nemocenského poistenia.

Úprava období, ktoré sa počítajú do obdobia pre získanie dávky v nezamestnanosti od 1.6.2022

Aj v tomto prípade novela zákona o sociálnom poistení prijala túto zmenu, aby predišla možnému uzatváraniu špekulatívnych pracovných pomerov zamestnancov s cieľom získania období poistenia v nezamestnanosti a splnenia podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti. Podmienkou pre nárok na dávku v nezamestnanosti je to, aby v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnania bola osoba poistená v nezamestnanosti najmenej 2 roky (t. j. 730 dní).

Novelou zákona o sociálnom poistení sa už nebude započítavať obdobie, v ktorom mal poistenec vymeriavací základ vo výške 0 €, a teda pre účely započítavania do obdobia bude rozhodujúce reálne platenie poistného v tomto období.

Elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti od 1.6.2022

Na vykonanie kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu je ošetrujúci lekár povinný predovšetkým predložiť potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Od 1. júna 2022 však už ošetrujúci lekár nemusí vystaviť rozsiahle päťdielne tlačivo Sociálnej poisťovne, ale môže túto dočasnú pracovnú neschopnosť zaevidovať v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe.

Pozor však na to, že od 1. júna 2023 už každý ošetrujúci lekár musí vyhotoviť potvrdenie o dočasnej PN už len elektronicky a písomná forma potvrdenie už existovať nebude.

Zavedením elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti sa odstráni povinnosť fyzického doručovania príslušnej strany tlačiva pacienta zamestnávateľovi. Ošetrujúci lekár však môže na žiadosť osoby vystaviť odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive.

Nemocenské dávky a dávka v nezamestnanosti môžu byť vyplácané aj na iný účet, než na účet prijímateľa od 1.6.2022

V súvislosti s odstránením záťaže poberateľov tzv. krátkodobých sociálnych dávok (t. j. nemocenské dávky, dávka v nezamestnanosti, úrazová dávka – okrem úrazovej renty a dávka garančného poistenia) novela zákona o sociálnom poistení umožňuje od 1. júna 2022 vyplácanie týchto dávok na akýkoľvek účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo na adresu, ktorú si určí príjemca dávky.

Vyplácanie dôchodkových dávok a úrazovej renty naďalej ostáva po starom, t. j. len na účet príjemcu dávky v banke, alebo pobočke zahraničnej banky, či na účet manžela/manželky.

Prečítajte si tiež

Nakoľko sa zavádza od 1. júna 2022 aj elektronické potvrdzovanie dočasnej PN, nemocenské sa bude poukazovať na účet, na ktorý je zamestnancovi vyplácaná mzda, resp. na účet, ktorý poistenec nahlási pri prvom vzniku nároku na nemocenské.

Zmena podmienky nároku na nemocenské v súvislosti s karanténou od 1.6.2022

Ak je pacient uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie ošetrujúcim lekárom a spĺňa zákonom stanovené podmienky, má nárok na nemocenské. Novela zákona o sociálnom poistení však upravuje túto podmienku, a to tak, že ak je poistenec uznaný za dočasne PN počas nariadenej karantény alebo izolácie, ale chce a môže vykonávať prácu v mieste výkonu karantény/izolácie, nárok na nemocenské mu nevznikne.

Uvedené platí tak pre zamestnancov, ako aj napr. pre živnostníkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Ďalšie zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022

Novelou zákona o sociálnom poistení, dôjde od 1.6.2022 aj k týmto zmenám:

 • za porušenie liečebného režimu sa považuje aj porušenie karantény alebo izolácie,
 • upresňuje sa podmienka nároku na materské u iného poistenca (napr. otca dieťaťa), a to tak, že v súčasnom znení zákona je uvedené, že inému poistencovi vznikne nárok na materské, ak bol pred podaním žiadosti o materské nemocensky poistený najmenej 270 dní, od 1.6.2022 musí byť tento poistenec poistený najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského,
 • umožňuje sa súbeh poberania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, resp. invalidného dôchodku a náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, resp. nemocenského,
 • predlžuje sa lehota na vrátenie poistného, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu fyzickej alebo právnickej osobe z 30 dní na 60 dní od zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou. Lehota 30 dní však ostáva bez zmeny, ak fyzická alebo právnická osoba doručí písomnú žiadosť,
 • rozširujú sa povinnosti Sociálnej poisťovne o písomné oznámenie o zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatnej zárobkovo činnej osoby, ktoré doteraz oznamovala len z vlastnej iniciatívy.

Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia sa ruší od 1.1.2023

Novela zákona o sociálnom poistení zrušila zúčtovanie sociálneho poistenia, ktoré ešte ani nezačalo. S touto zmenou zrušila v zákone o sociálnom poistení aj všetky ustanovenia, ktoré s ním súvisia, nakoľko sa stávajú nadbytočnými, a teda sa ani nikdy nestanú účinnými.

Zmeny vo vymeriavacom základe od 1.1.2023

V súvislosti so zrušením ročného zúčtovania sociálneho poistenia, sa novelizuje aj celý § 138, ktorý upravuje vymeriavací základ, resp. ponecháva sa v podobe, aká platí do 31.12.2022 a naďalej teda bude platiť:

 1. vymeriavací základ zamestnancov na platenie poistného na úrazové poistenie a poistného na garančné poistenie, ktorí si uplatňujú odvodovú odpočítateľnú položku je vymeriavací základ tohto zamestnanca neznížený o odvodovú odpočítateľnú položku,
 2. maximálny mesačný vymeriavací základ pre zamestnanca, povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu alebo dobrovoľne poistenú osobu v nezamestnanosti je 7-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov,
 3. maximálny mesačný vymeriavací základ pre zamestnávateľa sa upravuje obdobne ako maximálny mesačný vymeriavací základ pre zamestnanca, pričom vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistné na úrazové poistenie zostáva neobmedzený, tak ako tomu bolo doteraz,
 4. vracia sa v súvislosti so zrušením zavedenia ročného zúčtovania sociálneho poistenia ustanovenie poradia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie v prípade súbežného výkonu viacerých zárobkových činností alebo súbehu dobrovoľného poistenia so zárobkovou činnosťou,
 5. a ďalšie zmeny, ktoré sa vracajú do takej podoby, aká bola pred zavedením ročného zúčtovania sociálneho poistenia.

Od 1.1.2023 novela zákona o sociálnom poistení prináša aj ďalšie zmeny, medzi ktoré patrí napríklad:

 • úprava tzv. československých dôchodkov, pri ktorých za tzv. „českú“ dobu poistenia nárok na starobný a invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky nevznikol,
 • povinné dôchodkové poistenie pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je členom cirkevného spoločenstva, rehoľného spoločenstva alebo charitatívneho spoločenstva a vykonáva pre nich pracovnú činnosť, ak nie je dôchodkovo poistená podľa príslušných ustanovení alebo jej nebol priznaný dôchodok uvedený v § 293fu.

Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného schválené nebolo

Návrh zákona o sociálnom poistení plánoval zrušiť maximálne mesačné vymeriavacie základy na platenie poistného zamestnancom, zamestnávateľom, povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou, dobrovoľne nemocensky a poistenou osobou a dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti, ako aj Sociálnou poisťovňou. Táto zmena bola však z návrhu zákona vypustená, preto k zrušeniu maximálneho vymeriavacieho základu touto novelou nedôjde. Ako sme už uviedli, maximum ostáva na úrovni 7-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky spred dvoch rokov (t. j. v podobe ako do 31. decembra 2022). Rovnako „po starom“ ostáva, že vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie je neobmedzený.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky