Modernizácia v Sociálnej poisťovni: čo uľahčí poistencom?

Národná rada SR schválila Strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne na roky 2021 až 2026. Naplniť víziu stať sa modernou a proklientsky orientovanou inštitúciou, pomôže elektronizácia služieb aj zmeny v internom prostredí.

E-formuláre pre PN-ku aj tehotenské

Sociálna poisťovňa sa chce zamerať na klientov a zvyšovať ich spokojnosť postupnou elektronizáciou služieb. Klienti vďaka nej pocítia odbúranie administratívnej záťaže pri riešení svojich životných situácií, zjednoduší sa vzájomná komunikácia a skrátia lehoty na vyriešenie požiadaviek poistencov. Príkladom môže byť pripravovaná elektronická práceneschopnosť (ePN-ka), ktorú lekár odošle do Sociálnej poisťovne a poistenec už nebude musieť doručovať papierový doklad. A tiež zavedenie elektronickej zložky klienta, ktorá bude slúžiť na správu spracovanie vstupných a výstupných dokumentov týkajúcich sa klienta. „Elektronická komunikácia šetrí klientovi čas, ktorý by inak trávil cestou do pobočky alebo priamo v nej. Z pohľadu mimoriadnej situácie, akú zažila naša krajina počas silnej vlny pandémie sa tiež ukázalo, že elektronická komunikácia je veľmi dôležitá aj z pohľadu zníženia zdravotných rizík a zvýšenia bezpečnosti občanov,“ hovorí generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.

Sociálna poisťovňa ponúka svojim klientom možnosť požiadať o niektoré druhy dávok prostredníctvom elektronických formulárov od minulého roka. Najprv poisťovňa umožnila poistencom takto požiadať o pandemické dávky – pandemické nemocenské aj ošetrovné, vrátane pravidelného podávania čestných vyhlásení, neskôr aj o novú dávku tehotenské. Zavedenie elektronickej formy žiadostí jej umožnilo vyhlásenie mimoriadnej situácie a za desať mesiacov eviduje už takmer 620 tisíc elektronicky podaných žiadostí o vyššie uvedené dávky.

Najmä v čase zmien je dôležité, aby bol klient dostatočne informovaný o svojich nárokoch a vedel si ich bez prekážok uplatniť. Sociálna poisťovňa bude v tejto oblasti proaktívne komunikovať s klientmi a v správnom čase im bude poskytovať užitočné a cielené informácie. Využije na to nový webový portál orientovaný na životné situácie poistencov, aktívnu komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí, priamu komunikáciu s klientom i ďalšie možnosti. Proaktívnym prístupom chce Sociálna poisťovňa tiež zlepšiť informovanosť poistencov, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku. V predstihu tak získajú  dôležité informácie k neskoršej žiadosti o dôchodok, ale aj čas, aby si pripravili potrebné doklady. „Sociálna poisťovňa chce byť pre poistencov v každom období ich života partnerom a poradcom, ktorý im uľahčí orientáciu a ústretovo pomôže vyriešiť ich požiadavku,“ pripomína Juraj Káčer.

Nové informačné technológie poisťovni pomôžu byť flexibilnejšou

Ďalšou oblasťou novej stratégie Sociálnej poisťovne sú procesy a ich modernizácia. Cestou bude rozvoj interných informačných systémov, elektronizácia smerom do vnútra inštitúcie, ktorá zníži prácnosť úkonov, zabezpečí ich zjednodušenie a skvalitnenie. Preto bude napríklad nevyhnutné digitalizovať interné dokumenty a dávkové spisy. Využitie moderných informačných technológií skráti lehoty pre interné činnosti a zabezpečí vyššiu flexibilitu inštitúcie pri potrebe reagovať na legislatívne zmeny. „Výrazné zlepšenie interných procesov zefektívni každodennú činnosť Sociálnej poisťovne, zjednoduší prácu našim zamestnancom a v konečnom dôsledku to pocítia aj občania na kvalite servisu, ktorý im Sociálna poisťovňa poskytuje,“ objasňuje Juraj Káčer.

Zmeny v manažmente zdrojov

Súčasťou strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na roky 2021 až 2026 je efektívny manažment zdrojov. Bude založený na zbere relevantných údajov z rôznych oblastí činnosti a výkonu Sociálnej poisťovne a posilnenej analytike. Tento prístup poslúži pre ďalšie rozhodnutia, efektívne ekonomické hospodárenie, zvyšovanie bezpečnosti pri uchovávaní údajov o poistencoch, ale aj pre celkové smerovanie inštitúcie.

Transformácia kultúry Sociálnej poisťovne a spokojní zamestnanci

Ľudia, zamestnanci, tvoria základ každej inštitúcie a jej úspešného fungovania. Plnenie všetkých úloh a dosahovanie požadovaných výsledkov závisí od aktivity a motivácie zamestnancov. Nová stratégia Sociálnej poisťovne preto zohľadňuje i vytvorenie podmienok pre zvyšovanie spokojnosti zamestnancov, zabezpečenie ich rozvoja a vzdelávania. Len spokojný a vzdelaný zamestnanec dokáže reagovať na požiadavky klienta odborne i ľudsky a byť nositeľom skutočného proklientskeho prístupu. Úlohou v oblasti personálnej práce bude preto aj transformácia kultúry Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektronická PN (ePN) od 1.6.2022

Elektronická PN (ePN) je nová služba, ktorá nahrádza 5-dielne papierové tlačivo potvrdzujúce práceneschopnosť. Jej dobrovoľné spustenie začína 1. júna 2022, povinná prevádzka sa zavedie o rok.

Elektronická PN, informácie o odvodoch aj sporení: prehľad v novej aplikácii

Sociálna poisťovňa chce klientom poskytnúť lepší prehľad a informácie o odvodoch či dávkach – predstavila nový Elektronický účet poistenca. Čo všetko v ňom možno nájsť a ako ho získať?

Poistenie na financovanie podpory dôchodcu: je potrebné ho platiť?

Je potrebné odvádzať poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit), ak je zamestnancom poberateľ dôchodku? Kedy poistné platiť netreba?

Mesačné výkazy v Sociálnej poisťovni – časté chyby zamestnávateľov

Od marca 2022 platia nové vzory výkazov poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne, a to kvôli zavedeniu podpory v čase skrátenej práce. Akým chybám sa pri ich vypĺňaní vyvarovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky