Hodinová minimálna mzda od 1.1.2021 a vplyv na príplatky

Hodinová minimálna mzda platná pre rok 2021 je stanovená vo výške 3,58 €. Od roku 2021 sa však mení jej vplyv na výpočet príplatkov – mzdových zvýhodnení. Ako?

Vláda SR schválila dňa 26.8.2020 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa:

  • zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“),
  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Schválením tohto návrhu sa zvyšuje s účinnosťou od 1.1.2021 minimálna mesačná mzda, ako aj hodinová minimálna mzda. Zákony ešte bude v septembri schvaľovať parlament, pričom sa nepredpokladajú žiadne zmeny.

O hodinovej minimálnej mze od 1.1.2022 sa dočítate v článku Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 a vplyv na príplatky.

Výška minimálnej mzdy v roku 2021

Vláda SR schválila nasledovnú výšku minimálnej mzdy v roku 2021:

  • hodinovú minimálnu mzdu vo výške: 3,58 €/ hod.,
  • mesačnú minimálnu mzdu vo výške: 623 €.

V porovnaní s rokom 2020 sa tak hodinová minimálna mzda zvýšila zo sumy 3,333 €/ hod., čo znamená jej nárast o 0,247 €/ hod. a mesačná minimálna mzda sa zvýšila v porovnaní s rokom 2020 o 43 €, a to zo sumy 580 € na 623 €.

Hodinová minimálna mzda v roku 2021

Podľa § 119 ods. 1 Zákonníka práce mzda vyplatená zamestnancovi nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je práve zákon o minimálnej mzde, ktorý v § 2 ods. 1 ustanovuje, že suma minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu odpracovanú zamestnancom, t. j. hodinová minimálna mzda predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy, čo je 623/174 = 3,58 €.

Hodinová minimálna mzda vo výške 3,58 € patrí zamestnancovi, ak jeho týždenný pracovný čas je 40 hodín. V prípade, ak je týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši. Uvedené znamená, že ak napr. týždenný pracovný čas je:

  • 38 a 3/4 hodiny (zamestnanec pravidelne vykonávajúci prácu striedavo v oboch zmenách dvojzmennej prevádzky), tak hodinová minimálna mzda platná pre rok 2021 bude 3,695 €,
  • 37 a 1/2 hodiny (zamestnanec vykonávajúci prácu vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzky alebo v nepretržitej prevádzke), tak hodinová minimálna mzda platná pre rok 2021 bude 3,819 €.
Prečítajte si tiež

Poznámka: hodinovú minimálnu mzdu v roku 2021 pri týždennom pracovnom čase vypočítame nasledovne: 40 hodín /  nižší pracovný týždenný čas * hodinová minimálna mzda pre týždenný pracovný čas 40 hodín, t. j. napr. pri týždennom pracovnom čase 38 a 3/4 hodiny bude výpočet nasledovný: 40/38,75 * 3,58.

Zmena pri výpočte hodinovej minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce od roku 2021

V súvislosti so zmenou výpočtu minimálnych mzdových nárokov podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce pre príslušný stupeň náročnosti práce u zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, sa mení aj výpočet hodinovej minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti práce. O tom, ako sa zmenil mechanizmus výpočtu minimálnych mzdových nárokov u zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou si môžete prečítať v článku Minimálna mzda v roku 2021 podľa stupňov náročnosti (koeficientov).

Kým v roku 2020 sa minimálny mzdový nárok pre konkrétny stupeň náročnosti práce u zamestnancov odmeňovaných hodinovou mzdou vypočítal nasledovným vzorcom: koeficient minimálnej mzdy pre konkrétny stupeň náročnosti práce * hodinová minimálna mzda pre 1. stupeň náročnosti práce, tak v roku 2021 ho vypočítame ako 1/174 zo sumy minimálneho mesačného mzdového nároku (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín).

Hodinová minimálna mzda v roku 2021 podľa stupňov náročnosti práce pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín
Stupeň náročnosti práce Minimálna mesačná mzda v roku 2021 Minimálna hodinová mzda v roku 2021 Výpočet minimálnej hodinovej mzdy
1. 623 € 3,580 € 623/174
2. 739 € 4,247 € 739/174
3. 855 € 4,914 € 855/174
4. 971 € 5,580 € 971/174
5. 1087 € 6,247 € 1087/174
6. 1203 € 6,914 € 1203/174

Upozorňujeme na skutočnosť, že zamestnanci pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru majú nárok len na hodinovú minimálnu mzdu, avšak nemajú nárok na minimálny mzdový nárok. Uvedené znamená, že zamestnanec pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru bude mať nárok vždy len na hodinovú minimálnu mzdu určenú pre 1. stupeň náročnosti práce, t. j. 3,58 € za hodinu, a to bez ohľadu na to, že bude vykonávať prácu zaradenú do vyššieho stupňa náročnosti práce.

Článok pokračuje pod reklamou

Hodinová minimálna mzda už od roku 2021 nebude mať vplyv na výšku príplatkov

Od 1.1.2021 sa mení aj mechanizmus pre určovanie výšky príplatkov. Ich výška sa už nebude určovať percentuálnou výškou z hodinovej minimálnej mzdy, ale bude sa výška príplatkov určovať pevnou sumou.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre stanovenie pevnej sumy výšky príplatkov vychádzalo z aktuálneho vzorca pre ich výpočet, pričom percentuálna výška príplatku sa rátala z minimálnej hodinovej mzdy platnej pre rok 2021, t. j. zo sumy 3,58 €. Uvedené znamená, že napríklad, kým v roku 2020 sa výška príplatku za prácu v sobotu stanovila vo výške najmenej 50 % z minimálnej mzdy za hodinu v eurách, v roku 2021 je stanovená pevná suma tohto príplatku, a to na najmenej 1,79 € / hodinu (mechanizmus výpočtu pre stanovenie pevnej sumy bol nasledovný: 50 % z 3,58 €).

Prečítajte si tiež

Musíme však upozorniť, že nakoľko príplatok za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi pracujúcemu na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru vo výške najmenej 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, môžeme vidieť, že v tomto prípade hodinová minimálna mzda stále vplýva na výšku príplatku.

Výšku príplatkov – pevnú sumu stanovenú pre rok 2021 si môžete pozrieť v nasledovnej tabuľke:

Minimálna výška mzdových zvýhodnení – príplatkov v roku 2021 stanovená pevnou sumou
Názov mzdového zvýhodnenia - príplatku Pevná suma príplatku v eurách Pevná suma zníženého príplatku v eurách
Príplatok za prácu v sobotu 1,79 € 1,61 €
Príplatok za prácu v nedeľu 3,58 € 3,22 €
Príplatok za nočnú prácu – nerizikové povolanie 1,43 € 1,25 €
Príplatok za nočnú prácu – rizikové povolanie 1,79 € -

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky