Podnikanie lekára

Aké možnosti z hľadiska právnej formy má lekár, ak chce poskytovať zdravotnú starostlivosť vo vlastnej ambulancii a čo všetko začatie tohto podnikania znamená?

Možnosti podnikania lekára z hľadiska jeho formy

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa § 3 ods. 1 písm. d) bodu 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov nepatrí medzi živnosti. Vykonávanie lekárskej činnosti patrí medzi tzv. slobodné povolania a takáto činnosť je upravená osobitným predpisom. Osobitným predpisom upravujúcim podmienky podnikania v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“).

Fyzická osoba, ktorá sa rozhodne podnikať v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, má na výber v zásade dve formy podnikania. Svoju činnosť môže vykonávať ako fyzická osoba v podobe podnikania samostatne zárobkovo činnej osoby alebo bude poskytovať zdravotnú starostlivosť ako právnická osoba, teda napríklad prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. V oboch prípadoch sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti môže začať vykonávať až po splnení náročných podmienok a získaní príslušných povolení pre jej vykonávanie. Podrobný postup na získanie týchto povolení v prípade prevádzkovania vlastnej ambulancie sme opísali v článku Podmienky získania povolenia na výkon lekárskej činnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Založenie vlastnej ambulancie a ostatné povinnosti lekára s tým súvisiace

V článku Založenie lekárskej s. r. o. nájdete postup, ako založiť podnikanie lekára v prípade právnickej osoby a v článku Založenie lekárskej ambulancie nájdete postup, ako založiť podnikanie lekára ako samostatne zárobkovo činnej osoby. V oboch článkoch sa venujeme založeniu podnikania, ak sa lekár rozhodne poskytovať zdravotnú starostlivosť prostredníctvom vlastného zdravotníckeho zariadenia, ktorým je všeobecná ambulancia (všeobecná ambulancia pre deti a dorast, dospelých) alebo špecializovaná ambulancia (napríklad chirurgická ambulancia).

Na tomto mieste si ešte dovolíme upozorniť, že po samotnom založení podnikania vyplýva poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ešte mnoho povinností. Vymenované sú v § 79 a nasledujúcich zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Medzi niektoré z nich patrí napríklad povinnosť na viditeľnom mieste umiestniť zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu, zverejniť cenník zdravotných výkonov a ordinačné hodiny, ktoré musia byť schválené vyšším územným celkom, uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu s komerčnou poisťovňou, od apríla 2014 používať elektronickú registračnú pokladnicu a podobne.

Poznámka: Napriek tomu, že vykonávanie lekárskej činnosti nie je živnosťou, v praxi sa často môžu vyskytnúť prípady, že lekár okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonáva aj iné činnosti, ktoré sa už za živnosť považujú. Môže ísť napríklad o prenájom zdravotníckych prístrojov alebo o vykonávanie vzdelávacej činnosti. V takomto prípade je už nevyhnutné pre takúto činnosť získať aj osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Môže lekár pracovať pre zdravotnícke zariadenie ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)?

Mnoho lekárov má snahu nahradiť svoj pracovný pomer v existujúcom zdravotníckom zariadení vykonávaním samostanej zárobkovej činnosti v ambulacii u svojho pôvodného zamestnávateľa. Takáto spolupráca medzi lekárom, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) a zdravotníckym zariadením býva založená na základe zmluvy o dielo, mandátnej či inej zmluvy. I keď je takáto forma spolupráce z daňovo-odvodového hľadiska často výhodnejšia, hranica medzi legálnym vykonávaním takejto samostatnej zárobkovej činnosti lekára a obchádzaním  zákonníka práce je veľmi tenká. V prípade, že sa preukáže obchádzanie zákonníka práce, môže inšpektorát práce  takúto činnosť postihnúť pokutou od 2 000 až do 200 000 EUR. Aby bolo riziko postihu minimálne a aby takáto spolupráca medzi podnikajúcim lekárom a zdravotníckym zariadením fungovala v zákonných medziach, odporúča sa komplexnejšia konzultácia so skúseným právnym poradcom. Riešenie zahŕňa množstvo aspektov, od výpožičky alebo nájmu ambulancie až po spôsob odmeňovania lekára.

TIP: Chystáte sa zakladať lekársku s.r.o.? Využite naše služby a nechajte si založiť firmu na kľúč alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ako získať úver na otvorenie ambulancie

Peniaze na otvorenie ambulancie môže získať skúsený lekár bez obvodu, žiadateľ z cudziny aj manažér-nelekár. Okrem finančnej stránky ambulancie banka posudzuje nielen osobu podnikateľa a jeho vklad, ale predovšetkým jeho prax a skúsenosti v odbore.

Nové povinnosti majiteľov zubnolekárskych ambulancií

V roku 2019 pribudli nové povinnosti podnikateľom všeobecne a teda aj tým, ktorí poskytujú služby v súkromných ambulanciách zubného lekárstva. Je to povinné pripojenie registračných pokladníc na portál finančnej správy tzv. systém eKasa, ďalej zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR či povinnosť podnikateľa oznámiť voľné pracovné miesto. Okrem toho pribudli povinnosti špeciálne pre zubných lekárov, súvisia s postupným ukončovaním používania zubného amalgámu.

Plánujete si otvoriť vlastnú zubnú ambulanciu? Ukážeme vám ako na to!

Podľa Slovenskej komory zubných lekárov na Slovensku chýba viac ako 1 000 zubárov. V mestách je situácia lepšia, na vidieku a v niektorých regiónoch horšia. Ak uvažujete nad otvorením vlastnej ambulancie ukážeme vám ako na to.

Život za značkou: Banik a syn - podnikanie s ľudskou tvárou

František Baník riadi rodinnú firmu netradičným spôsobom. Jeho metódy pripadajú mnohým podnikateľom zvláštne a niektorým aj smiešne. On je však presvedčený, že práve vďaka nim je ich firma úspešná. Svoje postupy odporúča aj iným. Tvrdí, že zmena prístupu k zamestnancom dokáže vyriešiť väčšinu problémov v mnohých firmách.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky