Minimálna mzda v roku 2021 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Novelou Zákonníka práce sa v roku 2021 zmení výpočet minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce. Ako sa od 2021 vypočíta minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti práce?

Dňa 26.8.2020 vláda schválila novelu zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o minimálnej mzde”) a novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákonník práce”). Novelu zákona o minimálnej mzde a Zákonníka práce musí ešte schváliť Národná rada Slovenskej republiky a podpísať prezidentka, aby uvedené zmeny mohli vstúpiť do platnosti.

Novelou zákona o minimálnej mzde a novelou Zákonníka práce sa zvýši mesačná minimálna mzda v roku 2021 na sumu 623 eur a hodinová minimálna mzda na sumu 3,580 eur/hod. Uvedené sumy budú od 2021 platiť pre prvý stupeň náročnosti práce. O ďalších zmenách v zákone o minimálnej mzde a Zákonníku práce sa dočítate v článku Minimálna mzda od 1.1.2021.

Od 1.1.2022 sa minimálna mesačná a minimálna hodinová mzda podľa stupňov náročnosti práce mení. Viac približujeme v článku Minimálna mzda v roku 2022 podľa stupňov náročnosti (koeficientov).

Stupne náročnosti práce v roku 2021 (minimálne mzdové nároky)

V súlade s § 120 ods. 3 Zákonníka práce pracovné miesto je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 Zákonníka práce podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

Z uvedeného vyplýva, že pracovné miesto sa do stupňa náročnosti práce nezaraďuje podľa najčastejšie vykonávanej práce, ale podľa najnáročnejšej činnosti (aj keď by najnáročnejšia pracovná činnosť bola vykonávaná len v malej miere v pomere k ostatným pracovným činnostiam). Zamestnávateľ by mal mať pre každé pracovné miesto určenú písomnú pracovnú náplň, alebo tzv. job description.

Prečítajte si tiež

Kontrolu zaradenia zamestnancov do správneho stupňa náročnosti práce vykonáva príslušný inšpektorát práce. Zamestnávateľovi hrozí pokuta až do 100 000 eur pri nesprávnom zaradení zamestnanca do stupňa náročnosti práce a neposkytnutí zamestnancovi správnej výšky mzdy podľa stupňa náročnosti práce, v ktorom mal byť zamestnanec zaradený.

V prílohe č. 1 Zákonníka práce sú uvedené charakteristiky jednotlivých stupňov náročnosti práce. Pri zaradení zamestnanca do stupňa náročnosti práce však treba vždy individuálne posudzovať, aká bude jeho pracovná náplň a aká bude najnáročnejšia pracovná činnosť z pracovnej náplne. Charakteristiky stupňov náročnosti práce sú všeobecné a niekedy nie je možné jednoznačne určiť, do ktorého stupňa náročnosti práce má zamestnávateľ zamestnanca zaradiť. V nasledujúcej tabuľke nájdete charakteristiky stupňov náročnosti práce aj s niektorými možnými príkladmi povolaní (neplatí to však paušálne, vždy treba postupovať pri určovaní individuálne podľa spomínaných kritérií).

Charakteristika stupňov náročností práce a príklady povolaní podľa stupňov náročnosti práce

Stupeň Charakteristika stupňa náročnosti práce Povolanie
1 ● pomocné, prípravné alebo jednoduché manipulačné práce podľa presných postupov, práce pod dohľadom, bez väčšej miery zodpovednosti dokladač tovaru, operátor výroby, umývač riadu, vrátnik
2 ● ucelené obslužné rutinné práce, odborné rutinné kontrolovateľné práce podľa postupov, práce spojené s hmotnou zodpovednosťou,
● jednoduché remeselné práce,
● sanitárne práce v zdravotníctve,
● opakované, kontrolovateľné administratívne, prevádzkovo-technické práce podľa pokynov alebo postupov, jednoduché práce s vyšším stupňom zodpovednosti (hmotnej zodpovednosti)
administratívny pracovník, upratovačka, predavač, čašník, kuchár
3 ● rôznorodé odborné alebo ucelené odborné práce, samostatné zabezpečenie menej zložitých agend,
● samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác,
● riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody
účtovník, vodič autobusu, elektrikár, majster
4 ● samostatné zabezpečovanie odborných agend, výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou,
● poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí,
● riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb
hlavný účtovník, vedúci skladu, vedúci prevádzky, zdravotná sestra
5 ● špecializované systémové, koncepčné, tvorivé alebo metodické práce s vysokou duševnou námahou,
● komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému,
● výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí,
● riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenie.
projektový manažér, manažér výroby, lekár, marketingový riaditeľ
6 ● tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami,
● výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí,
● riadenie , organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.
generálny riaditeľ, primár

Aká bude výška príplatkov za prácu cez víkend, v noci a cez sviatok, nájdete v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci a prácu vo sviatok v roku 2021.

Kto má nárok na minimálnu mzdu podľa stupňov náročnosti práce (koeficientov)

Zamestnanec pracujúci na pracovný pomer má nárok na minimálny mzdový nárok podľa stupňa náročnosti práce, do ktorého je zaradený. Dohodár má nárok len na minimálnu mzdu, pričom minimálna mzda sa stanovuje vždy pre prvý stupeň náročnosti práce. Pokiaľ upratovačka pracuje na dohodu, má v roku 2021 nárok na minimálnu mzdu v sume 623 eur mesačne alebo 3,58 eur za hodinu. Ak je upratovačka zamestnaná na pracovnú zmluvu (je v pracovnom pomere), má nárok na minimálny mzdový nárok pre 2. stupeň náročnosti práce. Minimálny mzdový nárok pre 2. stupeň náročnosti práce bude v roku 2021 vo výške 739 eur mesačne alebo 4,247 eur/hod.

Prečítajte si tiež

Pre zjednodušenie budeme ďalej v článku označovať minimálny mzdový nárok ako minimálnu mzdu pre stupne náročnosti práce.

Článok pokračuje pod reklamou

Zmena výpočtu minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce (koeficientov) od 1.1.2021

V súlade s § 120 ods. 4 Zákonníka práce platného do 31.12.2020 sa sadzba minimálnej mzdy pre konkrétny stupeň náročnosti práce vypočítala ako násobok hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy v eurách za mesiac (v prípade zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou) a koeficientu minimálnej mzdy.

Pre jednotlivé stupne náročnosti práce sú stanovené nasledovné koeficienty minimálnej mzdy:

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy
1 1,0
2 1,2
3 1,4
4 1,6
5 1,8
6 2,0

Pre rok 2020 je platná minimálna mzda 580 eur mesačne. Hodinová minimálna mzda na rok 2020 je vo výške 3,333 eur. Mesačná minimálna mzda pre 5. stupeň náročnosti práce sa v roku 2020 vypočíta ako 580*1,8 = 1 044 eur.

Novelou § 120 ods 4 Zákonníka práce účinnou od 1.1.2021  suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa prvej vety.

Poznámka: Koeficienty minimálnej mzdy sa novelou Zákonníka práce nezmenili. Ostávajú rovnaké, ako v predošlých rokoch.

Tento komplikovane znejúci odstavec je možné preformulovať do nasledovného vzorca na výpočet mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021: (mesačná minimálna mzda 2021 - mesačná minimálna mzda 2020) + mesačná minimálna mzda 2020 * koeficient pre príslušný stupeň náročnosti práce

Prečítajte si tiež

Napríklad minimálna mzda na rok 2021 pre 4. stupeň náročnosti práce sa vypočíta nasledovne: (623 - 580) + 580 * 1,6 = 43 + 928 = 971 eur. Podľa nového výpočtu minimálnej mzdy v roku 2021 pre konkrétne stupne náročnosti práce sa minimálna mzda pre každý stupeň náročnosti práce zvýši v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 o presne stanovenú čiastku, a to o sumu 43 eur.

V roku 2021 sa hodinová minimálna mzda pre konkrétny stupeň náročnosti práce pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín vypočíta ako minimálna mzda pre konkrétny stupeň náročnosti práce/174.

Porovnanie mesačnej minimálnej mzdy v roku 2021 podľa stupňov náročnosti práce s minimálnou mzdou 2020

Stupeň Minimálna mesačná mzda 2020 (v eur) Minimálna mesačná mzda 2021 (v eur) Rozdiel (v eur)
1 580 623 43
2 696 739 43
3 812 855 43
4 928 971 43
5 1 044 1 087 43
6 1 160 1 203 43

Porovnanie hodinovej minimálnej mzdy v roku 2021 podľa stupňov náročnosti práce s minimálnou mzdou 2020

Poznámka: Od roku 2021 sa zmení zaokrúhľovanie minimálnej hodinovej mzdy. Suma minimálnej hodinovej mzdy pre konkrétne stupne náročnosti práce sa od roku 2021 bude zaokrúhľovať na 3 desatinné miesta.
Stupeň Minimálna hodinová mzda 2020 (v eur) Minimálna hodinová mzda 2021 (v eur) Rozdiel (v eur)
1 3,3330 3,580 0,2470
2 3,9996 4,247 0,2474
3 4,6662 4,914 0,2478
4 5,3328 5,580 0,2472
5 5,9994 6,247 0,2476
6 6,6660 6,914 0,2480

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky