Čo je predmet podnikania a ako si ho vybrať

Prečo venovať pozornosť výberu predmetu podnikania pri zakladaní firmy a na čo si dávať pri jeho výbere pozor?

Predmet podnikania – čo si pod tým treba predstaviť

Predmet podnikania je činnosť, ktorej sa podnikateľ venuje za účelom dosiahnutia zisku, teda predáva svoje výrobky, tovary alebo poskytuje služby. Každý podnikateľ dosahuje zisk z nejakej oblasti činnosti, takže každý podnikateľ sa venuje nejakému predmetu podnikania. Predmetom podnikania môže byť napríklad vedenie účtovníctva, kovoobrábanie, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu a mnoho iných.

Podnikateľ sa nemusí venovať len jednému predmetu podnikania, ale aj viacerým a väčšinou to tak aj je, pretože niektoré predmety podnikania na seba nadväzujú. Podnikateľ napríklad môže nielen prevádzkovať fitness centrum (prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu) ale súčasne môže v jeho priestoroch zákazníkom aj predávať výživové doplnky (kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi).

Prečo je dôležité vybrať si správny predmet podnikania

Dôvodov, prečo je potrebné si vybrať správny predmet podnikania, je hneď niekoľko. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že nikto nemôže podnikať bez získania oprávnenia alebo zápisu do nejakého registra alebo evidencie, ktorý je podmienkou vzniku oprávnenia na podnikanie. Ani napríklad činnosť, ktorá je predmetom voľnej živnosti, na prevádzkovanie ktorej nie je potrebná žiadna odborná alebo iná spôsobilosť, nie je možné sústavne (príležitostne to fyzická osoba robiť môže) vykonávať bez živnostenského oprávnenia. Napríklad za prevádzkovanie voľnej živnosti bez toho, aby mal podnikateľ na ňu živnostenské oprávnenie, mu bude živnostenským úradom uložená pokuta až do výšky 1 659 eur. Ak pôjde v takomto prípade o viazanú alebo remeselnú živnosť, pôjde o pokutu až do výšky 3319 eur.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií z Odborov živnostenského podnikania
Pokuty uložené živnostenskými úradmi za prevádzkovanie činnosti, ktorá je predmetom voľnej živnosti,
bez živnostenského oprávnenia
Položka/rok 2018 2019 2020
Počet pokút uložených fyzickým osobám 24 15 23
Celková suma pokút uložených fyzickým osobám 3 790 € 3 750 € 4 710 €
Počet pokút uložených právnickým osobám 13 24 11
Celková suma uložených právnickým osobám 3 980 € 6 030 € 3 650 €
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií z Odborov živnostenského podnikania
Pokuty uložené živnostenskými úradmi za prevádzkovanie činnosti, ktorá je predmetom remeselnej
alebo viazanej živnosti, bez živnostenského oprávnenia
Položka/rok 2018 2019 2020
Počet pokút uložených fyzickým osobám 21 22 20
Celková suma uložených fyzickým osobám 5 450 € 5 790 € 5 160 €
Počet pokút uložených právnickým osobám 26 33 23
Celková suma uložených právnickým osobám 12 190 € 12 225 € 5 835 €

Aby podnikateľ splnil podmienky, ktoré si vyžaduje konkrétna činnosť, ktorú bude vykonávať, musí k tejto činnosti správne priradiť predmet podnikania. Nie vždy je to jednoduché a niekedy môže byť náročné určiť, ktorý predmet podnikania prislúcha práve tej činnosti, ktorú podnikateľ plánuje vykonávať. S určením správneho predmetu podnikania súvisia aj niektoré riziká. Prvé riziko je v tom, že podnikateľ vykonáva činnosť, o ktorej si myslí, na ňu má oprávnenie, ale v skutočnosti si ju pomýlil a potrebuje na ňu iné oprávnenie, ktoré nemá a riskuje tým spomínanú pokutu za podnikanie „načierno“. Druhé riziko je podobné tomu prvému. Spočíva v tom, že zákony nie sú vždy jednoznačné a podľa výkladu niektorej profesijnej organizácie (komory) môže podliehať určitá činnosť ešte prísnejšej regulácii (potreba splniť náročnejšie podmienky hlavne čo sa týka odbornosti a zápisu do osobitnej evidencie), než sa na prvý pohľad môže zdať.

Výber správneho predmetu podnikania chráni pred pokutou za nelegálne podnikanie.

Pre tých, ktorí sú zamestnancami a chceli by popri svojom zamestnaní začať aj podnikať, je výber činnosti, ktorej sa v podnikaní plánujú venovať (teda predmet podnikania) veľmi dôležitý. V tomto prípade je potrebné vedieť, či predmet podnikania zamestnanca nie je zhodný alebo veľmi podobný predmetu podnikania jeho zamestnávateľa. Ak by zamestnanec v pracovnom pomere chcel podnikať v predmete podnikania, v ktorom podniká aj jeho zamestnávateľ, musí s tým jeho zamestnávateľ súhlasiť (§ 83 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce).

Predmety podnikania zapísané v podnikateľských registroch

Výber správneho predmetu podnikania bezprostredne súvisí aj registrami a evidenciami, do ktorých sa podnikatelia zapisujú. Každý podnikateľ sa zapisuje do obchodného registra alebo do živnostenského registra alebo do inej evidencie podľa osobitných predpisov (napríklad do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov, do zoznamu znalcov, do zoznamu daňových poradcov). Pri výbere predmetu podnikania je potrebné myslieť aj na to, že podnikateľ má oprávnenie vykonávať podnikanie len v rozsahu tých činností, ktoré má v týchto registroch zapísané ako predmety podnikania. Napríklad v prípade predmetov podnikania, ktoré sú živnosťou, podnikateľ môže podnikať len v takých, ktoré má zapísané v živnostenskom registri.

Existujú však aj také činnosti, ktorých prevádzkovanie nie je podmienené získaním nejakého oprávnenia alebo zápisom do nejakej evidencie. To sú napríklad umelci, ktorí na svoju činnosť nepotrebujú žiadne povolenie a ani zápis do nejakého registra alebo evidencie. Postačuje im zaregistrovať sa na daňovom úrade a prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne.

Podľa čoho a z akých zoznamov si vyberať predmet podnikania

Predmet podnikania je dôležitý z toho dôvodu, že bez toho, aby bol zapísaný v obchodnom, živnostenskom alebo inom registri, v ňom nie je možné podnikať. Preto je potrebné si jeho výber dobre zvážiť. Najdôležitejšie pri výbere predmetu podnikania je premyslieť si, čomu sa chce podnikateľ venovať. Určite nie je zlý nápad spraviť si zoznam takýchto činností. Ak neberieme do úvahy špecifické regulované činnosti, aké vykonávajú napríklad lekári, advokáti, audítori, znalci, tak veľká časť podnikateľov na Slovensku vykonáva činnosť, ktorá je živnosťou. Na jej živnosti sa vyžaduje získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Pri živnostiach je veľkou výhodou to, že existuje ich zoznam. Ten môže byť východiskom pri hľadaní označenia správneho predmetu podnikania. Zoznam viazaných a remeselných živností je uvedený priamo v prílohách č. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vypracovalo aj zoznam odporúčaných voľných živností. Ide však len o neuzatvorený zoznam. Ako voľnú živnosť je možné si uviesť aj akýkoľvek iný vlastný predmet podnikania, ktorý nie je viazanou alebo remeselnou živnosťou a ani nie je regulovaný osobitnými predpismi.

Koľko predmetov podnikania je vhodné si zapísať do registra

Podnikateľ sa obvykle venuje viacerým predmetom podnikania. Nie je problém doplniť si do obchodného alebo živnostenského registra ďalší predmet podnikania kedykoľvek v priebehu podnikania. Prekážkou môžu byť poplatky spojené so zápisom nového predmetu podnikania do príslušného registra alebo rýchlosť zápisu. Za každú voľnú živnosť sa platí poplatok 5 eur (pri elektronickom podaní 0 eur) a za každú viazanú alebo remeselnú živnosť sa platí poplatok 15 eur (pri elektronickom podaní 7,50 eura). Pri fyzických osobách (živnostníkoch) to problém nie je, pretože či pridajú nový predmet podnikania v priebehu svojej činnosti alebo na jej začiatku, stojí ich to rovnako.

Pri obchodných spoločnostiach je dobré naraz zapísať viacero predmetov podnikania.

Pri právnických osobách (obchodných spoločnostiach) je potrebné navyše každý predmet činnosti zapísať aj do obchodného registra. Čiže ak chce právnická osoba rozšíriť svoj predmet činnosti, musí podávať návrh na zápis zmeny údajov zapísaných do obchodného registra. Za jeho podanie sa platí poplatok 33 eur, pričom v rámci neho je možné pridať ľubovoľný počet predmetov podnikania. Problém nie sú len zbytočné poplatky, ale aj čas. Na vyťaženejších obchodných súdoch môže zápis trvať aj niekoľko týždňov. Preto je vhodné už pri vzniku obchodnej spoločnosti zapísať do obchodného registra viacero predmetov podnikania, ak je v budúcnosti pravdepodobné, že ich spoločnosť bude vykonávať. Rovnako pre vykonávanie konkrétnej činnosti potrebuje podnikateľ často skombinovať viaceré predmety podnikania.

Článok pokračuje pod reklamou

Príliš veľa nevyužitých predmetov podnikania nemusí byť dobrá voľba

Na druhej strane, s predvídateľnosťou a zapisovaním viacerých živností do obchodného alebo živnostenského registra to netreba príliš preháňať. To platí hlavne pri takých predmetoch podnikania, z ktorých plynú dodatočné povinnosti aj vtedy, ak ich podnikateľ nevyužíva. Takýmto predmetom činnosti je napríklad sprostredkovanie zamestnania za úhradu, pri ktorom je potrebné Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny podávať mesačné hlásenia a vypracovávať ročné správy o činnosti. Ak si podnikateľ takýto predmet činnosti iniciatívne zapíše do obchodného alebo živnostenského registra a nebude ho vôbec využívať, bude pre neho skôr nevýhodou spojenou so zbytočnými starosťami než výhodou. 

Niektoré predmety podnikania zas môžu priniesť dodatočné povinnosti, napríklad právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu, je pri niektorých činnostiach povinnou osobou podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (AML zákona) a musí plniť jeho požiadavky.

Poplatky za oprávnenie na podnikanie ako daňový výdavok

Pri získavaní oprávnenia na podnikanie k novému predmetu podnikania sa platia aj poplatky. Ak podnikateľ už existuje v tom zmysle, že fyzická osoba už nejaký čas podniká (napríklad je zapísaná do živnostenského registra) a obchodná spoločnosť už bola zapísaná do obchodného registra a rozširuje predmet svojej činnosti o nové predmety podnikania, tak tieto poplatky sú jej daňovým výdavkom. Spĺňajú jeho definíciu, pretože sú to výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Okrem toho musia byť aj preukázateľne vynaložené (musí existovať doklad, ktorý ich preukazuje) a zaúčtované v účtovníctve alebo zaevidované v daňovej evidencii daňovníka.

Prečítajte si tiež

Poplatky za oprávnenie na podnikanie sa však platia aj pred úplným začatím podnikania. To je napríklad vtedy, keď fyzická osoba prvýkrát zakladá živnosť alebo živnosť získava obchodná spoločnosť, ktorá je ešte len založená, ale ešte nevznikla zápisom do obchodného registra. V prípade fyzických osôb môžu byť tieto výdavky priamo zahrnuté do základu dane z príjmov, a to aj v prípade, ak by boli vynaložené napríklad v decembri a podnikať by začal živnostník až v januári nového roka. To však platí aj pre výdavky na zásoby či iné nevyhnutne vynaložené výdavky súvisiace so začatím činnosti, ak boli vynaložené v predchádzajúcom kalendárnom roku. Živnostník si ich uplatní dodatočne do daňových výdavkov v roku, kedy začne činnosť vykonávať.

Pri obchodných spoločnostiach, ktoré zatiaľ boli len založené, ale ešte neboli zapísané do obchodného registra, platia poplatky za oprávnenie na podnikanie ich zakladatelia. Aj tieto poplatky sa môžu stať daňovým výdavkom. Stane sa to však neskôr. Keďže v čase platenia poplatkov za oprávnenie na podnikanie obchodná spoločnosť ešte neexistovala, tak nemohla o žiadnych nákladoch ani účtovať. Po svojom vzniku však bude o týchto poplatkoch účtovať ako o záväzku voči spoločníkovi, ktorý ich uhradil. A vtedy bude o poplatkoch za oprávnenie na podnikanie účtovať ako o daňovom náklade. Ďalšie náklady po vzniku firmy už bude hradiť predovšetkým zo svojho podnikateľského účtu, ktorý si zriadi, bude o ňom účtovať a ktorý bude používať aj v styku s rôznymi inštitúciami (napr. s daňovým úradom).

Náš tip: Právnické osoby, ktoré si založia firemný účet v Tatra banke do jedného roka od vzniku spoločnosti, získajú automaticky 100 % zľavu z ceny účtu s balíkom služieb na prvých 12 mesiacov. Podnikatelia s účtom v Tatra banke oceňujú najmä kvalitné digitálne služby či možnosť získať predschválený úver cez mobilnú aplikáciu. Mám záujem o účet pre s.r.o. s výhodami

Časté predmety podnikania

Začínajúci podnikatelia častokrát rozmýšľajú, aké všetky predmety podnikania si dať zapísať. Samozrejmosťou je hlavná činnosť, ktorú chce podnikateľ vykonávať. Niekedy sa však oplatí zvažovať aj ďalšie, ktoré sa môžu v priebehu vášho podnikania ľahko vyskytnúť a je teda vhodné, aby ste ich pre tento prípad už mali zapísané.

K častým predmetom podnikania slovenských podnikateľov patria tieto živnosti:

  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
  • reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
  • organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
  • administratívne služby,
  • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
  • počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
  • prenájom hnuteľných vecí.

Predmet podnikania nie je kód klasifikácie SK NACE

Mnohí si predmety podnikania zamieňajú so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností SK NACE. Je však medzi nimi veľký rozdiel. Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE je len štatistickým zoznamom všetkých ekonomických činností, ktorým sa podnikateľ môže venovať. Nepomôže mu ale pri tom, keď bude chcieť získavať oprávnenie na podnikanie. Predmety podnikania sú totižto označované inak ako jednotlivé ekonomické činnosti podľa klasifikácie SK NACE. Napríklad voľnej živnosti „vedenie účtovníctva“ prislúcha podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností kód SK NACE 69.20.0 s označením „účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo“. Audit a daňové poradenstvo sú už regulované činnosti, na ktoré je potrebné získať osobitné oprávnenie.

S klasifikáciou ekonomických činností sa môže podnikateľ stretnúť hlavne v daňovom priznaní a v účtovnej závierke. Tam sa uvádza jeden kód klasifikácie SK NACE, ktorý označuje jednu činnosť, z ktorej podnikateľ v danom účtovnom a zdaňovacom období dosiahol najvyššie príjmy. Aj keď teda podnikateľ podniká vo viacerých predmetoch podnikania, kód SK NACE sa tu uvádza len jeden. Môže sa pritom každý rok meniť.

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou Tatra banka, a. s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Predmet podnikania

Pri získavaní živnostenského oprávnenia je potrebné pri ohlásení živnosti uviesť aj predmet podnikania. Mnohým žiadateľom o získanie živnosti robí práve výber správneho predmetu podnikania problém.

Predmety podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným

Kto chce začať podnikať, rozmýšľa od počiatku nad správnym výberom právnej formy podnikania. Najčastejšie si budúci podnikatelia vyberajú živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Nasledovný článok sa zameriava na objasnenie problematických aspektov súvisiacich s výberom predmetu podnikania pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky