Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)
Zdroj: Pexels.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

 Ak obchodná spoločnosť – napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.), akciová spoločnosť (a. s.), verejná obchodná spoločnosť (v. o. s.) a pod., dosiahne v účtovnom období výsledok hospodárenia zisk, bude v nasledujúcich účtovných obdobiach rozhodovať, ako ho použije.

Rozdelenie zisku je pre každý typ obchodnej spoločnosti je upravený zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). V našom článku sa bližšie zameriame na najčastejšie sa vyskytujúci druh obchodnej spoločnosti na Slovensku – na s.r.o. a vyplatenie dividend spoločníkom, ktorými môžu byť fyzické, ale aj právnické osoby, prípadne zamestnancom.

Na úvod je potrebné spomenúť, že zisk sa v s.r.o. rozdeľuje až po ukončení účtovného obdobia, na základe schválenej účtovnej závierky. Primárnou povinnosťou s.r.o. pri rozdelení zisku je uskutočniť prídel do rezervného fondu. Ak však s.r.o. už v minulosti doplnila rezervný fond až do dosiahnutia výšky 10 % základného imania, použije zisk/časť zisku na pokrytie neuhradenej straty minulých rokov (tiež iba v prípade, ak ju vykazuje). Zvyšná časť zisku sa môže použiť na rôzne účely, napríklad na vyplatenie podielov na zisku spoločníkom, prípadne zamestnancom, na zvýšenie základného imania a pod., alebo sa ponechá ako tzv. nerozdelený zisk a o jeho použití valné zhromaždenie rozhodne inokedy.

Podrobnejšie informácie o tom, ako postupovať pri rozdelení zisku či pri vysporiadaní straty v obchodnej spoločnosti sa dočítate v našom článku Rozdelenie zisku a vysporiadanie straty.

V ďalšom pokračovaní článku sa zameriame iba na jednu konkrétnu možnosť rozdelenia dosiahnutého zisku v s.r.o. za rok 2023 – na vyplatenie dividend spoločníkom a na povinnosti, ktoré spoločnosti v súvislosti s týmto úkonom vznikajú v roku 2024.

Čo je dividenda?

Podiel na zisku, tzv. dividendu, vypláca obchodná spoločnosť tým osobám, ktoré sa podieľajú na jej základnom imaní, sú členmi štatutárneho orgánu alebo ktoré sú členmi dozorného orgánu.

Vyplácanie podielov na zisku je okrem Obchodného zákonníka upravené aj zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Je dôležité upozorniť, že daňovo-odvodové povinnosti súvisiace s vyplatením podielov na zisku závisia hlavne od toho, kto je príjemcom dividend (napr. fyzická alebo právnická osoba). Zdaňovanie podielov na zisku si v priebehu rokov prešlo niekoľkými zmenami, ktoré popisuje nasledujúca tabuľka:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Obdobie Daňovo – odvodové povinnosti
do roku 2003 príjmy z podielov na zisku sú predmetom dane z príjmov
2011 – 2016 príjmy z podielov na zisku podliehajú odvodovému zaťaženiu, konkrétne zdravotným odvodom
2017 – súčasnosť príjmy z podielov na zisku sú predmetom dane z príjmov (spravidla s výnimkou právnických osôb)

Zdanenie podielov na zisku za rok 2023 rozdelených spoločníkom – fyzickým osobám

Ak spoločenská zmluva neurčuje inak, spoločník má nárok na vyplatenie podielu na zisku v pomere, ktorý zodpovedá výške jeho splateného vkladu do spoločnosti. V spoločenskej zmluve však môže byť stanovená napr. jednotná výška podielu na zisku pre všetkých spoločníkov, a to bez ohľadu na to, v akej výške splatili svoj vklad do spoločnosti.

Spoločník – fyzická osoba, rezident SR a vyplatenie podielu na zisku

Spoločník – fyzická osoba, ktorý je rezidentom SR, a ktorý príjme v roku 2024 podiel na zisku s.r.o. za účtovné obdobie roku 2023, musí tento príjem zdaňovať zrážkovou daňou.

Tip: Aký je rozdiel medzi spoločníkom a konateľov v s.r.o.? Aké má spoločník práva a povinnosti sa dočítate v článku Spoločník s.r.o. – jeho práva a povinnosti.

Dividendy, ktoré budú vyplácané zo ziskov dosiahnutých za roky 2017 až 2023, podliehajú 7 %-tnej zrážkovej dani. Platiteľom zrážkovej dane je spoločnosť (rezident SR), ktorá tieto podiely na zisku vypláca. Daň odvedie spoločnosť na príslušný účet správcu dane v termíne do 15 kalendárnych dní od skončenia mesiaca, v ktorom došlo ku vyplateniu dividend. V rovnakej lehote je spoločnosť tiež povinná zaslať správcovi dane tzv. Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „oznámenie platiteľa dane“).

Upozornenie: V súvislosti s ukladaním pokút dávame do pozornosti inštitút tzv. druhej šance pri ukladaní daňových pokút od roku 2024. Inštitút druhej šance znamená, že pri prvom porušení jedného z deliktov, ktorého sa táto právna úprava týka, nebude sankcionovaný. Podrobnejšie informácie prinášame v samostatnom článku „Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024.

Tlačivo má spoločnosť k dispozícii priamo na portáli Finančnej správy, v Katalógu formulárov:

Katalógy -> Katalóg formulárov -> Správa daní -> Daň vyberaná zrážkou -> Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou -> OZN4311v21 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 11 (vzor platný pre rok 2021, 2022, 2023, 2024)

V praxi sa často stretávame s tým, že spoločnosti vyplácajú dividendy postupne, na viac častí, napr. časť dividend vyplatí spoločnosť v apríli 2024 a časť dividend v máji 2024 a pod. V takomto prípade je spoločnosť povinná doručiť správcovi dane tlačivo Oznámenia platiteľa dane za každý mesiac samostatne, t. j. v našom prípade za apríl do 15. mája 2024 a za máj do 17. júna 2024 (nakoľko 15. júna 2024 pripadá na víkend, termín na doručenie tlačiva a taktiež aj na úhradu dane sa posunie na najbližší pracovný deň).

Do roku 2023 platilo, že novo-vzniknutá spoločnosť, ktorá vyplácala dividendy prvý raz, sa musela ako platiteľ zrážkovej dane najskôr zaregistrovať, podaním samostatného registračného formulára. Po novom sú však všetky novo-vzniknuté subjekty (fyzické aj právnické osoby), ktoré sú zapísané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci po 1.1.2023, automaticky zaregistrované na daňovom úrade na základe údajov z Obchodného registra a je im automaticky okrem dane z príjmov a dane zo závislej činnosti zaregistrovaná aj zrážková daň.

Pozor však pri spoločnostiach, ktoré vznikli pred 1.1.2023 a prvý raz vyplácajú dividendy. Tieto majú i naďalej pred prvým vyplatením dividend povinnosť registrovať sa prostredníctvom elektronického formulára na internetovej stránke Finančnej správy:

Katalógy -> Katalóg formulárov -> Register -> Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia -> Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia -> Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia (platná od 1.7.2021)

Následne potom, čo spoločnosť správcovi dane odvedie zrazenú zrážkovú daň a odošle Oznámenie platiteľa dane, nemusí už prijímateľ dividend (fyzická osoba, rezident SR) tento príjem uvádzať vo svojom daňovom priznaní, nakoľko sa považuje za daňovo vysporiadaný.

Spoločník, ktorý je rezidentom SR a ktorý dosahuje príjem z podielov na zisku spoločností so sídlom mimo SR, bude tento príjem uvádzať vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby. Sadzba dane z príjmov vychádza z toho, či je vyplácajúca spoločnosť:

 • rezidentom spolupracujúceho štátu – sadzba dane je 7 %,
 • rezidentom nespolupracujúceho štátu – sadzba dane je 35 %.
Článok pokračuje pod reklamou

Spoločník – fyzická osoba, nerezident SR a vyplatenie podielu na zisku

U spoločníka, ktorý nie je rezidentom SR, bude spôsob zdanenia dividendy závisieť od toho, či je daňovníkom spolupracujúceho štátu alebo daňovníkom nespolupracujúceho štátu:

* Podrobný zoznam krajín, s ktorými má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, medzinárodnú zmluvu o výmene informácii týkajúcich sa daní (tzv. bilaterálne zmluvy) a ktoré sú zmluvnými štátmi tzv. „Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach“ (tzv. multilaterálne zmluvy), vedie Ministerstvo financií SR a nájdete ich na jeho internetovej stránke.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Daňovník spolupracujúceho štátu Daňovník nespolupracujúceho štátu
 • príjem z dividendy sa zdaňuje zrážkovo,
 • sadzba dane je 7 %,
 • zohľadní sa zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia*,
 • ide o štáty napr. Česká republika, Belgicko, Francúzsko, Rakúsko, atď.
 • príjem z dividendy sa zdaňuje zrážkovo,
 • sadzba dane je 35 %,
 • ide o štáty napr. Bahamy, Panama
 • Úhrada zrážkovej dane z dividend v roku 2024

  Zrážkovú daň uhrádzajú spoločnosti na číslo účtu správcu dane v tvare IBAN, ktorý je vedený v Štátnej pokladnici. Číslo účtu obsahuje predčíslie, na ktoré sa platí daň vyberaná zrážkou z podielu na zisku a číslo osobného účtu daňovníka (vygenerované jedinečné číslo účtu označujúce daňovníka, ktoré daňovníkovi zasiela daňový úrad a ktoré si daňovník môže overiť v aplikácii „Overenie prideleného OÚD“ na stránke Finančnej správy):

  Predčíslie účtu OÚD Kód banky
  500267 XXXXXXXXXX 8180

  Platba zrážkovej dane sa označuje variabilným symbolom v tvare 1700MMRRRR („MM“ = mesiac vyplatenia dividend, „RRRR“ = rok vyplatenia dividend).

  Úhradu zrážkovej dane je spoločnosť povinná vykonať v lehote do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom došlo ku vyplateniu dividend. Ak si spoločnosť túto povinnosť nesplní, prípadne daň uhradí v inej výške alebo označí platbu napr. nesprávnym variabilným symbolom, správca dane posúdi takéto konanie ako nesplnenie povinnosti úhrady v zákonom stanovenej výške alebo lehote a môže spoločnosti vyrubiť pokutu.

  Zdanenie podielov na zisku za rok 2023 rozdelených konateľom bez účasti na základnom imaní a zamestnancom

  Jedným zo spôsobov, ako môže spoločnosť motivovať svojich zamestnancov v ich angažovaní sa na dosiahnutí firemných cieľov, je vyplatenie odmeny vo forme podielov na zisku. Takýto príjem zamestnanca sa považuje za príjem zo závislej činnosti, vstupuje do vymeriavacieho základu zamestnanca pre účely sociálneho a zdravotného poistenia a taktiež podlieha aj preddavkom na daň z príjmov zo závislej činnosti (v sadzbe 19 %, resp. 25 %).

  Rovnakým spôsobom sa posudzuje aj príjem z podielu na zisku u konateľa, ktorý nemá účasť na základnom imaní spoločnosti. U konateľa zároveň nie je rozhodujúce, či má alebo nemá s vyplácajúcou spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, mandátnu zmluvu, či zmluvu o výkone funkcie konateľa.

  Zdanenie podielov na zisku za rok 2023 rozdelených spoločníkom – právnickým osobám

  Zákon o dani z príjmov upravuje, že dividendy vyplácané zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva nie sú predmetom dane z príjmov právnických osôb v takom rozsahu, v akom nie sú daňovým výdavkom u platiteľa dividend. Výnimkou sú daňovníci nespolupracujúcich štátov.

  Na základe uvedeného vyplýva, že dividendy, ktoré vyplatí spoločnosť inej právnickej osobe (napr. s.r.o. so sídlom na Slovensku),  nebudú už u tejto právnickej osoby predmetom dane.

  Ak by dividenda bola vyplatená právnickej osobe, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu, napr. Panama, podliehal by tento príjem zrážkovej dani v sadzbe 35 %.

  Sadzba zrážkovej dane pri vyplácaní dividend zo ziskov dosiahnutých od 1. januára 2024

  V súvislosti s tzv. konsolidačným balíčkom, ktorý schválila Národná rada SR dňa 19.12.2023, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, sa platná sadzba zrážkovej dane pri výplate dividend zvyšuje na úroveň 10 %. 

  Zvýšená sadzba zrážkovej dane vo výške 10 % sa prvý raz použije na podiely na zisku, ktoré budú spoločnosti vyplácať zo ziskov vykázaných za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1.1.2024.

  Praktický príklad na vyplatenie podielu na zisku za rok 2023 (v roku 2024)

  Spoločnosť Alfa s.r.o. dosiahla v roku 2023 výsledok hospodárenia zisk vo výške 100 000 eur (po zdanení). Účtovná závierka spoločnosti bola valným zhromaždením schválená dňa 9.4.2024, pričom valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku nasledovne:

  • povinný prídel do rezervného fondu vo výške 500 eur,
  • vysporiadanie neuhradenej straty z roku 2022 vo výške 50 500 eur,
  • vyplatenie podielu na zisku spoločníkovi – pánovi Petrovi Malému, vo výške 10 000 eur,
  • vyplatenie podielu na zisku spoločníkovi –  právnickej osobe, ktorou je spoločnosť Gama, s.r.o. (rezident SR), vo výške 20 000 eur,
  • preúčtovanie zvyšnej časti nerozdeleného zisku na nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 19 000 eur.

  Číslo osobného účtu daňovníka je 8082672826.

  Spoločnosť uskutočnila povinný prídel do rezervného fondu, vysporiadala neuhradenú stratu z roku 2022 a vyplatila podiel na zisku spoločníkom dňa 9.4.2024.

  Vyplatenie podielu na zisku pánovi Petrovi:

  podiel na zisku podľa zápisnice z valného zhromaždenia = 10 000 eur

  zrážková daň (7 %) = 10 000 eur x 0,07 = 700 eur

  podiel na zisku na vyplatenie pánovi Petrovi = 10 000 – 700 = 9 300 eur (prevod vykonaný dňa 9.4.2024)

  Vyplatenie podielu na zisku spoločnosti Gama s.r.o.:

  Platí, že dividendy vyplácané zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva nie sú predmetom dane z príjmov právnických osôb v takom rozsahu, v akom nie sú daňovým výdavkom u platiteľa dividend. Nakoľko u spoločnosti Alfa, s.r.o. nie sú vyplácané dividendy v sume 20 000 eur daňovým výdavkom v celej výške, nebude ani dividenda vyplatená spoločnosti Gama s.r.o. predmetom dane. Dňa 9.4.2024 tak bola spoločnosti Gama s.r.o. vyplatená celková suma dividend vo výške 20 000 eur.

  Preúčtovanie nerozdeleného zisku za rok 2023 vykonala spoločnosť dňa 9.4.2024 vo výške 19 000 eur.

  Nakoľko boli dividendy vyplatené dňa 9.4.2024, bude spoločnosť Alfa s.r.o. povinná odoslať správcovi dane tlačivo Oznámenia platiteľa dane a zaplatiť zrazenú daň v celkovej výške 700 eur do 15.5.2024.

  Na úvodnej strane tlačiva vyplní spoločnosť svoje základné údaje (nakoľko sa tlačivo vypĺňa elektronicky, v osobnej internetovej zóne daňovníka, základné údaje boli predvyplnené a spoločnosť ich pri vyplnení tlačiva iba skontroluje). Ide o údaje ako: DIČ, IČO, mesiac, rok, obchodné meno alebo názov, adresa sídla.

  Na druhej strane sa v časti „Súhrnné údaje o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou“ vyplnia údaje na riadkoch 01, 01a a 4, v stĺpcoch „Daň zrazená“ a „Daň odvedená“.

  Nakoniec sa vyplnia údaje osoby, ktorá tlačivo vypracovala, dátum vyplnenia a telefónne číslo.

  Kontrolu môže spoločnosť spustiť kliknutím na tlačidlo „Skontroluj“. Ak kontrola prebehne úspešne, môže sa tlačivo podpísať a odoslať, potvrdenie o odoslaní (prijatí) bude k dispozícii v osobnej schránke, v časti „História komunikácie – prijaté dokumenty“. Tu je možné potvrdenie stiahnuť.

  Na stiahnutie: Vyplnené vzorové tlačivo Oznámenia platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

  Jana Vašičková
  Jana Vašičková

  Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


  Auto v podnikaní v roku 2024

  Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

  Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

  Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

  Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

  Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

  Paušálne výdavky v roku 2024

  Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky