Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

V rámci slovenskej legislatívy je zníženie základu dane z príjmov fyzickej osoby o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela (ďalej aj „NČZD na manželku/manžela“) upravená v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov), v § 11.

V § 11 zákona o dani z príjmov, okrem zníženia základu dane o NČZD na manželku/manžela, nájdeme tiež informácie o ďalších nezdaniteľných častiach, na ktoré má daňovník po splnení určitých podmienok nárok, sú nimi:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie v tuzemsku alebo porovnateľné sporenie v zahraničí, tzv. III. pilier (resp. príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt).

V nasledujúcom článku sa budeme podrobne venovať práve NČZD na manželku/manžela, avšak podrobné informácie o všetkých nezdaniteľných častiach základu dane (ďalej iba „NČZD“) pre rok 2024 si prečítajte v našom ďalšom článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2024.

Podmienky uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku/manžela v roku 2024

Základné predpoklady, ktoré daňovník musí na uplatnenie NČZD na manželku/manžela spĺňať vždy, sú:

 • existencia manželstva – NČZD na manželku/manžela sa nedá uplatniť vtedy, ak daňovník žije v spoločnej domácnosti napr. s družkou/druhom, hoci ostatné nižšie uvedené podmienky daňovník spĺňa,
 • podmienka spoločnej domácnosti – daňovník musí s manželkou/manželom žiť v spoločnej domácnosti..

Daňovník by mal vedieť preukázať splnenie týchto základných podmienok. Existenciu manželstva preukazuje daňovník napr. kópiou sobášneho listu a splnenie podmienky spoločnej domácnosti čestným prehlásením.

Okrem týchto dvoch základných predpokladov musí byť zároveň splnená ešte aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 • manželka/manžel sa starala/staral o vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, pričom za vyživované maloleté dieťa sa považuje nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, do troch, resp. do šiestich rokov veku podľa § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon o rodičovskom príspevku vymenúva 4 možnosti - 1. dieťa do troch rokov veku, 2. dieťa do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, 3. dieťa do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe, alebo 4. dieťa do šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie;
 • manželka/manžel v zdaňovacom období 2024 bola/bol poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie;
 • manželka/manžel bola/bol zaradená/zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie;
 • manželka/manžel sa považuje za občana so zdravotným, resp. s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak je niektorá z týchto podmienok splnená iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, daňovník si môže znížiť základ dane k dani z príjmov pomerne, vo výške zodpovedajúcej 1/12 sumy NČZD za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli podmienky splnené.

Príklad na uplatnenie NČZD na manžela v roku 2024 – NČZD za časť roka

Lucia a Peter sú manželia. Peter bol od 20. januára 2024 zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie a do konca roka 2024 nemal žiadny príjem. Lucia je dosiahla v roku 2024 základ dane zo živnosti vo výške 30 000 eur. Môže si Lucia uplatniť NČZD na manžela? Ak áno, za aké obdobie?

Prečítajte si tiež

Áno, a to za 11 mesiacov, nakoľko bol Peter (jej manžel, žijúci s ňou v jednej domácnosti) v roku 2024 zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Keďže bol Peter zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie až 20. januára 2024, podmienka nároku na NČZD na manžela nebola splnená na začiatku mesiaca (januára). Preto si Lucia uplatní NČZD na manžela až za mesiace február až december 2024, kedy táto podmienka splnená bola.

Či si daňovník bude môcť od vypočítaného základu dane z príjmov fyzickej osoby  odpočítať nezdaniteľnú časť na manželku/manžela závisí tiež od toho, či v roku 2024 dosahoval základ dane, resp. čiastkový základ dane z tzv. aktívnych príjmov. Aktívnymi príjmami sú:

 • príjmy zo závislej činnosti, t. j. príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov (napr. ak daňovník pracuje ako zamestnanec na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu),
 • príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, t. j. príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov,
 • príjmy predstavujúce ich kombináciu.

NČZD si nemôže daňovník uplatniť vtedy, ak v zdaniteľnom období dosahoval iba pasívne príjmy. Pasívne príjmy sú také, ktoré daňovníkovi plynú bez toho, aby niečo pre ich dosiahnutie musel urobiť. Sem patria napr. príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov), príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov) a pod.

Príklad na uplatnenie NČZD na manželku v roku 2024 – aktívne a pasívne príjmy

Daniela a Tomáš sú manželia od roku 2019. Daniela bola v roku 2024 na rodičovskej dovolenke a Tomáš bol počas celého roka dobrovoľne nezamestnaný. Na zabezpečenie príjmov Tomáš prenajímal svojmu susedovi garáž a rodičovský dom, vďaka čomu dosiahol príjem z prenájmu vo výške 33 000 eur. Môže si Tomáš za rok 2024 uplatniť NČZD na manželku z príjmov z prenájmu a ušetriť tak na daniach?

Nie, nakoľko NČZD na manželku je možné uplatniť iba zo základu dane, resp. čiastkového základu dane, z aktívnych príjmov. Na čiastkový základ dane dosiahnutý z pasívnych príjmov, ktorými sú príjmy z prenájmu, si Tomáš NČZD na manželku uplatniť nemôže.

Tip: Ak sa chcete dozvedieť viac informácii o aktívnych a pasívnych príjmoch, odporúčame vám článok venovaný práve tejto téme Aktívne a pasívne príjmy fyzickej osoby.

Vlastný príjem manželky/manžela v roku 2024

Mimoriadne dôležitým faktorom, ktorý sa zohľadňuje pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela je, či manželka/manžel v zdaňovacom období dosahovala/dosahoval vlastný príjem.

Vlastným príjmom manželky/manžela je akýkoľvek príjem, ktorý manželka/manžel dosiahol v roku 2024, vrátane príjmov oslobodených od dane z príjmov alebo príjmov zdanených zrážkovou daňou (napr. autorský honorár, podiely na zisku, kreditné úroky na účte a pod.).

Do vlastného príjmu sa tak započítava  zdaniteľný príjem manželky/manžela, ktorým je príjem:

 • zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov), t. j. príjmy zo zamestnania alebo z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov,
 • z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov),
 • z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov), napr. úroky v banke, výnosy z cenných papierov a pod.,
 • ostatné príjmy (§ 8 zákona o dani z príjmov), napr. výhry, príjmy z predaja nehnuteľnosti a pod.

Okrem vyššie uvedeného „bežného“ zdaniteľného príjmu sa do vlastného príjmu manželky/manžela sa započítava aj príjem, ktorý nie je predmetom dane alebo je od dane oslobodený, kam patria napríklad tieto druhy príjmov:

 • náhrada príjmu počas PN-ky, ktorá je vyplácaná zamestnávateľom,
 • cestovné náhrady (vyplácané do limitu aj nad limit),
 • príspevky na rekreáciu,
 • príspevky na športovú činnosť dieťaťa,
 • suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancovi,
 • nemocenské dávky: nemocenské, ošetrovné, materské, tehotenské,
 • dôchodky, úrazové dávky, dávky z garančného poistenia, dávky v nezamestnanosti, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa,
 • dávky v hmotnej núdzi,
 • sociálna výpomoc a príspevky podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
 • príspevok na starostlivosť o dieťa,
 • príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa vyplácané náhradnému rodičovi (aj opakovaný),
 • podpora a príspevky vyplácané fyzickej osobe zo strany štátu pri ubytovaní utečencov z Ukrajiny,
 • a i.

Je dôležité upozorniť, že vyčíslený vlastný príjem manželky/manžela sa upravuje o poistné na povinné sociálne poistenie, preddavky na zdravotné poistenie, nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie.  Od vlastného príjmu manželky/manžela sa však neodpočítava dobrovoľne platené poistné do Sociálnej poisťovne ako aj preddavky a nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia samoplatiteľa na zdravotné poistenie.

Za vlastný príjem manželky/manžela sa nepovažuje iba:

 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus na vyživované dieťa,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátne sociálne dávky: rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, príspevok na pohreb, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, 13. dôchodok, kompenzačný príspevok baníkom, príplatok k dôchodku politickým väzňom, príspevok športovému reprezentantovi),
 • štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie (sociálne, motivačné, tehotenské, podnikové štipendiá a štipendiá z vlastných zdrojov poskytované podľa § 97 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách).

Do vlastného príjmu manželky/manžela sa nezapočítava výživné, nakoľko sa tento príjem považuje za príjem dieťaťa.

Článok pokračuje pod reklamou

Akou formou sa uplatňuje nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024?

NČZD na manželku/manžela si daňovník uplatňuje prostredníctvom:

 • ročného zúčtovania preddavkov na daň – ak ide napríklad o zamestnanca alebo dohodára,
 • podania daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb – napríklad v prípade SZČO.

Na uplatnenie NČZD na manželku/manžela prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, ktoré mu vykonáva jeho zamestnávateľ, bude daňovník potrebovať:

 • osobné údaje manželky/manžela, ktorými sú meno, priezvisko, rodné číslo, adresa,
 • čestné vyhlásenie o výške vlastného príjmu manželky/manžela,
 • informáciu o počte mesiacov, za ktoré boli splnené podmienky nároku NČZD,
 • doložiť sobášny list a ostatné doklady potvrdzujúce splnenie podmienok pre uplatnenie nároku na NČZD, ktorými sú napr. potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, rodný list, potvrdenie o poberaní príspevku na opatrovanie a pod.

Ak si daňovník bude uplatňovať NČZD na manželku/manžela prostredníctvom svojho daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A alebo typ B), bude v daňovom priznaní uvádzať:

 • meno, priezvisko a rodné číslo manželky/manžela,
 • výšku vlastného príjmu manželky/manžela,
 • počet mesiacov, za ktoré si NČZD uplatňuje.

K daňovému priznaniu nie je daňovník povinný prikladať v súvislosti s uplatňovaním NČZD na manželku/manžela žiadne prílohy, avšak daňový úrad si dodatočne môže vyžiadať napr. potvrdenie o vlastnom príjme manželky/manžela, sobášny list a pod.

Ako sa vypočíta výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela v roku 2024?

Pre výpočet NČZD na manželku/manžela musí daňovník poznať svoj základ dane za rok 2024 a súčasne aj výšku vlastného príjmu manželky/manžela za rok 2024.

Ukazovateľom, z ktorého sa následne vychádza pri výpočte výšky NČZD a ktorý sa mení každý rok, je výška životného minima. Výška životného minima od 1.7.2023 do 30.6.2024 predstavuje sumu 268,88 eur mesačne.

Prehľad ročnej sumy NČZD na manželku/manžela v nadväznosti na dosiahnutý základ dane daňovníka a vlastný príjem manželky/manžela uvádzame v tabuľke:

* ŽM = životné minimum
** Ak je výsledkom výpočtu nula alebo je výsledok záporný, NČZD je nulová.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Základ dane, resp. čiastkový základ dane daňovníka za rok 2024 Vlastný príjem manželky/manžela za rok 2024 Výška NČZD na manželku/manžela v roku 2024
nižší alebo rovný 176,8 – násobku sumy ŽM*, t. j.
47 537,98 eur
žiadny rovný 19,2 násobku sumy ŽM*, t. j. 5 162,50 eur
nižší ako 19,2 násobok sumy ŽM*, t. j. suma 5 162,50 eur rozdiel medzi sumou 5 162,50 eur a príjmom manželky
vyšší alebo rovný sume 5 162,50 eur 0 eur
vyšší ako 176,8 – násobok sumy ŽM*, t. j.
47 537,98 eur
žiadny rozdiel medzi 63,4 násobkom ŽM*, t. j. sumou 17 046,99 eur a ¼ základu dane **
0,01 eur a viac rozdiel medzi sumou 17 046,99 eur a ¼ základu dane a vlastným príjmom manželky**

Príklad na výpočet NČZD na manželku, ktorá je na rodičovskej dovolenke

Manželia Sofia a Milan sa v roku 2024 starajú o dve deti (obidve vo veku do 3 rokov). Sofia v roku 2024 poberala rodičovský príspevok a prídavky na deti. V akej výške si môže Milan uplatniť NČZD na manželku, ak jeho základ dane z dosiahnutých príjmov zo zamestnania v roku 2024 bol vo výške 37 000 eur?

Nakoľko manželka v roku 2024 poberala iba rodičovský príspevok a prídavky na deti, ktoré sú štátnymi sociálnymi dávkami a do vlastného príjmu manželky sa nezapočítavajú, podmienky na uplatnenie NČZD na manželku boli splnené za celých 12 kalendárnych mesiacov. Základ dane pána Milana bol do sumy 47 537,98 eur, z čoho vyplýva, že si na manželku môže uplatniť NČZD v plnej výške, t. j. v sume 5 162,50 eur.

Príklad na výpočet NČZD na manželku – rodičovská dovolenka časť roka

Peter a Lucia sú manželmi od roku 2023. V roku 2024 bola Lucia časť roka na rodičovskej dovolenke, starala sa o dieťa, ktoré 15. novembra dovŕšilo vek 3 roky.  Počas rodičovskej dovolenky si privyrábala na dohodu o pracovnej činnosti, jej príjmy z dohody (mínus zaplatené odvody) predstavovali sumu 2 400 eur. Po skončení rodičovskej dovolenky nastúpila na úrad práce, kde bola zaradená medzi uchádzačov o zamestnanie (od 16. novembra 2024). Peter v roku 2024 dosiahol ako SZČO základ dane 50 000 eur. V akej sume si bude Peter môcť uplatniť NČZD za manželku Luciu?

Nárok na uplatnenie NČZD vzniká Petrovi za celý rok, nakoľko do polovice novembra bola Lucia na rodičovskej dovolenke a starala sa o maloleté dieťa a ihneď po jej ukončení bola zaradená medzi uchádzačov o zamestnanie.

Keďže je Petrov základ dane vyšší ako suma 47 537,98 eur a vlastný príjem Lucie bol 2 400 eur, bude výpočet NČZD vyzerať nasledovne:

17 046,99 eur – ¼ z 50 000 eur – 2 400 eur = 17 046,99 – 12 500 – 2 400 = 2 146,99 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky