Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2022 (daň, odvody, cena práce)

Kým hrubá minimálna mzda od 1.1.2022 vzrastie o 23 €, suma čistej mzdy bude vyššia už len o necelých 18 € kvôli výške odvodov a dane. Ako sa zmenia odvody, daň aj cena práce?

S účinnosťou od 1.1.2022 bude v platnosti minimálna mesačná mzda vo výške 646 €, čo predstavuje nárast mesačnej minimálnej mzdy o 23 € v porovnaní s rokom 2021.

Výška čistej mzdy zamestnanca odmeňovaného minimálnou mzdou bude v roku 2022 vo výške 525,65 € (bez uplatnenia daňového bonusu na dieťa a s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane), čo predstavuje nárast o 17,21 € v porovnaní s rokom 2021. Tieto sumy sú ustanovené pre prvý stupeň náročnosti práce. To, aká výška mesačnej či hodinovej minimálnej mzdy platí od 1.1.2022 pre iné stupne náročnosti práce sa dozviete v našom článku Minimálna mzda v roku 2022 podľa stupňov náročnosti (koeficientov).

Tip: Ak hľadáte informácie o minimálnej mzde v roku 2023, prečítajte si článok Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2023

Hrubá minimálna mzda v roku 2022 a výpočet čistej minimálnej mzdy v roku 2022

Zamestnancovi, ktorého pracovné miesto je zaradené do prvého stupňa náročnosti práce, patrí od 1.1.2022 hrubá minimálna mzda vo výške 646 €. Zamestnanec však za svoju prácu dostane čistú mzdu, t. j. hrubú mzdu zníženú o odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a o preddavok na daň zo závislej činnosti, resp. o iné zrážky (napr. zrážka za stravné, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier a pod.).

Čistú mzdu zamestnanca vypočítame nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Tip: vypočítajte si čistú mzdu s našou mzdovou kalkulačkou.

Postupne si v článku rozoberieme výšku odvodov do zdravotnej, či Sociálnej poisťovne a výšku preddavku dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zráža zamestnancovi zo mzdy, ako aj výšku odvodov, ktoré zamestnávateľ platí za svojho zamestnanca.

Odvody zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne z hrubej minimálnej mzdy v roku 2022

Zamestnávateľ zrazí zamestnancovi v roku 2022 z hrubej minimálnej mzdy vo výške 646 € odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne uvedené v nasledujúcej tabuľke:

*poznámka: v prípade, ak ide o zamestnanca so zdravotným postihnutím, zrážka je vo výške 2 % z hrubej mzdy zamestnanca
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne z hrubej minimálnej mzdy 646 € v roku 2022
Názov poistenia Výška v % Výška v €
Odvody do zdravotnej poisťovne
Zdravotné poistenie 4 %* 25,84 €
Odvody do Sociálnej poisťovne
Nemocenské poistenie 1,4 % 9,04 €
Starobné poistenie 4 % 25,84 €
Invalidné poistenie 3 % 19,38 €
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 6,46 €
Spolu odvody do Sociálnej poisťovne 9,4 % 60,72 €
Spolu odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne 13,4 % 86,56 €

Hrubá minimálna mzda od 1.1.2022 oproti minulému roku zamestnancovi vzrastie o 23 €, ako sme už aj uviedli vyššie. Dôležité je však vedieť aj to, o koľko vzrastú zamestnancovi odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Oproti minulému roku zamestnancovi vzrastú od 1.1.2022 odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne o 3,08 € mesačne. Porovnanie jednotlivých odvodov s rokom 2021 si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne z hrubej minimálnej mzdy
od 1.1.2022 – porovnanie s rokom 2021
Názov položky Výška v € - rok 2022 Výška v € - rok 2021 Rozdiel
Hrubá mzda 646 € 623 € 23 €
Zdravotné poistenie 25,84 € 24,92 € 0,92 €
Nemocenské poistenie 9,04 € 8,72 € 0,32 €
Starobné poistenie 25,84 € 24,92 € 0,92 €
Invalidné poistenie 19,38 € 18,69 € 0,69 €
Poistenie v nezamestnanosti 6,46 € 6,23 € 0,23 €
Spolu 86,56 € 83,48 € 3,08 €

Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z hrubej minimálnej mzdy v roku 2022

Zamestnávateľ zráža zamestnancovi preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti príslušnou sadzbou dane (19 %, resp. 25 %) z hrubej mzdy zníženej o:

  • odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, a
  • o nezdaniteľnú časť základu dane (ak si ju zamestnanec uplatňuje).
Prečítajte si tiež

V roku 2022 sa zvýšením sumy životného minima zvýši aj nezdaniteľná časť základu dane, a to z mesačnej sumy 375,95 € (platná v roku 2021) na mesačnú sumu 381,61 € (platná v roku 2022). To znamená, že mesačná nezdaniteľná časť základu dane vzrastie od 1.1.2022 o 5,66 €.

Zamestnávateľ zrazí zamestnancovi od 1.1.2022 preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z hrubej mesačnej minimálnej mzdy, ktorý je vypočítaný v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výpočet preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnanca od 1.1.2022
Hrubá mzda 646 €
odvody do zdravotnej poisťovne 25,84 €
odvody do Sociálnej poisťovne 60,72 €
Základ dane 559,44 €
(646 € - 25,84 € - 60,72 €)
nezdaniteľná časť základu dane 381,61 €
Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť 177,83 €
(559,44 € - 381,61 €)
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti 33,79 €
(19 % z 177,83 €)

Na základe výpočtu vieme určiť, že preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorý zrazí zamestnávateľ v roku 2022 zamestnancovi z hrubej minimálnej mzdy je vo výške 33,79 €, čo je o 2,71 € viac ako v roku 2021 (v roku 2021 preddavok na daň = 31,08 €).

V prípade, že by si zamestnanec neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, jeho preddavok na daň by bol vyšší, a to 106,29 eura. Tým pádom by bola nižšia aj jeho čistá mzda.

Článok pokračuje pod reklamou

Čistá minimálna mzda v roku 2022 a jej porovnanie s rokom 2021

Po výpočte odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a výpočte preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti z hrubej minimálnej mzdy v roku 2022 vieme určiť výšku čistej minimálnej mzdy v roku 2022 zamestnanca, ktorého pracovné miesto je zaradené do prvého stupňa náročnosti práce. Čistá minimálna mzda v roku 2022 predstavuje sumu 525,65 €, ak rátame s tým, že zamestnanec si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane a neuplatňuje si daňový bonus na dieťa.

Prečítajte si tiež

V porovnaní s rokom 2021 tak dostanú zamestnanci odmeňovaní minimálnou mzdou v roku 2022 o 17,21 € mesačne viac (v roku 2021 výška čistej minimálnej mzdy predstavovala sumu 508,44 €).

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť porovnanie čistej minimálnej mzdy, ako aj dane a odvodov, ktoré zamestnávateľ zráža zamestnancovi z jeho hrubej minimálnej mzdy v roku 2022 s rokom 2021:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Porovnanie daňového a odvodového zaťaženia a čistej minimálnej mzdy zamestnanca
v roku 2022 s rokom 2021
Minimálna mzda
v roku 2022
Minimálna mzda
v roku 2021
Rozdiel
Hrubá minimálna mzda 646 € 623 € 23 €
Odvody do zdravotnej poisťovne 25,84 € 24,92 € 0,92 €
Odvody do Sociálnej poisťovne 60,72 € 58,56 € 2,16 €
Preddavok na daň z príjmov 33,79 € 31,08 € 2,71 €
Čistá mzda 525,65 € 508,44 € 17,21 €

Odvody zamestnávateľa za zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne z hrubej minimálnej mzdy v roku 2022

Zamestnávateľ zaplatí za zamestnanca v roku 2022 z hrubej minimálnej mzdy vo výške 646 € odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne uvedené v nasledujúcej tabuľke:

*poznámka: v prípade, ak ide o zamestnanca so zdravotným postihnutím, zrážka je vo výške 5 % z hrubej mzdy zamestnanca
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody zamestnávateľa za zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
z hrubej minimálnej mzdy 646 € v roku 2022
Názov poistenia Výška v % Výška v €
Odvody do zdravotnej poisťovne
Zdravotné poistenie 10 %* 64,60 €
Odvody do Sociálnej poisťovne
Nemocenské poistenie 1,4 % 9,04 €
Starobné poistenie 14 % 90,44 €
Invalidné poistenie 3 % 19,38 €
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 6,46 €
Úrazové poistenie 0,80 % 5,16 €
Garančné poistenie 0,25 % 1,61 €
Rezervný fond solidarity 4,75 % 30,68 €
Spolu odvody do Sociálnej poisťovne 25,2 % 162,77 €
Spolu odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne 35,2 % 227,37 €

Hrubá minimálna mzda od 1.1.2022 oproti minulému roku zamestnancovi vzrastie o 23 €, ako sme už aj uviedli vyššie. Dôležité však pre zamestnávateľa je vedieť to, o koľko mu vzrastú odvody za zamestnanca a o koľko sa navýši cena práce tohto zamestnanca. Oproti minulému roku zamestnávateľovi vzrastú od 1.1.2022 odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne za zamestnanca o 8,09 € mesačne. Porovnanie jednotlivých odvodov s rokom 2021 si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody zamestnávateľa za zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
z hrubej minimálnej mzdy od 1.1.2022 – porovnanie s rokom 2021
Názov položky Výška v € - rok 2022 Výška v € - rok 2021 Rozdiel
Hrubá mzda 646 € 623 € 23 €
Zdravotné poistenie 64,60 € 62,30 € 2,30 €
Nemocenské poistenie 9,04 € 8,72 € 0,32 €
Starobné poistenie 90,44 € 87,22 € 3,22 €
Invalidné poistenie 19,38 € 18,69 € 0,69 €
Poistenie v nezamestnanosti 6,46 € 6,23 € 0,23 €
Úrazové poistenie 5,16 € 4,98 € 0,18 €
Garančné poistenie 1,61 € 1,55 € 0,06 €
Rezervný fond solidarity 30,68 € 29,59 € 1,09 €
Spolu 227,37 € 219,28 € 8,09 €

Cena práce zamestnávateľa pri minimálnej mzde v roku 2022

Cenu práce zamestnávateľa vypočítame, ak ku hrubej mzde pripočítame odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, ktoré je zamestnávateľ povinný zaplatiť za zamestnanca. To znamená, že v roku 2022 vypočítame cenu práce zamestnávateľa nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Nakoľko v roku 2021 predstavovala cena práce sumu 842,28 €, medziročne zamestnávateľovi stúpnu náklady na zamestnanca o sumu 31,09 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2024

Príplatky za prácu cez víkend, vo sviatok, za sťažený výkon práce, nočnú prácu či príplatky za pracovnú pohotovosť sú po dvoch rokoch opäť naviazané na výšku minimálnej mzdy. Aká výška príplatkov platí v roku 2024?

Minimálna mzda v roku 2024 – tabuľka

Prehľad minimálnej mzdy v roku 2024 podľa stupňov náročnosti práce, hodinovej minimálnej mzdy, ako aj výpočet čistej mzdy či ceny práce pri minimálnej mzde v tabuľkách.

Hodinová minimálna mzda od 1. 1. 2024 a vplyv na príplatky

Výška hodinovej minimálnej mzdy sa od 1.1.2024 mení na sumu 4,31 €. Aké sú sumy pri kratšom pracovnom čase a aký vplyv má zvýšenie hodinovej minimálnej mzdy na výšku mzdových príplatkov?

Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2024 (daň, odvody, cena práce)

Od 1. 1. 2024 sa zvyšuje minimálna mzda. Jej výška sa uvádza v hrubom. Ako to ovplyvní daň, odvody, jej výšku v čistom či cenu práce, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky