Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2022 (daň, odvody, cena práce)

Kým hrubá minimálna mzda od 1.1.2022 vzrastie o 23 €, suma čistej mzdy bude vyššia už len o necelých 18 € kvôli výške odvodov a dane. Ako sa zmenia odvody, daň aj cena práce?

S účinnosťou od 1.1.2022 bude v platnosti minimálna mesačná mzda vo výške 646 €, čo predstavuje nárast mesačnej minimálnej mzdy o 23 € v porovnaní s rokom 2021.

Výška čistej mzdy zamestnanca odmeňovaného minimálnou mzdou bude v roku 2022 vo výške 525,65 € (bez uplatnenia daňového bonusu na dieťa a s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane), čo predstavuje nárast o 17,21 € v porovnaní s rokom 2021. Tieto sumy sú ustanovené pre prvý stupeň náročnosti práce. To, aká výška mesačnej či hodinovej minimálnej mzdy platí od 1.1.2022 pre iné stupne náročnosti práce sa dozviete v našom článku Minimálna mzda v roku 2022 podľa stupňov náročnosti (koeficientov).

Tip: Ak hľadáte informácie o minimálnej mzde v roku 2023, prečítajte si článok Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2023

Hrubá minimálna mzda v roku 2022 a výpočet čistej minimálnej mzdy v roku 2022

Zamestnancovi, ktorého pracovné miesto je zaradené do prvého stupňa náročnosti práce, patrí od 1.1.2022 hrubá minimálna mzda vo výške 646 €. Zamestnanec však za svoju prácu dostane čistú mzdu, t. j. hrubú mzdu zníženú o odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a o preddavok na daň zo závislej činnosti, resp. o iné zrážky (napr. zrážka za stravné, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier a pod.).

Čistú mzdu zamestnanca vypočítame nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Tip: vypočítajte si čistú mzdu s našou mzdovou kalkulačkou.

Postupne si v článku rozoberieme výšku odvodov do zdravotnej, či Sociálnej poisťovne a výšku preddavku dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zráža zamestnancovi zo mzdy, ako aj výšku odvodov, ktoré zamestnávateľ platí za svojho zamestnanca.

Odvody zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne z hrubej minimálnej mzdy v roku 2022

Zamestnávateľ zrazí zamestnancovi v roku 2022 z hrubej minimálnej mzdy vo výške 646 € odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne uvedené v nasledujúcej tabuľke:

*poznámka: v prípade, ak ide o zamestnanca so zdravotným postihnutím, zrážka je vo výške 2 % z hrubej mzdy zamestnanca
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne z hrubej minimálnej mzdy 646 € v roku 2022
Názov poistenia Výška v % Výška v €
Odvody do zdravotnej poisťovne
Zdravotné poistenie 4 %* 25,84 €
Odvody do Sociálnej poisťovne
Nemocenské poistenie 1,4 % 9,04 €
Starobné poistenie 4 % 25,84 €
Invalidné poistenie 3 % 19,38 €
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 6,46 €
Spolu odvody do Sociálnej poisťovne 9,4 % 60,72 €
Spolu odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne 13,4 % 86,56 €

Hrubá minimálna mzda od 1.1.2022 oproti minulému roku zamestnancovi vzrastie o 23 €, ako sme už aj uviedli vyššie. Dôležité je však vedieť aj to, o koľko vzrastú zamestnancovi odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Oproti minulému roku zamestnancovi vzrastú od 1.1.2022 odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne o 3,08 € mesačne. Porovnanie jednotlivých odvodov s rokom 2021 si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne z hrubej minimálnej mzdy
od 1.1.2022 – porovnanie s rokom 2021
Názov položky Výška v € - rok 2022 Výška v € - rok 2021 Rozdiel
Hrubá mzda 646 € 623 € 23 €
Zdravotné poistenie 25,84 € 24,92 € 0,92 €
Nemocenské poistenie 9,04 € 8,72 € 0,32 €
Starobné poistenie 25,84 € 24,92 € 0,92 €
Invalidné poistenie 19,38 € 18,69 € 0,69 €
Poistenie v nezamestnanosti 6,46 € 6,23 € 0,23 €
Spolu 86,56 € 83,48 € 3,08 €

Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z hrubej minimálnej mzdy v roku 2022

Zamestnávateľ zráža zamestnancovi preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti príslušnou sadzbou dane (19 %, resp. 25 %) z hrubej mzdy zníženej o:

  • odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, a
  • o nezdaniteľnú časť základu dane (ak si ju zamestnanec uplatňuje).
Prečítajte si tiež

V roku 2022 sa zvýšením sumy životného minima zvýši aj nezdaniteľná časť základu dane, a to z mesačnej sumy 375,95 € (platná v roku 2021) na mesačnú sumu 381,61 € (platná v roku 2022). To znamená, že mesačná nezdaniteľná časť základu dane vzrastie od 1.1.2022 o 5,66 €.

Zamestnávateľ zrazí zamestnancovi od 1.1.2022 preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z hrubej mesačnej minimálnej mzdy, ktorý je vypočítaný v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výpočet preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnanca od 1.1.2022
Hrubá mzda 646 €
odvody do zdravotnej poisťovne 25,84 €
odvody do Sociálnej poisťovne 60,72 €
Základ dane 559,44 €
(646 € - 25,84 € - 60,72 €)
nezdaniteľná časť základu dane 381,61 €
Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť 177,83 €
(559,44 € - 381,61 €)
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti 33,79 €
(19 % z 177,83 €)

Na základe výpočtu vieme určiť, že preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorý zrazí zamestnávateľ v roku 2022 zamestnancovi z hrubej minimálnej mzdy je vo výške 33,79 €, čo je o 2,71 € viac ako v roku 2021 (v roku 2021 preddavok na daň = 31,08 €).

V prípade, že by si zamestnanec neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, jeho preddavok na daň by bol vyšší, a to 106,29 eura. Tým pádom by bola nižšia aj jeho čistá mzda.

Článok pokračuje pod reklamou

Čistá minimálna mzda v roku 2022 a jej porovnanie s rokom 2021

Po výpočte odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a výpočte preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti z hrubej minimálnej mzdy v roku 2022 vieme určiť výšku čistej minimálnej mzdy v roku 2022 zamestnanca, ktorého pracovné miesto je zaradené do prvého stupňa náročnosti práce. Čistá minimálna mzda v roku 2022 predstavuje sumu 525,65 €, ak rátame s tým, že zamestnanec si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane a neuplatňuje si daňový bonus na dieťa.

Prečítajte si tiež

V porovnaní s rokom 2021 tak dostanú zamestnanci odmeňovaní minimálnou mzdou v roku 2022 o 17,21 € mesačne viac (v roku 2021 výška čistej minimálnej mzdy predstavovala sumu 508,44 €).

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť porovnanie čistej minimálnej mzdy, ako aj dane a odvodov, ktoré zamestnávateľ zráža zamestnancovi z jeho hrubej minimálnej mzdy v roku 2022 s rokom 2021:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Porovnanie daňového a odvodového zaťaženia a čistej minimálnej mzdy zamestnanca
v roku 2022 s rokom 2021
Minimálna mzda
v roku 2022
Minimálna mzda
v roku 2021
Rozdiel
Hrubá minimálna mzda 646 € 623 € 23 €
Odvody do zdravotnej poisťovne 25,84 € 24,92 € 0,92 €
Odvody do Sociálnej poisťovne 60,72 € 58,56 € 2,16 €
Preddavok na daň z príjmov 33,79 € 31,08 € 2,71 €
Čistá mzda 525,65 € 508,44 € 17,21 €

Odvody zamestnávateľa za zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne z hrubej minimálnej mzdy v roku 2022

Zamestnávateľ zaplatí za zamestnanca v roku 2022 z hrubej minimálnej mzdy vo výške 646 € odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne uvedené v nasledujúcej tabuľke:

*poznámka: v prípade, ak ide o zamestnanca so zdravotným postihnutím, zrážka je vo výške 5 % z hrubej mzdy zamestnanca
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody zamestnávateľa za zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
z hrubej minimálnej mzdy 646 € v roku 2022
Názov poistenia Výška v % Výška v €
Odvody do zdravotnej poisťovne
Zdravotné poistenie 10 %* 64,60 €
Odvody do Sociálnej poisťovne
Nemocenské poistenie 1,4 % 9,04 €
Starobné poistenie 14 % 90,44 €
Invalidné poistenie 3 % 19,38 €
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 6,46 €
Úrazové poistenie 0,80 % 5,16 €
Garančné poistenie 0,25 % 1,61 €
Rezervný fond solidarity 4,75 % 30,68 €
Spolu odvody do Sociálnej poisťovne 25,2 % 162,77 €
Spolu odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne 35,2 % 227,37 €

Hrubá minimálna mzda od 1.1.2022 oproti minulému roku zamestnancovi vzrastie o 23 €, ako sme už aj uviedli vyššie. Dôležité však pre zamestnávateľa je vedieť to, o koľko mu vzrastú odvody za zamestnanca a o koľko sa navýši cena práce tohto zamestnanca. Oproti minulému roku zamestnávateľovi vzrastú od 1.1.2022 odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne za zamestnanca o 8,09 € mesačne. Porovnanie jednotlivých odvodov s rokom 2021 si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody zamestnávateľa za zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
z hrubej minimálnej mzdy od 1.1.2022 – porovnanie s rokom 2021
Názov položky Výška v € - rok 2022 Výška v € - rok 2021 Rozdiel
Hrubá mzda 646 € 623 € 23 €
Zdravotné poistenie 64,60 € 62,30 € 2,30 €
Nemocenské poistenie 9,04 € 8,72 € 0,32 €
Starobné poistenie 90,44 € 87,22 € 3,22 €
Invalidné poistenie 19,38 € 18,69 € 0,69 €
Poistenie v nezamestnanosti 6,46 € 6,23 € 0,23 €
Úrazové poistenie 5,16 € 4,98 € 0,18 €
Garančné poistenie 1,61 € 1,55 € 0,06 €
Rezervný fond solidarity 30,68 € 29,59 € 1,09 €
Spolu 227,37 € 219,28 € 8,09 €

Cena práce zamestnávateľa pri minimálnej mzde v roku 2022

Cenu práce zamestnávateľa vypočítame, ak ku hrubej mzde pripočítame odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, ktoré je zamestnávateľ povinný zaplatiť za zamestnanca. To znamená, že v roku 2022 vypočítame cenu práce zamestnávateľa nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Nakoľko v roku 2021 predstavovala cena práce sumu 842,28 €, medziročne zamestnávateľovi stúpnu náklady na zamestnanca o sumu 31,09 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky